Harita Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüFATMAGÜL KILIÇ GÜL
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMisyon, evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kendi alanında temel mesleki formasyona sahip, problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve kuruluşundan bugüne dek ülke çapında benimsenmiş uygulayıcı niteliği taşıyan bireyleri; yaratıcı, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, girişimci, liderlik ve etik değerlere saygılı olma özellikleri de kazandırarak yetiştirmek, ülke kalkınmasına yönelik eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, proje ve danışmanlık hizmetlerine öncelik vermek, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmek, ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmektir. Vizyon, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi, araştırma ve proje çalışmaları ile uluslararası düzeyde yarışabilen, ülke kalkınmasına katkıda bulunan, Türkiye'de lider, uluslararası alanda saygın konuma sahip olmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması,uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya ,görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar,imar uygulamaları,kadastro çalışmaları,kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 12. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 15. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 16. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 17. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 18. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 19. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 20. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 21. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 22. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 23. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 24. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 25. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 26. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 29. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 30. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 31. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 32. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 33. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 34. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 35. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 36. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 39. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT1011 Harita Mühendisliğine Giriş20022
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1051 İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
INS1911 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
KIM1170 Genel Kimya30245
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT1312 Ölçme Bilgisi 130034
HRT1112 Mühendislik Hesaplamaları20023
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
TDB1032 Türkçe 220002
HRT1042 İstatistik20023
MDB1052 İngilizce II30033
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2331 aa Ölçme Bilgisi 230034
HRT2411 Kartografya 130034
HRT2111 Geometrik Jeodezi30034
HRT2341 Ölçme Uygulaması22035
HRT2121 Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Seçmeli 120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2212 Sayısal Görüntü İşleme 20023
HRT2432 Topografik Harita Üretimi22034
HRT2112 Uydu Jeodezisi 30034
HRT2122 aa Dengeleme Hesabı 30034
HRT2322 aa Ölçme Bilgisi 330034
HRT2022 Arazi Çalışması 122034
HRT2002 Mesleki Staj 100003
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0002 Seçmeli 220022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3331 aa Mühendislik Ölçmeleri30034
HRT3541 Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 30034
HRT3211 Fotogrametrinin Temelleri 20023
HRT3181 Fiziksel Jeodezi 20023
HRT3421 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 30034
SEC0003 Mesleki Seçmeli 120024
SEC0004 Mesleki Seçmeli 220024
SEC0005 Seçmeli 330034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006 Mesleki Seçmeli 320023
SEC0007 Mesleki Seçmeli 430036
HRT3002 Mesleki Staj 200003
HRT3422 Kartografya 220023
HRT3812 Fotogrametri30034
HRT3232 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 30034
HRT3052 Arazi Çalışması 222034
HRT3512 aa Kırsal Toprak Düzenlemesi 20023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Mesleki Seçmeli 520023
SEC0009 Mesleki Seçmeli 620023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 720023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 820024
SEC0012 Mesleki Seçmeli 920024
HRT4221 Uzaktan Algılama20023
HRT4341 Tasarım Projesi22036
HRT4521 aa Kentsel Toprak Düzenlemesi 30034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1020023
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1120023
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1220023
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1322034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1420025
HRT4000 Bitirme Çalışması08048
HRT4522 Taşınmaz Değerlemesi 20024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2911 Mesleki İngilizce 120022
HRT2921 Mesleki Terminoloji 120022
HRT2931 Haritacılık Bilim Tarihi20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3912 Mesleki İngilizce 220022
HRT3922 Mesleki Terminoloji 220022
HRT3932 Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi20022
HRT3934 Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3241 Web Tabanlı GPS Veri Analizi20024
HRT3261 Ölçme Sistemleri20024
HRT3251 Mekansal Veri Madenciliğine Giriş20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3501 Lineer Programlama Teorisi30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3132 Jeodezik Ödevlerin Programlanması 20023
HRT3332 Navigasyon ve Kinematik Konumlama20023
HRT3242 Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 20023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
MAT4360 Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT4370 Yüzeyler Teorisi30036
MTM4542 Görsel programlama30036
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 30036
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4151 Jeodezik Astronomi 20023
HRT4361 Madencilik Ölçmeleri20023
HRT4441 Web CBS ve Kartografya20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4371 Hidrografik Ölçmeler20023
HRT4271 Yersel Fotogrametri 20023
HRT4531 aa Arazi Yönetimi 120023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4281 Karar Destek Sistemleri20023
HRT4451 CBS ve Coğrafi Hesaplama 20023
HRT4541 aa Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4161 Koordinat Sistemleri20024
HRT4291 Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 20024
HRT4381 Özel Ölçmeler20024
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
INS4432 Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS0211 Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4142 GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 20023
HRT4252 Görüntü Analizi20023
HRT4462 CBS’de Programlama20023
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4152 Jeodezide Özel Konular 20023
HRT4342 Teknik Altyapı Ölçmeleri20023
HRT4532 aa Arazi Yönetimi 220023
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4262 Uzaktan Algılama Sistemleri 20023
HRT4352 Deformasyon Ölçmeleri20023
HRT4472 Mobil CBS ve Kartografya20023
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4162 Jeodezi Uygulaması22034
HRT4292 Uzaktan Algılama Uygulaması 22034
HRT4362 Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması22034
HRT4452 Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 22034
HRT4542 aa İmar Uygulaması 22034
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4510 Yapay Zeka30035
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30035
BLM4530 Bulanık Mantık30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
HRT4221Uzaktan Algılama51213111113------------------------------
HRT4521Kentsel Toprak Düzenlemesi 55115515523------------------------------
HRT4341Tasarım Projesi44444434444------------------------------
SEC0008Mesleki Seçmeli 5-----------------------------------------
SEC0009Mesleki Seçmeli 6-----------------------------------------
SEC0010Mesleki Seçmeli 7-----------------------------------------
SEC0011Mesleki Seçmeli 8-----------------------------------------
SEC0012Mesleki Seçmeli 9-----------------------------------------
HRT1011Harita Mühendisliğine Giriş11141515341------------------------------
MAT1320Lineer Cebir55111111111------------------------------
MAT1071Matematik 155111111111------------------------------
FIZ1001Fizik 155115331111------------------------------
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri 21214111214------------------------------
KIM1170Genel Kimya34141111111------------------------------
MDB1051İngilizce I11121151211------------------------------
TDB1031Türkçe 111111151111------------------------------
HRT1312Ölçme Bilgisi 143224322224------------------------------
HRT1112Mühendislik Hesaplamaları55112111111------------------------------
FIZ1002Fizik 255115331111------------------------------
MAT1072Matematik 255111111111------------------------------
TDB1032Türkçe 211111151111------------------------------
HRT1042İstatistik51115113112------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri23434111235------------------------------
MDB1052İngilizce II11121151211------------------------------
HRT2331Ölçme Bilgisi 254425324445------------------------------
HRT2411Kartografya 151115121211------------------------------
HRT2111Geometrik Jeodezi55115111515------------------------------
HRT2341Ölçme Uygulaması44342342214------------------------------
HRT2121Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 51115111111------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler55111111111------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I11111151111------------------------------
SEC0001Seçmeli 1-----------------------------------------
HRT2212Sayısal Görüntü İşleme 53415111111------------------------------
HRT2432Topografik Harita Üretimi44515111211------------------------------
HRT2112Uydu Jeodezisi 51115111114------------------------------
HRT2122Dengeleme Hesabı 54115311113------------------------------
HRT2322Ölçme Bilgisi 332244213325------------------------------
HRT2022Arazi Çalışması 144524534445------------------------------
HRT2002Mesleki Staj 132334444444------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111151111------------------------------
SEC0002Seçmeli 2-----------------------------------------
HRT3331Mühendislik Ölçmeleri44423413334------------------------------
HRT3541Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 52144314121------------------------------
HRT3211Fotogrametrinin Temelleri 51113111112------------------------------
HRT3181Fiziksel Jeodezi 51115111111------------------------------
HRT3421Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 55525114345------------------------------
SEC0005Seçmeli 3-----------------------------------------
SEC0004Mesleki Seçmeli 2-----------------------------------------
SEC0003Mesleki Seçmeli 1-----------------------------------------
HRT3422Kartografya 242515111215------------------------------
