Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMetalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüAdem Bakkaloğlu
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve Malzeme Mühendisliği programı, etal,seramik, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdırprogramdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra, maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Programda endüstriyel hammaddelerin, doğal minerolojik kaynakların, geri dönüşüştürülebilir ve geri kazanılabilir malzeme kaynaklarından malzeme üretimini, malzemelerin mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Malzemelerin şekillendirilmesi, birleştirilmesi, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimleri sonrasında ısıl işlem gibi tekniklerle malzemelere yeni özelliklerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca tasarım prosesi de çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır. Bu programın hedefi öğrencilere, gerekli bilimsel altyapı, donanım, bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, modelleme, girişimcilik, gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve süreç tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım ölçütlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu gelişmelerin devam etmesi ile birlikte metalürji ve malzeme mühendisleri diğer mühendislikler için gereli malzemelerin ana üreticisidir.
Mezunların Mesleki ProfiliMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisinde, korozyon konularında ve seramik üretim tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 2. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. İstenilen gereksinimi karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
 4. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
 5. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi.
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 7. Etkin iletişim kurma becerisi.
 8. Mühendislik çözümlerini, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 10. Çağın sorunları hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 12. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 14. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 15. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 16. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 17. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 18. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 19. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 20. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 21. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 22. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 23. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 24. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 25. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 26. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 28. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 29. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 30. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 31. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 32. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 33. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 34. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 35. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 36. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 38. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 39. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 41. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM1701 Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş 120026
MEM1711 Teknik Resim Esasları 22036
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MEM1012 Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş 220024
SEC0001 Seçmeli 130033
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM2701 Bilgi Teknolojileri12023
MEM2711 Malzeme Bilimi30035
MEM2721 Malzeme Termodinamiği 130035
MEM2731 Üretim Metalürjisi Prensipleri 22035
MEM2801 Mühendislik İstatistiği 30035
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM2742 Mühendislik Malzemeleri 30035
MEM2752 Malzeme Termodinamiği 230035
MEM2762 Faz Diyagramları30035
MEM2772 Malzeme Statiği ve Mukavemeti 30034
MEM2782 Mesleki İngilizce l 20022
MEM2792 C Programlamaya Giriş 22034
SEC0002 Seçmeli 220025
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3001 Staj 1 00002
MEM3801 Isıl İşlemler 30033
MEM3811 Fiziksel Metalürji30033
MEM3821 Metalürji Laboratuarı 20235
MEM3831 Mesleki İngilizce II20022
SEC0003 Seçmeli 320025
SEC0004 Seçmeli 430035
SEC0005 Seçmeli 530035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3842 Metalografi 20023
SEC0006 Seçmeli 620025
SEC0007 Seçmeli 730035
SEC0008 Seçmeli 830035
MEM3852 Malzeme Laboratuarı 20235
MEM3862 Tasarım Esasları20022
MEM3002 Staj 2 00002
MEM3042 Mühendislikte Isı ve Kütle Transferi30033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4501 Seramikler30033
MEM4511 Döküm Teknolojisi 30033
MEM4521 Plastik Şekil Verme 30033
MEM4531 Tasarım Uygulamaları 12024
MEM4561 Akademik Yazım ve Sunum Esasları 20022
SEC0009 Seçmeli 920025
SEC0010 Seçmeli 1030035
SEC0011 Seçmeli 1130035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4542 Korozyon ve Korunma30035
MEM4000 Bitirme Çalışması 08048
SEC0012 Seçmeli 1220025
SEC0013 Seçmeli 1330035
SEC0014 Seçmeli 1430035
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM2201 Standardizasyon ve Uyumluluk 20025
MEM2202 Kristalografi20025
MEM2203 Katı Modelleme 20025
MEM2204 Ölçme ve Kalibrasyon 20025
MEM2205 Elektriksel Malzemeler30035
MEM2206 Akışkanlar Mekaniği Prensipleri20025
MEM2207 Sert Metaller20025
MEM2208 Hafif Metaller 20025
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3109 Cevher Hazırlama 30035
MEM3110 Toz Metalürjsi30035
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3871 Mühendisler için Makine Elemanları30035
MEM3112 Üretim Tezgahları 30035
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3881 Ferroalaşımlar20025
MEM3102 Metalürjik Hammaddeler 20025
MEM3103 Savunma Sanayi Malzemeleri 20025
MEM3104 Mühendislikte İş Güvenliği20025
MEM3105 Özel Çelikler 20025
MEM3106 Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi20025
MEM3107 Geri Dönüşüm 20025
MEM3108 Seramiklerin Üretim Yöntemleri20025
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3208 Demir Çelik Üretimi30035
MEM3209 Kompozit Malzemeler 30035
MEM3210 Katılaşma Prensipleri 30035
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3891 Kaynak Tekniği30035
MEM3212 Hidrometalurji 30035
MEM3213 Karakterizasyon Teknikleri30035
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3901 Metalürjik Ön İşlemler20025
MEM3202 Pirometalürji 20025
MEM3203 Mühendisler için İş Hukuku20025
MEM3204 Solvent Ekstraksiyonu20025
MEM3205 Elektrometalürji20025
MEM3206 Tahribatsız Muayene 20025
MEM3207 Plastisite20025
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4108 Demir Dışı Metaller30035
MEM4109 Biyomedikal Malzeme Üretimi 30035
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4110 Kalite Güvence Sistemleri 30035
MEM4111 Malzeme ve Üretim Ekonomisi30035
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4101 Metal Arıtma20025
MEM4102 Süper Alaşımlar 20025
MEM4103 Malzemelerin Isıl, Optik, ve Fotonik Özellikleri 20025
MEM4104 Metalürjik Fırınlar 20025
MEM4105 Nano Teknolojiler 20025
MEM4106 Geleneksel Üretim Yöntemleri 20025
MEM4107 Manyetik Malzemeler20025
Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4208 Mekanik Metalürji30035
MEM4209 Kinetik30035
MEM4210 Polimerler 30035
Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4571 Yüzey Teknolojileri 30035
MEM4212 Refrakter Teknolojisi30035
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4581 Metalurjik Atıklar 20025
MEM4202 Modern Üretim Yöntemleri 20025
MEM4203 Özel Malzemeler 20025
MEM4204 Cam Teknolojisi20025
MEM4205 Spor Malzemeleri 20025
MEM4206 Otomotiv Malzemeleri 20025
MEM4207 Girişimcilik20025
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM2411 Arkeoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
MİM1422 Sanat Tarihi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
MEM1701Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş 152535444434------------------------------
MEM1711Teknik Resim Esasları 13131213311------------------------------
TDB1031Türkçe 112331233334------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I11143154554------------------------------
FIZ1001Fizik 1555-33---33------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I------5-55-------------------------------
MAT1071Matematik 152232224314------------------------------
MEM1012Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş 252535444434------------------------------
FIZ1002Fizik 255-5-------------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II---5--5-5--------------------------------
TDB1032Türkçe 212331233333------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------5-55-------------------------------
KIM1170Genel Kimya33233113111------------------------------
SEC0001Seçmeli 1-----33-44-------------------------------
MAT1072Matematik 252232224314------------------------------
MEM2701Bilgi Teknolojileri555555555-5------------------------------
MEM2711Malzeme Bilimi31433333331------------------------------
MEM2721Malzeme Termodinamiği 152215114112------------------------------
MEM2731Üretim Metalürjisi Prensipleri 51334111121------------------------------
MEM2801Mühendislik İstatistiği 5315151-313------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5---5--5---------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma---3--5-55-------------------------------
MEM2742Mühendislik Malzemeleri 5-5----5---------------------------------
MEM2752Malzeme Termodinamiği 252215114113------------------------------
MEM2762Faz Diyagramları34434113514------------------------------
MEM2772Malzeme Statiği ve Mukavemeti 54-45--4---------------------------------
MEM2782Mesleki İngilizce l 2--3-254541------------------------------
MEM2792C Programlamaya Giriş ------5-5-4------------------------------
SEC0002Seçmeli 222325523434------------------------------
MEM2201Standardizasyon ve Uyumluluk 22325523434------------------------------
MEM2202Kristalografi22325523434------------------------------
MEM2203Katı Modelleme 22325523434------------------------------
MEM2204Ölçme ve Kalibrasyon 22325523434------------------------------
MEM2205Elektriksel Malzemeler22325523434------------------------------
MEM2206Akışkanlar Mekaniği Prensipleri22325523434------------------------------
MEM2207Sert Metaller22325523434------------------------------
MEM2208Hafif Metaller 22355234434------------------------------
MEM3801Isıl İşlemler 33312113213------------------------------
MEM3811Fiziksel Metalürji34343343333------------------------------
MEM3821Metalürji Laboratuarı 453141221-3------------------------------
MEM3831Mesleki İngilizce II2--3-254541------------------------------
MEM3001Staj 1 5-555-5-4-5------------------------------
SEC0003Seçmeli 322325523434------------------------------
SEC0004Seçmeli 433424535444------------------------------
SEC0005Seçmeli 533424535444------------------------------
MEM3109Cevher Hazırlama 33424535444------------------------------
MEM3110Toz Metalürjsi33424535444------------------------------
MEM3871Mühendisler için Makine Elemanları33424535444------------------------------
MEM3112Üretim Tezgahları 33424535444------------------------------
MEM3842Metalografi 34344434334------------------------------
MEM3002Staj 2 5-5-5-----5------------------------------
MEM3852Malzeme Laboratuarı 453141221-3------------------------------
MEM3862Tasarım Esasları5-5-------5------------------------------
MEM3042Mühendislikte Isı ve Kütle Transferi44413113111------------------------------
SEC0006Seçmeli 622325523434------------------------------
SEC0007Seçmeli 733424535444------------------------------
SEC0008Seçmeli 833424535444------------------------------
MEM3102Metalürjik Hammaddeler 22325523434------------------------------
MEM3103Savunma Sanayi Malzemeleri 22325523434------------------------------
MEM3104Mühendislikte İş Güvenliği22325523434------------------------------
MEM3105Özel Çelikler 22325523434------------------------------
MEM3106Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi22325523434------------------------------
MEM3107Geri Dönüşüm 22325523434------------------------------
MEM3108Seramiklerin Üretim Yöntemleri22325523434------------------------------
MEM3881Ferroalaşımlar22325523434------------------------------
MEM3210Katılaşma Prensipleri 34434113514------------------------------
MEM3208Demir Çelik Üretimi33424535444------------------------------
MEM3209Kompozit Malzemeler 33424535444------------------------------
MEM3213Karakterizasyon Teknikleri55545144135------------------------------
MEM3891Kaynak Tekniği33424535444------------------------------
MEM3212 Hidrometalurji 33424535444------------------------------
MEM3901Metalürjik Ön İşlemler22325523434------------------------------
MEM3202Pirometalürji 22325523434------------------------------
MEM3203Mühendisler için İş Hukuku21221521441------------------------------
MEM3204Solvent Ekstraksiyonu22325523434------------------------------
MEM3205Elektrometalürji22325523434------------------------------
MEM3206Tahribatsız Muayene 22325523434------------------------------
MEM3207Plastisite22325523434------------------------------
MEM4501Seramikler34433223234------------------------------
MEM4511Döküm Teknolojisi 34434322333------------------------------
MEM4521Plastik Şekil Verme 24534323225------------------------------
MEM4531 Tasarım Uygulamaları 45555454434------------------------------
MEM4561Akademik Yazım ve Sunum Esasları ---2-55--5-------------------------------
SEC0009Seçmeli 922325523434------------------------------
SEC0010Seçmeli 1033424535444------------------------------
SEC0011Seçmeli 1133424535444------------------------------
MEM4108Demir Dışı Metaller33424535444------------------------------
MEM4109Biyomedikal Malzeme Üretimi 33424535444------------------------------
MEM4110Kalite Güvence Sistemleri 33424535444------------------------------
MEM4111Malzeme ve Üretim Ekonomisi33424535444------------------------------
MEM4107Manyetik Malzemeler22325523434------------------------------
MEM4101Metal Arıtma22325523434------------------------------
MEM4102Süper Alaşımlar 22325523434------------------------------
MEM4103Malzemelerin Isıl, Optik, ve Fotonik Özellikleri 22325523434------------------------------
MEM4104Metalürjik Fırınlar 22325523434------------------------------
MEM4105Nano Teknolojiler 22325523434------------------------------
MEM4106Geleneksel Üretim Yöntemleri 22325523434------------------------------
MEM4542 Korozyon ve Korunma4-4322---2-------------------------------
MEM4000Bitirme Çalışması 555--------------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---5--5-5--------------------------------
SEC0012Seçmeli 1222325523434------------------------------
SEC0013Seçmeli 1333424535444------------------------------
SEC0014Seçmeli 1433424535444------------------------------
MEM4208Mekanik Metalürji22325523434------------------------------
MEM4209Kinetik33424535444------------------------------
MEM4210Polimerler 33424535444------------------------------
MEM4571Yüzey Teknolojileri 33424535444------------------------------
MEM4212Refrakter Teknolojisi33323333444------------------------------
MEM4581Metalurjik Atıklar 22325523434------------------------------
MEM4202Modern Üretim Yöntemleri 22325523434------------------------------
MEM4203Özel Malzemeler 22325523434------------------------------
MEM4204Cam Teknolojisi22325523434------------------------------
MEM4205Spor Malzemeleri 22325523434------------------------------
MEM4206Otomotiv Malzemeleri 22325523434------------------------------
MEM4207Girişimcilik11211341321------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema------5-54-------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi-----5--55-------------------------------
ITB3010Sosyoloji------5-55-------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji -----4--45-------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------5-54-------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları------5-45-------------------------------
MİM1422Sanat Tarihi---4--4-5--------------------------------
MİM2411Arkeoloji---3----53-------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11XXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41