Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Program DirektörüHüseyin Cengiz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıŞehir ve Bölge Planlama bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, yaratıcı düşünebilen, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür.
Mezunların Mesleki ProfiliŞehir ve Bölge Plancısı
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Şehir ve bölge planlama alanında lisans düzeyinde niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Analiz-sentez ve planlama süreçlerinde karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme
  7. Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP1111 Planlama I440610
SBP1021 Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri12025
SBP1031 Şehir ve Planlama I20022
SBP1041 Sosyoloji20023
IKT1092 Ekonomi20023
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP1052 aa Planlama II440610
SBP1062 İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 40044
SBP1072 Şehir ve Planlama II20022
IST1922 İstatistik30033
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2061 aa Planlama III440610
SBP2021 Bölge Planlama20022
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
SBP2041 Analiz Yöntem ve Teknikleri30033
SBP2051 Ekoloji 20022
SBPMSD1 Mesleki Seçmeli 1-120024
MAT1821 Matematik22034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2062 aa Planlama IV440610
SBP2072 aa Kent ve Planlama Tarihi30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SBPMSD2 Mesleki Seçmeli 1-220024
SBPMSD3 Mesleki Seçmeli 2-1 - İngilizce20025
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SBP2002 Staj 0100003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3111 aa Planlama V440610
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri30033
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi20023
SBP3041 Kentsel Ulaşım12023
SBPMSD4 Mesleki Seçmeli 4-120024
SBPMSD5 Mesleki Seçmeli 4-220024
ELECSBP1 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3052 aa Planlama VI440610
SBP3062 Şehir Yenileme ve Koruma20023
SBP3072 Kentsel Tasarım20023
SBP3082 İmar ve Çevre Hukuku 20022
SBPMSD6 Mesleki Seçmeli 3-120024
SBPMSD7 Mesleki Seçmeli 4-3 - İngilizce20025
SBP3002 Staj 0200003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4111 aa Planlama VII440610
SBPMSD8 Mesleki Seçmeli 5-120024
SBPMSD9 Mesleki Seçmeli 5-220024
SBPMSD10 Mesleki Seçmeli 5-320024
SBPMSD11 Mesleki Seçmeli 6-1 - İngilizce20025
ELECSBP2 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4072 aa Planlama VIII440610
SBP4000 aa Bitirme Çalışması08048
SBPMSD12 Mesleki Seçmeli 5-420024
SBPMSD13 Mesleki Seçmeli 5-520024
SBPMSD14 Mesleki Seçmeli 5-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2552 Kentsel Ayrışma Mekanları 20024
SBP2522 Konut20024
MİM3151 Eskiz Teknikleri20024
SBP2581 Kentsel Lojistik20024
SBP2542 Coğrafya ve Kent Morfolojisi20024
SBP2512 Kırsal Planlama20024
SBP2561 Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama20024
SBP2571 20.Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri20024
SBP2582 Çevre Psikolojisi 20024
SBP2591 Şehircilikte Ütopyalar20024
SBP2601 Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3511 Teknoloji, Üretim ve Kent 20024
MİM3321 Kent Arkeolojisi 20024
SBP3521 Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme20024
SBP3531 Şehir Planlamasında Yoğunluk20024
SBP3542 Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi20024
HRT3401 Şehirsel Teknik Altyapı 20024
SBP3561 Planlama ve Uygulama Araçları20024
SBP3571 Bilgisayar Destekli Tasarım20024
SBP3581 Yeşil Alan Planlaması20024
SBP3592 Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
SBP3602 Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması20024
SBP3692 Kent Merkezlerinin Planlaması20024
MİM4101 Modern Mimarlık Mirası 20024
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4512 Kentsel Mekanda Dönüşüm20024
SBP4522 Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi20024
SBP4531 Kent Planlamada Modeller20024
SBP4542 Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları20024
SBP4552 Metropoliten Planlama20024
SBP4561 Konut Politikaları20024
SBP4571 Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 20024
SBP4581 Yeni Şehirler20024
SBP4591 Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm20024
SBP4611 Planlama Destek Sistemleri20024
SBP4621 Sermaye ve Kent Biçimi20024
SBP4632 Turizm Planlaması20024
SBP4642 Rekreasyon Planlaması 20024
SBP4652 Şehir Planlamada Meslek Etiği 20024
SBP4661 Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı20024
SBP4671 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
MİM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
MİM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri (Ingilizce)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2852 Kent Okumaları20025
SBP2812 Şehir Coğrafyası20025
SBP2822 Planlamada Bilgi Teknolojileri20025
SBP2832 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri20025
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MİM2411 Arkeoloji30033
MİM1412 Uygarlık tarihi30033
MİM1422 Sanat Tarihi30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri (Ingilizce)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3842 Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi20025
SBP3862 Kentsel Tasarım Kuramları20025
SBP2842 Yeni Kentsel Politikalar20025
SBP3852 Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 20025
SBP3892 Ekonomik Mekanı Anlamak20025
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri (İngilizce)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4121 Ekolojik Ekonomi Prensipleri20025
SBP4851 Kentsel Ulaşım Politikaları20025
SBP4901 Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları20025
SBP4871 Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 20025
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
IKT3342 Türkiye İktisat Tarihi30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBP1111Planlama I5551411115
SBP1021Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri5555551335
SBP1031Şehir ve Planlama I5554553455
IKT1092Ekonomi5424231135
SBP1041Sosyoloji5514355155
MDB1031İleri İngilizce I2211221135
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111111111
TDB1031Türkçe 11211111235
SBP1052Planlama II4532545455
SBP1062İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 1525155155
SBP1072Şehir ve Planlama II4434552345
IST1922İstatistik4433521515
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri4211311515
MDB1032İleri İngilizce II1111213315
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111111123
TDB1032Türkçe 21211111235
SBP2061Planlama III5555553455
SBP2021Bölge Planlama3333511535
SBP2031Şehir Ekonomisi4355443145
SBP2041Analiz Yöntem ve Teknikleri5421121425
SBP2051Ekoloji 3433332245
SBPMSD1Mesleki Seçmeli 1-14445545345
MAT1821Matematik4221321135
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111312315
SBP2062Planlama IV5353354555
SBP2082Şehir Sosyolojisi4533221245
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi2433545155
SBPMSD2Mesleki Seçmeli 1-24445545345
SBPMSD3Mesleki Seçmeli 2-1 - İngilizce3433344355
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1133313245
SBP2002Staj 015555555555
SBP3111 Planlama V5555554555
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri5555555455
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi2355255155
SBP3041 Kentsel Ulaşım5444552455
SBPMSD4Mesleki Seçmeli 4-13333333333
SBPMSD5Mesleki Seçmeli 4-23333333333
ELECSBP1Sosyal Seçmeli 1-12414121124
SBP3052Planlama VI5555554555
SBP3062Şehir Yenileme ve Koruma3224455355
SBP3082İmar ve Çevre Hukuku 2222123235
SBP3072Kentsel Tasarım4524553135
SBPMSD7Mesleki Seçmeli 4-3 - İngilizce3433344345
SBPMSD6Mesleki Seçmeli 3-13333333333
SBP3002Staj 025555555555
SBP4111 Planlama VII5554554345
SBPMSD8Mesleki Seçmeli 5-13433333355
SBPMSD9Mesleki Seçmeli 5-23433344355
SBPMSD10Mesleki Seçmeli 5-33433344355
SBPMSD11Mesleki Seçmeli 6-1 - İngilizce3433344355
ELECSBP2Sosyal Seçmeli 2-12414121124
SBP4072Planlama VIII5555545555
SBP4000Bitirme Çalışması5523224335
SBPMSD12Mesleki Seçmeli 5-43433344355
SBPMSD13Mesleki Seçmeli 5-53433333355
SBPMSD14Mesleki Seçmeli 5-63433333355
SBP2542Coğrafya ve Kent Morfolojisi2211121235
SBP2512Kırsal Planlama3422452335
SBP2561Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama4222555255
SBP257120.Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri5452355415
SBP2601Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı4255533545
SBP2582Çevre Psikolojisi 4432241135
SBP2591Şehircilikte Ütopyalar1513453335
SBP2522Konut3332434245
SBP2552Kentsel Ayrışma Mekanları 4423333455
MİM3151Eskiz Teknikleri3443322333
SBP2581Kentsel Lojistik5545543355
SBP3531Şehir Planlamasında Yoğunluk5533433345
SBP3542Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi3433542345
HRT3401Şehirsel Teknik Altyapı 3322432345
SBP3561Planlama ve Uygulama Araçları5435533345
SBP3571Bilgisayar Destekli Tasarım4241311545
SBP3581Yeşil Alan Planlaması5435234245
SBP3592Kentsel Sit Alanlarında Planlama4543554345
SBP3602Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması3432352345
SBP3692Kent Merkezlerinin Planlaması4443425235
SBP3511Teknoloji, Üretim ve Kent 4525545255
MİM3321Kent Arkeolojisi 3433233233
MİM4101Modern Mimarlık Mirası 2233233233
SBP3521Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme5545432454
SBP4552Metropoliten Planlama4353455345
SBP4561Konut Politikaları4433533345
SBP4571Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 3433452245
SBP4581Yeni Şehirler3334424235
SBP4591Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm4443553345
SBP4611Planlama Destek Sistemleri5555533545
SBP4621Sermaye ve Kent Biçimi3424223245
SBP4632Turizm Planlaması3344555555
SBP4642Rekreasyon Planlaması 3443241245
SBP4652Şehir Planlamada Meslek Etiği 4525555255
SBP4661Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı4355435555
SBP4671Kentsel Koruma Kavramının Evrimi4343555235
SBP4512Kentsel Mekanda Dönüşüm4453555445
SBP4522Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi1224555155
SBP4531Kent Planlamada Modeller5533555355
SBP4542Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları3423243345
MİM4342İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları3233233333
MİM33321970 sonrası Dünya Mimarlığı3333232332
SBP2812Şehir Coğrafyası3322444245
SBP2822Planlamada Bilgi Teknolojileri4344533535
SBP2832Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri5455435355
SBP2852Kent Okumaları5545433555
MİM2411Arkeoloji3323332333
MİM1412Uygarlık tarihi2323332233
MİM1422Sanat Tarihi3323342333
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler3323323323
ITB3330Çevre ve Ekoloji 3333433223
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın3333333223
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler3233233323
ITB3020Felsefeye Giriş3323333233
ITB3560Siyaset Felsefesi2233232332
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------2
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------2
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------2
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş5552211455
MDB4021Almanca Dil Becerileri 5552211455
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 5552211455
SBP3842Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi5445444445
SBP3862Kentsel Tasarım Kuramları3434434345
SBP2842Yeni Kentsel Politikalar5525555355
SBP3852Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 5525554355
SBP3892Ekonomik Mekanı Anlamak3413324235
SBP4851Kentsel Ulaşım Politikaları4344554355
SBP4901Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları3324434235
SBP4871Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 5525235155
SBP4121Ekolojik Ekonomi Prensipleri5545545355
IKT3342Türkiye İktisat Tarihi3323233223
ITB3150Tarih ve Sinema2222232333
ITB3550İnsan Hakları 2222223223
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları2222333222
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu2312322223
ITB3390Uygarlık Tarihi2212133223
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 2322234223
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------2
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------2
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------2
MDB4031İleri Almanca 5552211455
MDB4051İş Hayatı için Almanca5552211455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX