Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMekatronik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüHaydar Livatyalı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı4 senelik, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar alanlarını birleştirerek otomasyon alanına hizmet eden mühendisler yetiştiren, bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yeterli seviyede matematik, bilim ve mekatronik mühendislik bilgisine sahip olma ve kullanabilme
 2. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve modern yöntemlerle çözebilme
 3. Paydaş isterlerini karşılayabilen mekatronik bir sistem, karmaşık eleman veya süreci modern araçlar ile tasarlayabilme
 4. Mekatronik mühendisliği uygulamalarına yönelik bilişim teknolojilerini ve mekatronik alanında geçerli modern mühendislik araçlarını geliştirme, seçme ve kullanabilme
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, ve toplanan verileri analiz ve yorumlayabilme
 6. Farklı çalışma alanlarından şekillenmiş bir takımda üye, yönetici veya yürütücü seviyesinde etkin biçimde çalışabilme
 7. Türkçe veya İngilizce ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 8. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini kavrama ve lisans öğrenimi sonrasında da sürekli kendini yenileme becerisi
 9. Profesyonel etik davranış sorumluluğunun bilincinde olarak, meslekî standartlar ve fikrî haklarla ilgili bilgi sahibi olma
 10. İş hayatında karşılaşılan sürdürülebilirlik, proje yönetimi ve risk yönetimi hakkında bilgiye; girişimcilik ve yenilikçiliğin öneminin farkındalığına sahip olma
 11. Mühendislik çözümlerinin değişen dünyamız veya sosyal çevremiz üzerindeki etkilerini anlama ve bunların hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma
 12. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 15. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 16. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 17. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 18. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 19. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 20. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 21. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 22. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 23. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 24. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 25. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 26. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 29. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 30. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 31. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 32. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 33. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 34. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 35. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 36. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 39. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
TDB1031 Türkçe 120002
MAT1320 Lineer Cebir20023
FIZ1001 Fizik 130245
MKT1111 Bilgisayar Destekli Tasarım32046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MKT1121 Mekatronik Mühendisliğine Giriş20025
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
MKT1142 Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar22035
MKT1122 Malzeme Bilimi30034
MKT1132 Elektrik Devre Temelleri30035
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MKT2151 Nesneye Yönelik Programlama22035
MKT2161 aa Mühendislik Mekaniği I30035
MKT2131 aa Lab I00213
MKT2141 aa Analog Elektronik30035
MKT2001 Atölye Stajı00002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MKT2112 aa Mühendislik Mekaniği II30035
MKT2122 aa Elektronik Devreler20025
MKT2132 İşaretler ve Sistemler20024
MKT2142 aa Mukavemet30035
MKT2172 Sayısal Elektronik20024
MKT2162 aa Termodinamik30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3131 aa Sistem Dinamiği30036
MKT3141 Mikroişlemciler ve Programlanması20236
MKT3111 aa Makine Elemanları30036
SEC0002 Seçmeli 130035
MKT3001 Meslekî Alan Stajı00002
MKT3121 Lab II00215
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3112 Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri20025
MKT3122 Otomatik Kontrol30035
MKT3132 Haberleşme Sistemleri30036
MKT3142 aa Lab III00216
SEC0003 Seçmeli 230035
SEC0004 Sosyal Seçmeli 230033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4001 Meslekî Alan Stajı00002
MKT4111 Mekatronik Sistem Tasarımı12023
SEC0005 Seçmeli 330035
SEC0006 Seçmeli 430035
SEC0007 Seçmeli 530035
SEC0008 Seçmeli 630035
SEC0009 Seçmeli 1230035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4000 Bitirme Çalışması08048
MKT4542 aa Lab IV00211
SEC0010 Seçmeli 730035
SEC0011 Seçmeli 830035
SEC0012 Seçmeli 930035
SEC0013 Seçmeli 1030033
SEC0014 Seçmeli 1130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3151 aa Akışkanlar Mekaniği30035
MKT3161 aa Isı Transferi30035
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3152 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik30035
MKT3162 Hidrolik - Pnömatik Sistemleri30035
Seçmeli 3-4-5-6-12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4611 Havacılığın Temelleri30035
MKT4121 Bilgisayar Mimarisi30035
MKT4131 Java Programlama Dili30035
MKT4141 aa Robot Mühendisliği30035
MKT4151 Elektriksel Tahrik Sistemleri30035
MKT4161 aa Üretim Teknolojileri30035
MKT4171 Endüstriyel Ölçme Sistemleri30035
MKT4181 aa Sinyal İşleme30035
MKT4191 Güç Elektroniği30035
MKT4201 aa Mekanik Titreşimler30035
Seçmeli 7-8-9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4232 aa Aviyonik Sistemler30035
MKT4122 Medikal Mekatronik30035
MKT4132 aa Taşıt Dinamiği Temelleri30035
MKT4142 C++ Programlama Dili30035
MKT4152 Endüstriyel Otomasyon30035
MKT4162 Görüntü İşleme Temelleri30035
MKT4172 aa Proses Kontrol30035
Seçmeli 10-11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4182 Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler30033
MKT4192 Bilgisayar Destekli İmalat30033
MKT4712 aa Sayısal Yöntemler30033
MKT4812 İletişim Teknikleri30033
MKT4222 Endüstriyel Tasarım30033
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
SBP2072 aa Kent ve Planlama Tarihi30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
FIZ1001Fizik 144115115331------------------------------
MKT1111Bilgisayar Destekli Tasarım51421111215------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I11111155531------------------------------
MKT1121Mekatronik Mühendisliğine Giriş52412313331------------------------------
MAT1071Matematik 153113114521------------------------------
TDB1031Türkçe 111113151111------------------------------
MAT1320Lineer Cebir55113111213------------------------------
MAT1072Matematik 253113114521------------------------------
FIZ1002Fizik 244115115331------------------------------
MKT1142Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar31314111215------------------------------
MKT1122Malzeme Bilimi53313113233------------------------------
MKT1132Elektrik Devre Temelleri51512113225------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II11111155531------------------------------
TDB1032Türkçe 211113151111------------------------------
MKT2151Nesneye Yönelik Programlama31314111215------------------------------
MKT2161Mühendislik Mekaniği I53515115333------------------------------
MKT2131Lab I33231122115------------------------------
MKT2141Analog Elektronik54512113225------------------------------
MKT2001Atölye Stajı31543554435------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler53113114521------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I11111121311------------------------------
MKT2112Mühendislik Mekaniği II53515115333------------------------------
MKT2122Elektronik Devreler51512113225------------------------------
MKT2132İşaretler ve Sistemler53113111323------------------------------
MKT2142Mukavemet53515115333------------------------------
MKT2172Sayısal Elektronik51512113225------------------------------
MKT2162Termodinamik51325322434------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111121311------------------------------
MKT3001Meslekî Alan Stajı31151554435------------------------------
MKT3121Lab II35233122115------------------------------
MKT3131Sistem Dinamiği53414113211------------------------------
MKT3141Mikroişlemciler ve Programlanması22413112115------------------------------
MKT3111Makine Elemanları41514311113------------------------------
MKT3112Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri53513112111------------------------------
MKT3122Otomatik Kontrol53414113211------------------------------
MKT3132Haberleşme Sistemleri43514111111------------------------------
MKT3142Lab III33231122115------------------------------
MKT4001Meslekî Alan Stajı31151554445------------------------------
MKT4111Mekatronik Sistem Tasarımı55555253114------------------------------
MKT4000Bitirme Çalışması55555253114------------------------------
MKT4542Lab IV33231122115------------------------------
MKT3161Isı Transferi42515223344------------------------------
MKT3151Akışkanlar Mekaniği43513111314------------------------------
MKT3152Mühendisler için Olasılık ve İstatistik55413111111------------------------------
MKT3162Hidrolik - Pnömatik Sistemleri43315113132------------------------------
MKT4121Bilgisayar Mimarisi31513111111------------------------------
MKT4131Java Programlama Dili31314111215------------------------------
MKT4141Robot Mühendisliği31513111111------------------------------
MKT4151Elektriksel Tahrik Sistemleri53513112111------------------------------
MKT4161Üretim Teknolojileri42313113323------------------------------
MKT4171Endüstriyel Ölçme Sistemleri11313111151------------------------------
MKT4181Sinyal İşleme53113111323------------------------------
MKT4191Güç Elektroniği51512113225------------------------------
MKT4201Mekanik Titreşimler53414113211------------------------------
MKT4611Havacılığın Temelleri43232111153------------------------------
MKT4122Medikal Mekatronik21413112151------------------------------
MKT4132Taşıt Dinamiği Temelleri31313113151------------------------------
MKT4142C++ Programlama Dili31314111215------------------------------
MKT4152Endüstriyel Otomasyon32513111151------------------------------
MKT4162Görüntü İşleme Temelleri31511111151------------------------------
MKT4172Proses Kontrol53414113211------------------------------
MKT4232Aviyonik Sistemler32522113353------------------------------
MKT4182Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler43513112113------------------------------
MKT4192Bilgisayar Destekli İmalat51425111225------------------------------
MKT4712Sayısal Yöntemler55112112323------------------------------
MKT4812İletişim Teknikleri11151151111------------------------------
MKT4222Endüstriyel Tasarım21511111111------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11151511511------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi11151511511------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11151511511------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11151511511------------------------------
ITB3010Sosyoloji11151511511------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş11151511511------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11151511511------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 11151511511------------------------------
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi11151511511------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema11151511511------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11151511511------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11151511511------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11151511511------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11151511511------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 11151511511------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 11151511511------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11151511511------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi11151511511------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı11151511511------------------------------
SBP2031Şehir Ekonomisi11151511511------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41