İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMehmet M. Berilgen
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİnşaat Mühendisliği binalar, barajlar, su yapıları,otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, havaalanı ve limanlar gibi mühendislik yapılarının tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan temel bir mühendislik dalıdır.Yukarıda sayılan yapıların malzemelerinin incelenmesi ve imalatı ile zeminlerin iyileştirilmesi ve projelerin planlama ve ekonomik etüdü de inşaat mühendisliği alanına giren diğer konulardır. İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profiliİnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği,yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 8. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 15. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 16. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 17. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 18. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 19. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 20. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 21. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 22. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 23. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 24. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 25. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 26. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 29. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 30. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 31. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 32. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 33. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 34. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 35. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 36. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 39. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
INS1011 İnşaat Mühendisliğine Giriş20022
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT1071 Matematik 132046
INS1911 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAT1072 Matematik 232046
INS1122 Mühendislik Jeolojisi30035
INS1322 Statik40045
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
INS2311 Dinamik30035
INS2711 Malzeme Bilimi 30034
INS2321 aa Mukavemet I22036
HRT3351 Topografya30034
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2222 Akışkanlar Mekaniği 21135
INS2322 aa Mukavemet II22035
INS2722 aa Yapı Malzemeleri 20235
INS2512 aa Yapı Statiği I22035
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130034
INS2002 Mesleki Staj 100003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3531 aa Çelik Yapılar I22035
INS3211 aa Hidrolik21135
INS3441 Karayolu Mühendisliği22035
INS3541 aa Yapı Statiği II22034
INS3121 Zemin Mekaniği30245
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3522 aa Betonarme I22034
INS3442 Demiryolu Mühendisliği22035
INS3212 aa Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 30034
INS3112 aa Temel İnşaatı30034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-230034
INS3002 Mesleki Staj 200003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4511 aa Betonarme II30034
INS4691 aa Betonarme Yapı Tasarımı12025
INS4811 İnşaat Yönetimi 22034
INS4211 aa Su Kaynakları 22034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-230034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-1 (Tasarım)12025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Sosyal Seçmeli 2-130033
SEC0012 Mesleki Seçmeli 5-330034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-430034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 5-530034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 7-1 (Ana Tasarım)12027
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2931 İstatistik30034
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3682 aa Ahşap Yapılar30034
INS3822 aa Bilgisayar Destekli Çizim 30034
INS3232 aa Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme30034
INS3242 aa Hidroloji30034
INS3712 aa İleri Beton Teknolojisi 30034
INS3452 aa İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi30034
INS3222 aa Kıyı Hidroliğine Giriş 30034
INS3572 aa Köprüler30034
INS3592 aa Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30034
INS3782 aa Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 30034
INS3122 aa Toprak Dolgular ve Derin Kazılar30034
INS3692 aa Yapı Statiği III30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4212 aa Akarsu Hidroliği 30034
INS4232 aa Barajlar30034
INS3542 aa Çok Katlı Çelik Yapılar30034
INS4741 aa Betonun Dayanıklılığı 30034
INS4582 aa Betonarme III30034
INS4562 aa Betonarme Yüksek Yapılar30034
INS4412 aa Beton Yollar ve Hava Meydanları30034
INS4111 aa Geoteknik Uygulamaları 30034
INS4541 aa Çelik Yapılar II30034
INS4121 aa Çevre Geotekniği 30034
INS4522 aa Çelik Yapıların Plastik Hesabı30034
INS4482 aa Demiryolu Planlaması ve İşletimi30034
INS4572 aa Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri30034
INS3562 aa Yapı Dinamiği30034
INS4272 Drenaj Tekniği 30034
INS4112 aa Geoteknik Deprem Mühendisliği 30034
INS4222 aa Hidroelektrik Tesisler 30034
INS4812 aa İnşaat Makineleri 30034
INS4421 aa Karayolu Üstyapıları 30034
INS4432 Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS4231 aa Liman Planlamasına Giriş 30034
INS4512 aa Öngerilmeli Beton30034
INS4581 aa Prefabrik Yapılar30034
INS4822 aa Proje Yönetimi ve Planlaması 30034
INS4251 aa Sulama-Kurutma 30034
INS4491 aa Trafik Mühendisliği30034
INS4431 aa Tüneller 30034
INS4462 aa Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 30034
INS4571 aa Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
INS4532 aa Yapı Statiğinde Özel Konular30034
INS4711 aa Yapılarda Su Yalıtımı 30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri (Tasarım)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4651 aa Ahşap Yapı Tasarımı12025
INS4721 aa Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 12025
INS4631 aa Çelik Yapı Tasarımı12025
INS4481 aa Demiryolu Tasarımı12025
INS4131 aa İstinat Yapıları Tasarımı12025
INS4471 aa Karayolu Tasarımı 12025
INS4641 aa Köprü Tasarımı12025
INS4281 aa Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 12025
INS4291 aa Su Yapıları Tasarımı 12025
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri ( Ana Tasarım )
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4622 aa Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı12027
INS4722 aa Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 12027
INS4282 aa Deniz Yapıları Tasarımı 12027
INS4472 aa Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 12027
Seçmeli 1 Dersleri (İng)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
INS2021 İnşaat Mühendisliği Terminolojisi20022
INS2011 İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4452 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 30034
HRT3872 CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
CEV4462 Çevre Hukuku30034
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 30034
END4911 İş Hukuku30034
INS3911 İş Sağlığı ve Güvenliği 30034
INS3921 Mühendislik Ekonomisi30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
KMM4301 Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
CEV1121 Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri30034
CEV1141 Su Arıtma Teknikleri30034
INS3931 Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri30034
HRT4901 Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
KMM4331 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
INS3541Yapı Statiği II55443445434------------------------------
INS3211Hidrolik55555155335------------------------------
INS3121Zemin Mekaniği55435534444------------------------------
INS3531Çelik Yapılar I53425413324------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I11111221111------------------------------
INS3441Karayolu Mühendisliği31423313353------------------------------
INS4511Betonarme II55534434334------------------------------
INS4211Su Kaynakları 53515341455------------------------------
INS4811İnşaat Yönetimi 42555554455------------------------------
INS4691Betonarme Yapı Tasarımı55554535545------------------------------
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri 11543554545------------------------------
FIZ1001Fizik 155344323434------------------------------
MAT1320Lineer Cebir51225223325------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I11111251322------------------------------
KIM1170Genel Kimya54334323334------------------------------
INS1011İnşaat Mühendisliğine Giriş11342544342------------------------------
TDB1031Türkçe 111111252321------------------------------
MAT1071Matematik 152345323334------------------------------
INS2711Malzeme Bilimi 54515425342------------------------------
INS2311Dinamik51335323434------------------------------
INS2321Mukavemet I52445323434------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler51335323324------------------------------
HRT3351Topografya33244333334------------------------------
SEC0002Seçmeli 1-111121353432------------------------------
INS1122Mühendislik Jeolojisi52435324253------------------------------
INS1322Statik51335323434------------------------------
FIZ1002Fizik 255344323434------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II11111251322------------------------------
TDB1032Türkçe 211111252331------------------------------
MAT1072Matematik 252345324334------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri31245224545------------------------------
INS2722Yapı Malzemeleri 55515425353------------------------------
INS2322Mukavemet II52445323434------------------------------
INS2222Akışkanlar Mekaniği 54555151115------------------------------
INS2512Yapı Statiği I55434344434------------------------------
INS2002Mesleki Staj 132353433554------------------------------
SEC0003Sosyal Seçmeli 1-111231454451------------------------------
SEC0004Mesleki Seçmeli 2-111121353432------------------------------
INS3522Betonarme I55545534544------------------------------
INS3212Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 54515151415------------------------------
INS3112Temel İnşaatı54545534544------------------------------
INS3002Mesleki Staj 232353433554------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111221111------------------------------
INS3442Demiryolu Mühendisliği51515243232------------------------------
INS4000Bitirme Çalışması54445345445------------------------------
SEC0011Sosyal Seçmeli 2-111231454451------------------------------
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 43353224425------------------------------
INS2931İstatistik43353224425------------------------------
INS2942Sayısal Analiz53245224325------------------------------
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri53245224325------------------------------
INS3232Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme53435334424------------------------------
INS3222Kıyı Hidroliğine Giriş 53435334424------------------------------
INS3242Hidroloji53435334424------------------------------
INS3452İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi53435334424------------------------------
INS3892Yapı Teknolojileri53435334424------------------------------
INS3682Ahşap Yapılar53435334424------------------------------
INS3712İleri Beton Teknolojisi 53435334424------------------------------
INS3782Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 53435334424------------------------------
INS3572Köprüler53435334424------------------------------
INS3122Toprak Dolgular ve Derin Kazılar53435334424------------------------------
INS3822Bilgisayar Destekli Çizim 53435334424------------------------------
INS3592Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş53435334424------------------------------
INS3692Yapı Statiği III53435334424------------------------------
INS3562Yapı Dinamiği53435334424------------------------------
INS3542Çok Katlı Çelik Yapılar53435334424------------------------------
INS4111Geoteknik Uygulamaları 53435334424------------------------------
INS4231Liman Planlamasına Giriş 53435334424------------------------------
INS4272Drenaj Tekniği 53435334424------------------------------
INS4462Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 53435334424------------------------------
INS4482Demiryolu Planlaması ve İşletimi53435334424------------------------------
INS4512Öngerilmeli Beton53435334424------------------------------
INS4741Betonun Dayanıklılığı 53435334424------------------------------
INS4711Yapılarda Su Yalıtımı 53435334424------------------------------
INS4251Sulama-Kurutma 53435334424------------------------------
INS4491Trafik Mühendisliği53435334424------------------------------
INS4812İnşaat Makineleri 53435334424------------------------------
INS4581Prefabrik Yapılar53435334424------------------------------
INS4562Betonarme Yüksek Yapılar53435334424------------------------------
INS4532Yapı Statiğinde Özel Konular53435334424------------------------------
INS4822Proje Yönetimi ve Planlaması 53435334424------------------------------
INS4232Barajlar53435334424------------------------------
INS4412Beton Yollar ve Hava Meydanları53435334424------------------------------
INS4571Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları53435334424------------------------------
INS4522Çelik Yapıların Plastik Hesabı53435334424------------------------------
INS4112Geoteknik Deprem Mühendisliği 53435334424------------------------------
INS4212Akarsu Hidroliği 53435334424------------------------------
INS4222Hidroelektrik Tesisler 53435334424------------------------------
INS4421Karayolu Üstyapıları 53435334424------------------------------
INS4432Kentiçi Ulaşım Sistemleri 53435334424------------------------------
INS4541Çelik Yapılar II53435334424------------------------------
INS4121Çevre Geotekniği 53435334424------------------------------
INS4431Tüneller 53435334424------------------------------
INS4572Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri53435334424------------------------------
INS4582Betonarme III53435334424------------------------------
INS4131İstinat Yapıları Tasarımı51445333425------------------------------
INS4471Karayolu Tasarımı 51445333425------------------------------
INS4281Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 51445333425------------------------------
INS4481Demiryolu Tasarımı51445333425------------------------------
INS4631Çelik Yapı Tasarımı51445333425------------------------------
INS4291Su Yapıları Tasarımı 51445333425------------------------------
INS4651Ahşap Yapı Tasarımı51445333425------------------------------
INS4641Köprü Tasarımı51445333425------------------------------
INS4721Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 51445333425------------------------------
INS4722Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 51555434535------------------------------
INS4472Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 51555434535------------------------------
INS4622Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı51555434535------------------------------
INS4282Deniz Yapıları Tasarımı 51555434535------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121353432------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121353432------------------------------
INS2011İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar11121353432------------------------------
INS2021İnşaat Mühendisliği Terminolojisi11121353432------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11231454451------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema11231454451------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11231454451------------------------------
ITB3010Sosyoloji11231454451------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi11231454451------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11231454451------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi11231454451------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 11231454451------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş11231454451------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı11231454451------------------------------
INS2462Trafik Güvenliği11231454451------------------------------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 11231454451------------------------------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş11131252233------------------------------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 11131252233------------------------------
CEV1121Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri32342334433------------------------------
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 32342334433------------------------------
CEV1141Su Arıtma Teknikleri32342334433------------------------------
INS3911İş Sağlığı ve Güvenliği 32342334433------------------------------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 32342334433------------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması32342334433------------------------------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri32342334433------------------------------
KMM4331Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı32342334433------------------------------
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri32342334433------------------------------
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü32342334433------------------------------
END4911İş Hukuku32342334433------------------------------
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi32342334433------------------------------
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş 32342334433------------------------------
INS3921Mühendislik Ekonomisi32342334433------------------------------
INS3931Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri32342334433------------------------------
CEV4522Entegre Havza Yönetimi 32342334433------------------------------
CEV4462Çevre Hukuku32342334433------------------------------
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 32342334433------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11231454451------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi11231454451------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11231454451------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 11231454451------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 11231454451------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11231454451------------------------------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları11231454451------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11231454451------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11231454451------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 11231454451------------------------------
MDB4051İş Hayatı için Almanca11231454451------------------------------
MDB4021Almanca Dil Becerileri 11131252233------------------------------
MDB4031İleri Almanca 11131252233------------------------------
MDB4051İş Hayatı için Almanca11131252233------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41