Makine Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüŞ.Özgür ATAYILMAZ
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMakine Mühendisliği Lisans programının amacı Makine Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran, üreten ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMakine mühendisi; enerji teknolojileri, yanma sistemleri, akustik sistemler, ses ve mekanik titreşim kontrolü, kati mekaniği, akışkanlar mekaniği, otomatik kontrol, imalat, robotik, kalite yönetimi, fabrika organizasyonu, malzeme teknolojileri ve kontrol gibi konularda uzmanlığı olan ve sistemlerin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirme yetisine sahip bir mühendistir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla makine mühendisliğinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Makine mühendisliği alanı kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın makine mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; makine mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 15. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 16. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 17. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 18. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 19. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 20. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 21. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 22. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 23. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 24. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 25. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 26. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 29. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 30. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 31. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 32. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 33. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 34. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 35. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 36. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 39. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAK1031 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I22038
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAK1041 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ20024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MAK1012 STATİK30038
MDB1032 İleri İngilizce II30033
SEC0001 SEÇMELİ 120023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MAK2011 ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME20023
MAK2021 MALZEME I30035
MAK2031 aa DİNAMİK30035
MAK2041 aa MUKAVEMET I30035
TDB1031 Türkçe 120002
MAK2051 TERMODİNAMİK I30035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK2992 aa AKIŞKANLAR MEKANİĞİ30037
MAK2982 İMAL USULLERİ I30037
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 SEÇMELİ 220023
SEC0003 SEÇMELİ 330035
SEC0004 SEÇMELİ 420023
SEC0005 SOSYAL SEÇMELİ 130033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3991 aa MAKİNE ELEMANLARI I30035
MAK3981 aa ISI TRANSFERİ I 30035
MAK3031 aa MOTORLAR30034
ELM3161 Elektrik-Elektroniğin Temelleri30034
MAK3041 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ20024
MAK3001 ATÖLYE STAJI00002
SEC0006 MESLEKİ SEÇMELİ 1-120023
SEC0007 MESLEKİ SEÇMELİ 1-220023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3972 MAKİNE TASARIMI I12025
MAK3992 aa MAKİNE ELEMANLARI II30035
MAK3902 aa MAKİNE DİNAMİĞİ30034
MAK3042 TAKIM TEZGAHLARI 20023
MAK3052 aa TURBO MAKİNELER30034
MAK3002 aa MESLEKİ ALAN STAJI I00002
SEC0008 MESLEKİ SEÇMELİ 230034
SEC0009 MESLEKİ SEÇMELİ 320023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4991 MAKİNE TASARIMI II12025
MAK4981 GENEL LABORATUAR00213
MAK4031 aa OTOMATİK KONTROL I20024
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0010 SEÇMELİ 520023
SEC0011 SOSYAL SEÇMELİ 230033
SEC0012 MESLEKİ SEÇMELİ 430034
SEC0013 MESLEKİ SEÇMELİ 5-120023
SEC0014 MESLEKİ SEÇMELİ 5-220023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4000 BİTİRME ÇALIŞMASI08048
MAK4992 ÖZEL LABORATUAR00216
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MAK4002 aa MESLEKİ ALAN STAJI II00002
SEC0015 SEÇMELİ 620023
SEC0016 MESLEKİ SEÇMELİ 6-120023
SEC0017 MESLEKİ SEÇMELİ 6-220023
SEC0018 MESLEKİ SEÇMELİ 6-320023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
SEÇMELİ 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT2312 Sayısal Yöntemler 20023
SEÇMELİ 3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK2552 aa BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II30035
MAK2542 aa TERMODİNAMİK II30035
MAK2972 aa MUKAVEMET II30035
SEÇMELİ 4 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK2962 aa MALZEME II20023
MAK2102 FABRİKA ORGANİZASYONU VE İŞLETME20023
MAK2932 MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ20023
SOSYAL SEÇMELİ 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
SEÇMELİ 6 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4924 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ20023
MAK4512 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER20023
MAK4642 MAKİNE TEKNOLOJİSİ TARİHİ20023
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
ELM2341 Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı20023
GMI4521 Temel Denizcilik Bilgisi20023
BLM2732 Sistem Analizi ve Tasarımı20023
MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3051 aa BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM20023
MAK3061 aa KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I20023
MAK3071 SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON20023
MAK3081 aa ANALİTİK MEKANİK20023
MAK3661 aa MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ20023
MAK3101 aa TAŞIT TİTREŞİMLERİ20023
MAK3671 TRİBOLOJİNİN PRENSİBLERİ VE UYGULAMALARI20023
MAK3561 TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER20023
MAK3141 aa ENERJİ EKONOMİSİ I20023
MAK3151 aa ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON 20023
MAK3161 NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ 20023
MAK3171 SANAYİ HİDROLİĞİ20023
MAK3181 SIHHİ TESİSAT20023
MAK3191 aa GAZ TESİSATI20023
MAK3201 aa SOĞUTMA TEKNİĞİ20023
MAK3961 aa İLERİ TERMODİNAMİK20023
MAK3951 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME I20023
MAK3681 İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ20023
MAK3691 aa İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN20023
MESLEKİ SEÇMELİ 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3062 aa BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM30034
MAK3282 aa KALIP İMAL TEKNİĞİ30034
MAK3092 aa ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR30034
MAK3142 aa YAKITLAR VE YANMA30034
MAK3152 aa MOTOR DİNAMİĞİ30034
MAK3202 aa HİDROLİK MAKİNELER30034
MAK3552 aa ISITMA HAVALANDIRMA30034
MAK3982 aa ISI TRANSFERİ II30034
MAK3292 İMALATTA OTOMASYON30034
MESLEKİ SEÇMELİ 3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3082 TRİBOLOJİYE GİRİŞ20023
MAK3102 aa MUKAVEMET III20023
MAK3542 KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI20023
MAK3442 TARIM MAKİNELERİ I20023
MAK3772 aa KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ II20023
MAK3162 aa OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ20023
MAK3882 aa ENERJİ EKONOMİSİ II20023
MAK3812 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ20023
MAK3252 aa HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ20023
MAK3682 PROSES TEKNİĞİ20023
MAK3272 aa KLİMA I20023
MAK3302 İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM20023
MAK3392 KAYNAK TEKNİĞİ I20023
MAK3702 TALAŞLI ŞEKİL VERME I20023
MAK3492 DÖKÜM TEKNİĞİ I20023
MAK3842 PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ20023
MAK3482 aa ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ20023
MESLEKİ SEÇMELİ 4 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4041 TRANSPORT TEKNİĞİ I30034
MAK4051 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ30034
MAK4101 aa MOTOR KONSTRÜKSİYONU30034
MAK4971 aa HİDROLİK-PNÖMATİK30034
MAK4961 GAZ TÜRBİNLERİ30034
MAK4191 aa TERMİK PROSES TEKNİĞİ I30034
MAK4201 aa KÜTLE TRANSFERİ30034
MAK4271 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT30034
MAK4281 DÖKÜM TEKNİĞİ II30034
MAK4951 AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI 30034
MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4061 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I20023
MAK4521 RAYLI SİSTEMLER20023
MAK4071 MEKANİZMA TEKNİĞİ I20023
MAK4941 TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ20023
MAK4091 aa TARIM MAKİNELERİ II20023
MAK4931 TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ20023
MAK4921 aa DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ20023
MAK4911 aa TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU20023
MAK4901 aa BUHAR KAZANLARI20023
MAK4181 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ20023
MAK4891 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU20023
MAK4932 ENERJİ YÖNETİMİ I20023
MAK4241 PROSES KONTROL I20023
MAK4251 aa KLİMA II20023
MAK4261 aa GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ I20023
MAK4301 KAYNAK TEKNİĞİ II20023
MAK4851 aa TALAŞLI ŞEKİL VERME II 20023
MAK4841 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME II20023
MAK4801 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI20023
MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4982 TRANSPORT TEKNİĞİ II20023
MAK4032 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ II20023
MAK4042 aa MEKANİZMA TEKNİĞİ II20023
MAK4052 aa OTOMATIK KONTROL II20023
MAK4062 aa ENDÜSTİRİYEL KONTROL UYGULAMALARI 20023
MAK4262 İMALATTA KALİTE20023
MAK4082 ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ20023
MAK4092 ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ20023
MAK4102 aa MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA20023
MAK4972 aa TAŞIT VE ÇEVRE20023
MAK4962 TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ20023
MAK4952 OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ20023
MAK4942 ENERJİ SANTRALLERİ20023
MAK4152 KOMPRESÖRLER20023
MAK4172 ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ20023
MAK4182 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU20023
MAK4192 ENERJİ YÖNETİMİ II20023
MAK4202 PROSES KONTROL II20023
MAK4922 aa ARITMA TEKNOLOJİLERİ20023
MAK4912 aa KURUTMA20023
MAK4902 aa GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ II20023
MAK4242 aa TERMİK PROSES TEKNİĞİ II20023
MAK4272 NÜMERİK KONTROLLU TAKIM TEZGAHLARI20023
MAK4282 aa İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER20023
MAK4292 PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ20023
MAK4252 İMALAT SİSTEMLERİ20023
MAK4302 İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI20023
MAK4892 BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ20023
MAK4882 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA20023
SEÇMELİ 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK1022 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ20023
MAK1032 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLER20023
SEÇMELİ 5 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK2952 aa İMAL USULLERİ II20023
MAK2942 aa MEKANİK TİTREŞİMLER20023
SOSYAL SEÇMELİ 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SBP2072 aa Kent ve Planlama Tarihi30033
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri30033

Diğer Notlar

Makine mühendisliği geniş kapsamlı bir meslek olduğundan, isteyen öğrenciler ders seçiminde yakın ilgi duydukları bir alana odaklanarak ‘DAL’ yapabilirler. Dal seçimi yapmak istemeyen öğrenciler ise ‘GENEL’ öğrencisi olarak dal seçmeli dersleri tüm dal ders guruplarından seçerler.‘DAL’ yapan öğrencilere dal şartlarını sağlamaları halinde ve talepleri üzerine DAL yaptıklarını gösteren bir “Dal Belgesi” verilir.
 

Öğrencinin Dal Belgesi alabilmesi için;

 

      - İlgili daldan 6 adet Mesleki Seçimlik ders alması,

      - Özel Laboratuvar dersini ilgili daldan alması,

      - Bitirme tezini ilgili daldan alması,

      - Mesleki Alan Stajını ilgili daldan yapması

 

gerekmektedir.


KONSTRÜKSİYON
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2 
MAK3051    BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
MAK3061    KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I
MAK3071    SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON
MAK3081    ANALİTİK MEKANİK
MAK3661    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3062    BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
MAK3282    KALIP İMAL TEKNİĞİ
MAK3092    ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3082    TRİBOLOJİYE GİRİŞ
MAK3102    MUKAVEMET III
MAK3542    KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI
MAK3442    TARIM MAKİNELERİ I
MAK3772    KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ II
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4041    TRANSPORT TEKNİĞİ I
MAK4051    SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4061    KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I
MAK4521    RAYLI SİSTEMLER
MAK4071    MEKANİZMA TEKNİĞİ I
MAK4941    TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ
MAK4091    TARIM MAKİNELERİ II
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4982    TRANSPORT TEKNİĞİ II
MAK4032    KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ II
MAK4042    MEKANİZMA TEKNİĞİ II
MAK4052    OTOMATİK KONTROL II
MAK4062    ENDÜSTİRİYEL KONTROL UYGULAMALARI
MAK4262    İMALATTA KALİTE
MAK4082    ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ
MAK4092    ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
    
OTOMOTİV
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2
MAK3101    TAŞIT TİTREŞİMLERİ
MAK3671    TRİBOLOJİNİN PRENSİBLERİ VE UYGULAMALARI
MAK3971    TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3142    YAKITLAR VE YANMA
MAK3152    MOTOR DİNAMİĞİ
MAK3202    HİDROLİK MAKİNELER
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3272    KLİMA I
MAK3162    OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4101    MOTOR KONSTRÜKSİYONU
MAK4971    HİDROLİK-PNÖMATİK
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4931    TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ
MAK4921    DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4152    KOMPRESÖRLER
MAK4972    TAŞIT VE ÇEVRE
MAK4962    TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ
MAK4952    OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ
MAK4102    MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA
    
ENERJİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2
MAK3141    ENERJİ EKONOMİSİ I
MAK3151    ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON
MAK3161    NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ
MAK3171    SANAYİ HİDROLİĞİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3142    YAKITLAR VE YANMA
MAK3202    HİDROLİK MAKİNELER
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3882    ENERJİ EKONOMİSİ II
MAK3812    YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4961    GAZ TÜRBİNLERİ
MAK4971    HİDROLİK-PNÖMATİK
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4911    TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU
MAK4901    BUHAR KAZANLARI
MAK4181    ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ
MAK4932    ENERJİ YÖNETİMİ I
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4942    ENERJİ SANTRALLERİ
MAK4152    KOMPRESÖRLER
MAK4172    ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ
    
ISI-PROSES
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2
MAK3181    SIHHİ TESİSAT
MAK3191    GAZ TESİSATI
MAK3201    SOĞUTMA TEKNİĞİ
MAK3961    İLERİ TERMODİNAMİK
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3552    ISITMA HAVALANDIRMA
MAK3982    ISI TRANSFERİ II
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3252    HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
MAK3682    PROSES TEKNİĞİ
MAK3272    KLİMA I
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4191    TERMİK PROSES TEKNİĞİ I
MAK4201    KÜTLE TRANSFERİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4891    MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
MAK4901    BUHAR KAZANLARI
MAK4932    ENERJİ YÖNETİMİ I
MAK4241    PROSES KONTROL I
MAK4251    KLİMA II
MAK4261    GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ I
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4182    MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU
MAK4192    ENERJİ YÖNETİMİ II
MAK4202    PROSES KONTROL II
MAK4922    ARITMA TEKNOLOJİLERİ
MAK4912    KURUTMA
MAK4902    GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ II
MAK4242    TERMİK PROSES TEKNİĞİ II
    
İMALAT
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2
MAK3051    BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
MAK3951    TALAŞSIZ ŞEKİL VERME I
MAK3661    MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3282    KALIP İMAL TEKNİĞİ
MAK3292    İMALATTA OTOMASYON
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3302    İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
MAK3392    KAYNAK TEKNİĞİ I
MAK3702    TALAŞLI ŞEKİL VERME I
MAK3492    DÖKÜM TEKNİĞİ I
MAK3842    PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4271    BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT
MAK4281    DÖKÜM TEKNİĞİ II
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4061    KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I
MAK4301    KAYNAK TEKNİĞİ II
MAK4851    TALAŞLI ŞEKİL VERME II
MAK4841    TALAŞSIZ ŞEKİL VERME II
MAK4941    TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ
MAK4071    MEKANİZMA TEKNİĞİ I
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4262    İMALATTA KALİTE
MAK4272    NÜMERİK KONTROLLU TAKIM TEZGAHLARI
MAK4282    İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER
MAK4292    PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ
MAK4252    İMALAT SİSTEMLERİ
    
İKLİMLENDİRME 
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 ve 1-2
MAK3681    İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ
MAK3691    İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 2
MAK3552    ISITMA HAVALANDIRMA
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 3
MAK3482    ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
MAK3272    KLİMA I
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 4
MAK4951    AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 5-1 ve 5-2
MAK4251    KLİMA II
MAK4801    İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI
SEÇMELİ - MESLEKİ SEÇMELİ 6-1, 6-2 ve 6-3
MAK4302    İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI
MAK4892    BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ
MAK4882    İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
FIZ1001Fizik 143115441111------------------------------
MAT1071Matematik 142111111111------------------------------
MAK1031BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I5-55-------------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri11151213111------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I11111242111------------------------------
MAK1041MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ52351445543------------------------------
FIZ1002Fizik 243115441111------------------------------
KIM1170Genel Kimya41115411111------------------------------
MAT1072Matematik 242111111111------------------------------
MAK1012STATİK55---------------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II11111242111------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler42111111111------------------------------
MAK2011ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME45555--5-4-------------------------------
MAK2021MALZEME I5-333455---------------------------------
MAK2031DİNAMİK55-----3---------------------------------
MAK2041MUKAVEMET I555---1----------------------------------
TDB1031Türkçe 111111152111------------------------------
MAK2051TERMODİNAMİK I54333------------------------------------
MAK2992AKIŞKANLAR MEKANİĞİ5533-------------------------------------
MAK2982İMAL USULLERİ I5243-------------------------------------
TDB1032Türkçe 211111152111------------------------------
MAK3991MAKİNE ELEMANLARI I454----4---------------------------------
MAK3981ISI TRANSFERİ I 55344------------------------------------
MAK3031MOTORLAR52-----54--------------------------------
ELM3161Elektrik-Elektroniğin Temelleri55--55-----------------------------------
MAK3041MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ55-3-32--2-------------------------------
MAK3001ATÖLYE STAJI54342543543------------------------------
MAK3972MAKİNE TASARIMI I55554544533------------------------------
MAK3992MAKİNE ELEMANLARI II454----4---------------------------------
MAK3902MAKİNE DİNAMİĞİ45444------------------------------------
MAK3042TAKIM TEZGAHLARI 5234-------------------------------------
MAK3052TURBO MAKİNELER555544-2232------------------------------
MAK3002MESLEKİ ALAN STAJI I54555545553------------------------------
MAK4991MAKİNE TASARIMI II55554544533------------------------------
MAK4981GENEL LABORATUAR55555-5----------------------------------
MAK4031OTOMATİK KONTROL I5433-------------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I11111153111------------------------------
MAK4000BİTİRME ÇALIŞMASI55555544534------------------------------
MAK4992ÖZEL LABORATUAR55555-5----------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111153111------------------------------
MAK4002MESLEKİ ALAN STAJI II54555545553------------------------------
MAT1320Lineer Cebir42111111111------------------------------
MAT2312Sayısal Yöntemler 54242434232------------------------------
MAK2552BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II5-55-------------------------------------
MAK2542TERMODİNAMİK II443-4------------------------------------
MAK2972MUKAVEMET II555--------------------------------------
MAK2962MALZEME II5-333455---------------------------------
MAK2102FABRİKA ORGANİZASYONU VE İŞLETME---55----55------------------------------
MAK2932MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ-----4-5445------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11111454112------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi11111454112------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11111454112------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11111454112------------------------------
ITB3010Sosyoloji11111454112------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş11111454112------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11111454112------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 11111454112------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema11111454112------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11111454112------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11111454112------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11111454112------------------------------
MDB4021Almanca Dil Becerileri -----242---------------------------------
MDB4031İleri Almanca -----242---------------------------------
MDB4051İş Hayatı için Almanca-----242---------------------------------
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 11111454112------------------------------
SYP1021Uygarlık Tarihi 11111454112------------------------------
ELM2341Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı21131424333------------------------------
GMI4521Temel Denizcilik Bilgisi32231424333------------------------------
BLM2732Sistem Analizi ve Tasarımı42231424333------------------------------
MAK4924İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ33242435555------------------------------
MAK4512MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER43--54-----------------------------------
MAK4642MAKİNE TEKNOLOJİSİ TARİHİ--54--45---------------------------------
MAK3051BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM22552323211------------------------------
MAK3061KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I42323323211------------------------------
MAK3071SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON3434-------------------------------------
MAK3081ANALİTİK MEKANİK55-----3---------------------------------
MAK3661MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ553334-2232------------------------------
MAK3101TAŞIT TİTREŞİMLERİ5443---4--3------------------------------
MAK3671TRİBOLOJİNİN PRENSİBLERİ VE UYGULAMALARI54555------------------------------------
MAK3561TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER1233---4---------------------------------
MAK3141ENERJİ EKONOMİSİ I5444-------------------------------------
MAK3151ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON 555544-2-2-------------------------------
MAK3161NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ -4-4-2-----------------------------------
MAK3171SANAYİ HİDROLİĞİ55432434332------------------------------
MAK3181SIHHİ TESİSAT-24------23------------------------------
MAK3191GAZ TESİSATI-43-----445------------------------------
MAK3201SOĞUTMA TEKNİĞİ-34------22------------------------------
MAK3961İLERİ TERMODİNAMİK-44------22------------------------------
MAK3951TALAŞSIZ ŞEKİL VERME I55342222---------------------------------
MAK3681İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ-34-----132------------------------------
MAK3691İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN-34-----355------------------------------
MAK3062BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-244-------------------------------------
MAK3282KALIP İMAL TEKNİĞİ55542223---------------------------------
MAK3092ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR5555---55--------------------------------
MAK3142YAKITLAR VE YANMA5-445-----5------------------------------
MAK3152MOTOR DİNAMİĞİ5424---3---------------------------------
MAK3202HİDROLİK MAKİNELER555-53-3---------------------------------
MAK3552ISITMA HAVALANDIRMA-32-----333------------------------------
MAK3982ISI TRANSFERİ II-33-----223------------------------------
MAK3292İMALATTA OTOMASYON44444444342------------------------------
MAK3082TRİBOLOJİYE GİRİŞ22223233323------------------------------
MAK3102MUKAVEMET III555--------------------------------------
MAK3542KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI-542-------------------------------------
MAK3442TARIM MAKİNELERİ I4--5-4-----------------------------------
MAK3772KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ II42323323211------------------------------
MAK3162OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ34-55-----4------------------------------
MAK3882ENERJİ EKONOMİSİ II4433-------------------------------------
MAK3812YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ5--4-4-----------------------------------
MAK3252HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-43------23------------------------------
MAK3682PROSES TEKNİĞİ-33-----223------------------------------
MAK3272KLİMA I-34-----223------------------------------
MAK3302İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM555--5-5---------------------------------
MAK3392KAYNAK TEKNİĞİ I3-2-----5-4------------------------------
MAK3702TALAŞLI ŞEKİL VERME I4352-------------------------------------
MAK3492DÖKÜM TEKNİĞİ I45543--4---------------------------------
MAK3842PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ553334-2223------------------------------
MAK3482ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ-34------23------------------------------
MAK4041TRANSPORT TEKNİĞİ I---55------------------------------------
MAK4051SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ55-----3---------------------------------
MAK4101MOTOR KONSTRÜKSİYONU43--54----2------------------------------
MAK4971HİDROLİK-PNÖMATİK44---3-4---------------------------------
MAK4961GAZ TÜRBİNLERİ-5-5-------------------------------------
MAK4191TERMİK PROSES TEKNİĞİ I-33------21------------------------------
MAK4201KÜTLE TRANSFERİ-34------21------------------------------
MAK4271BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT4235-------------------------------------
MAK4281DÖKÜM TEKNİĞİ II45543--4---------------------------------
MAK4951AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI -33------32------------------------------
MAK4061KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I44444--3---------------------------------
MAK4071MEKANİZMA TEKNİĞİ I4443-------------------------------------
MAK4941TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ555----5---------------------------------
MAK4091TARIM MAKİNELERİ II4--5-4-----------------------------------
MAK4931TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ-55--2-4---------------------------------
MAK4921DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ454-------5------------------------------
MAK4911TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU---3-3-4---------------------------------
MAK4901BUHAR KAZANLARI-24-----433------------------------------
MAK4181ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ34---3-----------------------------------
MAK4891MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU-44------11------------------------------
MAK4932ENERJİ YÖNETİMİ I-32------32------------------------------
MAK4241PROSES KONTROL I-23------21------------------------------
MAK4251KLİMA II-24------33------------------------------
MAK4261GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ I-34------22------------------------------
MAK4301KAYNAK TEKNİĞİ II3-2-------4------------------------------
MAK4851TALAŞLI ŞEKİL VERME II 534--------------------------------------
MAK4841TALAŞSIZ ŞEKİL VERME II2235-------------------------------------
MAK4801İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI-22------24------------------------------
MAK4521RAYLI SİSTEMLER554--4-----------------------------------
MAK4982TRANSPORT TEKNİĞİ II---55------------------------------------
MAK4032KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ II44444--3---------------------------------
MAK4042MEKANİZMA TEKNİĞİ II4443-------------------------------------
MAK4052OTOMATIK KONTROL II4321-------------------------------------
MAK4062ENDÜSTİRİYEL KONTROL UYGULAMALARI 5555-------------------------------------
MAK4262İMALATTA KALİTE4353525-344------------------------------
MAK4082ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ----54----5------------------------------
MAK4092ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ4545-------------------------------------
MAK4102MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA45555------------------------------------
MAK4972TAŞIT VE ÇEVRE-4-4---3--3------------------------------
MAK4962TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ-55--2-4---------------------------------
MAK4952OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ45--33-----------------------------------
MAK4942ENERJİ SANTRALLERİ555-43-2---------------------------------
MAK4152KOMPRESÖRLER3--4-3-----------------------------------
MAK4172ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ-3-4-3-4---------------------------------
MAK4182MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU-43------23------------------------------
MAK4192ENERJİ YÖNETİMİ II-43-----323------------------------------
MAK4202PROSES KONTROL II-33------23------------------------------
MAK4922ARITMA TEKNOLOJİLERİ-23-----334------------------------------
MAK4912KURUTMA-34------22------------------------------
MAK4902GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ II-33-----223------------------------------
MAK4242TERMİK PROSES TEKNİĞİ II-33------22------------------------------
MAK4272NÜMERİK KONTROLLU TAKIM TEZGAHLARI35-4-------------------------------------
MAK4282İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER553334-2223------------------------------
MAK4292PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ22353------------------------------------
MAK4252İMALAT SİSTEMLERİ555---45---------------------------------
MAK4302İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI-34------22------------------------------
MAK4892BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ-23------23------------------------------
MAK4882İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA-33------22------------------------------
MAK1022MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ4442-------------------------------------
MAK1032MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLER45235222111------------------------------
MAK2952İMAL USULLERİ II5555-------------------------------------
MAK2942MEKANİK TİTREŞİMLER4554-------------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11111454112------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 11111454112------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 11111454112------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11111454114------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi11111454112------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı11111454112------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 11111454112------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi11111454112------------------------------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 211111454112------------------------------
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi11111454112------------------------------
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri11111454112------------------------------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş-----242---------------------------------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma -----242---------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11X
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41