İletişim Tasarımı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİletişim Tasarımı Bölümü
Program Direktörüİlhan ÖZKEÇECİ
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İletişim Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı, interaktif arayüzler, çokluortam, yeni nesil iletişim teknolojileri, enformasyon mimarisi gibi yeni sayısal olgularla, çeşitli sergileme ortamlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. Programın temel hedefleri, interaktif medya tasarımı özelinde uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmak, sözkonusu bilim alanında Türkiye’de öncülük yapmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yarattırılması hedeflenmektedir.
Mezunların Mesleki Profili8 yarıyıllık eğitim sürecinin sonunda disiplinlerarası sanat ortamı içerisinde 2B ve 3B algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş, çizgi dışı düşünebilen, "Tasarımcı Vizyonu" kazanmış tasarımcıları aşağıdaki sektörlere yönelik olarak mezun etmektedir.Mezunlar, - yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör - üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen - teknoloji firmalarının ARGElaboratuarlarında araştırmacı - müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı - hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer olarak çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat ve tasarım bilgisinin kullanımı
  2. Analiz ve yorumlama yapabilme
  3. Problem belirleme ve çözebilme
  4. Tasarım yapma yeteneği
  5. Yaratıcı fikir üretebilme
  6. Takım çalışması yapabilme
  7. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
  8. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
  9. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
  10. Çağdaş konuların bilincinde olma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
BSP1301 Desen 1 24048
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT1612 aa Video Çekim Teknikleri30033
ILT1622 aa Sunum Tasarımı30033
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
BSP1062 aa Desen 2 24048
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2611 1950 Öncesi Tasarım Tarihi 20023
ILT2621 aa Enformasyon Tasarımı30033
SEC0001 Mesleki Seçmeli 130034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 230034
ILT2601 aa Projeye Giriş22039
SEC0003 Seçmeli 120022
ILT2651 İnteraktif Tasarım Araçları 20025
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2612 aa 1950 Sonrası Tasarım Tarihi20023
SEC0004 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 430034
ILT2652 aa Proje 1440612
ILT2662 aa Etkileşimli Ortam Tasarımı 30034
SEC0006 Seçmeli 220023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3641 aa Simge Tasarımı30034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 530034
ILT3651 aa Proje 2 440612
SEC0008 Seçmeli 320023
ILT3661 aa Kullanılabilirlik Temelleri 30035
ILT3001 Mesleki Staj 100002
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3652 aa Proje 3 440612
SEC0009 Seçmeli 420022
SEC0010 Mesleki Seçmeli 630034
ILT3622 Tipografik Animasyon30036
ILT3002 Mesleki Staj 200002
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4651 aa Proje 4440612
SEC0011 Seçmeli 530034
SEC0012 Seçmeli 630034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 730034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 830034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4000 aa Bitirme Çalışması 0120612
SEC0015 Mesleki Seçmeli 930034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1030034
SEC0017 Seçmeli 730034
SEC0018 Seçmeli 830034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2722 İşlemsel Tasarım30034
ILT2702 Programlama30034
ILT2731 Senaryo Yazımı30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT2711 aa Tasarımda Eskizleme Yöntemleri30034
ILT2712 aa Tasarım İçin Rol Oynama30034
ILT2721 aa Tipografi30034
ILT2701 aa Algoritmanın Temelleri30034
ILT4501 Özgün Baskı Resim 30034
ILT4762 Film Yapıl Araçları 30034
Seçmeli 5-6-7-8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4712 Film Eleştirisi30034
ILT4811 E Medya Pazarlama30034
ILT4801 Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar30034
ILT3801 İleri Görüntü İşleme Teknikleri30034
ILT3812 İllüstrasyon30034
ILT4702 Deneysel Tipografi30034
ILT3802 Ergonominin Temelleri30034
ILT3811 Tasarım Teorisi30034
ILT3801 İleri Görüntü İşleme Teknikleri30034
ILT3802 Ergonominin Temelleri30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
ILT3921 Araştırma İçin İngilizce20022
ILT2801 Görme Biçimleri20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
ILT3911 Dil Kullanımı ve İletişim 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
ILT2901 Tasarım İçin İngilizce20023
ILT3501 Animasyon Tasarımı 20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
ILT2921 Semiyoloji20022
ILT3932 Tasarım Yönetimi20022
Mesleki Seçmeli 5-6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3732 3B Animasyon30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT3711 aa 3B Modelleme30034
ILT3702 İnteraktif Programlama30034
ILT3701 aa İnteraktif Programlamaya Giriş30034
ILT3721 aa Video Kurgu ve İşleme Teknikleri30034
ILT3731 aa 3B Tasarm30034
Mesleki Seçmeli 7-8-9-10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4721 aa Fiziksel İnteraktivite30034
ILT4752 aa İleri Programlama30034
ILT4711 aa Mekan Tasarımı30034
ILT4722 aa Sanal Ortam Tasarımı30034
ILT4732 aa Görsel Efekt Tasarımı30034
ILT4741 aa Modern Tasarımın Kavramları30034
ILT4701 Medya Planlaması30034
ILT4742 aa Sinografi30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TDB1031Türkçe 12432432434
MDB1031İleri İngilizce I2432343444
ILT1621Grafik Tasarım Araçları 5554435445
ILT1611Fotoğraf Teknikleri 5444454545
BSP1301Desen 1 4444534345
BSP1101Temel Tasarım 1 4454554455
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 15553512134
ILT2722İşlemsel Tasarım3554435435
ILT2702Programlama3554435435
ILT2731Senaryo Yazımı5455545445
ILT2732Ses Üretim Teknikleri5455535445
ILT2711Tasarımda Eskizleme Yöntemleri5555535435
ILT2712Tasarım İçin Rol Oynama5555545345
ILT2721Tipografi5555545445
ILT2701Algoritmanın Temelleri2554424435
ILT1612Video Çekim Teknikleri5555545445
ILT1622Sunum Tasarımı5555545445
TDB1032Türkçe 22432432434
MDB1032İleri İngilizce II2432343444
BSP1062Desen 2 4445533445
BSP1102Temel Tasarım 2 4443443445
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 25553512134
ILT26111950 Öncesi Tasarım Tarihi 5544543555
ILT2621Enformasyon Tasarımı5555535445
ILT2601Projeye Giriş5555535445
ILT2651İnteraktif Tasarım Araçları 5454444545
ILT26121950 Sonrası Tasarım Tarihi5544543555
ILT2652Proje 15555545445
ILT2662Etkileşimli Ortam Tasarımı 5555545455
ILT3641Simge Tasarımı5555555555
ILT3651Proje 2 5555545445
ILT3661Kullanılabilirlik Temelleri 2553145242
ILT3001Mesleki Staj 14445355544
ILT3652Proje 3 5555545445
BSP3282Disiplinlerarası Sanat4454433555
ILT3622Tipografik Animasyon4435523222
ILT3002Mesleki Staj 24445355544
ILT4651Proje 45555535445
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I2432432433
ILT4000Bitirme Çalışması 5555535555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2432432433
ILT4712Film Eleştirisi5544434445
ILT4811E Medya Pazarlama5553444455
ILT4801Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar5544434445
ILT3801İleri Görüntü İşleme Teknikleri5555535445
ILT3812İllüstrasyon5555555555
ILT4702Deneysel Tipografi5555545445
ILT3802Ergonominin Temelleri5444434445
ILT3811Tasarım Teorisi4554443555
ILT3921Araştırma İçin İngilizce4543445455
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma2221232244
ILT3911Dil Kullanımı ve İletişim 5543444445
BSP2262Mesleki İngilizce 1 2221232244
ILT2901Tasarım İçin İngilizce4443344455
BSP3261Mesleki İngilizce 2 2221232344
ILT2921Semiyoloji4544434435
MDB3032İş Hayatı için İngilizce2221232244
ILT37323B Animasyon5555554445
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı5435534445
ILT37113B Modelleme5555545445
ILT3702İnteraktif Programlama4554445445
ILT3701İnteraktif Programlamaya Giriş3554445445
ILT3721Video Kurgu ve İşleme Teknikleri5445455445
ILT37313B Tasarm5444434435
ILT4721Fiziksel İnteraktivite5545545445
ILT4752İleri Programlama3554435435
ILT4711Mekan Tasarımı5444434435
ILT4722Sanal Ortam Tasarımı5444454555
ILT4732Görsel Efekt Tasarımı5444545445
ILT4741Modern Tasarımın Kavramları4554554555
ILT4701Medya Planlaması5444555455
ILT4742Sinografi4544434445

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX