Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüHerman Sedef
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programının amacı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHM) alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olanların Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini ilgilendiren sistemlerin tasarım, geliştirme ve araştırma aşamalarında çalışmaları beklenmektedir. Mezunlar bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgiyi elektronik ve haberleşme alanında mühendislik ilişkili problemlerin tanımlama, analiz, tasarım ve çözümünde uygulayabilme
 2. Karmaşık Mühendislik problemlerini belirleyebilme, tasarlayabilme ve uygun yöntem ve araçlarla çözebilme becerisi
 3. Deney tasarlama, formülleştirme, analiz etme, gerçekleştirme ve yorumlama becerisi
 4. Karmaşık bir donanım, yazılım, sistem, ürün veya süreci kalite, çevre ve ekonomi kısıtlarına uygun olarak tasarlayabilme becerisi
 5. Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme becerisi
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takım çalışması yapabilme becerisi
 7. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
 8. Tüm ortamlarda yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilme becerisi
 9. Mesleğin küresel, toplumsal ve hukuksal etkilerini bilebilme, çevre, sağlık ve güvenlik konularında farkındalık
 10. Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
 11. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı için gerekli temel kavramlar hakkında bilgi
 12. Çağdaş mühendislik araç ve yöntemlerini seçme, kullanabilme ve geliştirme, bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme
 13. Güncel toplumsal ve mesleki konuları takip etme ve mevcut sorunlara çözüm geliştirme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1801 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş30035
EHM1811 Algoritmalar ve Programlama30248
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1320 Lineer Cebir20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Mesleki Seçmeli 130035
SEC0002 Seçmeli 120023
EHM1802 Elektrik Devre Temelleri30247
EHM1812 Yarı İletken Fiziği30036
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAT1072 Matematik 232046
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0003 Seçmeli 220022
EHM2801 Lojik Devre Temelleri20236
EHM2811 aa Devre ve Sistem Analizi30247
EHM2821 Mühendislik Matematiği40046
EHM2831 Elektromagnetik Alan Teorisi50057
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
EHM2002 Genel Staj00003
EHM2812 İşaret ve Sistemler30035
EHM2802 Temel Elektronik Devreleri30246
EHM2832 Elektromagnetik Dalga Teorisi30035
EHM2952 Olasılık Teorisi30034
EHM2822 Lojik Devre Tasarımı20235
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0004 Seçmeli 320022
SEC0005 Mesleki Seçmeli 230035
EHM3801 Elektronik Devreler I30247
EHM3811 Mikrodalga 130247
EHM3821 Haberleşme I30247
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
EHM3002 aa Mesleki Staj00003
SEC0006 Mesleki Seçmeli 330036
SEC0007 Mesleki Seçmeli 430036
SEC0008 Mesleki Seçmeli 530036
EHM3802 aa Mikroişlemci Sistemleri22037
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Mesleki Seçmeli 630036
SEC0010 Mesleki Seçmeli 730036
SEC0011 Mesleki Seçmeli 830036
SEC0012 Mesleki Seçmeli 930036
EHM4891 Tasarım Projesi23046
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1030036
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1130036
SEC0015 Mesleki Seçimlik 1230036
SEC0016 Seçmeli 420022
EHM4000 Bitirme Çalışması0120610
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4702 Fotoğrafçılık20022
EHM4712 İletişim20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM3601 İleri Elektronik Uygulamaları30035
EHM3611 Devre Sentezi30035
EHM3621 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM3641 aa Sayısal İşaret İşleme30035
EHM3631 Haberleşme Elektroniği30035
Mesleki Seçmeli 3-4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4980 Haberleşme Devre Tasarımı30036
EHM3662 Elektronik Tasarım Otomasyonu30036
EHM3672 Programlama Dilleri30036
EHM3682 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30036
EHM3692 Yer Uydu Haberleşmesi30036
EHM3602 Elektronik Devreler II30036
EHM3712 Haberleşme 230036
EHM3612 Otomatik Kontrol30036
EHM3622 Elektronik Devre Tasarımı30036
EHM3632 Mikrodalga 230036
EHM3642 Mikrodalga Devre Tasarımının Esasları30036
EHM3652 Veri Haberleşmesi30036
Mesleki Seçmeli 6-7-8-9-10-11-12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4580 Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemleri I30036
EHM4590 Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemleri II30036
EHM4720 Antenler ve Propagasyon30036
EHM4630 Kuantik Alan Teorisi30036
EHM4620 Fiber Optiğe Giriş30036
EHM4640 Mikrodalga Elektroniği30036
EHM4650 Optoelektroniğe Giriş30036
EHM4740 Bilgisayar Destekli İşaret ve Görüntü İşleme30036
EHM4750 Optik Haberleşme Sistemleri30036
EHM4760 Analog Tümdevreler30036
EHM4010 Sayısal Elektronik Devreleri30036
EHM4020 Endüstriyel Elektronik30036
EHM4040 aa Mikroişlemcili Sistem Tasarımı30036
EHM4050 Tümdevre Tasarımı30036
EHM4120 Güç Elektroniği30036
EHM4070 Yarı iletken Elektroniği30036
EHM4080 Tıp Elektroniği30036
EHM4090 aa Mikrodenetleyiciler30036
EHM4110 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30036
EHM4690 aa Görüntü İşleme30036
EHM4520 Haberleşme Teorisi30036
EHM4790 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30036
EHM4670 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30036
EHM4680 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30036
EHM4710 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30036
EHM4560 Telekomünikasyon Devreleri30036
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1602 Elektronik Malzeme Bilgisi30035
EHM1612 Sayısal Çözüm Yöntemleri30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1712 Mühendislik Felsefesi ve Etik20023
EHM1722 Mesleki Terminoloji20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM2701 Mesleki İng. 120022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
EHM2711 Haberleşme Sistemlerinin Tarihi20022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM3721 Proje Yönetimi20022
EHM3711 Mesleki İng. 220022

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
EHM1801Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş4311314224334
EHM1811Algoritmalar ve Programlama5535515315255
MDB1031İleri İngilizce I2211321534234
MAT1320Lineer Cebir4211111111111
FIZ1001Fizik 15341131111111
MAT1071Matematik 14211111111111
EHM1802Elektrik Devre Temelleri4331213213121
EHM1812Yarı İletken Fiziği5211515333112
MDB1032İleri İngilizce II2211321534234
MAT1072Matematik 24211111111111
EHM2801Lojik Devre Temelleri5515515325142
EHM2811Devre ve Sistem Analizi4331213213121
EHM2821Mühendislik Matematiği5531311121132
EHM2831Elektromagnetik Alan Teorisi5511525425233
TDB1031Türkçe 11111211512111
EHM2812İşaret ve Sistemler5411524223122
EHM2802Temel Elektronik Devreleri5543425235243
EHM2832Elektromagnetik Dalga Teorisi5433555555555
EHM2952Olasılık Teorisi5311511415133
EHM2822Lojik Devre Tasarımı5423312113143
TDB1032Türkçe 21111211511112
EHM2002Genel Staj3422334454445
EHM3801Elektronik Devreler I5543445335243
EHM3811Mikrodalga 15433555555555
EHM3821Haberleşme I5452553314233
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111311113113
EHM3802Mikroişlemci Sistemleri4535443335454
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111311113113
EHM3002Mesleki Staj3435345454455
EHM4891Tasarım Projesi5544444335355
EHM4000Bitirme Çalışması4445334535455
EHM4702Fotoğrafçılık1111311313113
EHM4712İletişim1111311513111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1211321534234
EHM3601İleri Elektronik Uygulamaları5211515355245
EHM3611Devre Sentezi4423314114222
EHM3621Sayısal Elektromagnetik5435535335455
EHM3641Sayısal İşaret İşleme5515515425253
EHM3631Haberleşme Elektroniği5554545445555
EHM3602Elektronik Devreler II5543445335243
EHM3712Haberleşme 25411513214233
EHM3612Otomatik Kontrol5515515325142
EHM3622Elektronik Devre Tasarımı5544534335243
EHM3632Mikrodalga 25433555555555
EHM3642Mikrodalga Devre Tasarımının Esasları5435535335455
EHM3652Veri Haberleşmesi4523513333132
EHM4980Haberleşme Devre Tasarımı5545543535455
EHM3662Elektronik Tasarım Otomasyonu4543423234253
EHM3672Programlama Dilleri4415333224344
EHM3682Algılayıcılar ve Dönüştürücüler3333434314254
EHM3692Yer Uydu Haberleşmesi5554545445555
EHM4760Analog Tümdevreler4425525524353
EHM4010Sayısal Elektronik Devreleri3553534325254
EHM4020Endüstriyel Elektronik5555544335243
EHM4040Mikroişlemcili Sistem Tasarımı4535443335454
EHM4050Tümdevre Tasarımı3335525524243
EHM4120Güç Elektroniği5544534335243
EHM4070Yarı iletken Elektroniği4511515524153
EHM4080Tıp Elektroniği2425145144243
EHM4090Mikrodenetleyiciler2314441113132
EHM4110Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı5543544435255
EHM4690Görüntü İşleme5553514335155
EHM4520Haberleşme Teorisi5544555555555
EHM4790Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri5411513214233
EHM4670Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi5435535335455
EHM4680Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş5531312133144
EHM4710Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı3324312234234
EHM4560Telekomünikasyon Devreleri5553514335155
EHM4580Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemleri I5554545445555
EHM4590Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemleri II5554545445555
EHM4720Antenler ve Propagasyon5553211232253
EHM4630Kuantik Alan Teorisi5435535335455
EHM4620Fiber Optiğe Giriş5515555425253
EHM4640Mikrodalga Elektroniği5542331311143
EHM4650Optoelektroniğe Giriş5432221311132
EHM4740Bilgisayar Destekli İşaret ve Görüntü İşleme4535524223122
EHM4750Optik Haberleşme Sistemleri5544555555555
EHM1602Elektronik Malzeme Bilgisi4321313123111
EHM1612Sayısal Çözüm Yöntemleri5411311313142
EHM1712Mühendislik Felsefesi ve Etik1213415343414
EHM1722Mesleki Terminoloji3111314433121
EHM2701Mesleki İng. 1111-441521134
EHM2711Haberleşme Sistemlerinin Tarihi5551545445555
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1211321534234
EHM3721Proje Yönetimi1533454435545
EHM3711Mesleki İng. 21111513534132

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13