Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program DirektörüKenan Aydın
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üç bölümünden birisi olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 2000 yılından bu yana sürdürmektedir. Sürekli gelişen altyapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile ÖSYM üzerinden 60 öğrenciye yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır. Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniştir. Bölümün mezunları, Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine paralel olarak değişik sektörlerde, edindikleri formasyonu kullanabilme olanağını bulabilirler. Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgütlerde (NGOs) çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.
Mezunların Mesleki ProfiliSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, eğitimleri sırasında ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda yetişmeleri için bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek;
 2. Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak;
 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazandırmak;
 4. Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak;
 5. Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek;
 6. Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak;
 7. Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmek;
 8. Mezunların Türkçe ve İngilizce’yi mesleki yaşamlarında etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak;
 9. Öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki uluslararası ve ulusal hukuki çerçeve konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;
 10. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yer alan yapılar, aktörler ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edebilmek;
 11. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel konuları ve sorunları tanımlamak, analiz edebilmek ve tartışabilmek;
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU1031 Sosyoloji30036
SBU1701 Hukuka Giriş30036
IKT1101 İktisada Giriş I30036
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
SBU1702 Uluslararası İlişkilere Giriş30036
SBU1032 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı30034
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
IKT1102 İktisada Giriş II30035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU2501 Siyaset Teorisi I30035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU2311 Siyasi Tarih 130035
IKT2271 Kamu Ekonomisi30035
SEC0001 Seçmeli 130034
SEC0002 Seçmeli 230034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU2132 Mesleki İngilizce I20023
SBU2502 Siyaset Teorisi 230035
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
SBU2152 Siyasi Tarih 230035
ISL2742 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları30034
SEC0003 Seçmeli 330034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU3101 aa Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3201 Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri30036
SBU3301 Mesleki İngilizce II20023
SBU3401 Araştırma Yöntemleri30034
SBU3111 Türkiye Siyaseti I30034
SBU3011 aa Devletler Hukuku I30034
SEC0004 Toplumsal Seçmeli 114034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU3102 aa Uluslararası İlişkiler II30035
SBU3202 Karşılaştırmalı Siyaset30034
SEC0005 Sosyal Seçmeli 130033
SBU3302 Türkiye Siyaseti II30034
SBU3402 aa Devletler Hukuku II 30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Toplumsal Seçmeli 214034
SEC0007 Seçmeli 430034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4111 Türkiye'nin Dış Politikası I30035
SBU4121 Uluslararası İlişkiler Kuramları30035
SBU4221 Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi30035
SEC0008 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0009 Seçmeli 530034
SEC0010 Seçmeli 630034
SEC0011 Seçmeli 730034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0012 Seçmeli 830034
SEC0013 Seçmeli 930034
SBU4122 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular30035
SBU4222 Türkiye'nin Dış Politikası II30035
SBU4000 Bitirme Çalışması0120612
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Toplumsal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU3502 Toplumsal Duyarlılık Projesi I14034
SBU3561 Toplumsal Duyarlılık Projesi II14034
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM1422 Sanat Tarihi30033
MİM2421 Mimarlık Tarihi30033
MİM1412 Uygarlık tarihi30033
MİM2411 Arkeoloji30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
IKT3342 Türkiye İktisat Tarihi30033
IKT3331 Genel İktisat Tarihi30033
Seçmeli 1-2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU2631 Sözlü Tarih ve Tartışmalar30034
SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 30034
SBU2551 Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular30034
SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I30034
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür30034
Seçmeli 5-6-7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4011 Dış Politika Kuramları30034
SBU4641 Emperyalizm Kuramları30034
SBU4521 Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar30034
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri30034
SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları30034
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU2612 Siyasi Partiler 30034
SBU2022 aa Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II30034
