Matematik Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMustafa Sivri
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Mühendisliği; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kuran ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapan mühendisleri yetiştiren bir bilim dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.
 2. Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.
 3. Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.
 4. Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.
 5. Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren algoritmaları oluşturur ve uygular.
 6. Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar İngilizceyi kullanma becerisi kazanır.
 7. Endüstride ve bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
 8. Eğitim faaliyetlerinde bulunur.
 9. Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.
 10. Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.
 11. Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.
 12. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
 13. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 15. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 16. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 17. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 18. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 19. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 20. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 21. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 22. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 23. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 24. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 25. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 26. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 27. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 29. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 30. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 31. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 32. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 33. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 34. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 35. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 36. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 37. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 39. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 40. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 42. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MTM1501 Analiz 150056
MTM1511 Programlama Dilleri I 22035
MTM1521 Matematik Mühendisligine Giriş 20024
MTM1531 Lineer Cebir40045
MTM1541 Ayrık Matematik20022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MTM1502 Analiz 2 50056
MTM1512 Programlama Dilleri II 22035
MTM1522 Soyut Matematik 30034
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM1542 Matematik Lojik20023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
TDB1031 Türkçe 120002
MTM2501 İleri Analiz 1 50056
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
MTM2521 Nümerik Analiz 1 30035
MTM2531 Diferansiyel Denklemler50056
SEC0001 Sosyal Seçmeli30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2002 Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı00002
TDB1032 Türkçe 220002
MTM2502 İleri Analiz 2 50056
MTM2512 Olasılık ve İstatistik 32045
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
MTM2532 Analitik Geometri40045
SEC0002 Seçmeli 130036
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
MTM3501 Lineer Programlama Teorisi30034
MTM3511 Mekanik I 40046
SEC0003 Seçmeli 230036
SEC0004 Seçmeli 330036
SEC0005 Seçmeli 430036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MTM3002 aa Sorun Çözüm Teknikleri Stajı00002
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3522 Cebir 30034
SEC0006 Seçmeli 530036
SEC0007 Seçmeli 630036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4511 Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 12028
SEC0008 Seçmeli 730036
SEC0009 Seçmeli 830036
SEC0010 Seçmeli 930036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
MTM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Seçmeli 1030036
SEC0012 Seçmeli 1130036
SEC0013 Seçmeli 1230036
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2552 İntegral Denklemler 30036
MTM2562 Fark denklemleri 30036
MTM2572 Tansörel Analiz 30036
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3521 Analitik Mekanik30036
MTM3531 Özel Fonksiyonlar 30036
MTM3541 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 30036
MTM3551 İntegral Dönüşümler30036
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı30036
MTM3591 Bulanık Mantık 30036
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3601 Nümerik Analiz 2 30036
MTM3611 Matematik Tarihi 30036
MTM3621 Diferansiyel Geometri 30036
MTM3631 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 30036
MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 30036
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3542 Varyasyonlar Hesabı30036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3562 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş 30036
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3582 Matris Analizi 30036
MTM3592 Simülasyon Teknikleri30036
MTM3602 Mekanik II 30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
MTM3622 ASP.NET İle İnternet Programlama30036
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4541 Dinamik 30036
MTM4551 Proje Planlama ve Yönetimi30036
MTM4561 Matematik Mühendisliği için Biomekanik30036
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4571 Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4591 Elastisite Teorisi30036
MTM4601 Kompleks Analiz 230036
MTM4611 C# İle Programlama30036
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4621 Eşitsizlikler 30036
MTM4631 Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4651 Yapay Görü 30036
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4522 Fonksiyonel Analize Giriş30036
MTM4532 Şifrelemeye Giriş 30036
MTM4542 Görsel programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4562 Mesleki Terminoloji 30036
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4612 Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 30036
MTM4672 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci 30036
MTM4572 Matematik Felsefesi 30036
MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM4592 Bilişim Etiği30036
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4622 Yapay Zeka30036
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler30036
MTM4642 Veri haberleşmesi ve Network30036
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 30036
MTM4662 MS SQL Veritabanı30036
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
MTM1501Analiz 1555331353315------------------------------
MTM1511Programlama Dilleri I 535353513455------------------------------
MTM1521Matematik Mühendisligine Giriş 555331335535------------------------------
MTM1531Lineer Cebir444411254315------------------------------
MTM1541Ayrık Matematik535512334435------------------------------
FIZ1001Fizik 1452413313333------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I131113354444------------------------------
MTM1502Analiz 2 555331353315------------------------------
MTM1512Programlama Dilleri II 555553335555------------------------------
MTM1522Soyut Matematik 544443344434------------------------------
MTM1532Finans Matematiğine Giriş545453335445------------------------------
MTM1542Matematik Lojik343542423333------------------------------
FIZ1002Fizik 2452413313333------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II131113354444------------------------------
MTM2502İleri Analiz 2 353311333335------------------------------
MTM2512Olasılık ve İstatistik 555533333344------------------------------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 555353535555------------------------------
MTM2532Analitik Geometri444411254335------------------------------
MTM2002Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı552553515555------------------------------
TDB1032Türkçe 2232415455555------------------------------
MTM3501Lineer Programlama Teorisi545453335445------------------------------
MTM3511Mekanik I 443312323334------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I131211243215------------------------------
MTM2501İleri Analiz 1 353311353331------------------------------
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları535553355555------------------------------
MTM2521Nümerik Analiz 1 223231222233------------------------------
MTM2531Diferansiyel Denklemler535511115555------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma131115554444------------------------------
TDB1031Türkçe 1232415455555------------------------------
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler 333311333335------------------------------
MTM3512Kompleks Analiz 1234311235334------------------------------
MTM3522Cebir 545554443355------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce131115455544------------------------------
MTM3002Sorun Çözüm Teknikleri Stajı555553515555------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 131211243215------------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması545455555445------------------------------
MTM4511Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 555555535355------------------------------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri545453335445------------------------------
MTM4000Bitirme Çalışması555555545455------------------------------
MTM2552İntegral Denklemler 434512253335------------------------------
MTM2562Fark denklemleri 445453333445------------------------------
MTM2572Tansörel Analiz 433311322555------------------------------
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş445552133354------------------------------
MTM3521Analitik Mekanik433311331355------------------------------
MTM3531Özel Fonksiyonlar 243322333333------------------------------
MTM3541Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 555553335553------------------------------
MTM3551İntegral Dönüşümler455422453215------------------------------
MTM3561Sigorta Matematiğine Giriş535553543552------------------------------
MTM3571İşletim Sistemleri252551334554------------------------------
MTM3581Bilgisayar Tasarımı455555533453------------------------------
MTM3591Bulanık Mantık 544443444435------------------------------
MTM3601Nümerik Analiz 2 335351333355------------------------------
MTM3611Matematik Tarihi 545554443333------------------------------
MTM3621Diferansiyel Geometri 335533355535------------------------------
MTM3631Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 533333212355------------------------------
MTM3641Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 535553444555------------------------------
MTM3542Varyasyonlar Hesabı335531313333------------------------------
MTM3552Yazılım Mühendisliği555553334553------------------------------
MTM3562Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 335351333355------------------------------
MTM3572Hata Düzelten Kodlara Giriş 544443345434------------------------------
MTM3582Matris Analizi 555531355335------------------------------
MTM3592Simülasyon Teknikleri555553554455------------------------------
MTM3602Mekanik II 443312323334------------------------------
MTM3612Zaman Serileri Analizi545453335445------------------------------
MTM3622ASP.NET İle İnternet Programlama353553334554------------------------------
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama552151525152------------------------------
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn544443344434------------------------------
MTM4541Dinamik 533511331133------------------------------
MTM4551Proje Planlama ve Yönetimi455553515355------------------------------
MTM4561Matematik Mühendisliği için Biomekanik555531315355------------------------------
MTM4571Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 554544515545------------------------------
MTM4581Oyunlar Teorisine Giriş 545453335445------------------------------
MTM4591Elastisite Teorisi444432322355------------------------------
MTM4601Kompleks Analiz 2234311234334------------------------------
MTM4611C# İle Programlama353553334554------------------------------
MTM4621Eşitsizlikler 445453333445------------------------------
MTM4631Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı353333533355------------------------------
MTM4641Veri Madenciliğine Giriş555555524354------------------------------
MTM4651Yapay Görü 544443344434------------------------------
MTM4522Fonksiyonel Analize Giriş353333454355------------------------------
MTM4532Şifrelemeye Giriş 544443344545------------------------------
MTM4542Görsel programlama544433444341------------------------------
MTM4552Görüntü İşleme 555553115555------------------------------
MTM4562Mesleki Terminoloji 233325335555------------------------------
MTM4572Matematik Felsefesi 545554443132------------------------------
MTM4582Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 222211222223------------------------------
MTM4592Bilişim Etiği131311325555------------------------------
MTM4602Web Programlama544443344434------------------------------
MTM4612Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 553311311333------------------------------
MTM4672İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci 122232333225------------------------------
MTM4622Yapay Zeka555555555555------------------------------
MTM4632Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler544553344555------------------------------
MTM4642Veri haberleşmesi ve Network234553512354------------------------------
MTM4652Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 544443344434------------------------------
MTM4662MS SQL Veritabanı353553334554------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi455412255555------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 111112121115------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları121213233224------------------------------
ITB3010Sosyoloji131213213225------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş455534135345------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler122112132223------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 111221121223------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema111211121111------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim111111122123------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu111112112225------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111112122224------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111112111114------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 111112122224------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 111112122225------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 111111222223------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi111112222223------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı111111122222------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 111111122225------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi111111122224------------------------------
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 111111122224------------------------------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114------------------------------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114------------------------------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 131211132114------------------------------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 131211132114------------------------------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 131211132114------------------------------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 131211132114------------------------------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 131211132114------------------------------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 131211132114------------------------------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi 131211132114------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42