Felsefe Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFelsefe Bölümü
Program DirektörüNot set
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFelsefe lisans programı
Mezunların Mesleki ProfiliFelsefe lisans derecesi
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden öğrencilerin farklı akademik dallarla birlikte yürütebilecekleri, felsefeyi ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.
  2. Felsefe Lisans Programı, ileride yüksek lisans yapmayı planlayan öğrencilere gerekli akademik donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
  3. Programı adayların sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
  4. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
  5. Öğrencileri ödev ve tez hazırlama konusunda akademik dile, kurallara ve protokollere aşina hale getirmek.
  6. Öğrencilerin sosyal bilimlerin temeli sayılabilecek sunum ve literatür tarama becerilerini kazandırmak ve geliştirmek.
  7. Güncel kuramları içinde oluştukları tarihsel perspektifle yorumlayabilme ve onlara dair eleştirel bakış geliştirebilmelerini sağlamak.
  8. Nesnel ve bilimsel tezler önerebilme ve önerdikleri tezleri savunabilme becerisini kazanmalarını sağlamak.
  9. Eleştirel düşünceye sahip, felsefi bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek.
  10. Felsefenin çok farklı alanlarında verdiği eğitimle öğrencilerin akademik ya da mesleki yaşamlarında yönelecekleri alanı belirlemelerine yardımcı olmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ITB3010 Sosyoloji30033
FEL1211 Modern Mantık I30036
FEL1111 Eskiçağ Felsefesi I30036
FEL1101 Felsefeye Giriş30036
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FEL1042 Psikolojiye Giriş30035
FEL1122 Eskiçağ Felsefesi II30036
FEL1222 Modern Mantık II30035
FEL1022 Varlık Felsefesi30035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
FEL2181 Batı Felsefesi I30037
FEL2011 Eleştirel Düşünme Teorileri30036
FEL2201 İslam Felsefesi Tarihi I30037
FEL2331 Sanat Felsefesi30036
TDB1031 Türkçe I20002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL2142 Batı Felsefesi II30037
FEL2162 İslam Felsefesi Tarihi II30038
FEL2042 Bilgi Felsefesi30037
TDB1032 Türkçe II20002
MTF2131 Zorunlu Yabancı Dil III22033
SEC0001 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL3171 Çağdaş Felsefe I30036
FEL3411 Osmanlı Dönemi Felsefesi I30036
FEL3101 Dil Felsefesi30036
FEL3231 Bilim Tarihi30035
MTF2132 Zorunlu Yabancı Dil IV22034
SEC0002 Sosyal Seçmeli 230033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL3182 Çağdaş Felsefe II30035
FEL3422 Osmanlı Dönemi Felsefesi II30035
FEL3302 Ahlak Felsefesi30037
FEL3002 Din Felsefesi30035
SEC0003 Sosyal Seçmeli 330033
SEC0004 Mesleki Seçmeli 130035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL4311 Siyaset Felsefesi30037
FEL4251 Bilim Felsefesi30035
SEC0005 Mesleki Seçmeli 230035
SEC0006 Mesleki Seçmeli 330035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 430035
SEC0008 Sosyal Seçmeli 430033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL4062 Toplum Felsefesi30035
FEL4082 Kültür Felsefesi30037
SEC0009 Sosyal Seçmeli 530033
SEC0010 Mesleki Seçmeli 530035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 630035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 730035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL4011 Felsefe Problemleri30035
FEL4102 Aydınlanma Felsefesi30035
FEL4021 İnsan Hakları30035
FEL4031 İnsan Felsefesi30035
FEL4402 Zihin Felsefesi30035
FEL4431 Eğitim Felsefesi30035
FEL4441 Modern Türk Düşüncesi 30035
FEL4312 Bilgi Teorisi30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL3202 Rönesans Felsefesi30035
FEL3212 Metodoloji30035
FEL3242 Tarih Felsefesi30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
Sosyal Seçmeli 2-3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
Sosyal Seçmeli 4-5 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
FEL1101Felsefeye Giriş5555555545
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I5555555555
MDB1031İleri İngilizce I5555555555
FEL1211Modern Mantık I4545553554
FEL1111Eskiçağ Felsefesi I5534455554
ITB3010Sosyoloji3545455345
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri4355353424
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 5555555555
MDB1032İleri İngilizce II5555555555
FEL1122Eskiçağ Felsefesi II4534555555
FEL1222Modern Mantık II5533545555
FEL1022Varlık Felsefesi4455554555
FEL1042Psikolojiye Giriş3455454535
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri4355353424
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma5555555555
FEL2181Batı Felsefesi I4544555555
FEL2011Eleştirel Düşünme Teorileri5543555555
FEL2201İslam Felsefesi Tarihi I4345555555
FEL2331Sanat Felsefesi3544555555
TDB1031Türkçe I4553443333
FEL3411Osmanlı Dönemi Felsefesi I5544555555
FEL3101Dil Felsefesi4544555555
FEL3231Bilim Tarihi5444555555
MTF2132Zorunlu Yabancı Dil IV5445444433
FEL3171Çağdaş Felsefe I4544555555
FEL3422Osmanlı Dönemi Felsefesi II4555555454
FEL3302Ahlak Felsefesi4545455555
FEL3002Din Felsefesi4544555555
FEL3182Çağdaş Felsefe II5544555555
FEL2142Batı Felsefesi II4544555555
FEL2162İslam Felsefesi Tarihi II4544555555
FEL2042Bilgi Felsefesi5545555555
TDB1032Türkçe II5344454444
MTF2131Zorunlu Yabancı Dil III5344534333
FEL4311Siyaset Felsefesi5445555555
FEL4251Bilim Felsefesi5445555555
FEL4062Toplum Felsefesi4445555555
FEL4082Kültür Felsefesi5555555555
FEL4402Zihin Felsefesi4534454555
FEL4431Eğitim Felsefesi4433445455
FEL4441Modern Türk Düşüncesi 5545545455
FEL4312Bilgi Teorisi5455545554
FEL4011Felsefe Problemleri5455555455
FEL4102Aydınlanma Felsefesi5544555545
FEL4021İnsan Hakları5555545454
FEL4031İnsan Felsefesi4555555555
FEL3202Rönesans Felsefesi2534435343
FEL3212Metodoloji3544345434
FEL3242Tarih Felsefesi4345443455
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 5344344335
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları5434445324
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler4334445223
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 4343345344
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 5343345324
ITB3550İnsan Hakları 4353334325
ITB3150Tarih ve Sinema5343345334
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın4343345323
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik4343345445
ITB3330Çevre ve Ekoloji 4353243424
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim4334335334
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 4544545544
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 4545455455
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 1---------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 4544544444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3
PÇ-4X
PÇ-5
PÇ-6X
PÇ-7
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X