Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıAnabilim Dalının öncelikli amacı alandaki ileri teknolojilere yönelik olmak üzere moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji dallarında temel bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu amaçla bilimsel düşünme yeteneğine sahip, disipliner arası fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilme yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora mezunlarının akademisyenliğin yanı sıra dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişen biyoteknoloji sektöründe var olabilmeleri hedeflenmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar,moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda sarf ve donanım dağıtımı yapan özel şirketlerin çeşitli konumları, ilaç şirketleri ve biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,Tüp Bebek Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüleri ve Belediyelerin Fen İşleri, Adli Tıp, kurum ve kuruluşlarda, Emniyet kriminoloji laboratuarları, Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Özel araştırma merkezleri, Teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları günümüzde ülkemizde mesleki ve iş alanı düzenlemelerinde eksiklikler olduğundan öncelikli olarak akademik kariyer yapmaktadırlar. Mezunlar bu şekilde üniversite bünyesinde kalarak akademisyen olarak çalışmakta ya da çeşitli enstitülerde ve Biyoteknoloji Firmalarında araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar. 21. Yüzyılın teknolojisi olması nedeniyle, moleküler biyolojinin günlük yaşamda kullanım alanı genişleyeceğinden, moleküler biyolog çalıştıran kurum ve kuruluşların sayısının artacağı ve giderek daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yüksek lisans düzeyinde elde etmiş oldukları bilgi ve becerilere dayalı olarak moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur ve kendi araştırma alanlarına göre ileri bilgileri elde etme yeteneği kazanır.
 2. Öğrenciler moleküler biyoloji ve genetik lisansüstü derslerinden edindikleri bilgi ve becerileri entegre edebilir ve kendi araştırma alanlarına uygulayabilirler.
 3. Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği kazanır.
 4. Öğrenciler konularındaki bilimsel literatürü takip edebilme, okuma ve eleştirel olarak anlama yetenegi kazanir.
 5. Öğrenciler bilimsel verileri analiz etmek ve bilgi edinmek için bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
 6. Öğrenciler bilimsel bilgi, fikir ve kendi araştırma çktılarını yazılı ve sözlü olarak aktarma yeteneği kazanır.
 7. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla ilgili moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularında kavramsal bilgi ve kritik düşünme yetenekleri geliştirebilir, hipotez tasarlayıp test edebilir.
 8. Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar.
 9. Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin gelişen uygulamaları için fikir sahibidir ve konularının toplumla ilişkisi konusunda bilinçlidir.
 10. Öğrenciler gelecekteki iş olanakları için problem çözme ve takım çalışması konusunda uygun mesleki becerileri kazanır.
 11. Bilimsel çalışmalarının tüm aşamalarında uluslararası kabul görmüş bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilir
 12. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6114 Moleküler Mikrobiyoloji 30037.5
MBG6117 Protein Yapısı ve Mühendisliği 30037.5
MBG6103 Bitki Biyoteknolojisi 30037.5
MBG6111 İleri Biyoorganik Kimya 30037.5
MBG6110 Hücre Kültürleri 30037.5
MBG6105 Biyoinformatik Analizler30037.5
MBG6108 Enzim Kimyasında İleri Konular30037.5
MBG6112 İleri Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası30037.5
MBG6106 Biyoteknolojide Son Gelişmeler30037.5
MBG6102 Bilim Etiği ve Akademik Etik30037.5
MBG6118 Protein-Biyomolekül Etkileşimleri30037.5
MBG6120 Sinyal İleti Yolakları 30037.5
MBG6115 Organik Kimyada Biyotransformasyon30037.5
MBG6107 Doğal Ürünler ve Steriyokimya30037.5
MBG6104 Bitki Büyüme Düzenleyicileri30037.5
MBG6101 Allelokimyasallar30037.5
MBG6113 Kanser Genetiği ve Hücre içi ileti Sistemi30037.5
MBG6109 Genom ve Epigenetik30037.5
MBG6119 Proteomik30037.5
MBG6116 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
SEC0001Seçmeli 144545455-555
SEC0002Seçmeli 2453435444544
SEC0003Seçmeli 3454545554555
SEC0004Seçmeli 4444444444444
SEC0005Seçmeli 5455454545454
SEC0006Seçmeli 6545444544555
SEC0007Seçmeli 7545455455455
SEC0008Seçmeli 8454555454445
MBG6114Moleküler Mikrobiyoloji 555534544454
MBG6117Protein Yapısı ve Mühendisliği 555434535535
MBG6103Bitki Biyoteknolojisi 554333445355
MBG6111İleri Biyoorganik Kimya 544543523555
MBG6110Hücre Kültürleri 554434444353
MBG6105Biyoinformatik Analizler554553453344
MBG6108Enzim Kimyasında İleri Konular544443535534
MBG6112İleri Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası343345543434
MBG6106Biyoteknolojide Son Gelişmeler555554554443
MBG6102Bilim Etiği ve Akademik Etik323445425354
MBG6118Protein-Biyomolekül Etkileşimleri555544444443
MBG6120Sinyal İleti Yolakları 554444545454
MBG6115Organik Kimyada Biyotransformasyon554333434555
MBG6107Doğal Ürünler ve Steriyokimya554333433455
MBG6104Bitki Büyüme Düzenleyicileri554435434444
MBG6101Allelokimyasallar544434533444
MBG6113Kanser Genetiği ve Hücre içi ileti Sistemi555444444555
MBG6109Genom ve Epigenetik554543454454
MBG6119Proteomik554544454353
MBG6116Polimeraz Zincir Reaksiyonu Uygulamaları555444555555
MBG6000Doktora Tezi555555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XX
PÇ-12XXX