İktisat Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Program DirektörüMurat Donduran
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİktisat Bölümü’nün lisans programı öncelikle iktisat nosyonunu oluşturma, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirme zemini üzerine oturtulmaktadır. Bu zemin üzerine iktisatçı için gerekli olan her türlü tarih, sosyoloji, hukuk, işletme gibi yan bilim dallarından yararlanabilme ve kantitatif teknikleri kullanabilme olanağı sağlayan bir eğitim verilmektedir. Bu çerçevede iktisadın hem kendine has özellikleri, hem de disiplinler arası niteliği eğitime yansıtılmaktadır. Ders Programı, çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak, esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İktisat bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve iktisat literatürünü takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki Profiliİktisat Bölümü mezunlarının sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilme becerilerine sahip olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede mezunlarımız hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda kariyerlerine başlayabilmektedirler. Mezunların iş bulabildikleri alanlar arasında, bankacılık, finans, denetim ve sigortacılık sayılabilir. Mezunlar ilgi alanlarına göre Merkez Bankası, BDDK, İMKB ve benzeri kamu kurumlarında kariyerlerine başlayabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İktisat Bölümü Lisans Programı; Ekonomik ve toplumsal olayları, iktisat ve ilgili disiplinlerin öğretileri doğrultusunda çözümleyebilen, olguları yorumlayan ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen;
 2. İktisadın temel sorunsalını kavramış, gerek tüketici birim olarak bireyin, gerek üretici birim olarak firmanın, kısa, orta ve uzun dönemde farklı piyasa yapılarındaki davranışlarını çözümleyerek tartışabilen;
 3. Ulusal ekonomilerin karşılaşabilecekleri, işsizlik, enflasyon, gelir bölüşümü, cari açık gibi sorunları, para arzı, faiz haddi, kamu harcamaları, vergiler, döviz kuru gibi iktisadi politika araçları ile bağlantılı olarak açıklayabilen ve çözüm önerileri üretebilen;
 4. Küresel çağda giderek önemi artan uluslararası ekonomik gelişmelerle, gerek birey ve firma faaliyetleri, gerekse ulusal ekonomilerin sorunları arasındaki bağlantıları kurarak, karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilen;
 5. Yaşanan iktisadi gelişmelerin tarihsel bir boyutu olduğunu, bunların birden fazla kavramsal çerçeve ile karşılaştırmalı olarak ele alınabileceğini ve bu gelişmelerin içinde gerçekleştiği kurumsal çerçeveden önemli ölçüde etkilenebileceğinin öneminin farkında;
 6. Somut yaşamdaki iktisadi sorunların çözülmesinde, mantık, matematik, ekonometri ve istatistik tekniklerinin kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilincinde ve bunları yeterli düzeyde kullanabilen;
 7. Somut iktisadi dünyadaki, tarım sanayi, hizmetler sektörleri ile çevre, doğal kaynaklar, kent sorunları gibi uygulamalı iktisat alanlarını, iktisadi kavramlarla tartışabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen;
 8. Diğer sosyal bilimlerin, iktisatçının anlama, açıklama, çözüm önerisi geliştirme yetisini zenginleştirdiğinin bilincinde olarak, muhasebe, finans, hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda belirli bilgi ile donanmış ve iktisadi çözümlemelerinde bunları kullanabilen;
 9. Ele aldığı sorunları incelemek için gerekli kaynak ve verilerin nereden, nasıl bulunabileceğini bilen; sorunları belirli bir akademik standartta rapor haline getirebilen ve bunları çeşitli sunum teknolojilerini kullanarak farklı izleyici gruplarına sunabilen;
 10. Gerek dünyadaki iktisadi toplumsal gelişmeleri anlayabilmek, çözümleyebilmek için gerekli yabancı dildeki (İngilizce) yayınları takip edebilecek, gerekse farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip;
 11. Türkiye ekonomisinin dinamiklerini kavrayarak, Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal sorunlarını çözümleyebilen;
 12. Farklı kültür, inanç, düşünce ve yaklaşımların değerini takdir edebilen, çevre ve dünyanın diğer sorunlarına karşı duyarlı, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun farkında ve bunun gereklerini yerine getirebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1101 İktisada Giriş I30036
IKT1111 İktisatçılar için Matematik I30035
IKT1121 Sosyoloji30035
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1102 İktisada Giriş II30035
IKT1112 İktisatçılar için Matematik II30034
IKT1122 Türkiyenin Toplumsal Yapısı30034
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
ISL1182 aa Genel Muhasebe II 30034
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Meslek Seçmeli I20025
IKT2201 aa Mikro İktisat30036
IKT2211 İstatistik I30035
IKT2271 Kamu Ekonomisi30035
ISL2851 aa Borçlar Hukuku30035
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Meslek Seçmeli I20025
IKT2202 aa Makro İktisat30036
IKT2212 aa İstatistik II30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
IKT2222 İktisadi Sistemler20023
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
IKT2232 Mesleki İngilizce I20022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Meslek Seçmeli II30035
SEC0004 Alan Seçmeli I30034
SEC0005 Alan Seçmeli II30035
IKT3331 Genel İktisat Tarihi30033
IKT3321 aa Para Teorisi30034
IKT3311 Uluslararası İktisat I30033
IKT3301 aa Ekonometri I30034
IKT3341 Mesleki İngilizce II20022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Meslek Seçmeli II30035
SEC0007 Alan Seçmeli II30035
IKT3332 İktisatta Araştırma Yöntemleri20023
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3342 Türkiye İktisat Tarihi30033
IKT3312 Uluslararası İktisat II30034
IKT3302 aa Ekonometri II30034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Meslek Seçmeli III30035
SEC0009 Meslek Seçmeli III30035
SEC0010 Alan Seçmeli III30035
IKT4401 Gelişme Ekonomisi30035
IKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi30035
IKT4421 Türk Vergi Sistemi30035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0011 Meslek Seçmeli IV30036
SEC0012 Meslek Seçmeli IV30036
IKT4402 Türkiye Ekonomisi30036
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Meslek Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3512 Kamu Maliyesi30035
IKT3511 Tarım Ekonomisi30035
IKT3522 İktisadi Planlama30035
IKT3541 AB Ekonomisi30035
IKT3542 Çalışma Ekonomisi30035
IKT3531 Oyun Teorisi30035
IKT3552 Enformasyon İktisadı30035
IKT3561 Ağ ve İnternet Ekonomisi30035
IKT3532 Ortadoğu Ekonomileri30035
IKT3572 Finans Tarihi30035
IKT3581 Türev Piyasalar30035
IKT3582 İktisadi Suçlar30035
IKT3551 Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi30035
IKT3571 Sosyal Tarih30035
Meslek Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4512 Bankacılık ve Finansal Kurumlar30036
IKT4552 aa Uygulamalı Ekonometri II30036
IKT4522 aa Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları30036
IKT4532 Büyüme Ekonomisi30036
IKT4542 Finansal Kriz Kuramları30036
Meslek Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT2511 Kent Ekonomisi20025
IKT2512 Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi20025
IKT2521 Çevre Ekonomisine Giriş20025
IKT2522 Endüstri Ekonomisi20025
IKT2531 Ulaştırma Ekonomisinin Temelleri20025
IKT2532 Uluslararası Entegrasyon20025
IKT2541 Dünya Ekonomisi20025
IKT2542 Sürdürülebilir Kalkınma20025
Alan Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2642 Örgütsel Davranış 30035
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU4122 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular30035
PDR1101 Psikolojiye Giriş30035
TRO3291 Dünya Edebiyatı30035
TRO4152 Sanat ve Edebiyat30035
TRO4362 Sinema ve Edebiyat30035
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş30035
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş30035
TDE4261 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü30035
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı30035
ISL2211 aa Mali Tablolar Analizi30035
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU2311 Siyasi Tarih 130035
SBU2152 Siyasi Tarih 230035
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
FVP4542 Temel Kamera30035
FEL1042 Psikolojiye Giriş30035
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30035
Alan Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4250 Sermaye Piyasası Analizleri 30034
ISL4861 Tüketici Davranışı30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
SBU3111 Türkiye Siyaseti I30034
SBU3302 Türkiye Siyaseti II30034
ISL3862 aa İş Hukuku30034
SBU2631 Sözlü Tarih ve Tartışmalar30034
ISL3182 aa Muhasebe Denetimi30034
SBU2602 Siyaset ve Sinema30034
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
SBU3122 Medya ve Politika30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
ISL2442 aa Ticaret Hukuku 30034
ISL4481 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4711 aa Üretim Stratejileri30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
IKT3521 İktisat ve Sanat30034
SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II30034
SBU2652 Amerikan Dış Politikası30034
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
SYP4312 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
FVP3421 Doğa Fotoğrafı 30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4511 Finansal İktisat30035
IKT4521 Matematiksel İktisat30035
IKT4531 aa Uygulamalı Ekonometri I30035
IKT4541 İktisadi Modeller ve Programlama30035
IKT4551 18.YY. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum010030
IKT4501 Teknoloji ve Ekonomi30035
Alan Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
ISL4251 Yönetim Muhasebesi30035
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU4221 Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi30035
IST2142 Veri Tabanı30035
SBU4111 Türkiye'nin Dış Politikası I30035
FEL3231 Bilim Tarihi30035
ISL4692 aa Stratejik İşletme Yönetimi 30035
SBU3101 aa Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3102 aa Uluslararası İlişkiler II30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
IKT1101İktisada Giriş I4532-33-24-3
IKT1111İktisatçılar için Matematik I3----5------
IKT1121Sosyoloji5--35--5-215
ISL1711Hukukun Genel Kavramları --3--3-54--3
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 3-4---35----
TDB1031Türkçe 1-------33--3
MDB1031İleri İngilizce I---------5--
IKT1102İktisada Giriş II4-53-3552433
IKT1112İktisatçılar için Matematik II3----5---4--
IKT1122Türkiyenin Toplumsal Yapısı5---4--53355
SBU1612Anayasa Hukuku3---3--5----
ISL1182Genel Muhasebe II ---4---54---
TDB1032Türkçe 2----3---3---
MDB1032İleri İngilizce II---------5--
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----3--4----
IKT2201Mikro İktisat55---33-33--
IKT2211İstatistik I1----5--4-2-
IKT2271Kamu Ekonomisi555232453332
ISL2851Borçlar Hukuku-------43--3
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-------3--23
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma---------5--
IKT2202Makro İktisat555-33--3---
IKT2212İstatistik II1----5--3-2-
ISL1611İşletme Bilimine Giriş--3----3--32
IKT2222İktisadi Sistemler33-35--3----
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-----5------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -------3--23
IKT2232Mesleki İngilizce I---------5--
IKT3331Genel İktisat Tarihi54555-555515
IKT3321Para Teorisi5-55---4--5-
IKT3311Uluslararası İktisat I5545--------
IKT3301Ekonometri I344--54-5-4-
IKT3341Mesleki İngilizce II---------5--
IKT3332İktisatta Araştırma Yöntemleri5---55-5---3
IKT3322Ekonomi Politikaları555545555554
IKT3342Türkiye İktisat Tarihi445551555355
IKT3312Uluslararası İktisat II53353-3--4-4
IKT3302Ekonometri II444--54-5-4-
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------5--
IKT4401Gelişme Ekonomisi44533-3-----
IKT4411İktisadi Düşünce Tarihi555-52-3---3
IKT4421Türk Vergi Sistemi-------5--3-
IKT4402Türkiye Ekonomisi3333------5-
IKT4000Bitirme Çalışması444--4--4---
IKT3512Kamu Maliyesi-23----5----
IKT3511Tarım Ekonomisi-2--3-5---3-
IKT3522İktisadi Planlama2-3-43----4-
IKT3541AB Ekonomisi3--53--3--33
IKT3542Çalışma Ekonomisi434-3-----3-
IKT3531Oyun Teorisi-22--5------
IKT3552Enformasyon İktisadı45-3-3------
IKT3561Ağ ve İnternet Ekonomisi35-3--------
IKT3532Ortadoğu Ekonomileri--5-4-4-----
IKT3572Finans Tarihi--345-------
IKT3581Türev Piyasalar---5-4------
IKT3582İktisadi Suçlar----5--4----
IKT3551Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi45--4-------
IKT3571Sosyal Tarih----5--3----
IKT4512Bankacılık ve Finansal Kurumlar5343------4-
IKT4552Uygulamalı Ekonometri II422--5------
IKT4522Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları423-5------3
IKT4532Büyüme Ekonomisi535--4---3--
IKT4542Finansal Kriz Kuramları3-552----33-
IKT2511Kent Ekonomisi----3-53---4
IKT2512Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi----3-5-----
IKT2521Çevre Ekonomisine Giriş-22-35------
IKT2522Endüstri Ekonomisi45---4------
IKT2531Ulaştırma Ekonomisinin Temelleri-2----5-----
IKT2532Uluslararası Entegrasyon3--53-------
IKT2541Dünya Ekonomisi---53--3----
IKT2542Sürdürülebilir Kalkınma3-353-4-3-33
ISL2211Mali Tablolar Analizi2--53----4--
ISL2132Maliyet Muhasebesi-------5----
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş 331341153214
SBU2311Siyasi Tarih 1333333333433
SBU2152Siyasi Tarih 2333223333423
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı----5--5----
ISL2642Örgütsel Davranış -------33--3
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş -------33--3
SBU4122Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular-------33--3
PDR1101Psikolojiye Giriş-------33--3
TRO3291Dünya Edebiyatı-------33--3
TRO4152Sanat ve Edebiyat-------33--3
TRO4362Sinema ve Edebiyat-------33--3
TDE1251Osmanlı Türkçesine Giriş-------33--3
TDE3261II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş-------33--3
TDE4261Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü-------33--3
TDE4262Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı-------33--3
ISL2442Ticaret Hukuku -------5----
ISL4481Yatırım Projeleri Analizi -3-----4----
ISL4711Üretim Stratejileri-------5----
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi-------5----
IKT3562Türk İdare Tarihi----4--4--4-
IKT3521İktisat ve Sanat----5--4----
SBU2642Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II----4--5--3-
SBU2652Amerikan Dış Politikası---3---5-3-5
ISL3411Pazarlama-------3----
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)-------3----
ISL4420Satış Yönetimi-------3----
ISL4250Sermaye Piyasası Analizleri -------3----
ISL4861Tüketici Davranışı-------3----
ISL4431Elektronik Ticaret-------3----
SBU3111Türkiye Siyaseti I-------3----
SBU3302Türkiye Siyaseti II-------3----
SBU2631Sözlü Tarih ve Tartışmalar112141133123
SBU2602Siyaset ve Sinema-------3----
SBU3122Medya ve Politika-------3----
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular-------3----
ISL3862İş Hukuku-------3----
ISL3182Muhasebe Denetimi-------3----
ISL3160Şirketler Muhasebesi -------3----
ISL3662Finansal Yönetim II -------3----
IKT4521Matematiksel İktisat422--5------
IKT4531Uygulamalı Ekonometri I423--5------
IKT4541İktisadi Modeller ve Programlama322--5------
IKT455118.YY. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum----5--4--4-
IKT4501Teknoloji ve Ekonomi3354----3---
IKT4511Finansal İktisat355454554454
SBU4221Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi----3--5--4-
ISL3221Finansal Yönetim I -------33--3
ISL4251Yönetim Muhasebesi-------33--3
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş-------33--3
IST2142Veri Tabanı-----4------
SBU4111Türkiye'nin Dış Politikası I----2------2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X