Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüFahri ÇELİK
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, deniz ve iç sularda görev yapan gemi, taşıt ve yapıların mühendislik hizmetleri ile karadaki ilgili tesislerde gerçekleştirilen mühendislik faaliyetlerini kapsar. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, teknik hesaplamaları içeren dizayn ve tasarım çalışmaları, malzeme değerlendirmeleri, teçhizat/sistem dizayn ve kurulumu, imalat ortamı veya tersanenin organizasyonu ve planlaması, standart ve kuralları uygulama, yönetim kapsamında ise işletme, mühendislik ekonomisi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, risk, kalite ve ürün ömrü boyunca servis faaliyetlerinde mesleki çalışmalar yapar.
Mezunların Mesleki ProfiliGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi; gemi, diğer yüzer ve dalar taşıtlar ile deniz yapılarının dizayn, yeni inşa, onarım ve bakım faaliyetlerinde uzmanlığa sahip bir mühendistir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve fen bilimlerinin yöntemsel ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgiyi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki mühendislik problemlerinin tanımlama, analiz, tasarım ve çözümüne uygulayabilme
 2. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takım çalışması yapabilme ve/veya liderlik yapma becerisi
 5. Kendi alanındaki mühendislik problemlerini tespit etme, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
 7. Türkçe ve İngilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 8. Mesleğin toplumsal, küresel ve hukuki boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme, girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir büyüme, proje ve risk yönetimi gibi iş hayatı için gerekli temel kavramlar hakkında bilgiye sahip olma
 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
 10. Mesleğin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma ve güncel problemlere çözüm geliştirebilme
 11. Modern mühendislik teknik ve araçlarını ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçebilme, kullanabilme ve geliştirebilme
 12. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği uygulama alanlarından (Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri, Gemi Hidromekaniği) birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyiminin sağlanması
 13. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 15. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 16. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 17. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 18. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 19. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 20. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 21. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 22. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 23. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 24. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 25. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 26. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 27. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 29. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 30. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 31. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 32. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 33. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 34. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 35. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 36. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 37. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 39. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 40. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 42. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1071 Matematik 132046
KIM1170 Genel Kimya30245
GIM1011 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğine Giriş20025
GIM1031 Tasarı Geometri ve Teknik Resim12026
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
GIM1032 Temel Bilgisayar Bilimleri12024
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
GIM1012 Gemi Geometrisi12024
GIM1022 İstatistik ve Olasılık20023
GIM1002 Atölye Stajı00002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
TDB1031 Türkçe 120002
GIM2051 Mekanik40046
GIM2071 Teknik Termodinamik I30034
GIM2421 Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri30034
GIM2011 aa Bilgisayar Destekli Tasarım20024
GIM2061 Sayısal Yöntemler20023
GIM2021 İş Sağlığı ve Güvenliği20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
GIM2012 Akışkanlar Mekaniği30035
GIM2022 aa Mukavemet30035
GIM2052 Gemi Dizaynı30035
GIM2042 İmal Usülleri30034
GIM2072 aa Teknik Termodinamik II30034
GIM2062 Araştırma Projesi02013
SEC0016 Seçmeli Staj 100002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 120025
SEC0002 Seçmeli 220022
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
GIM3081 aa Gemi Makineleri I30034
GIM3051 aa Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi30034
GIM3071 aa Makine Elemanları40045
GIM3041 aa Gemi Elemanları30034
GIM3141 Isı Transferi20024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0014 Seçmeli Tasarım 102014
SEC0017 Seçmeli Staj 200002
GIM3062 aa Gemi Teorisi20022
SEC0003 Seçmeli 320024
SEC0004 Seçmeli 430035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
GIM3032 aa Gemi Makineleri II30034
GIM3052 aa Gemi Direnci ve Sevki30033
GIM3042 aa Gemi Hareketleri30034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4021 Gemi Yardımcı Makineleri30033
GIM4071 aa Gemi Mukavemeti30033
GIM4041 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Laboratuvarı10222
GIM4081 Elektroteknik ve Gemi Elektriği30033
GIM4091 Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı20022
SEC0015 Seçmeli Tasarım 202014
SEC0005 Seçmeli 520025
SEC0006 Seçmeli 620025
SEC0007 Seçmeli 730033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4000 Bitirme Çalışması08048
GIM4042 Tersane İşletme ve Organizasyonu20023
SEC0008 Seçmeli 820024
SEC0009 Seçmeli 920023
SEC0010 Seçmeli 1020024
SEC0011 Seçmeli 1120023
SEC0012 Seçmeli 1220022
SEC0013 Seçmeli 1320023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
SEÇMELİ 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3351 Ölçme ve Boyutlandırma Tekniği20025
GIM3321 Endüstriyel Malzemeler20025
GIM3751 Denizde Emniyet ve Güvenlik 120025
SEÇMELİ 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3331 Yakıtlar ve Yanma20022
GIM3361 Temel Denizcilik Bilgisi20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEÇMELİ 3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3392 aa Transport Tekniği20024
GIM3402 aa Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı20024
SEÇMELİ 4 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3382 aa Pompalar ve Kompresörler30035
GIM3372 Makine Dinamiği ve Titreşimler30035
GIM3352 aa Makine Elemanlarında Özel Konular30035
GIM3852 Denizde Emniyet ve Güvenlik 230035
SEÇMELİ 5 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4311 aa Yüksek Hızlı Tekneler20025
GIM4321 Gemi Sistemlerinin Analizi20025
SEÇMELİ 6 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4351 Savaş Gemileri20025
GIM4361 Gemi Kazan ve Tesisleri20025
SEÇMELİ 7 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
SEÇMELİ 8 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4312 Nükleer Tahrik20024
GIM4322 aa Enerji Ekonomisi20024
GIM4142 Gemi Otomasyonu20024
SEÇMELİ 9 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4442 Denizcilik İngilizcesi20023
GIM4432 Küçük Tekne Üretim Teknikleri20023
SEÇMELİ 10 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4362 Açık Deniz Yapıları20024
GIM4372 Otomatik Kontrol20024
SEÇMELİ 11 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4392 Mühendislik Ekonomisi20023
GIM4852 Özel Sevk Sistemleri20023
SEÇMELİ 12 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4422 Deniz Hukuku20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEÇMELİ 13 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4822 aa Yat ve Gezinti Tekne Dizaynı20023
GIM4882 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri20023
SEÇMELİ TASARIM 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3432 aa Gemi Tasarımı02014
GIM3422 aa Yat Tasarımı02014
SEÇMELİ TASARIM 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4411 aa Gemi Ana Makine Tasarımı02014
GIM4421 aa Gemi Yardımcı Makineleri Tasarımı02014
SEÇMELİ STAJLAR 1
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM2532 aa Tersane Stajı00002
GIM2522 aa Küçük Tekne Üretim Stajı00002
SEÇMELİ STAJLAR 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3512 aa Dizayn Büro Stajı00002
GIM3522 aa Klaslama Kuruluşları Stajı00002
GIM3542 aa Deniz İşletmeciliği Stajı00002

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
GIM1031Tasarı Geometri ve Teknik Resim311141114455------------------------------
FIZ1001Fizik 1542-2---11--------------------------------
MAT1071Matematik 15-1-2---2---------------------------------
KIM1170Genel Kimya553---------------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I---2--5-----------------------------------
GIM1011Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğine Giriş3-124-2--3-5------------------------------
GIM1012Gemi Geometrisi--3-51--2434------------------------------
GIM1022İstatistik ve Olasılık433141132324------------------------------
GIM1002Atölye Stajı314554253553------------------------------
MAT1072Matematik 25-2-3---2---------------------------------
MAT1320Lineer Cebir5-2-3-------------------------------------
FIZ1002Fizik 25442------2-------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II---2--5-----------------------------------
GIM1032Temel Bilgisayar Bilimleri2-5-512-4351------------------------------
GIM2051Mekanik5-3-522232--------------------------------
GIM2071Teknik Termodinamik I424352345544------------------------------
GIM2421Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri533-4--234-4------------------------------
GIM2011Bilgisayar Destekli Tasarım-14-521-5455------------------------------
GIM2061Sayısal Yöntemler5-2-5-2-3321------------------------------
GIM2021İş Sağlığı ve Güvenliği--3355345425------------------------------
TDB1031Türkçe 1------5-----------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5-3-3-------------------------------------
GIM2012Akışkanlar Mekaniği554442145555------------------------------
GIM2022Mukavemet533-5--2324-------------------------------
GIM2052Gemi Dizaynı535543354545------------------------------
GIM2042İmal Usülleri532352-54553------------------------------
GIM2072Teknik Termodinamik II535352444444------------------------------
GIM2062Araştırma Projesi53-4-5554-11------------------------------
TDB1032Türkçe 2------5-----------------------------------
GIM3081Gemi Makineleri I534452344445------------------------------
GIM3051Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi534243112324------------------------------
GIM3071Makine Elemanları532142--4432------------------------------
GIM3041Gemi Elemanları513255-45525------------------------------
GIM3141Isı Transferi512-312-4324------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I------2-----------------------------------
GIM3032Gemi Makineleri II513253234325------------------------------
GIM3052Gemi Direnci ve Sevki512-521-4535------------------------------
GIM3042Gemi Hareketleri3---4------5------------------------------
GIM3062Gemi Teorisi5342522-4345------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------2-----------------------------------
GIM4021Gemi Yardımcı Makineleri3242521-5435------------------------------
GIM4071Gemi Mukavemeti5-5-5--3-3-5------------------------------
GIM4041Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Laboratuvarı553552115325------------------------------
GIM4091Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı323233224234------------------------------
GIM4081Elektroteknik ve Gemi Elektriği23-53--3--35------------------------------
GIM4000Bitirme Çalışması545555325555------------------------------
GIM4042Tersane İşletme ve Organizasyonu213535454315------------------------------
GIM3351Ölçme ve Boyutlandırma Tekniği343-321-3434------------------------------
GIM3321Endüstriyel Malzemeler343-321-3434------------------------------
GIM3751Denizde Emniyet ve Güvenlik 1222434453433------------------------------
GIM3331Yakıtlar ve Yanma422231234242------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma------5-----------------------------------
GIM3361Temel Denizcilik Bilgisi2--4-545343-------------------------------
GIM3392Transport Tekniği5342522-4345------------------------------
GIM3402Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı213352111455------------------------------
GIM3382Pompalar ve Kompresörler332-212-4234------------------------------
GIM3372Makine Dinamiği ve Titreşimler332-212-4234------------------------------
GIM3352Makine Elemanlarında Özel Konular332-212-4234------------------------------
GIM4311Yüksek Hızlı Tekneler513-5-3-5554------------------------------
GIM4321Gemi Sistemlerinin Analizi513554345554------------------------------
GIM4361Gemi Kazan ve Tesisleri513-5-3-5554------------------------------
GIM4351Savaş Gemileri3-54-------4------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş---4-3--4---------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-----33-----------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji -----22-----------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-----32-----------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema---4-3--3---------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler-----13-----------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---2-12-----------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---2--1-----------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı------1-----------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-----2------------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---2--------------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---2-2------------------------------------
ITB3010Sosyoloji-----21-----------------------------------
ITB3550İnsan Hakları ---1-4------------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi---2-1------------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar -----1------------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler -----2------------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi---1--2-----------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi---1-1------------------------------------
GIM4312Nükleer Tahrik524352324444------------------------------
GIM4322Enerji Ekonomisi524352324444------------------------------
GIM4142Gemi Otomasyonu524352324444------------------------------
GIM4442Denizcilik İngilizcesi121314534112------------------------------
GIM4432Küçük Tekne Üretim Teknikleri3-3241323453------------------------------
GIM4362Açık Deniz Yapıları3-3241323453------------------------------
GIM4372Otomatik Kontrol433443323453------------------------------
GIM4392Mühendislik Ekonomisi435434223234------------------------------
GIM4852Özel Sevk Sistemleri435434223234------------------------------
GIM4422Deniz Hukuku---3-53545-3------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---32-545354------------------------------
GIM4882Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri223141113355------------------------------
GIM4822Yat ve Gezinti Tekne Dizaynı223141113355------------------------------
GIM3432Gemi Tasarımı3-325-2-3355------------------------------
GIM3422Yat Tasarımı3-325-2-3355------------------------------
GIM4411Gemi Ana Makine Tasarımı--325-314555------------------------------
GIM4421Gemi Yardımcı Makineleri Tasarımı--325-314555------------------------------
GIM2532Tersane Stajı---345--1245------------------------------
GIM2522Küçük Tekne Üretim Stajı---345--1245------------------------------
GIM3512Dizayn Büro Stajı---245-23555------------------------------
GIM3522Klaslama Kuruluşları Stajı---245-23555------------------------------
GIM3542Deniz İşletmeciliği Stajı---245-23555------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXX
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42