İstatistik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Program DirektörüAli Hakan Büyüklü
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstatistik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar için D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.'de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
 2. İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur
 3. Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümleyebilir
 4. Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir
 5. İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanabilir
 6. Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir
 7. Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirleyebilir
 8. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirebilir
 9. İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
 10. Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir
 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir
 12. İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir
 13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
 14. İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur
 15. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST1131 Olasılığa Giriş20024
IST1141 İstatistiğe Giriş20025
TDB1031 Türkçe 120002
MAT1001 Matematik 142057
MDB1031 İleri İngilizce I30033
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
IST1081 Bilgisayar Programlamaya Giriş30033
MAT1811 Lineer Cebir 130034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
IST1132 Olasılık22037
MAT1002 Matematik 242057
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2161 Mesleki İngilizce 120022
IST2131 Bilgisayar Programlama30033
IST2011 İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri12022
IST2081 Örnekleme 130033
MAT2001 Matematik Analiz 342057
IKT1101 İktisada Giriş I30036
IST2121 Matematiksel İstatistiğe Giriş22037
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2412 Diferansiyel Denklemler40005
IST2162 Mesleki İngilizce 220022
IST2022 Matematiksel İstatistik22036
IST2252 Veri Analizi20023
IST2142 Veri Tabanı30035
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-130035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3121 Regresyon Analizi 130035
IST3131 Araştırma Teknikleri20023
IST3141 Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
IST3011 Optimizasyon22036
SEC0004 Mesleki Seçmeli 4-120024
SEC0005 Mesleki Seçmeli 5-120023
SEC0006 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3012 Yöneylem Araştırması 122035
IST3142 Deneysel Tasarım22036
IST3002 Mesleki Staj00002
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0007 Mesleki Seçmeli 6-120024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 7-130035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 8-120023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 8-220023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4131 aa Ekonometri30036
IST4111 aa Çok Değişkenli İstatistik 122036
SEC0011 Mesleki Seçmeli 9-120025
SEC0012 Mesleki Seçmeli 9-220025
SEC0013 Mesleki Seçmeli 10-120024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 10-220024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4122 aa Zaman Serileri30035
IST4000 Bitirme Çalışması012068
SEC0015 Mesleki Seçmeli 11-130035
SEC0016 Mesleki Seçmeli 12-120026
SEC0017 Mesleki Seçmeli 12-220026
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST1171 Bilimsel Düşünme ve İstatistik30035
MAT1812 Lineer Cebir 230035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2152 aa Örnekleme 230035
IKT1102 İktisada Giriş II30035
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2170 Güncel İstatistik Uygulamaları20024
IST2082 Biyoistatistik20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3190 Krizde İşletme Yönetimi 20024
IST3060 Bayesgil İstatistik20024
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3130 Karar Teorisi20023
IST3230 Planlama Teknikleri20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3132 Stokastik Süreçler20024
IST3252 Nümerik Analiz20024
Mesleki Seçimlik 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3122 Regresyon Analizi 230035
IST3152 aa İstatistik Paket Programları Kullanımı30035
IST3170 Algoritma Teknikleri30035
Mesleki Seçimlik 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3150 Görsel Programlama20023
IST3210 SAS Programı ile İstatistik20023
IST3082 İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi20023
IST3092 Lineer Modeller 20023
IST3050 aa Anket Düzenleme20023
IST3110 R ile İstatistik Uygulamaları20023
Mesleki Seçimlik 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4220 İstatistiksel Kalite Kontrol20025
IST4140 Bulanık Mantık20025
IST4240 İstatistikçiler için Matematiksel Programlama20025
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4160 Yönetsel Karar Verme Teknikleri 20024
IST4120 Pazar Araştırma Teknikleri20024
IST4130 WEB Programlama20024
IST4141 Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi20024
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4112 aa Çok Değişkenli İstatistik 230035
IST4222 Yöneylem Araştırması 230035
IST4180 İleri Programlama30025
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4320 Kategorik Veri Analizine Giriş20026
IST4092 Demografi20026
IST4110 Veri Madenciliğine Giriş20026
IST4161 aa Uygulamalı Optimizasyon20026

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415
IST1081Bilgisayar Programlamaya Giriş111552323541131
IST1131Olasılığa Giriş453414333232341
IST1141İstatistiğe Giriş535314533134441
MAT1001Matematik 1-525-3---23----
MDB1031İleri İngilizce I---1-----3-45--
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I------11--2----
TDB1031Türkçe 1---2--432345---
MAT1811Lineer Cebir 1252522141121211
IST1132Olasılık453414333224451
MAT1002Matematik 2-525-3---23----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------11--2----
MDB1032İleri İngilizce II---1-----3-45--
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri13354541-------
TDB1032Türkçe 2---2--432345---
IST2121Matematiksel İstatistiğe Giriş533525355132221
IST2131Bilgisayar Programlama---3-----3212-1
IST2011İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri324213432543115
IST2081Örnekleme 1345324554434555
IST2161Mesleki İngilizce 1212333223454552
IKT1101İktisada Giriş I---1---1-1----1
MAT2001Matematik Analiz 3-525-3---23----
IST2142Veri Tabanı112455511554152
IST2022Matematiksel İstatistik533525355132221
IST2252Veri Analizi314222522233453
IST2162Mesleki İngilizce 2212333223454552
MAT2412Diferansiyel Denklemler-525-3---23----
IST3011Optimizasyon132523243343333
IST3141Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler345445545444455
IST3121Regresyon Analizi 1534444454452451
IST3131Araştırma Teknikleri335525245445331
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-------2-3225--
IST3012Yöneylem Araştırması 1322323253342221
IST3142Deneysel Tasarım434333533444354
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---1-----3-45--
IST3002Mesleki Staj5-4-44555555255
IST4111Çok Değişkenli İstatistik 1444554444334353
IST4131Ekonometri535543434345442
IST4000Bitirme Çalışması444444444444444
IST4122Zaman Serileri343433444334444
ITB3010Sosyoloji---1---2-14---3
ITB3020Felsefeye Giriş---1---2-14---3
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---1---2-14---3
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---1---2-14---3
ITB3150Tarih ve Sinema---1---2-14---3
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---1---2-14---3
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---1---2-14---3
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---1---2-14---3
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---1---2-14---3
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---1---2-14---3
ITB3320İktisadi Suçlar ---1---2-14---3
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---1---2-14---3
ITB3390Uygarlık Tarihi---1---2-14---3
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---1---2-14---3
ITB3550İnsan Hakları ---1---2-14---3
ITB3560Siyaset Felsefesi---1---2-14---3
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) ---1---2-14---3
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---1---2-14---3
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---1---2-14---3
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---1---2-14---3
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---1---2-14---3
MDB4021Almanca Dil Becerileri 111111131344511
MDB4031İleri Almanca 111111131344511
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 111111131344511
MDB4051İş Hayatı için Almanca111111131344511
IST1171Bilimsel Düşünme ve İstatistik343323332233132
MAT1812Lineer Cebir 2343323332233132
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 343323332233132
IST2152Örnekleme 2343323332233132
IKT1102İktisada Giriş II343323332233132
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları343323332233132
IST2082Biyoistatistik343323332233132
IST3190Krizde İşletme Yönetimi 343323332233132
IST3060Bayesgil İstatistik343323332233132
IST3130Karar Teorisi343323332233132
IST3230Planlama Teknikleri343323332233132
IST3252Nümerik Analiz343323332233132
IST3132Stokastik Süreçler343323332233132
IST3122Regresyon Analizi 2343323332233132
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı343323332233132
IST3170Algoritma Teknikleri343323332233132
IST3150Görsel Programlama343323332233132
IST3210SAS Programı ile İstatistik343323332233132
IST3082İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi343323332233132
IST3092Lineer Modeller 343323332233132
IST3050Anket Düzenleme343323332233132
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları343323332233132
IST4220İstatistiksel Kalite Kontrol343323332233132
IST4140Bulanık Mantık343323332233132
IST4240İstatistikçiler için Matematiksel Programlama343323332233132
IST4160Yönetsel Karar Verme Teknikleri 343323332233132
IST4120Pazar Araştırma Teknikleri343323332333132
IST4130WEB Programlama343323332233132
IST4141Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi343323332233132
IST4112Çok Değişkenli İstatistik 2343323332233132
IST4222Yöneylem Araştırması 2343323332233132
IST4180İleri Programlama343323332233132
IST4320Kategorik Veri Analizine Giriş343323332233132
IST4092Demografi343323332233132
IST4110Veri Madenciliğine Giriş343323332233132
IST4161Uygulamalı Optimizasyon343323332233132

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXX
PÇ-15XXXXXX