Türkçe Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Program DirektörüAli Fuat Arıcı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıTürkçe Eğitimi Programı, Türkçe Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Türkçe Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Türkçe Eğitimi bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.
  2. Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.
  3. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
  4. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
  5. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
  6. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
  7. Türkçe öğretiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
  8. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
  9. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır
  10. Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini öğrenir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO1011 Yazı Yazma Teknikleri12024
TRO1021 Türk Dil Bilgisi I- Ses Bilgisi20024
TRO1031 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I20024
TRO1041 Yazili Anlatim I20023
TRO1051 Sozlu Anlatim I20023
TRO1061 Osmanlı Türkçesi I20023
MDB1051 İngilizce I30033
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO1072 Türk Dil Bilgisi II- Şekil Bilgisi20024
TRO1082 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II20024
TRO1092 Yazili Anlatim II20024
TRO1102 Sozlu Anlatim II20024
TRO1022 Osmanlı Türkçesi II20025
MDB1052 İngilizce II30033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2122 Türk Dil Bilgisi III- Sözcük Bilgisi20024
TRO2131 Türk Halk Edebiyatı I20024
TRO2141 Eski Türk Edebiyatı I20024
TRO2151 Yeni Türk Edebiyatı I 20023
EGT3032 Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
BTO1811 Bilgisayar I22034
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
SEC0001 Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi30034
TRO2212 Türk Halk Edebiyatı II20023
TRO2262 Eski Türk Edebiyatı II20023
TRO2232 Yeni Türk Edebiyatı II20023
TRO2242 Genel Dilbilim30034
BTO1812 Bilgisayar II22034
TRO2252 Etkili İletişim30034
EGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO3261 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi22035
TRO3271 Anlama Teknikleri II: Dinleme Egitimi22035
TRO3251 Çocuk Edebiyatı20024
TRO3291 Dünya Edebiyatı30035
TRO3301 Topluma Hizmet Uygulamaları12024
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO3312 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi22035
TRO3322 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi22035
TRO3332 Yabancılara Türkçe Eğitimi20023
TRO3342 Özel Öğretim Yöntemleri II22035
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
TRO3352 Uygarlık Tarihi20024
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4361 Tiyatro ve Drama Uygulamaları22036
TRO4371 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri20026
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
EGT4021 Rehberlik30034
EGT4051 Özel Eğitim20023
SEC0002 Seçmeli 220025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4402 Dil ve Kültür20026
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 126058
SEC0003 Seçmeli 330035
SEC0004 Seçmeli 420025
SEC0005 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4152 Sanat ve Edebiyat30035
TRO4452 Yeni Türk Edebiyatında Nazım30035
TRO4462 Eski Türk Edebiyatında Nazım30035
TRO4442 Yaşayan Türk Lehçeleri30035
TRO4352 Doğu ve Batı Düşüncesi30035
TRO4362 Sinema ve Edebiyat30035
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4492 Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi20025
TRO4502 Türkiye Dışı Türk Edebiyatları20025
TRO4351 Diksiyon20025
TRO4482 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri20025
TRO4472 Eski Türk Edebiyatı Metinleri20025
TRO4512 Çağdaş Türk Edebiyatı20025
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO4341 Önemli Günler, Haftalar ve Sunumları20025
TRO4321 Kelime Bilgisi Uygulamaları20025
TRO4221 Cümle Bilgisi Uygulamalari20025
TRO4121 Sanat Tarihi20025
TRO4131 Anlambilim20025
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TRO1031Edebiyat Bilgi ve Kuramları I5244443343
TRO1011Yazı Yazma Teknikleri2344445354
TRO1021Türk Dil Bilgisi I- Ses Bilgisi3545434344
TRO1041Yazili Anlatim I2444444355
TRO1051Sozlu Anlatim I3444444455
TRO1061Osmanlı Türkçesi I3544444334
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş1155554321
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1145442311
MDB1051İngilizce I1144442314
TRO1072Türk Dil Bilgisi II- Şekil Bilgisi2444444345
TRO1082Edebiyat Bilgi ve Kuramları II5344444333
TRO1092Yazili Anlatim II2444444355
TRO1102Sozlu Anlatim II2444444355
TRO1022Osmanlı Türkçesi II2344444335
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1145432311
EGT1102Eğitim Psikolojisi1155551311
MDB1052İngilizce II1145441111
TRO2131Türk Halk Edebiyatı I5244444442
TRO2141Eski Türk Edebiyatı I5244444351
TRO2151Yeni Türk Edebiyatı I 5244443352
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri1155552311
TRO2122Türk Dil Bilgisi III- Sözcük Bilgisi2544445345
BTO1811Bilgisayar I1143442511
EGT3032Bilimsel Araştırma Yöntemleri1255543311
TRO2212Türk Halk Edebiyatı II5244443341
TRO2262Eski Türk Edebiyatı II5144444341
TRO2232Yeni Türk Edebiyatı II5144444341
TRO2242Genel Dilbilim1444444324
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2145444311
TRO2202Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi2544444345
BTO1812Bilgisayar II1143433511
TRO2252Etkili İletişim1155542321
TRO3261Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi1544444354
TRO3271Anlama Teknikleri II: Dinleme Egitimi1444444355
TRO3251Çocuk Edebiyatı5144444331
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I1355554322
EGT3011Sınıf Yönetimi1255552311
TRO3301Topluma Hizmet Uygulamaları1155444311
TRO3291Dünya Edebiyatı4344444331
TRO3312Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi1544444354
TRO3322Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi1544444355
TRO3332Yabancılara Türkçe Eğitimi1544444345
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme1145443311
TRO3342Özel Öğretim Yöntemleri II1255554311
EGT2021Türk Eğitim Tarihi1145442311
TRO3352Uygarlık Tarihi3244552311
TRO4371Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri1345443334
EGT4011Okul Deneyimi 11155554322
EGT4021Rehberlik1155554311
EGT4051Özel Eğitim1145442311
TRO4361Tiyatro ve Drama Uygulamaları3245452321
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1155542311
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 12255545322
TRO4402Dil ve Kültür3445543344
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler5244443341
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler5144433341
TRO2281Türk Dili Tarihi1444433335
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı4244433342
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri2345442323
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı2244453322
TRO4362Sinema ve Edebiyat5144442331
TRO4352Doğu ve Batı Düşüncesi3144433321
TRO4452Yeni Türk Edebiyatında Nazım5344543352
TRO4462Eski Türk Edebiyatında Nazım5344543342
TRO4442Yaşayan Türk Lehçeleri3544543324
TRO4152Sanat ve Edebiyat5344543342
TRO4482Yeni Türk Edebiyatı Metinleri5344443342
TRO4472Eski Türk Edebiyatı Metinleri4344442321
TRO4512Çağdaş Türk Edebiyatı5444442343
TRO4492Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi5344454352
TRO4502Türkiye Dışı Türk Edebiyatları5244443342
TRO4351Diksiyon2445543314
TRO4321Kelime Bilgisi Uygulamaları2544434345
TRO4221Cümle Bilgisi Uygulamalari1544444335
TRO4121Sanat Tarihi4244442331
TRO4131Anlambilim1244542312
TRO4341Önemli Günler, Haftalar ve Sunumları2255553312
ITB3020Felsefeye Giriş1244352311
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1255342111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1145432111
ITB3010Sosyoloji1144552311
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı3144441321
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi 1121231111
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 1121231111
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 1121231111
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 1121231311
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 1121231111
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 1121231111
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 1121231111
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 1121231111
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi 1121231111

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10