Mimarlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Program DirektörüCan Binan
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMimarlık bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür.
Mezunların Mesleki ProfiliMimar
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: bilgilere ulaşma, değerlendirme, kayıt, uygulama, soyut düşünceleri ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme gibi ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
 2. Grafik Anlatım Becerisi: Uygun sunumlar yapmak için iki ve üç boyutlu el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi
 3. Yasal Sorumluluklar, Etik ve Mesleki Hükümler: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlamak
 4. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak
 5. Dünya Mimarlık Tarihi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya ve yöresel mimarlığın kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik, kültürel faktörleri ve tarihi mirasın etkilerini anlamak
 6. Biçimsel Kompozisyon ve Tasarım Becerileri: mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak ve Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme becerisi.
 7. Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.
 8. Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlamak
 9. Bina ve Servis Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi
 10. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama
 11. Yapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi: ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlamak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1821 Matematik22034
MİM1011 Mimari Tasarıma Giriş44068
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MİM1031 Mimari Anlatım Teknikleri24046
MİM1051 Bina Bilgisi 120022
MİM1041 Temel Tasarım12023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM1062 aa Bina Bilgisi 220022
TDB1032 Türkçe 220002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
ELEC 1 Sosyal Seçmeli 130033
MİM1012 aa Mimari Tasarım 144068
MİM1042 Statik-Mukavemet22034
MİM1032 Yapı Malzemesi20022
MIM1052 Yapı Elemanları 122034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM2061 Bilgisayar Ortamında Mimarlık22034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
ELEC 2 Sosyal Seçmeli 230033
MİM2011 aa Mimari Tasarım 244068
MİM2071 Mimarlık Tarihi 120022
MİM2031 aa Mimarlıkta Yapı Statiği12023
MİM2051 Yapı Elemanları 222035
MİM2001 Staj 100003
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ELEC 3 Sosyal Seçmeli 330033
MİM2042 Mimarlık Tarihi 220022
MİM2032 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 122034
ELEC 4 Sosyal Seçmeli 430033
ELEC 5 Sosyal Seçmeli 530033
MİM2012 aa Mimari Tasarım 344068
MİM2002 Staj 200003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM3011 aa Mimari Tasarım 444068
MİM3051 Mimarlık Tarihi 320022
MİM3031 Yapı Fiziği 130033
MİM3041 aa Taşıyıcı Sistem Tasarımı 212023
SBP3991 Şehir Planlama ve İmar Hukuku20022
AELEC 1 Seçmeli 120024
BELEC 2 Seçmeli 220024
CELEC 3 Seçmeli 320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM3012 aa Mimari Tasarım 544068
MİM3062 Mimarlık Tarihi 420022
MİM3042 Yapı Fiziği 230033
MİM3052 Yapı Üretimi20022
MİM3032 Yapı Çözümlemesi12023
AELEC 4 Seçmeli 420024
BELEC 5 Seçmeli 520024
CELEC 6 Seçmeli 620024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4011 aa Mimari Tasarım 644068
MİM4001 Staj 300003
MİM4051 Koruma Restorasyon22034
MİM4031 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi20022
MİM4041 Tesisat Bilgisi20022
AELEC 7 Seçmeli 720024
BELEC 8 Seçmeli 820024
ELEC 6 Sosyal Seçmeli 620023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4012 aa Mimari Tasarım 724048
MİM4000 Bitirme Çalışması08008
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
CELEC 9 Seçmeli 920024
AELEC 10 Seçmeli 1020024
BELEC 11 Seçmeli 1120024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Elective Courses 1-4
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM3101 Maket20024
MİM3171 Modlaj20024
MİM3121 Suluboya Tekniği20024
MİM3131 Serbest Resim20024
MİM3141 aa Gölge Perspektif20024
MİM3151 Eskiz Teknikleri20024
MİM3102 Mimari Tasarım Uygulama İlkeleri20024
MİM3182 Mimari Çevre ve Psikoloji20024
MİM3122 Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı20024
MİM3132 Mimarlıkta Mekan Kavramı20024
MİM3142 Engelsiz Mimari20024
MİM4111 Yapı Bilgi Modelleme20024
MİM3152 Mimarlıkta Tipolojik Çözümleme20024
MİM3172 Tarihi Bahçeler20024
Elective Courses 2-5
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4181 Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar20024
MİM3192 Yapı Ürünlerinde Üretim-Kullanım Döngüsü20024
MİM3201 aa Mimarlıkta Betonarme 20024
MİM3211 Mimaride Gürültü Denetimi20024
MİM3221 Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci 20024
MİM3281 aa Çelik Yapı Tasarımı 20024
MİM3311 aa Tasarımda Deprem Faktörü 20024
MİM3251 aa Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar 20024
MİM3261 Yapılarda Yangın Korunumu 20024
MİM3271 aa Su ve Nem Sorunları 20024
MİM3202 Yapı-Sağlık İlişkisi 20024
MİM3212 aa Ahşabın Yapılarda Kullanımı 20024
MİM3272 Yapılarda Gazbeton uygulamaları 20024
MİM3222 Güneş Düzenleme20024
MİM3232 Isı-Nem20024
MİM3242 Günışığı20024
MİM3282 Aydınlatma20024
MİM3262 İklimle Dengeli Tasarım20024
Elective Courses 3-6
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı20024
MİM3361 Mimarlıkta Topografik Ölçme Bilgisi20024
MİM3362 Mimarlık ve Planlamada Aplikasyon20024
MİM3441 Mimarlıkta Tasarım Düşüncesi ve Şematik Anlatım Geliştirme20024
MIM3351 Yapı Tarihi20024
MİM3451 Türk sanatları20024
MİM3321 Kent Arkeolojisi 20024
MİM3331 Mimar Sinan ve Dönemi20024
MİM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi20024
MİM3352 Mimarlıkta Oran20024
MİM3342 Ören yerleri çözümlemesi20024
MİM3312 Mimari Fotoğraf20024
MİM3322 Türk evi ve koruması20024
MİM4511 Ortadoğu Ülkelerinde İslam Mimarlığı20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM1422 Sanat Tarihi30033
MİM1412 Uygarlık tarihi30033
Elective Courses 7-10
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4101 Modern Mimarlık Mirası 20024
MİM4171 Adli Mimarlık20024
MİM4121 Hesaplamalı Tasarım20024
MİM4131 Mimari Animasyon20024
MİM4141 Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri20024
MİM4151 aa Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar20024
MİM4161 Konut ve Kültürel Süreklilik20024
MİM4102 Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları20024
MİM4162 Mimarlık ve Kıyı Mekanı20024
MİM4122 Biçim Gramerleri20024
MİM4132 aa Mimari Tasarımda Süreklilik20024
MİM4142 Çağdaş İslam Mimarisinde Mekansal ve Morfolojik Analiz20024
MİM4152 Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri 20024
Elective Courses 8-11
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4201 Yapım Teknolojisi 20024
MİM4211 Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon 20024
MİM4221 Proje Yapım Yönetimi20024
MİM4231 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 20024
MİM4241 aa Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi 20024
MİM4251 aa Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı 20024
MİM4261 Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri 20024
MİM4291 Hasarlı Yapılarda İyileştirme 20024
MİM4281 aa Mimaride Toprak Ürünleri 20024
MİM4202 aa Yapılarda Cephe Sistemleri 20024
MİM4212 Çağdaş Strüktür Sistemleri 20024
MİM4222 Edilgen Isıtma Sistemleri20024
MİM4282 Mimarlıkta Risk 20024
MİM4242 Hacim Akustiği20024
MİM4252 Mekanda Renk20024
MİM4292 Mimarlıkta Yaşam Döngüsü 20024
MİM4262 aa Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu20024
Elective Courses 9
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM4351 Mimarlık Düşüncesi Tarihi 20024
MİM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri20024
MİM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları20024
MİM4331 Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk20024
MİM4341 Sinemada Mekan ve Tarih20024
MİM4302 Koruma ve Turizm20024
MİM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
MİM4322 Batılılaşma Dönemi İstanbul20024
MİM4332 19 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu20024
Sosyal Seçmeli 2-3-4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MİM2421 Mimarlık Tarihi30033
MİM2411 Arkeoloji30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
Sosyal Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MİM1011Mimari Tasarıma Giriş-3---52-3--
MİM1031Mimari Anlatım Teknikleri-5---5-----
MİM1051Bina Bilgisi 124--15-----
MİM1041Temel Tasarım24---5-----
TDB1031Türkçe 14----------
MDB1031İleri İngilizce I3----------
MAT1821Matematik5----------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3----------
MİM1012Mimari Tasarım 134---5-----
MİM1042Statik-Mukavemet3-2----543-
MİM1032Yapı Malzemesi5351123545-
MIM1052Yapı Elemanları 151111115351
MİM1062Bina Bilgisi 242---25----
TDB1032Türkçe 23----------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 3----------
MDB1032İleri İngilizce II3----------
MİM2011Mimari Tasarım 2554----34--
MİM2071Mimarlık Tarihi 1---35------
MİM2031Mimarlıkta Yapı Statiği-------5---
MİM2051Yapı Elemanları 25211-21115-
MİM2061Bilgisayar Ortamında Mimarlık-5---------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma3----------
MİM2001Staj 1342--5-25-2
MİM2012Mimari Tasarım 3551225-331-
MİM2042Mimarlık Tarihi 22--35------
MİM2032Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1-------5-2-
MİM2002Staj 2--3----5-55
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-4---------
MİM3011Mimari Tasarım 454-2244-2--
MİM3051Mimarlık Tarihi 32--35------
MİM3031Yapı Fiziği 1------4-33-
MİM3041Taşıyıcı Sistem Tasarımı 2-------5-2-
SBP3991Şehir Planlama ve İmar Hukuku5-5---3----
MİM4011Mimari Tasarım 654-2-5312--
MİM4031Yapım Yönetimi ve Ekonomisi3-4-------5
MİM4041Tesisat Bilgisi--------53-
MİM4051Koruma Restorasyon3-453------
MİM4001Staj 3--355-2--2-
MİM4012Mimari Tasarım 71532-435554
MİM4000Bitirme Çalışması511--333333
MDB3032İş Hayatı için İngilizce4-2-------2
MİM3012Mimari Tasarım 5453-25---4-
MİM3062Mimarlık Tarihi 42--35------
MİM3042Yapı Fiziği 2------3-33-
MİM3052Yapı Üretimi--5---1--4-
MİM3032Yapı Çözümlemesi3-553------
MİM3101Maket-5---5---2-
MİM3171Modlaj-5---5-----
MİM3121Suluboya Tekniği-5---------
MİM3131Serbest Resim-4---4-----
MİM3141Gölge Perspektif-5---4-----
MİM3151Eskiz Teknikleri-5---------
MİM3102Mimari Tasarım Uygulama İlkeleri--2--52-3-5
MİM3182Mimari Çevre ve Psikoloji2-----4----
MİM3122Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı-2--242----
MİM3132Mimarlıkta Mekan Kavramı3--4432----
MİM3142Engelsiz Mimari3-3-3-2-3--
MİM3152Mimarlıkta Tipolojik Çözümleme52---2-----
MİM3172Tarihi Bahçeler22-333-----
MİM3221Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci 4-5--3-----
MİM3281Çelik Yapı Tasarımı 4----2-53--
MİM3311Tasarımda Deprem Faktörü 4-3----543-
MİM3251Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar 54331324411
MİM3261Yapılarda Yangın Korunumu 3111-122441
MİM3271Su ve Nem Sorunları 5421-251151
MİM3202Yapı-Sağlık İlişkisi 423---4-33-
MİM3212Ahşabın Yapılarda Kullanımı 55411355151
MİM3272Yapılarda Gazbeton uygulamaları 4----232-5-
MİM3222Güneş Düzenleme2-----5-43-
MİM3232Isı-Nem--2---5-43-
MİM3242Günışığı------5-43-
MİM3282Aydınlatma------5-43-
MİM3262İklimle Dengeli Tasarım------5-43-
MİM3201Mimarlıkta Betonarme 5------5---
MİM3211Mimaride Gürültü Denetimi5----45-5--
MIM3351Yapı Tarihi2--24------
MİM3451Türk sanatları4--33------
MİM3321Kent Arkeolojisi 4--54------
MİM3331Mimar Sinan ve Dönemi---24------
MİM3341Mimarlık Mesleğinin Tarihi2--14------
MİM3352Mimarlıkta Oran-1--33-----
MİM3342Ören yerleri çözümlemesi21--131----
MİM3312Mimari Fotoğraf14---------
MİM3322Türk evi ve koruması1--34------
MİM33321970 sonrası Dünya Mimarlığı4---5------
MİM1422Sanat Tarihi5---4------
MİM1412Uygarlık tarihi5---3------
MİM4121Hesaplamalı Tasarım-4---4-----
MİM4131Mimari Animasyon-5---------
MİM4141Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri3--22-4----
MİM4151Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar4--554-----
MİM4161Konut ve Kültürel Süreklilik3--343-----
MİM4102Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları------5----
MİM4162Mimarlık ve Kıyı Mekanı-12-23-----
MİM4122Biçim Gramerleri43---4-----
MİM4132Mimari Tasarımda Süreklilik3-----5----
MİM4142Çağdaş İslam Mimarisinde Mekansal ve Morfolojik Analiz4--3-34----
MİM4152Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri 43--32--31-
MİM4101Modern Mimarlık Mirası 3---33-----
MİM4171Adli Mimarlık2-5--2---2-
MİM4201Yapım Teknolojisi 3-4-------5
MİM4211Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon --2---3-354
MİM4221Proje Yapım Yönetimi2-3---4---5
MİM4231Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 324-------5
MİM4241Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi 34-----5---
MİM4251Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı 2-3----54--
MİM4261Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri 2----3-4-5-
MİM4291Hasarlı Yapılarda İyileştirme 43332335452
MİM4281Mimaride Toprak Ürünleri 52----5--5-
MİM4202Yapılarda Cephe Sistemleri 41111111141
MİM4212Çağdaş Strüktür Sistemleri 51111114131
MİM4222Edilgen Isıtma Sistemleri----5-5-43-
MİM4242Hacim Akustiği------5-43-
MİM4252Mekanda Renk-----54--3-
MİM4282Mimarlıkta Risk 41511121241
MİM4262Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu-------5---
MİM4292Mimarlıkta Yaşam Döngüsü 3-4---5-33-
MİM4321Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları2---33-----
MİM4331Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk32-33------
MİM4341Sinemada Mekan ve Tarih1---3------
MİM4302Koruma ve Turizm3-2--11---1
MİM4342İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları2--24------
MİM4322Batılılaşma Dönemi İstanbul----4------
MİM433219 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu-1-142-----
MİM4351Mimarlık Düşüncesi Tarihi 5---5------
MİM4361Mimarlığın Güncel Aktörleri---45------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler2--55------
ITB2030Bilim Felsefesi5----------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---35------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 5-----5----
MİM2421Mimarlık Tarihi5---5------
MİM2411Arkeoloji5--55------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik5--2-------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 5----------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXXX