Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programı 2. Öğretim

Programı Sunan Akademik BirimElektronik Teknolojisi
Program DirektörüÇağrı Arıkan
Programın TürüÖn Lisans Programı - İkinci Öğrenim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıGeniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizme ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak çalışabilirler. Başlıca istihdam alanları Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri, Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar, Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalardır.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Matematik ve fen bilgilerini Elektronik Teknolojisi problemlerinde kullanma becerisi
  2. Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
  3. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
  4. İnsan kaynakları yönetimi süreçleri üzerine bilgi sağlama ve iş ortamında istihdam becerisine sahip olma
  5. Alanında uzmanlaşmak ve takım çalışmasına uyum sağlama ve liderlik yeteneğini ortaya çıkarmak
  6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
  7. Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
  8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
  9. Sözlü ve yazılı iletişimde etkili Türkçe kullanımı becerisi
  10. Yaşam boyu öğrenme gereksinimi sorumluluğu için; bilim ve teknolojideki ilerlemeleri izleme ve sürekli kendini yenileme yeteneği
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe I20002
MAT1033 Matematik 120022
MDB1071 Yabancı Dil I20022
ELT1061 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ40044
ELT1151 ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ22034
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
ELT1041 SAYISAL ELEKTRONİK40044
ELT1051 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ30034
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MAT1054 Matematik 220022
MDB1072 Yabancı Dil II20022
ELT1092 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ22034
ELT1072 SAYISAL TASARIM22034
ELT1042 ELEKTRONİK 122034
ELKT 001 MESLEKİ SEÇMELİ I20024
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
ELT1001 MESLEKİ STAJ I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2171 MİKRODENETLEYİCİLER22034
ELT2211 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 112023
ELT2131 ELEKTRONİK 240044
ELT2151 GÜÇ ELEKTRONİĞİ40044
ELKT 002 MESLEKİ SEÇMELİ II20024
ELKT 003 MESLEKİ SEÇMELİ III30034
ELKT 004 MESLEKİ SEÇMELİ IV12023
ELKT 005 MESLEKİ SEÇMELİ V22034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2102 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ40044
ELT2022 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER22034
ELT2142 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 212023
ELT2112 ENDÜSTRİYEL VERİ İLETİM PROTOKOLLERİ22035
ELT2132 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER22034
ELKT 006 MESLEKİ SEÇMELİ VI20023
ELKT 007 MESLEKİ SEÇMELİ VII30034
ELT2001 MESLEKİ STAJ II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
MESLEKİ SEÇİMLİK I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT1002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI20024
ELT1052 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ20024
MESLEKİ SEÇİMLİK II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2181 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER20024
ELT2111 MESLEKİ MATEMATİK20024
MESLEKİ SEÇİMLİK III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2201 SESLENDİRME VE AYDINLATMA30034
ELT2121 ELEKTRİK TESİSATLARI30034
SOSYAL SEÇİMLİK
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
SER1602 Çevre Koruma20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
HAR1162 İlk yardım20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1603 Fotografi20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
MHS1701 Girişimcilik20023
MESLEKİ SEÇİMLİK IV
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 12023
ELT2191 BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU12023
MESLEKİ SEÇİMLİK V
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2141 Enerji Verimliliği Ve Kalitesi22034
ELT2161 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER22034
MESLEKİ SEÇİMLİK VI
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2082 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
MESLEKİ SEÇİMLİK VII
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELT2152 ARIZA ANALİZİ30034
ELT2122 GÜÇ KAYNAKLARI30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ELT1051ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ5421343224
ELT1061DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ5434242234
ELT1151ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ-543325323
ELT1041SAYISAL ELEKTRONİK5532423224
ELEC 001Sosyal Seçmeli I--445--44-
MAT1033Matematik 153-------4
TDB1031Türkçe I--4----453
MDB1071Yabancı Dil I---3-3----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-----5-44-
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları-33-34-323
ELT1092ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ5442434234
ELT1072SAYISAL TASARIM5544334235
ELT1042ELEKTRONİK 15443444344
ELT1001MESLEKİ STAJ I5-55555333
ELEC 002Sosyal Seçmeli II--4-43-45-
TDB1032Türkçe II-4---4--54
MAT1054Matematik 254------43
MDB1072Yabancı Dil II-2-5--3---
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -----5-44-
ELT2171MİKRODENETLEYİCİLER5542534454
ELT2211SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 143---4-4-3
ELT2131ELEKTRONİK 2545-3453-4
ELT2151GÜÇ ELEKTRONİĞİ--45--54--
ELKT 002MESLEKİ SEÇMELİ II5544543434
ELKT 003MESLEKİ SEÇMELİ III5554454435
ELKT 004MESLEKİ SEÇMELİ IV445-------
ELKT 005MESLEKİ SEÇMELİ V555-------
ELT2102ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ-4-4-4-3-4
ELT2022PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER45-44---4-
ELT2142SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 24543554354
ELT2112ENDÜSTRİYEL VERİ İLETİM PROTOKOLLERİ5445444544
ELT2132İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER5534433454
ELT2001MESLEKİ STAJ II5555555335
ELKT 006MESLEKİ SEÇMELİ VI5-4-------
ELKT 007MESLEKİ SEÇMELİ VII544-------
ELT1002BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI5333223233
ELT1052ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ4521343224
ELT2181SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER5533323345
ELT2111MESLEKİ MATEMATİK4233424342
ELT2201SESLENDİRME VE AYDINLATMA4433434334
ELT2121ELEKTRİK TESİSATLARI5421343224
BSM1762Güzel Sanatlar---25-----
IKL9010Meslek Etiği---2-4---4
SER1602Çevre Koruma--3--4----
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri---34--4-4
HAR1162İlk yardım-5-34--4-4
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi--3--3-3--
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi----3-----
BAN1211Genel İşletme ----4--4-4
ISS1061İLETİŞİM------3-45
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri----4-3--5
SER1603Fotografi-------443
SER1604İşletme Yönetimi-------445
MHS1701Girişimcilik-------345
ELT2101BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 5-4-------
ELT2191BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU555-------
ELT2161İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER554-------
ELT2141Enerji Verimliliği Ve Kalitesi454-------
ELT2082ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR54-------4
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri54--4-----
ELT2152ARIZA ANALİZİ54--4-----
ELT2122GÜÇ KAYNAKLARI54--5-----

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9X
PÇ-10XXXXX