İşletme Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Program DirektörüSalih Durer
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencilere, İşletme Bilimi çerçevesinde teorik ve pratik donanım sağlamayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası düzeyde bir vizyon ve rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans programı eğitimini tamamlayan öğrencilerin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kuvvetli iletişim yeteneği, analiz ve sentez becerileri olan, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanır. Program aracılığıyla, iş yaşamının çağdaş gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yapılandırılan İşletme Bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. Bölüm ders programı, özellikle seçimlik dersler yardımıyla esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapı kazanmıştır. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve uluslar arası işletme yazınını takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği ulusal/uluslar arası her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Semaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler. Bunun yanı sıra, bölümümüz tarafından sunulan işletme öğretimi programı; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan araştırmacı ruha sahip öğrencilerimiz İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
 2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
 3. Takım çalışması yapabilme
 4. Problem belirleyebilme, çözebilme ve karar verme
 5. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
 6. Etkin iletişim kurabilme becerisi
 7. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
 8. Yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olma
 9. Çağdaş konuların bilincinde olma
 10. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
 11. Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
ISL1181 İşletme Matematiği I20024
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
TDB1031 Türkçe I20002
IKT1101 İktisada Giriş I30036
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
IKT1102 İktisada Giriş II30035
SEC0001 Seçmeli 130035
TDB1032 Türkçe II20002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
ISL1182 aa Genel Muhasebe II 30034
ISL1552 aa İşletme Matematiği II20022
ISL1622 Davranış Bilimi30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçmeli 230033
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
ISL2211 aa Mali Tablolar Analizi30035
ISL2441 İşletmeciler için İstatistik I30035
ISL2481 aa Temel İşletme Yönetimi 30035
ISL2731 Araştırma Yöntemleri30035
ISL2851 aa Borçlar Hukuku30035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2452 aa İşletmeciler için İstatistik II30035
ISL2442 aa Ticaret Hukuku 30034
ISL2122 Mesleki İngilizce I20024
SEC0003 Seçmeli 330033
ISL2642 Örgütsel Davranış 30035
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3051 Mesleki İngilizce II20024
SEC0004 Seçmeli 430034
SEC0005 Seçmeli 530034
SEC0006 Seçmeli 630035
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3562 Türk Vergi Sisteminin Esasları 30033
ISL3862 aa İş Hukuku30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3152 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I40045
SEC0007 Seçmeli 730034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4421 Pazarlama Araştırması20024
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri I 30034
ISL4051 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II30045
SEC0008 Seçmeli 830034
SEC0009 Seçmeli 930034
SEC0010 Seçmeli 1030034
ISL4251 Yönetim Muhasebesi30035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4402 Türkiye Ekonomisi30036
ISL4000 Bitirme Çalışması600610
ISL4582 aa Nicel Karar Verme Teknikleri II 30035
ISL4692 aa Stratejik İşletme Yönetimi 30035
SEC0011 Seçmeli 1130034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Elective 8-9-10-11 Courses
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4810 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL4631 aa Yönetim Oyunları 30034
ISL4650 aa Uluslararası Yönetim 30034
ISL4632 aa Değer Yönetimi 30034
ISL4790 aa Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 30034
ISL4740 aa Uluslar Arası İşletmecilik 30034
ISL4030 İşletme (Bilgisayar Mühendisliği) 30034