HRT3812Fotogrametri51413511135------------------------------
HRT3232Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 35114111415------------------------------
HRT3052Arazi Çalışması 245544442224------------------------------
HRT3512Kırsal Toprak Düzenlemesi 23333335245------------------------------
HRT3002Mesleki Staj 232334444444------------------------------
SEC0006Mesleki Seçmeli 3-----------------------------------------
SEC0007Mesleki Seçmeli 4-----------------------------------------
HRT4522Taşınmaz Değerlemesi 54155453111------------------------------
HRT4000Bitirme Çalışması55435552525------------------------------
SEC0013Mesleki Seçmeli 10-----------------------------------------
SEC0014Mesleki Seçmeli 11-----------------------------------------
SEC0015Mesleki Seçmeli 12-----------------------------------------
SEC0016Mesleki Seçmeli 13-----------------------------------------
SEC0017Mesleki Seçmeli 14-----------------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121151211------------------------------
HRT2911Mesleki İngilizce 131111151314------------------------------
HRT2921Mesleki Terminoloji 122212342422------------------------------
HRT2931Haritacılık Bilim Tarihi31344445541------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121151211------------------------------
HRT3912Mesleki İngilizce 231111151211------------------------------
HRT3922Mesleki Terminoloji 211111141311------------------------------
HRT3932Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi11454353554------------------------------
HRT3934Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar11111514111------------------------------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş11131431141------------------------------
ISL3621Üretim Yönetimi 12331231211------------------------------
ISL4140Hizmet Pazarlaması11131231211------------------------------
ISL4611Örgütsel Etik 11231431111------------------------------
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi11131231111------------------------------
HRT3241Web Tabanlı GPS Veri Analizi55115251514------------------------------
HRT3251Mekansal Veri Madenciliğine Giriş55514153435------------------------------
HRT3261Ölçme Sistemleri44234231214------------------------------
MTM3501Lineer Programlama Teorisi33322212233------------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması33423212122------------------------------
HRT3132Jeodezik Ödevlerin Programlanması 51115131315------------------------------
HRT3332Navigasyon ve Kinematik Konumlama24135222253------------------------------
HRT3242Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 53415131111------------------------------
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 33233233322------------------------------
MAT4370Yüzeyler Teorisi32323332232------------------------------
MTM3612Zaman Serileri Analizi23332323322------------------------------
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş22334331234------------------------------
MTM4542Görsel programlama33334233334------------------------------
MTM4652Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 32333212234------------------------------
HRT4151Jeodezik Astronomi 54115141111------------------------------
HRT4361Madencilik Ölçmeleri44244411113------------------------------
HRT4441Web CBS ve Kartografya44423153335------------------------------
HRT4271Yersel Fotogrametri 53134111113------------------------------
HRT4531Arazi Yönetimi 141111515141------------------------------
HRT4371Hidrografik Ölçmeler44433325444------------------------------
HRT4281Karar Destek Sistemleri34114151111------------------------------
HRT4541Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri41414412414------------------------------
HRT4451CBS ve Coğrafi Hesaplama 55555151415------------------------------
HRT4291Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 51115331415------------------------------
HRT4161Koordinat Sistemleri55111411414------------------------------
HRT4381Özel Ölçmeler43314111111------------------------------
INS3892Yapı Teknolojileri34343333233------------------------------
INS4432Kentiçi Ulaşım Sistemleri 34343333233------------------------------
INS0211Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 34343333233------------------------------
HRT4252Görüntü Analizi53415111111------------------------------
HRT4462CBS’de Programlama51515131415------------------------------
HRT4142GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 55114341213------------------------------
HRT4532Arazi Yönetimi 243143334111------------------------------
HRT4152Jeodezide Özel Konular 54114351313------------------------------
HRT4342Teknik Altyapı Ölçmeleri42143433313------------------------------
HRT4262Uzaktan Algılama Sistemleri 43333353344------------------------------
HRT4472Mobil CBS ve Kartografya11515111115------------------------------
HRT4352Deformasyon Ölçmeleri43445533444------------------------------
HRT4162Jeodezi Uygulaması55115341113------------------------------
HRT4452Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 55555351535------------------------------
HRT4362Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması34423413334------------------------------
HRT4542İmar Uygulaması 55555443311------------------------------
HRT4292Uzaktan Algılama Uygulaması 43333353344------------------------------
BLM4510Yapay Zeka33544313224------------------------------
BLM4520Yapay Sinir Ağlarına Giriş33544313224------------------------------
BLM4530Bulanık Mantık33544313224------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41