Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüGüleda ENGİN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÇevre Mühendisliği, hava, su, atıksu ile katı ve tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafı proseslerinin tasarımı ve bunların tasarımlarını gerçekleştirmek için gerekli biyolojik, fiziksel ve kimyasal arıtma prensipleri ile uğraşan interdisipliner bir mühendislik dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliÇevre Mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanları içerisinde içme suyu ve atıksu tesis tasarımı, katı atık ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı ile hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve bunların alt dallarını sıralayabiliriz. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun endüstriye sahip bir bölgede bulunduklarından mezunlarımız çok çeşitli iş bağlantıları kurabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 2. Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel olarak ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
 12. Çevre Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik, kalite, maliyet analizi, tasarruf ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
 13. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 15. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 16. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 17. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 18. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 19. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 20. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 21. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 22. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 23. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 24. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 25. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 26. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 27. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 29. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 30. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 31. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 32. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 33. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 34. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 35. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 36. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 37. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 39. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 40. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 42. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
CEV1111 Çevre Mühendisliğine Giriş 20023
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1071 Matematik 132046
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV1112 Çevre Mühendisliği Ekolojisi20023
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAT1072 Matematik 232046
CEV1122 Mühendislik Teknik Resmi22035
CEV1132 Sayısal Analiz20024
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2211 Çevre Kimyası I20235
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
CEV2221 İstatistik20024
INS2731 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 30034
INS2911 Statik-Mukavemet22035
SEC0001 Mesleki Seçmeli 120024
SEC0002 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2212 Çevre Kimyası II20234
CEV2222 Çevre Mikrobiyolojisi20234
CEV2232 Mühendisler İçin Akışkanlar Mekaniği30034
INS3922 Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 20234
SEC0003 Mesleki Seçmeli 230034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0005 Sosyal Seçmeli 230033
CEV2002 Mesleki Staj 100003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3311 Fiziksel Temel İşlemler30034
CEV3321 Hava Kirliliği30034
CEV3331 Katı Atıklar30034
CEV3341 Kimyasal Temel İşlemler30034
CEV3351 aa Uygulamalı Hidrolik30034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 520023
SEC0008 Sosyal Seçmeli 330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3312 Biyolojik Temel İşlemler 30034
CEV3322 Hava Kirliliği Kontrolu22035
CEV3332 Su Kalite Kontrolü30034
CEV3342 aa Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri32046
CEV3352 aa Temel İşlemler Laboratuvarı10224
SEC0009 Mesleki Seçmeli 630034
CEV3002 Mesleki Staj 200003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4411 Arıtma Çamuru Kontrolü20023
CEV4421 Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı22035
CEV4431 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü22034
CEV4441 Tasarım Projesi22036
SEC0010 Mesleki Seçmeli 720024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 820024
SEC0012 Mesleki Seçmeli 920024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4401 Su Arıtımında Tesis Tasarımı22036
CEV4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1030034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1130034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1230034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1330034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3361 Çevre ve Halk Sağlığı20024
CEV3371 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği20024
CEV3381 Temiz Üretim Teknolojileri20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2242 Çevre Ekonomisi30034
CEV2252 Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama 30034
CEV2262 Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2101 Çevre Jeolojisi30034
KIM2201 Endüstriyel Anorganik Kimya30034
KIM2152 Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji30034
KMM4012 Kimyasal Teknolojiler30034
END2812 Nanoteknolojiye Giriş30034
HRT3351 Topografya30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2131 Biyoteknolojinin Temel İlkeleri30034
ISL4030 İşletme (Bilgisayar Mühendisliği) 30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
BYM2241 Polimer Teknolojileri 30034
INS0211 Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3391 Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 20023
CEV3401 Deniz Biyolojisi20023
CEV3411 Katı Atık Geri Kazanma Teknikleri20023
CEV3421 Kompostlaştırma20023
CEV3431 Yenilenebilir Enerji Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3682 Biyoreaktör Tasarımı30034
BYM1262 Biyomühendislikte Fizikokimya30034
INS4272 Drenaj Tekniği 30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
Mesleki Seçmeli 7-8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4451 Arıtma Tesisleri Donanımı20024
CEV4461 Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları20024
CEV4471 aa Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar20024
CEV4481 Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar20024
CEV4491 Deniz Kirliliği20024
CEV4501 Doğal Arıtma20024
CEV4511 Hava Kirliliği Modellemesi20024
CEV4521 Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler 20024
CEV4531 Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler20024
CEV4541 Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi 20024
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4551 Çevresel Etki Değerlendirmesi20024
CEV4561 Kirlenmiş Toprakların Islahı20024
CEV4571 Membran Biyoreaktörler20024
Mesleki Seçmeli 10-11-12-13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4432 Anaerobik Arıtma Teknolojileri30034
CEV4442 Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 30034
CEV4452 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 30034
CEV4462 Çevre Hukuku30034
CEV4472 Çevre Modelleme30034
CEV4482 Çevre Mühendisliğinde Otomasyon30034
CEV4492 Deniz Deşarjları 30034
CEV4502 Endüstriyel Atık Kontrolu ve Yönetimi30034
CEV4512 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü30034
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 30034
CEV4532 Gürültü Kontrolü 30034
CEV4542 Hava Kirliliği Meteorolojisi30034
CEV4552 Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri30034
CEV4562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri30034
CEV4572 Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi30034
CEV4582 Membran Uygulamaları30034
CEV4592 Paket Arıtma Tesisleri30034
CEV4602 Tehlikeli Atık Yönetimi30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3010 Sosyoloji30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
IKT3342 Türkiye İktisat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
IKT3331 Genel İktisat Tarihi30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
MDB1051 İngilizce I30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
CEV1111Çevre Mühendisliğine Giriş 433314454554------------------------------
MAT1071Matematik 15132113-1211------------------------------
FIZ1001Fizik 1512254441231------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I111112531351------------------------------
KIM1170Genel Kimya53245545-21-------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri555454332235------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111111111111------------------------------
TDB1031Türkçe 1211315551111------------------------------
CEV1112Çevre Mühendisliği Ekolojisi234234442444------------------------------
CEV1122Mühendislik Teknik Resmi535524452432------------------------------
MAT1072Matematik 2535--134-2--------------------------------
FIZ1002Fizik 255445555-1--------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II---5-555-1--------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111111111111------------------------------
TDB1032Türkçe 2111515551211------------------------------
CEV1132Sayısal Analiz443222422222------------------------------
CEV2211Çevre Kimyası I444555343543------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler534312322222------------------------------
INS2731Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 545433343432------------------------------
SEC0001Mesleki Seçmeli 1344323523234------------------------------
CEV2221İstatistik543333543433------------------------------
INS2911Statik-Mukavemet544313433423------------------------------
CEV2212Çevre Kimyası II443455433543------------------------------
CEV2002Mesleki Staj 1555555555555------------------------------
INS3922Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 434534445535------------------------------
CEV2232Mühendisler İçin Akışkanlar Mekaniği443343433443------------------------------
SEC0005Sosyal Seçmeli 2111113211411------------------------------
SEC0003Mesleki Seçmeli 2545532443333------------------------------
CEV2222Çevre Mikrobiyolojisi431353434545------------------------------
CEV3341Kimyasal Temel İşlemler545542341355------------------------------
CEV3331Katı Atıklar554454545455------------------------------
CEV3321Hava Kirliliği541225211335------------------------------
CEV3351Uygulamalı Hidrolik555443333434------------------------------
SEC0008Sosyal Seçmeli 3111113431411------------------------------
SEC0006Mesleki Seçmeli 4234333341455------------------------------
CEV3311Fiziksel Temel İşlemler555454444545------------------------------
SEC0007Mesleki Seçmeli 5545532443333------------------------------
CEV3342Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri553313525454------------------------------
CEV3352Temel İşlemler Laboratuvarı555554421344------------------------------
CEV3002Mesleki Staj 2555555555555------------------------------
CEV3322Hava Kirliliği Kontrolu545555151335------------------------------
CEV3332Su Kalite Kontrolü555314442555------------------------------
SEC0009Mesleki Seçmeli 6333333333333------------------------------
CEV3312Biyolojik Temel İşlemler 212333344555------------------------------
CEV4431Endüstriyel Kirlenme Kontrolü455444545555------------------------------
CEV4411Arıtma Çamuru Kontrolü544454544544------------------------------
CEV4441Tasarım Projesi455545545545------------------------------
SEC0010Mesleki Seçmeli 7453433433334------------------------------
SEC0012Mesleki Seçmeli 9553334334433------------------------------
CEV4421Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı141241515554------------------------------
SEC0011Mesleki Seçmeli 8545532443333------------------------------
CEV4000Bitirme Çalışması555555555555------------------------------
SEC0013Mesleki Seçmeli 10445535544545------------------------------
SEC0014Mesleki Seçmeli 11544355544544------------------------------
SEC0015Mesleki Seçmeli 12455433445555------------------------------
SEC0016Mesleki Seçmeli 13533324544544------------------------------
CEV4401Su Arıtımında Tesis Tasarımı532554545355------------------------------
CEV3361Çevre ve Halk Sağlığı333423445454------------------------------
CEV3371İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği333423445454------------------------------
CEV3381Temiz Üretim Teknolojileri333423445454------------------------------
CEV2242Çevre Ekonomisi344323523234------------------------------
CEV2252Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama 344323523234------------------------------
CEV2262Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu344323523234------------------------------
INS2101Çevre Jeolojisi333235442344------------------------------
HRT3351Topografya333235442344------------------------------
KMM4012Kimyasal Teknolojiler333235442344------------------------------
KIM2152Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji333235442344------------------------------
KIM2201Endüstriyel Anorganik Kimya333235442344------------------------------
END2812Nanoteknolojiye Giriş333235442344------------------------------
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri234333341455------------------------------
ISL4030İşletme (Bilgisayar Mühendisliği) 234333341455------------------------------
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 234333341455------------------------------
BYM2241Polimer Teknolojileri 234333341455------------------------------
INS0211Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 234333341455------------------------------
KIM2131Biyoteknolojinin Temel İlkeleri234333341455------------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması234333341455------------------------------
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 234333341455------------------------------
CEV3391Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 344335542545------------------------------
CEV3401Deniz Biyolojisi344335542545------------------------------
CEV3411Katı Atık Geri Kazanma Teknikleri344335542545------------------------------
CEV3421Kompostlaştırma344335542545------------------------------
CEV3431Yenilenebilir Enerji Sistemleri344335542545------------------------------
BYM1262 Biyomühendislikte Fizikokimya333333333333------------------------------
BYM3682Biyoreaktör Tasarımı333333333333------------------------------
INS3892Yapı Teknolojileri333333333333------------------------------
INS4272Drenaj Tekniği 333333333333------------------------------
CEV4511Hava Kirliliği Modellemesi545532443333------------------------------
CEV4451Arıtma Tesisleri Donanımı545532443333------------------------------
CEV4461Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları545532443333------------------------------
CEV4471Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar545532443333------------------------------
CEV4481Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar545532443333------------------------------
CEV4491Deniz Kirliliği545532443333------------------------------
CEV4501Doğal Arıtma545532443333------------------------------
CEV4521Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler 545532443333------------------------------
CEV4531Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler545532443333------------------------------
CEV4541Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi 545532443333------------------------------
CEV4551Çevresel Etki Değerlendirmesi544433434344------------------------------
CEV4561Kirlenmiş Toprakların Islahı544433434344------------------------------
CEV4571Membran Biyoreaktörler544433434344------------------------------
CEV4602Tehlikeli Atık Yönetimi533324544544------------------------------
CEV4462Çevre Hukuku533324544544------------------------------
CEV4482Çevre Mühendisliğinde Otomasyon533324544544------------------------------
CEV4532Gürültü Kontrolü 533324544544------------------------------
CEV4502Endüstriyel Atık Kontrolu ve Yönetimi533324544544------------------------------
CEV4432Anaerobik Arıtma Teknolojileri533324544544------------------------------
CEV4492Deniz Deşarjları 533324544544------------------------------
CEV4552Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri533324544544------------------------------
CEV4562İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri533324544544------------------------------
CEV4542Hava Kirliliği Meteorolojisi533324544544------------------------------
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 533324544544------------------------------
CEV4592Paket Arıtma Tesisleri533324544544------------------------------
CEV4512Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü533324544544------------------------------
CEV4442Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 533324544544------------------------------
CEV4572Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi533324544544------------------------------
CEV4582Membran Uygulamaları533324544544------------------------------
CEV4472Çevre Modelleme533324544544------------------------------
CEV4522Entegre Havza Yönetimi 533324544544------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi111112241221------------------------------
ITB3010Sosyoloji111112241221------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim111112241221------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 111112241221------------------------------
KIM2111Bilim Tarihi 111112241221------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 111112241221------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111112241221------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler111112241221------------------------------
INS2462Trafik Güvenliği111112241221------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş111113211411------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi111113211411------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı111113211411------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi111113211411------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler111113211411------------------------------
IKT3342Türkiye İktisat Tarihi111113211411------------------------------
MDB1051İngilizce I111113431411------------------------------
IKT3331Genel İktisat Tarihi111113431411------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema111113431411------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu111113431411------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları111113431411------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111113431411------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 111113431411------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42