ISL4550 aa İstatistik Analiz Teknikleri30034
ISL4841 Stratejik Maliyet Yönetimi 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4591 aa Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri30034
ISL4911 Reklam Yönetimi30034
ISL4871 aa Marka Yönetimi30034
ISL4340 İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
0334931 aa Finansta Özel Konular 30034
0334940 aa Finansal Risk Yönetimi30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4441 aa Perakendeci Mağaza Yönetimi30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
ISL4681 aa Entelektüel Sermaye 30034
ISL4691 aa Çağdaş Yönetim Teknikleri30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4780 aa Proje Yönetimi ve Organizasyon 30034
ISL4750 aa İşletmelerde Birleşmeler 30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4711 aa Üretim Stratejileri30034
ISL4922 aa İşletmelerde İç Denetim30034
ISL4931 aa Maliyet Sistemleri30034
ISL4250 Sermaye Piyasası Analizleri 30034
ISL4682 aa İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol30034
ISL4830 aa Zaman Serisi Analizleri30034
ISL4861 Tüketici Davranışı30034
ISL4330 aa Finansal Raporlama Standartları 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4241 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4261 Uluslararası Finans Yönetimi 30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
ISL4471 Finansal Matematik30034
ISL4481 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4612 aa Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
IKT3512 Kamu Maliyesi30035
FVP4542 Temel Kamera30035
FEL1042 Psikolojiye Giriş30035
FEL3231 Bilim Tarihi30035
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30035
Elective 2-3 Courses
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2561 Halkla İlişkiler30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2632 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
ISL2711 aa Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
Elective 6 Courses
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3542 Çalışma Ekonomisi30035
IKT2271 Kamu Ekonomisi30035
IKT1121 Sosyoloji30035
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
SBU3101 aa Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3102 aa Uluslararası İlişkiler II30035
Elective 4-5-7 Courses
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
ISL3731 aa Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri30034
0334722 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk 30034
ISL3042 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3030 İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu30034
ISL3671 aa KOBİ Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3182 aa Muhasebe Denetimi30034
ISL3661 İşletmelerde İletişim30034
ISL3190 aa SPSS Kullanımı ve Uygulaması30034
ISL3621 Örgüt Geliştirme30034
ISL3931 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 5--45-5--4-
ISL1181İşletme Matematiği I---5-3--344
ISL1611İşletme Bilimine Giriş5---4----43
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---554-43--
IKT1101İktisada Giriş I4--4--4-434
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I------33---
MDB1031İleri İngilizce I-----3-3--3
TDB1031Türkçe I-----4-33--
ISL1182Genel Muhasebe II 4--45-5-5--
ISL1552İşletme Matematiği II---5-3--344
ISL1622Davranış Bilimi44-5--5-5-3
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------33---
MDB1032İleri İngilizce II-----3-3--3
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------4-3-4
TDB1032Türkçe II-----4-33--
IKT1102İktisada Giriş II4--4--4-434
ISL2211Mali Tablolar Analizi-4-54-3--5-
ISL2441İşletmeciler için İstatistik I-4-4-3--34-
ISL2481Temel İşletme Yönetimi 5--34----53
ISL2731Araştırma Yöntemleri-5-5---445-
ISL2851Borçlar Hukuku---454-34--
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----4-33--
ISL2132Maliyet Muhasebesi5--55--55--
ISL2452İşletmeciler için İstatistik II-4-4-3--34-
ISL2442Ticaret Hukuku ---555-54--
ISL2122Mesleki İngilizce I5--4-4--54-
ISL2642Örgütsel Davranış 5--5--4-45-
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri3--3---34--
ISL3221Finansal Yönetim I -5-44--4-5-
ISL3411Pazarlama5--3--5-34-
ISL3621Üretim Yönetimi 5--4--5--55
ISL3051Mesleki İngilizce II5--4-4--54-
