İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMehmet M. Berilgen
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİnşaat Mühendisliği binalar, barajlar, su yapıları,otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, havaalanı ve limanlar gibi mühendislik yapılarının tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan temel bir mühendislik dalıdır.Yukarıda sayılan yapıların malzemelerinin incelenmesi ve imalatı ile zeminlerin iyileştirilmesi ve projelerin planlama ve ekonomik etüdü de inşaat mühendisliği alanına giren diğer konulardır. İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profiliİnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği,yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaBaşarı değerlendirmesi a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır. b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu (1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır. Başarı Notu Katsayı Açıklama AA 4.00 Mükemmel BA 3.50 Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta CC 2.00 Yeterli DC 1.50 Koşullu Başarılı DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00 Başarısız F0 0.00 Devamsız G: Geçer K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. (2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır. (3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sosyal, sağlık, politik, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi; proje yönetimi ve risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi.
 4. Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
 5. Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci
 7. Türkçe ve en az bir yabancı dil kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
 8. İnşaat mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Çağın sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 11. İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve modern araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
INS1011 İnşaat Mühendisliğine Giriş20022
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT1071 Matematik 132046
INS1911 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAT1072 Matematik 232046
INS1122 Mühendislik Jeolojisi30035
INS1322 Statik40045
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
INS2311 Dinamik30035
INS2711 Malzeme Bilimi 30034
INS2321 aa Mukavemet I22036
HRT3351 Topografya30034
SEC0001 Mesleki Seçmeli 130034
SEC0002 Seçmeli 1 (ing)20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2222 Akışkanlar Mekaniği 21135
INS2322 aa Mukavemet II22035
INS2722 aa Yapı Malzemeleri 20235
INS2512 aa Yapı Statiği I22035
SEC0003 Sosyal Seçmeli 130033
SEC0004 Mesleki Seçmeli 230034
INS2002 Mesleki Staj 100003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3531 aa Çelik Yapılar I22035
INS3211 aa Hidrolik21135
INS3441 Karayolu Mühendisliği22035
INS3541 aa Yapı Statiği II22034
INS3121 Zemin Mekaniği30245
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0005 Mesleki Seçmeli 330034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3522 aa Betonarme I22034
INS3442 Demiryolu Mühendisliği22035
INS3212 aa Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 30034
INS3112 aa Temel İnşaatı30034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0006 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 530034
INS3002 Mesleki Staj 200003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4511 aa Betonarme II30034
INS4691 aa Betonarme Yapı Tasarımı12025
INS4811 İnşaat Yönetimi 22034
INS4211 aa Su Kaynakları 22034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 630034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 730034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 8 (Tasarım)12025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0012 Mesleki Seçmeli 930034
SEC0013 Mesleki Seçmli 1030034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1130034
SEC0015 MeslekiSeçmeli 12 (Ana Tasarım)12027
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2931 İstatistik30034
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
Mesleki Seçmeli 4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3682 aa Ahşap Yapılar30034
INS3822 aa Bilgisayar Destekli Çizim 30034
INS3542 aa Çok Katlı Çelik Yapılar30034
INS3232 aa Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme30034
INS3242 aa Hidroloji30034
INS3712 aa İleri Beton Teknolojisi 30034
INS3452 aa İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi30034
INS3222 aa Kıyı Hidroliğine Giriş 30034
INS3572 aa Köprüler30034
INS3592 aa Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30034
INS3782 aa Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 30034
INS3122 aa Toprak Dolgular ve Derin Kazılar30034
INS3562 aa Yapı Dinamiği30034
INS3692 aa Yapı Statiği III30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
Mesleki Seçmeli 6-7-9-10-11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4212 aa Akarsu Hidroliği 30034
INS4232 aa Barajlar30034
INS4741 aa Betonun Dayanıklılığı 30034
INS4582 aa Betonarme III30034
INS4562 aa Betonarme Yüksek Yapılar30034
INS4412 aa Beton Yollar ve Hava Meydanları30034
INS4111 aa Geoteknik Uygulamaları 30034
INS4541 aa Çelik Yapılar II30034
INS4121 aa Çevre Geotekniği 30034
INS4522 aa Çelik Yapıların Plastik Hesabı30034
INS4482 aa Demiryolu Planlaması ve İşletimi30034
INS4572 aa Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri30034
INS4272 Drenaj Tekniği 30034
INS4112 aa Geoteknik Deprem Mühendisliği 30034
INS4222 aa Hidroelektrik Tesisler 30034
INS4812 aa İnşaat Makineleri 30034
INS4421 aa Karayolu Üstyapıları 30034
INS4432 Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS4231 aa Liman Planlamasına Giriş 30034
INS4512 aa Öngerilmeli Beton30034
INS4581 aa Prefabrik Yapılar30034
INS4822 aa Proje Yönetimi ve Planlaması 30034
INS4251 aa Sulama-Kurutma 30034
INS4491 aa Trafik Mühendisliği30034
INS4431 aa Tüneller 30034
INS4462 aa Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 30034
INS4571 aa Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
INS4532 aa Yapı Statiğinde Özel Konular30034
INS4711 aa Yapılarda Su Yalıtımı 30034
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri (Tasarım)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4651 aa Ahşap Yapı Tasarımı12025
INS4721 aa Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 12025
INS4631 aa Çelik Yapı Tasarımı12025
INS4481 aa Demiryolu Tasarımı12025
INS4131 aa İstinat Yapıları Tasarımı12025
INS4471 aa Karayolu Tasarımı 12025
INS4641 aa Köprü Tasarımı12025
INS4281 aa Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 12025
INS4291 aa Su Yapıları Tasarımı 12025
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri (Ana Tasarım)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4622 aa Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı12027
INS4722 aa Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 12027
INS4282 aa Deniz Yapıları Tasarımı 12027
INS4472 aa Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 12027
Seçmeli 1 Dersleri (İng)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
INS2021 İnşaat Mühendisliği Terminolojisi20022
INS2011 İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4452 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 30034
HRT3872 CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
CEV4462 Çevre Hukuku30034
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 30034
END4911 İş Hukuku30034
INS3911 İş Sağlığı ve Güvenliği 30034
INS3921 Mühendislik Ekonomisi30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
KMM4301 Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
CEV1121 Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri30034
CEV1141 Su Arıtma Teknikleri30034
INS3931 Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri30034
HRT4901 Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I30034
KMM4331 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
INS1011İnşaat Mühendisliğine Giriş11342544342
FIZ1001Fizik 155344323434
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri 11543554545
MDB1031İleri İngilizce I11111251322
MAT1320Lineer Cebir51225223325
KIM1170Genel Kimya54334323334
MAT1071Matematik 152345323334
TDB1031Türkçe 111111252321
FIZ1002Fizik 255344323434
MDB1032İleri İngilizce II11111251322
INS1122Mühendislik Jeolojisi52435324253
INS1322Statik51335323434
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri31245224545
TDB1032Türkçe 211111252331
MAT1072Matematik 252345324334
MAT2411Diferansiyel Denklemler51335323324
INS2311Dinamik51335323434
INS2711Malzeme Bilimi 54515425342
INS2321Mukavemet I52445323434
HRT3351Topografya33244333334
INS2222Akışkanlar Mekaniği 54555151115
INS2322Mukavemet II52445323434
INS2722Yapı Malzemeleri 55515425353
INS2512Yapı Statiği I55434344434
INS2002Mesleki Staj 132353433554
INS3531Çelik Yapılar I53425413324
INS3211Hidrolik55555155335
INS3441Karayolu Mühendisliği31423313353
INS3541Yapı Statiği II55443445434
INS3121Zemin Mekaniği55435534444
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I11111221111
INS3522Betonarme I55545534544
INS3442Demiryolu Mühendisliği51515243232
INS3212Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 54515151415
INS3112Temel İnşaatı54545534544
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111221111
INS3002Mesleki Staj 232353433554
INS4511Betonarme II55534434334
INS4691Betonarme Yapı Tasarımı55554535545
INS4811İnşaat Yönetimi 42555554455
INS4211Su Kaynakları 53515341455
INS4000Bitirme Çalışması54445345445
INS2931İstatistik43353224425
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 43353224425
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri53245224325
INS2942Sayısal Analiz53245224325
INS3682Ahşap Yapılar53435334424
INS3822Bilgisayar Destekli Çizim 53435334424
INS3542Çok Katlı Çelik Yapılar53435334424
INS3232Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme53435334424
INS3242Hidroloji53435334424
INS3712İleri Beton Teknolojisi 53435334424
INS3452İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi53435334424
INS3222Kıyı Hidroliğine Giriş 53435334424
INS3572Köprüler53435334424
INS3592Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş53435334424
INS3782Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 53435334424
INS3122Toprak Dolgular ve Derin Kazılar53435334424
INS3562Yapı Dinamiği53435334424
INS3692Yapı Statiği III53435334424
INS3892Yapı Teknolojileri53435334424
INS4212Akarsu Hidroliği 53435334424
INS4232Barajlar53435334424
INS4741Betonun Dayanıklılığı 53435334424
INS4582Betonarme III53435334424
INS4562Betonarme Yüksek Yapılar53435334424
INS4412Beton Yollar ve Hava Meydanları53435334424
INS4111Geoteknik Uygulamaları 53435334424
INS4541Çelik Yapılar II53435334424
INS4121Çevre Geotekniği 53435334424
INS4522Çelik Yapıların Plastik Hesabı53435334424
INS4482Demiryolu Planlaması ve İşletimi53435334424
INS4572Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri53435334424
INS4272Drenaj Tekniği 53435334424
INS4112Geoteknik Deprem Mühendisliği 53435334424
INS4222Hidroelektrik Tesisler 53435334424
INS4812İnşaat Makineleri 53435334424
INS4421Karayolu Üstyapıları 53435334424
INS4432Kentiçi Ulaşım Sistemleri 53435334424
INS4231Liman Planlamasına Giriş 53435334424
INS4512Öngerilmeli Beton53435334424
INS4581Prefabrik Yapılar53435334424
INS4822Proje Yönetimi ve Planlaması 53435334424
INS4251Sulama-Kurutma 53435334424
INS4491Trafik Mühendisliği53435334424
INS4431Tüneller 53435334424
INS4462Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 53435334424
INS4571Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları53435334424
INS4532Yapı Statiğinde Özel Konular53435334424
INS4711Yapılarda Su Yalıtımı 53435334424
INS4651Ahşap Yapı Tasarımı51445333425
INS4721Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 51445333425
INS4631Çelik Yapı Tasarımı51445333425
INS4481Demiryolu Tasarımı51445333425
INS4131İstinat Yapıları Tasarımı51445333425
INS4471Karayolu Tasarımı 51445333425
INS4641Köprü Tasarımı51445333425
INS4281Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 51445333425
INS4291Su Yapıları Tasarımı 51445333425
INS4622Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı51555434535
INS4722Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 51555434535
INS4282Deniz Yapıları Tasarımı 51555434535
INS4472Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 51555434535
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121353432
INS2021İnşaat Mühendisliği Terminolojisi11121353432
INS2011İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar11121353432
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121353432
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11231454451
ITB3020Felsefeye Giriş11231454451
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı11231454451
ITB3560Siyaset Felsefesi11231454451
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 11231454451
ITB3010Sosyoloji11231454451
ITB3150Tarih ve Sinema11231454451
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11231454451
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11231454451
INS2462Trafik Güvenliği11231454451
ITB3390Uygarlık Tarihi11231454451
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 11231454451
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 32342334433
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi32342334433
CEV4462Çevre Hukuku32342334433
CEV4522Entegre Havza Yönetimi 32342334433
END4911İş Hukuku32342334433
INS3911İş Sağlığı ve Güvenliği 32342334433
INS3921Mühendislik Ekonomisi32342334433
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 32342334433
MTM4502Optimizasyon Teknikleri32342334433
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü32342334433
CEV1121Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri32342334433
CEV1141Su Arıtma Teknikleri32342334433
INS3931Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri32342334433
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş 32342334433
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I32342334433
KMM4331Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı32342334433
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri32342334433
MTM4501Yöneylem Araştırması32342334433
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11231454451
ITB2030Bilim Felsefesi11231454451
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11231454451
ITB3320İktisadi Suçlar 11231454451
ITB3550İnsan Hakları 11231454451
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11231454451
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları11231454451
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11231454451
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11231454451
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 11231454451
MDB4051İş Hayatı için Almanca11231454451

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX