İktisat ABD İktisat Doktora Programı

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat ABD İktisat Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program Tanımıİktisat Doktora Programı teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin ilk yılda alacakları analitik temelleri güçlü zorunlu ve seçimlik derslerle iyi bir altyapı oluşturmaları hedeflenmektedir. Tez aşamasına gelen öğrencilerden iktisat literatürüne katkı sağlayacak, nitelikli tezler yazmaları beklenmektedir. Programda özellikle akademik iktisatçı yetiştirilmesine özel bir önem verilmektedir. Ders programı iktisat teorisi ve nicel iktisat ağırlıklıdır. Program, Lisans ya da Lisans Üstü derecelerinden biri İktisat olan ve Doktora yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir.
Mezunların Mesleki Profiliİktisat doktora programından mezun öğrenciler akademisyen olmalarının yanı sıra kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı olarak çalışma olanakları bulabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İktisadi ve toplumsal ilişki ve sorunların kavramlaştırılması, açıklanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için gerekli, İktisat Doktora Yeterlilikleri düzeyinde modern kuramsal ve uygulamalı iktisat bilgilerinden oluşan bir iktisat formasyonuna sahiptir.
 2. Üniversitelerde öğretim üyesi, özel ve kamu kurumlarında yönetici olabilme bilgi ve yetkinliğini ifade eden bir formasyona sahiptir.
 3. Günlük yaşamda karşılaşın birey ya da firma davranışları ve piyasa yapılarına ilişkin değişim ve gelişmeleri, ileri düzeyde analitik-teorik bir çerçevede çözümleyerek, çözüm önerileri geliştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 4. Modern iktisat biliminin iktisadi çözümleme ve öngörülerinde kullandığı, gelişmiş analitik (matematik, mantık) ve ampirik (istatistik, ekonometri) yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahiptir.
 5. Bir sosyal bilim olarak iktisadın diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin iktisadı zenginleştireceğinin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisine sahiptir.
 6. İktisadi ve toplumsal değişme ve gelişmeleri, tarihsel ve kurumsal boyutları ile değerlendirebilme ve bu alanlarda bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve yetisine sahiptir.
 7. İktisat araştırma alanında, kuramsal ya da empirik içerikli, ulusal ya da uluslararası iktisat literatürüne katkı sağlayacak nitelikte, bağımsız bir bilimsel çalışmayı kendi başına gerçekleştirme ve yayımlama bilgi ve becerisine sahiptir.
 8. İktisat alanında bağımsız ya da başkalarıyla birlikte bilimsel çalışmalar hazırlama ve bunları ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
 9. İktisadi ve toplumsal konulara ilişkin, ulusal ve uluslararası güncel ve bilimsel gelişmeleri, yayınları takip eder, ilgili bilimsel organizasyonlara ve ağlara/gruplara katılarak görüş ve yayınlarını paylaşır. Bunun için gerekli İngilizce bilgisine sahiptir.
 10. Akademik çalışmalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 11. Ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve sosyal haklar, adalet, kültürel değerler, çevre kirliliği gibi toplumsal sorunları izleyebilme, tartışma, katkı sağlama bilincine ve becerisine sahiptir.
 12. Ulusal-Uluslararası düzeyde, işsizlik, enflasyon, iktisadi ve finansal krizler gibi makroekonomik sorunları, ileri düzeyde analitik-teorik bir çerçevede çözümleme, öngörülerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli 530037.5
ELEC 006 Seçmeli 630037.5
ELEC 007 Seçmeli 730037.5
ELEC 008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT6100 İktisat Tarihi30037.5
IKT6101 Finansal Sistemler Tarihi30037.5
IKT6102 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi30037.5
IKT6103 Türkiye'nin Politik Ekonomisi30037.5
IKT6118 Zaman Serileri Analizi I30037.5
IKT6119 Zaman Serileri Analizi II30037.5
IKT6104 Çağdaş İktisat Okulları30037.5
IKT6105 Emek Ekonomisi30037.5
IKT6106 Endüstriyel Organizasyon30037.5
IKT6107 Genel Denge30037.5
IKT6108 Para ve Finans Teorisi30037.5
IKT6109 İleri Finansal Ekonomi30037.5
IKT6110 İleri Mikro İktisat30037.5
IKT6111 İleri Makroiktisat30037.5
IKT6112 Konjonktür Kuramları ve Analizi30037.5
IKT6113 İleri Ekonometri30037.5
IKT6114 İleri Büyüme Teorisi30037.5
IKT6115 Hesapsal İktisat30037.5
IKT6116 Panel Veri Analizi30037.5
IKT6117 İktisatta Optimizasyon Teknikleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
IKT6105Emek Ekonomisi5544--3--4-5
IKT6106Endüstriyel Organizasyon5554--33-5--
IKT6107Genel Denge5--51-2----5
IKT6108Para ve Finans Teorisi55-3---34--5
IKT6109İleri Finansal Ekonomi5544-------5
IKT6112Konjonktür Kuramları ve Analizi55-4--333--5
IKT6114İleri Büyüme Teorisi5525-333---5
IKT6115Hesapsal İktisat4-45--3----4
IKT6116Panel Veri Analizi5-35--4----5
IKT6117İktisatta Optimizasyon Teknikleri5555--4----4
IKT6100İktisat Tarihi55--34------
IKT6101Finansal Sistemler Tarihi112412344134
IKT6102Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi43--55------
IKT6103Türkiye'nin Politik Ekonomisi553-4-------
IKT6104Çağdaş İktisat Okulları553-22-3-4-5
IKT6118Zaman Serileri Analizi I---5---4---4
IKT6119Zaman Serileri Analizi II---5---4---4
IKT6110İleri Mikro İktisat111544543133
IKT6111İleri Makroiktisat55-54--3-3--
IKT6113İleri Ekonometri55335--33-33
IKT6000Doktora Tezi54553-5555-5

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X