İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Program DirektörüSuzan Kavanoz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği programı alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla yürütülen bir programdır. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından İngilizce öğretmeni olarak atanmaktadır. Bunun yanı sıra mezunların üniversitelerde İngilizce okutmanı ya da akademisyen veya özel okullar ve dershanelerde İngilizce öğretmeni olma seçenekleri vardır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilir ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi kuram ve yaklaşımlarından etkin bir şekilde yararlanabilir
 2. Öğrencilerin sosyal, psikolojik ve gelişimsel özelliklerini belirleyebilir, gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler ışığında uygulayabilir ve raporlaştırabilir.
 3. Bilimsel bilgiye ulaşmak için kullanılması gereken bilimsel araştırma yöntemlerini temel düzeyde kullanabilir ve alandaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini başarıyla gerçekleştirebilir
 4. İngilizce Öğretmenliği alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirir, uygular ve yorumlayabilir
 5. Farklı yaş ve özellikteki grupların dil edinme ve öğrenme özelliklerini bilir ve dil öğretim yöntem ve tekniklerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilir.
 6. Günlük ders planlarını öğretim planlarına göre düzenleyebilir ve uygun öğretim teknolojisi ve materyalleri hazırlayabilir
 7. Dil becerilerini geliştirmek amacıyla ders materyalleri geliştirebilir, hazır materyalleri öğrenci seviye, ilgi ve öğrenme özelliklerine göre uyarlayabilir ve değerlendirebilir
 8. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 9. Birinci ve ikinci dil edinimi teorilerini açıklar, bu teorilerin yabancı dil öğretimi teorileri ve uygulamalarıyla bağlantısını kurabilir.
 10. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik, ilke, kuram, yaklaşım ve teknikleri uygulayabilir.
 11. Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını ve ilkelerini bilir ve açıklar.
 12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
 13. Çeviri bilimindeki temel kuram ve yaklaşımları, değişik metin türlerinin özelliklerini betimleyebilir. Metinleri İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilir
 14. Klasik ve Modern Edebiyat alanında temel düzeyde alanın kavram ve ilkelerini tanımlayabilir, bilgiyi çözümleyebilir ve yapılandırabilir. Bu kavram ve ilkeleri yabancı dil öğretimi alanında uygulayabilir
 15. Yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilir.
 16. Toplumsal sorumluluk bilincine sahiptirler, yaşadıkları sosyal çevre ile ilgili sorunları anlayıp, çözümleyebilirler.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING1161 Bilgisayar I42034
ING1141 Sözlü İletişim Becerileri I 30034
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
ING1121 İleri Okuma ve Yazma I30034
ING1131 Dinleme ve Sesletim I30034
TDB1031 Türkçe 120002
ING1111 Bağlamsal Dilbilgisi I30034
ING1181 Etkili İletişim30034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING1172 İleri Okuma ve Yazma II30034
ING1222 Sözcük Bilgisi 30034
ING1152 Sözlü İletişim Becerileri II 30034
ING1162 Bilgisayar II42034
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
ING1142 Dinleme ve Sesletim II30034
TDB1032 Türkçe 220002
ING1132 Bağlamsal Dilbilgisi II30034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING2161 Anlatım Becerileri 30034
ING2141 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 30035
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
ING2151 İngilizce-Türkçe Çeviri 30034
ING2121 İngiliz Edebiyatı I30034
ING2131 Dilbilim I30035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING2212 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II30034
ING2222 Dil Edinimi30034
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
ING2192 İngiliz Edebiyatı II30034
ING2202 Dilbilim II30035
ING2012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING3161 Drama22034
ING3151 İkinci Yabancı Dil I20023
ING3141 Edebiyat ve Dil Öğretimi I30035
ING3121 Özel Öğretim Yöntemleri II 22035
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
ING3111 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I22045
ING3131 Dil Becerilerinin Öğretimi I 22035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3212 Topluma Hizmet Uygulamaları 12023
ING3222 İkinci Yabancı Dil II20023
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
ING3192 Türkçe- İngilizce Çeviri 30034
ING3182 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II22035
ING3202 Dil Becerilerinin Öğretimi II22035
ING3212 Edebiyat ve Dil Öğretimi II 30035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0001 Seçmeli 120025
ING4121 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme30037
ING4131 İkinci Yabancı Dil III20023
EGT4021 Rehberlik30034
EGT3021 Öğretimde Bireysel Farklılıklar20023
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
ING4342 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 30036
EGT4132 Karşılaştırmalı Eğitim20024
SEC0002 Seçmeli 220024
SEC0003 Seçmeli 320023
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF4081 Hayat Boyu Eğitim20023
FBO2122 Uluslararası Eğitim Projeleri20023
BTO2832 Çevre Eğitimi20023
BTO3822 Eğitim Felsefesi20023
FBO2152 Eğitimde Drama20023
TDE2302 Batı Edebiyatı 20023
ING4412 Kısa Öykü İncelemeleri20023
ING4252 Yabancı Dilde Öğrence Geliştirme ve Değerlendirme20023
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING4261 Proje Uygulamaları20025
TRO4131 Anlambilim20025
SBO4062 Eğitimde Yeni Yönelimler20025
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING4212 Proje Seminerleri20024
SBO2152 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
ING1121İleri Okuma ve Yazma I1121111111112251
ING1161Bilgisayar I1132111111111151
ING1141Sözlü İletişim Becerileri I 1122113111131251
ING1111Bağlamsal Dilbilgisi I1121113111123251
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş5221121114111113
ING1181Etkili İletişim3331111111111114
ING1131Dinleme ve Sesletim I1131111111131151
TDB1031Türkçe 11131111121113211
ING1172İleri Okuma ve Yazma II1131113111131251
ING1162Bilgisayar II3131112211151141
ING1152Sözlü İletişim Becerileri II 1111112111111251
ING1132Bağlamsal Dilbilgisi II1121112111122151
EGT1102Eğitim Psikolojisi5521121223111112
ING1142Dinleme ve Sesletim II1121112111211151
TDB1032Türkçe 21111112111113211
ING1222Sözcük Bilgisi 1111112111213251
ING2121İngiliz Edebiyatı I1232111211111555
ING2161Anlatım Becerileri 1222122121111155
ING2141İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I 3524454214111111
ING2151İngilizce-Türkçe Çeviri 1111221211115343
ING2131Dilbilim I1223312251512122
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri5422125414111112
EGT2021Türk Eğitim Tarihi4332111113111113
ING2192İngiliz Edebiyatı II1232211212111554
ING2212İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II3435454214111122
ING2222Dil Edinimi1223314154121111
ING2202Dilbilim II1222321122511111
ING2012Bilimsel Araştırma Yöntemleri2254223113131114
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2253245413251112
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I5331424213111111
ING3111Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I4512523242121112
ING3131Dil Becerilerinin Öğretimi I 3324235311111123
ING3141Edebiyat ve Dil Öğretimi I1112122111111522
ING3121Özel Öğretim Yöntemleri II 1112524231111132
EGT3011Sınıf Yönetimi5412322211111113
ING3151İkinci Yabancı Dil I1111112111211141
ING3161Drama2412523211111214
ING3182Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II4512523242111212
ING3202Dil Becerilerinin Öğretimi II1224215311111123
EGT3212Topluma Hizmet Uygulamaları 1311111111111115
ING3192Türkçe- İngilizce Çeviri 1112111111115322
ING3212Edebiyat ve Dil Öğretimi II 1112124521111522
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme3522114511111111
ING3222İkinci Yabancı Dil II1112112111211141
ING4412Kısa Öykü İncelemeleri1111112111111431
ING4252Yabancı Dilde Öğrence Geliştirme ve Değerlendirme4143455433321141
SNF4081Hayat Boyu Eğitim4331211112111113
FBO2122Uluslararası Eğitim Projeleri5542111213111114
BTO2832Çevre Eğitimi3541311213111114
BTO3822Eğitim Felsefesi5431111314111114
FBO2152Eğitimde Drama4521212113111213
TDE2302Batı Edebiyatı 1321111111112534
EGT4021Rehberlik4511211111111111
EGT3021Öğretimde Bireysel Farklılıklar4521111211111112
EGT4011Okul Deneyimi 13324553312111111
ING4121Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme3322355442211221
ING4131İkinci Yabancı Dil III2211111111111141
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111111111111111
ING4342Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3522333253131111
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3321111111111111
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 15534555544531114
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111111111111111
EGT4132Karşılaştırmalı Eğitim3221321113111112
ING4261Proje Uygulamaları3455211213111153
TRO4131Anlambilim1123111121511131
SBO4062Eğitimde Yeni Yönelimler5521111213111124
ING4212Proje Seminerleri4352111314121113
SBO2152Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 3521111311121113

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXXXX
PÇ-13XXXXXXX
PÇ-14XXXXXX
PÇ-15XXXXXXX
PÇ-16XXXX