SBU2572 Sanat ve Siyaset30034
ISL2442 aa Ticaret Hukuku 30034
SBU2652 Amerikan Dış Politikası30034
SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II30034
SBU2602 Siyaset ve Sinema30034
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU3812 Uluslararası Örgütler30034
SBU3922 Türkiye Ekonomisi30034
SBU3912 Milliyetçilik ve Azınlıklar30034
SBU3122 Medya ve Politika30034
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 30034
ISL3862 aa İş Hukuku30034
Seçmeli 8-9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4101 aa Avrupa Birliği ve Türkiye30034
SBU4201 aa Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar30034
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma30034
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları30034
SBU4401 Diplomatik Yazışma 30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
SBU4562 Uygulamalı Araştırma30034
IKT3312 Uluslararası İktisat II30034
ISL4711 aa Üretim Stratejileri30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş 55555553355
SBU1031Sosyoloji55454232-54
SBU1701Hukuka Giriş44545331533
IKT1101İktisada Giriş I33344-43233
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-2-44------
MDB1031İleri İngilizce I-------5---
TDB1031Türkçe 1------55---
SBU2501Siyaset Teorisi I55544354355
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş54345221133
SBU2311Siyasi Tarih 153343333455
IKT2271Kamu Ekonomisi33334221-22
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-------5---
SBU1032Türkiye'nin Toplumsal Yapısı54355331144
SBU1612Anayasa Hukuku44355221532
IKT1102İktisada Giriş II33-43131132
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -2-44------
MDB1032İleri İngilizce II-------5---
SBU1702Uluslararası İlişkilere Giriş54444345455
TDB1032Türkçe 2------55---
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler-4-443---3-
SBU2132Mesleki İngilizce I5-3---35221
SBU2502Siyaset Teorisi 255555554455
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı55345131154
SBU2152Siyasi Tarih 254333333243
ISL2742Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları-444-33----
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri--3---3----
SBU3101Uluslararası İlişkiler I55444114455
SBU3201Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri55554445453
SBU3301Mesleki İngilizce II5-3---35211
SBU3401Araştırma Yöntemleri55553353244
SBU3111Türkiye Siyaseti I55434332-55
SBU3011Devletler Hukuku I55445323-55
SBU3102Uluslararası İlişkiler II55444121455
SBU3202Karşılaştırmalı Siyaset55555555343
SBU3302Türkiye Siyaseti II5545533--55
SBU3402Devletler Hukuku II 5534523-555
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-------5---
SBU4111Türkiye'nin Dış Politikası I55444234555
SBU4221Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi44444322345
SBU4121Uluslararası İlişkiler Kuramları55543335455
SBU4222Türkiye'nin Dış Politikası II55444233455
SBU4122Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular55454455355
SBU4000Bitirme Çalışması55553354555
SBU3502Toplumsal Duyarlılık Projesi I----55-----
SBU3561Toplumsal Duyarlılık Projesi II----55-----
IKT3342Türkiye İktisat Tarihi35344453235
IKT3331Genel İktisat Tarihi35354344335
MİM1422Sanat Tarihi23-33342---
MİM2421Mimarlık Tarihi-2-4344----
MİM1412Uygarlık tarihi-33343-----
MİM2411Arkeoloji-2-2-3-----
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı3333333----
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın-3-3333----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -3-3333----
ITB3550İnsan Hakları -333333----
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-3-3333----
SBU2631Sözlü Tarih ve Tartışmalar34453342113
SBU2011Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 54544443345
SBU2551Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular54454343255
SBU2641Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I55434434555
SBU2711Çağdaş Siyasi Kültür45543433-55
SBU4641Emperyalizm Kuramları55443243-55
SBU4521Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar54434442-55
SBU4611Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye44544453255
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi-----------
SBU4572Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları55443332355
SBU4011Dış Politika Kuramları55453355355
SBU4621Siyasi Rejim Dönüşümleri44444344444
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II54544443345
SBU2572Sanat ve Siyaset23353442-44
ISL2442Ticaret Hukuku ---4-34---4
SBU2652Amerikan Dış Politikası54442424155
SBU2642Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II55443324-55
SBU2612Siyasi Partiler 55435544-55
SBU2602Siyaset ve Sinema55353255133
SBU3922Türkiye Ekonomisi54355443-55
SBU3912Milliyetçilik ve Azınlıklar5444443--55
SBU3122Medya ve Politika44544443554
SBU3112Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 55455242-55
ISL3862İş Hukuku-3-4444----
SBU3812Uluslararası Örgütler55444433355
SBU4101Avrupa Birliği ve Türkiye55---5-----
SBU4301Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma45555455345
SBU4012Milliyetçilik Kuramları44434332355
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular45455343144
SBU4562Uygulamalı Araştırma44553353243
IKT3312Uluslararası İktisat II34-33333355
ISL4711Üretim Stratejileri113311321--
SBU4201Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar55443344355
SBU4401Diplomatik Yazışma 552311-5222

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX