Kimya Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Program DirektörüAbdürrezzak Emin Bozdoğan
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıKimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliKimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
 2. Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 5. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 6. Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma özgüvenini geliştirir.
 9. Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 10. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 11. Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 12. Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder.
 13. Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
 14. Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM1101 Genel Kimya 140045
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
KIM1021 Genel Kimya Laboratuvarı 100212
TDB1031 Türkçe 120002
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM1032 Laboratuvar Güvenliği ve Teknikleri20022
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1022 Genel Kimya Laboratuvari 200212
MAT1072 Matematik 232046
TDB1032 Türkçe 220002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
KIM1042 Genel Kimya 240045
MDB1032 İleri İngilizce II30033
SEC0003 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2081 Organik Kimya 140045
KIM2071 ANORGANİK KİMYA I40045
KIM2051 ANALİTİK KİMYA I40044
KIM2091 Analitik Kimya Laboratuarı 100634
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-230034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2072 Anorganik Kimya II40046
KIM2082 Analitik Kimya 240045
KIM2092 Analitik Kimya Laboratuvarı 200634
KIM2102 Anorganik Kimya Laboratuvarı 100212
KIM2162 Organik Kimya 240046
KIM2142 Organik Kimya Laboratuvarı 100423
SEC0006 Mesleki Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3151 Anorganik Kimya Laboratuvarı II00213
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
KIM3081 Biyokimya 140047
KIM3101 Fizikokimya 140047
KIM3131 Fizikokimya Laboratuvarı 100424
KIM3091 aa Biyokimya Laboratuvarı 100213
KIM3141 Organik Kimya Laboratuvarı 200424
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
KIM3202 Fizikokimya 240046
KIM3212 Fizikokimya Laboratuvarı 200424
KIM3232 aa Biyokimya II40046
KIM3242 aa Biyokimya Laboratuvarı 200213
KIM3252 Kuantum Kimyasına Giriş20024
KIM3262 Aletli Analiz 120023
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4001 Mesleki staj00003
KIM4041 aa Aletli Analiz 220024
KIM4051 aa Aletli Analiz Laboratuvarı00213
KIM4061 Endüstriyel ilişkiler 02012
SEC0008 Sosyal Seçmeli 3-130033
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-120235
SEC0010 Mesleki Seçmeli 5-220235
SEC0011 Mesleki Seçmeli 5-320235
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4000 aa Bitirme Çalışması0100510
SEC0012 Mesleki Seçmeli 6-130035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 6-230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 6-330035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 6-430035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM1111 Mesleki Terminoloji 120022
KIM1121 Mesleki İngilizce 120022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2201 Endüstriyel Anorganik Kimya30034
KIM2211 Çevre Kimyası ve Teknolojisi30034
KIM2131 Biyoteknolojinin Temel İlkeleri30034
KIM2141 Metal Kimyası30034
KIM2151 Korozyon Kimyası30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3302 Kimyacılar için Matematik20022
KIM3312 Mesleki Terminoloji 220022
KIM3322 Mesleki İngilizce 220022
KIM3332 Elektrokimya 120022
KIM3342 Kimyada İstatistik Yöntemler20022
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4705 Elektrokimya 220235
KIM4811 Genel Mikrobiyoloji20235
KIM4821 Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları20235
KIM4731 Yüzey Kaplama20235
KIM4741 Organik Analiz ve Yapı Tayini20235
KIM4071 Moleküler Modelleme20235
KIM4171 İlaç Kimyası20235
KIM4181 Tekstil Kimyası20235
KIM4191 Besin Kimyası20235
KIM4201 Elektroanalitik Yöntemler20235
KIM4751 Tekstil Doğal Boyaları ve Uygulamaları 20235
KIM4221 Kozmetik Kimyası ve Üretimi20235
KIM4231 Fotokimyaya Giriş20235
KIM4241 Klinik Biyokimya20235
KIM4251 Makromoleküler Kimya20235
KIM4261 Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri20235
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4702 Boya Kimyası30035
KIM4712 Spektroskopik Analiz30035
KIM4722 Deterjanlar30035
KIM4812 Tıbbi Bitkiler Kimyası30035
KIM4822 İstatistiksel Termodinamiğe Giriş30035
KIM4752 Radyokimya30035
KIM4172 Kataliz ve Adsorpsiyon30035
KIM4182 aa Endüstriyel Organik Kimya30035
KIM4192 Polimerik Kompozit Malzemeler30035
KIM4202 Kauçuk Kimyası30035
KIM4762 Kuantum Kimyasi30035
KIM4222 aa Endüstriyel Elektrokimya30035
KIM4772 Biyoteknolojik Yöntemler30035
KIM4782 İleri Organik Malzemeler30035
KIM4792 Fotokimyasal Teknoloji30035
KIM4862 Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi30035
KIM4852 Koku ve Tat Bileşikleri30035
KIM4271 Yem Kimyası20235
KIM4802 Reaksiyon Kinetiği30035
KIM4272 Kompleks Kimyası30035
KIM4282 aa Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları30035
KIM4292 Biyosensörlere Giriş: Temel İlkeler30035
KIM4302 Yüzey Aktif Maddeler30035
KIM4832 Enzim Kinetiği30035
KIM4842 Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2112 Su Kimyası30034
KIM2152 Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji30034
KIM2132 Kimyanın Tarihsel Gelişimi30034
KIM2172 Kimyasal Analizlerde Doğrulama(Validasyon)30034
KIM2182 Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
KIM1042Genel Kimya 233243333334243
KIM1032Laboratuvar Güvenliği ve Teknikleri54443334435344
FIZ1002Fizik 211122234311111
MAT1072Matematik 211111122311111
TDB1032Türkçe 211111111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111111211122
KIM1022Genel Kimya Laboratuvari 245354445445454
MDB1032İleri İngilizce II55444544444333
KIM1101Genel Kimya 145455445555555
FIZ1001Fizik 123222133411112
MAT1071Matematik 111112233211111
TDB1031Türkçe 111111122211111
KIM1021Genel Kimya Laboratuvarı 155445554444455
SEC0002Mesleki Seçmeli 1-155555555554444
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I444334--------
MDB1031İleri İngilizce I55445544-4----
KIM2081Organik Kimya 153454544445445
KIM2071ANORGANİK KİMYA I54444454443423
KIM2051ANALİTİK KİMYA I54444554443433
KIM2091Analitik Kimya Laboratuarı 135443344434444
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri33322223111123
SEC0005Mesleki Seçmeli 2-255554444444333
KIM2082Analitik Kimya 255555555545455
KIM2092Analitik Kimya Laboratuvarı 255555554444545
KIM2102Anorganik Kimya Laboratuvarı 145443544544435
KIM2162Organik Kimya 2534545433-32-4
KIM2142Organik Kimya Laboratuvarı 155555445345425
KIM2072Anorganik Kimya II45444554444435
SEC0006Mesleki Seçmeli 3-155554444444333
KIM3101Fizikokimya 145434334443444
KIM3131Fizikokimya Laboratuvarı 155555555445424
KIM3091Biyokimya Laboratuvarı 145-53445433334
KIM3141Organik Kimya Laboratuvarı 255-54455345425
KIM3081Biyokimya 153-43355534335
KIM3151Anorganik Kimya Laboratuvarı II55445544544435
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11111133111131
KIM3202Fizikokimya 255445545343354
KIM3212Fizikokimya Laboratuvarı 255554555445424
KIM3232Biyokimya II53-43355534335
KIM3242Biyokimya Laboratuvarı 245-53445433334
KIM3252Kuantum Kimyasına Giriş54554555435424
KIM3262Aletli Analiz 155555554444444
SEC0007Mesleki Seçmeli 4-155555555554444
MDB3032İş Hayatı için İngilizce5554433-------
KIM4041Aletli Analiz 255555554444444
KIM4051Aletli Analiz Laboratuvarı55555555444444
KIM4061Endüstriyel ilişkiler 44444355555555
SEC0009Mesleki Seçmeli 5-155555555554444
SEC0010Mesleki Seçmeli 5-255555555554444
SEC0011Mesleki Seçmeli 5-355555555554444
KIM4001Mesleki staj55444544454433
KIM4000Bitirme Çalışması555-5454454455
SEC0013Mesleki Seçmeli 6-255555555554444
SEC0014Mesleki Seçmeli 6-355555555554444
SEC0015Mesleki Seçmeli 6-455555555554444
SEC0012Mesleki Seçmeli 6-155554444444333
KIM1111Mesleki Terminoloji 155555555554444
KIM1121Mesleki İngilizce 155555555555555
KIM2211Çevre Kimyası ve Teknolojisi55555555554444
KIM2131Biyoteknolojinin Temel İlkeleri55555555554444
KIM2141Metal Kimyası44444444444433
KIM2151Korozyon Kimyası55555555554444
KIM2201Endüstriyel Anorganik Kimya55554444444444
KIM3312Mesleki Terminoloji 255555555554444
KIM3322Mesleki İngilizce 255555555555555
KIM3332Elektrokimya 155555555554444
KIM3302Kimyacılar için Matematik55555555554444
KIM3342Kimyada İstatistik Yöntemler55554454433333
KIM4705Elektrokimya 255555555554444
KIM4811Genel Mikrobiyoloji55555555554444
KIM4821Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları55555555555555
KIM4731Yüzey Kaplama55555555554444
KIM4741Organik Analiz ve Yapı Tayini55555555554444
KIM4071Moleküler Modelleme55555555554444
KIM4171İlaç Kimyası55555555554444
KIM4181Tekstil Kimyası55555555554444
KIM4191Besin Kimyası55555555554444
KIM4201Elektroanalitik Yöntemler55555555554444
KIM4221Kozmetik Kimyası ve Üretimi55555555554444
KIM4231Fotokimyaya Giriş55555555554444
KIM4241Klinik Biyokimya55555555554444
KIM4251Makromoleküler Kimya55555555544444
KIM4261Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri55554444444333
KIM4751Tekstil Doğal Boyaları ve Uygulamaları 55554444433333
KIM4702Boya Kimyası55555555554444
KIM4712Spektroskopik Analiz55555555554444
KIM4722Deterjanlar55555555554444
KIM4812Tıbbi Bitkiler Kimyası444444444-4433
KIM4822İstatistiksel Termodinamiğe Giriş55555555554444
KIM4752Radyokimya55555555554444
KIM4172Kataliz ve Adsorpsiyon55555555554444
KIM4182Endüstriyel Organik Kimya55555555554444
KIM4192Polimerik Kompozit Malzemeler55555555554444
KIM4202Kauçuk Kimyası55555555554444
KIM4762Kuantum Kimyasi55555555554444
KIM4222Endüstriyel Elektrokimya55555555554444
KIM4772Biyoteknolojik Yöntemler55555555554444
KIM4782İleri Organik Malzemeler55555555554444
KIM4792Fotokimyasal Teknoloji55555555554444
KIM4802Reaksiyon Kinetiği55555555554444
KIM4272Kompleks Kimyası4444444444-433
KIM4282Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları55555555554444
KIM4292Biyosensörlere Giriş: Temel İlkeler55555555554444
KIM4302Yüzey Aktif Maddeler55555555554444
KIM4832Enzim Kinetiği55555555554444
KIM4842Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 55555555555555
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler44444443334333
ITB2030Bilim Felsefesi22332423323323
ITB3390Uygarlık Tarihi22232333332333
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş42131342344153
KIM2112Su Kimyası55555444444444
KIM2152Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji55555444444444
KIM2132Kimyanın Tarihsel Gelişimi55555444444444
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik33333333333333
ITB3010Sosyoloji32332323332332
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 33313332433323
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları23232323323233
MDB4021Almanca Dil Becerileri 42131342344152
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler33333333333333
ITB3320İktisadi Suçlar 33333333333333
ITB3330Çevre ve Ekoloji 55555555555555
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 33333333333333
ITB3550İnsan Hakları 33333333333333
ITB3020Felsefeye Giriş33333323232332
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın23323323322332
MDB4031İleri Almanca 42131342344152
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 42131342344152
MDB4051İş Hayatı için Almanca42131342344152

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXX