Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBelma Kın Özbek
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince YGS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; Kimya,İlaç, Gıda, Tekstil, Yağlar, Gıda, Boya ve Plastik gibi iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Kimya Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 2. Kimya Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel olarak ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Türkçe ve en az bir yabancı dil bilgisi ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 10. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 12. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
 13. Kimya Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik, kalite, maliyet analizi, tasarruf ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
 14. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 15. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 16. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 17. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 18. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 19. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 20. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 21. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 22. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 23. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 24. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 25. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 26. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 27. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 28. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 29. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 30. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 31. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 32. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 33. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 34. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 35. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 36. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 37. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 38. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 39. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 40. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 41. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 42. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 43. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130033
KIM1501 Genel Kimya 120236
FIZ1001 Fizik 130245
KMM1041 Kimya Mühendisliğine Giriş20025
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAT1071 Matematik 132046
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM1502 Genel Kimya 220236
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAK1712 TEKNİK RESİM22034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçmeli 230033
KMM2011 Mühendisler için Fiziksel Kimya30247
KIM2301 Analitik Kimya20234
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
KMM2041 Kimya Mühendisliği Hesaplamaları30037
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Seçmeli 330034
KMM2002 Staj I00002
SEC0004 Seçmeli 430034
KMM2022 Kimya Mühendisliği Termodinamiği30036
KMM2012 Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği30036
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
KIM2462 Organik Kimya30246
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530034
MTM3201 Sayısal Analiz 30035
SEC0006 Seçmeli 6300 35
SEC0007 Seçmeli 730035
KMM3011 aa Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı30035
KMM3021 Kütle Aktarımı30036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Seçmeli 830035
KMM3002 Staj II00002
SEC0009 Seçmeli 930035
KMM3012 aa Ayırma İşlemleri30034
KMM3042 aa Kimya Mühendisliği Lab I00424
KMM3022 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme30034
KMM3052 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010 Seçmeli 1030034
SEC0011 Seçmeli 1130034
KMM4051 Kimya Mühendisliği Uygulamaları 12023
SEC0012 Seçmeli 1230034
KMM4011 aa Proses Dinamiği ve Kontrol30034
KMM4021 aa Kimya Mühendisliği Lab II00424
KMM4031 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-I22034
KMM4041 aa Kimyasal Reaktör Tasarımı30033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4042 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-II12024
KMM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0013 Seçmeli 1330035
SEC0014 Seçmeli 1430035
KMM4012 Kimyasal Teknolojiler30034
KMM4022 Kimya Mühendisliği Lab III00424
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3111 Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri30035
KMM3121 Kimya Mühendisliği Ekonomisi30035
KMM3141 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3161 Mesleki İngilizce30035
KMM3131 Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol30035
KMM3171 Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri30035
KMM3151 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi30035
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3232 Polimer Uretimi ve Teknolojisi30035
KMM3212 Deneysel Tasarım Uygulamaları30035
KMM3252 Enerji Tasarrufu30035
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3222 Çevre Teknolojisi30035
KMM3312 Gıda Teknolojisi30035
KMM3192 Tekstil Hazırlama Teknolojisi30035
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4061 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon30034
KMM4401 Polimerlerin İşlenmesi30034
KMM4331 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4341 Elektrokimyasal Prosesler30034
KMM4511 Membran ve Membran Prosesleri30034
KMM4351 Biyokimya Mühendisliği Esasları30034
Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4052 Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi30035
KMM4062 Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği30035
KMM4072 Biyomalzeme Teknolojileri30035
Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4122 Kataliz ve Katalitik Prosesler30035
KMM4082 Enzim Mühendisliği Esasları30035
KMM4092 Kimya Endüstrisinde Korozyon30035
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2152 Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
END4911 İş Hukuku30034
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
ELM1212 Mühendislik Matematiği30034
END2852 Ölçme Bilgisi30034
CEV2242 Çevre Ekonomisi30034
KIM2112 Su Kimyası30034
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4301 Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
KMM4321 Teknik İletişim30034
KMM4311 Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi30034
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
ISL4241 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
INS2931 İstatistik30034
KIM2141 Metal Kimyası30034
ELM2412 Olasılık ve İstatistik30034
ELM3221 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4452 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 30034
END2812 Nanoteknolojiye Giriş30034
END2842 Otomatik Kontrol30034
CEV4602 Tehlikeli Atık Yönetimi30034
CEV4462 Çevre Hukuku30034
KIM2132 Kimyanın Tarihsel Gelişimi30034
END2832 Enerji Sistemleri30034
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
FIZ1001Fizik 15111541111111------------------------------
KMM1041Kimya Mühendisliğine Giriş3111133331311------------------------------
TDB1031Türkçe 11111131151111------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I1111111151111------------------------------
MAT1071Matematik 15121144421411------------------------------
KIM1501Genel Kimya 14544455434544------------------------------
MAT1072Matematik 25121144421411------------------------------
FIZ1002Fizik 25111541111111------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri4415111111111------------------------------
TDB1032Türkçe 21111131151111------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II1111111151111------------------------------
MAK1712TEKNİK RESİM4334344344443------------------------------
KIM1502Genel Kimya 25545555534453------------------------------
KMM2041Kimya Mühendisliği Hesaplamaları4351411111131------------------------------
KMM2011Mühendisler için Fiziksel Kimya5511514411111------------------------------
KIM2301Analitik Kimya5111531111111------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5321111111111------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111113131111------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111141151111------------------------------
KMM2022Kimya Mühendisliği Termodinamiği5444134411134------------------------------
KMM2012Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği4331111111111------------------------------
KMM2002Staj I4454134341133------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111113131111------------------------------
KIM2462Organik Kimya5312544311431------------------------------
KMM3011Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı5444134411134------------------------------
KMM3021Kütle Aktarımı4424121311111------------------------------
MTM3201Sayısal Analiz 5514111111111------------------------------
KMM3012Ayırma İşlemleri4134131311111------------------------------
KMM3042Kimya Mühendisliği Lab I4141451311121------------------------------
KMM3022Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme4444114441431------------------------------
KMM3052Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği4431132111111------------------------------
KMM3002Staj II4454134341133------------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111151151111------------------------------
KMM4011Proses Dinamiği ve Kontrol5555441111133------------------------------
KMM4021Kimya Mühendisliği Lab II4343434431431------------------------------
KMM4031Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-I4454134341133------------------------------
KMM4041Kimyasal Reaktör Tasarımı4444114441433------------------------------
KMM4051Kimya Mühendisliği Uygulamaları 4335344541114------------------------------
KMM4012Kimyasal Teknolojiler4111111441141------------------------------
KMM4022Kimya Mühendisliği Lab III4545541441551------------------------------
KMM4042Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-II3343134341333------------------------------
KMM4000Bitirme Çalışması4335344541144------------------------------
KMM3111Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri4341444111111------------------------------
KMM3121Kimya Mühendisliği Ekonomisi3111134143134------------------------------
KMM3141Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları3335134111113------------------------------
KMM3131Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol4341413111111------------------------------
KMM3171Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri4415514411111------------------------------
KMM3151Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi1113111351151------------------------------
KMM3161Mesleki İngilizce1111143353131------------------------------
KMM3212Deneysel Tasarım Uygulamaları1114141541451------------------------------
KMM3252Enerji Tasarrufu4111131311311------------------------------
KMM3222Çevre Teknolojisi4341444111111------------------------------
KMM3312Gıda Teknolojisi3111134431111------------------------------
KMM3192Tekstil Hazırlama Teknolojisi1113144411111------------------------------
KMM4061Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon4343142131114------------------------------
KMM4401Polimerlerin İşlenmesi3111143341131------------------------------
KMM4331Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı4343444444344------------------------------
KMM4341Elektrokimyasal Prosesler1211233242312------------------------------
KMM4511Membran ve Membran Prosesleri3341134431131------------------------------
KMM4351Biyokimya Mühendisliği Esasları4131114441431------------------------------
KMM4052Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi5333541331511------------------------------
KMM4062Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği1113133331331------------------------------
KMM4072Biyomalzeme Teknolojileri1211233232312------------------------------
KMM4122Kataliz ve Katalitik Prosesler3341133311111------------------------------
KMM4082Enzim Mühendisliği Esasları4131114441431------------------------------
KMM4092Kimya Endüstrisinde Korozyon1113111351151------------------------------
KIM2152Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji3111145441341------------------------------
ISL1622Davranış Bilimi1111155511511------------------------------
END4911İş Hukuku1111144411411------------------------------
KIM2112Su Kimyası4111133111111------------------------------
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri1413133111111------------------------------
KMM4321Teknik İletişim1111145153111------------------------------
KMM4311Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi1111111411133------------------------------
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü1445145555144------------------------------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş3111131211311------------------------------
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 4314111111111------------------------------
ISL4241Finansal Piyasalar ve Kurumlar 1111133111112------------------------------
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi1111133111112------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111131111------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi1111111131111------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111113141111------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111131111------------------------------
ITB3010Sosyoloji1111111131111------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş1111111131111------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111131141111------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111111131111------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema1111133141111------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111111141111------------------------------
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 4221223333344------------------------------
END2812Nanoteknolojiye Giriş1111133531115------------------------------
CEV4462Çevre Hukuku1111133111141------------------------------
KIM2132Kimyanın Tarihsel Gelişimi3111133111111------------------------------
END2832Enerji Sistemleri1431133111111------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111133141111------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111133141111------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111113141111------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 1111111131111------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 1111111131111------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111144341131------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111131111------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111131111------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 1111111131111------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi1111111131111------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11X
PÇ-12XX
PÇ-13XX
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42
PÇ-43