ISL3662Finansal Yönetim II -5-4---455-
ISL3522Uluslararası Pazarlama5-----5-535
ISL3562Türk Vergi Sisteminin Esasları ---554-54--
ISL3862İş Hukuku---454-44--
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)3-4445----3
ISL3152İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I5-----4-544
MDB3032İş Hayatı için İngilizce3-----43-3-
ISL4421Pazarlama Araştırması35-4-----43
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri I -4-4-3--34-
ISL4051İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II---4--5--54
ISL4251Yönetim Muhasebesi3--5--45-5-
ISL4000Bitirme Çalışması55-43----4-
ISL4582Nicel Karar Verme Teknikleri II -4-4-3--34-
ISL4692Stratejik İşletme Yönetimi 4--5--5-45-
IKT4402Türkiye Ekonomisi4--44-5-434
ISL4922İşletmelerde İç Denetim3--3--4--4-
ISL4931Maliyet Sistemleri3--3----34-
ISL4250Sermaye Piyasası Analizleri 4-454-5-5--
ISL4682İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol-4-5-3--34-
ISL4830Zaman Serisi Analizleri-3-4-3--34-
ISL4330Finansal Raporlama Standartları 4--45-5-5--
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-3-4-3--54-
ISL4611Örgütsel Etik 4--55-5-4-5
ISL4241Finansal Piyasalar ve Kurumlar -4--4-4--54
ISL4261Uluslararası Finans Yönetimi -4-4--4-55-
ISL4431Elektronik Ticaret3-----3-545
ISL4471Finansal Matematik45-5--44---
ISL4481Yatırım Projeleri Analizi 54-------44
ISL4612Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri -3-4-3--44-
ISL4810Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi45--4----45
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi4--4--5--34
ISL4631Yönetim Oyunları 4-55-----4-
ISL4650Uluslararası Yönetim 3-----544-3
ISL4632Değer Yönetimi 34----4-44-
ISL4790Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 333----45--
ISL4740Uluslar Arası İşletmecilik 4-34--5-5--
ISL4030İşletme (Bilgisayar Mühendisliği) 5--45----44
ISL4841Stratejik Maliyet Yönetimi 452------5-
ISL4640Girişimcilik3--44-4-4--
ISL4591Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri3--35----32
ISL4911Reklam Yönetimi3----54-34-
ISL4871Marka Yönetimi4--445---4-
ISL4340İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 5-4-----555
ISL4140Hizmet Pazarlaması3--4--3--43
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi54-5-----5-
ISL4441Perakendeci Mağaza Yönetimi3--3--3-4-5
ISL4570Sistem Analizi---5-4-334-
ISL4681Entelektüel Sermaye --2---234--
ISL4691Çağdaş Yönetim Teknikleri4--3--3-5--
ISL4420Satış Yönetimi3--445---4-
ISL4780Proje Yönetimi ve Organizasyon 23-4-----3-
ISL4750İşletmelerde Birleşmeler 3--3--3-3--
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi5-44----544
ISL4711Üretim Stratejileri5-44----544
ISL4550İstatistik Analiz Teknikleri-3-3---3-3-
ISL4861Tüketici Davranışı---4--5--45
0334931Finansta Özel Konular 44545------
0334940Finansal Risk Yönetimi44444------
SBU1612Anayasa Hukuku55455------
IKT3512Kamu Maliyesi44445------
ISL2561Halkla İlişkiler54-4-4---55
ISL2901Doğrudan Pazarlama4444-------
ISL2632Takım Kurma ve Geliştirme5-4--5--3--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu5-3-4-3----
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri 4-4-5-5----
ISL2711Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 5--4-4-4---
IKT3542Çalışma Ekonomisi432---5-4--
IKT2271Kamu Ekonomisi4-----5-4-4
IKT1121Sosyoloji---5---45-4
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş ---4----4-5
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş4-----4---5
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı5--4----4-4
SBU3101Uluslararası İlişkiler I---4--4-4-4
SBU3102Uluslararası İlişkiler II---4--4-4-4
ISL3182Muhasebe Denetimi3--34-4--3-
ISL3190SPSS Kullanımı ve Uygulaması-4-3-3--44-
ISL3621Örgüt Geliştirme5-45---5--5
ISL3931Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar55-5-----55
ISL3160Şirketler Muhasebesi 5---4-5--5-
ISL3731Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri3-----3-44-
ISL3042Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme5-554---44-
ISL3030İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu4---4--554-
ISL3671KOBİ Yönetiminin İlkeleri3--3--3-3-4
ISL3661İşletmelerde İletişim4--5-5--54-
0334722Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk --44555----

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXXX