Makine Ön Lisans Programı 2. Öğretim

Programı Sunan Akademik BirimMakine
Program DirektörüOsman Koç
Programın TürüÖn Lisans Programı - İkinci Öğrenim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi, Makine Teknolojisi Programı 2002 yılında Makine Programı adıyla Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kuruldu. Programın amacı öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek sektörün, üretim ve satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu, nitelikli çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak teknik elemanların yetiştirilmelerini sağlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olan öğrenciler Makine sektöründeki tüm fabrikaların ve işletmelerin imalat, bakım-onarım, proje, planlama gibi departmanlar da iş olanakları bulabildikleri gibi tasarım yapan ilgili sektörlerde de iş olanakları bulabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Makine Programına ait Meslek Yüksekokulu bünyesinde Talaşlı İmalat Atölyesi, Uygulama Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım dersi için Laboratuar ve derslikler mevcuttur. Öğrenciler mevcut atölye ve laboratuarlarda bilgi ve becerilerinin geliştirerek tecrübe kazandırmak.
 2. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek
 5. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim becerisini kazanmak.
 6. Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 7. Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 8. Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
 10. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
 11. Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
TDB1031 Türkçe I20002
MAT1033 Matematik 120022
MDB1071 Yabancı Dil I20022
MKN1011 Temel İmalat İşlemleri 22034
MKN1021 Teknik Resim22034
MKN1031 Ölçme ve Kontrol20022
MKN1041 Meslek Teknolojisi20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MAT1054 Matematik 220022
MDB1072 Yabancı Dil II20022
MKN1012 Makine Tasarımı20022
MKN1022 İmalat İşlemleri I22033
MKN1032 Bilgisayar Destekli Üretim I22033
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
ELEC 003 Mesleki Seçmeli I30034
ELEC 004 Mesleki Seçmeli II30034
MKN1001 Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN2011 Bilgisayar Destekli Tasarım I22034
MKN2021 CNC Torna Teknolojisi22034
MKN2031 Makine Elemanları30034
MKN2041 İmalat İşlemleri II12024
MKN2051 Termodinamik20022
MKN2061 Bilgisayar Destekli Üretim II22034
ELEC 005 Mesleki Seçmeli III30034
ELEC 006 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN2012 Malzeme Teknolojisi22033
MKN2022 Bilgisayar Destekli Tasarım II22034
MKN2032 CNC Freze Teknolojisi22034
MKN2042 Sistem Analizi ve Tasarımı02012
MKN2052 Hidrolik – Pnömatik Sistemler22034
MKN2062 Mukavemet20022
ELEC 007 Mesleki Seçmeli V30034
ELEC 008 Mesleki Seçmeli VI30034
MKN2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
HAR1162 İlk yardım20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1603 Fotografi20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN1042 Mühendislik Bilimi30034
MKN1052 Elektromekanik30034
MKN1062 İş Kalıpları30034
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN2071 Makine Meslek Resmi30034
MKN2081 Enerji Yönetimi30034
MKN2091 Isıl İşlemler30034
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKN2072 Kaynak Teknolojisi30034
MKN2082 Kesici Takım Teknolojisi30034
MKN2092 İleri İmalat Yöntemleri30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
TDB1031Türkçe I--1----4-4-
MKN1011Temel İmalat İşlemleri 34145423532
MKN1021Teknik Resim33315435434
MKN1031Ölçme ve Kontrol41424354321
MKN1041Meslek Teknolojisi45434221514
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri33214254351
ELEC 001Sosyal Seçmeli I---3-----3-
MAT1033Matematik 1--5--4--3--
MDB1071Yabancı Dil I-54----3--3
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-34----2---
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları53-3--53-3-
TDB1032Türkçe II2--4-4-----
MKN1012Makine Tasarımı-5-4---4---
MKN1022İmalat İşlemleri I-2-4-3-----
MKN1032Bilgisayar Destekli Üretim I-3333-3----
MKN1001Mesleki Staj I----4----3-
MAT1054Matematik 2-4-4---4---
ELEC 002Sosyal Seçmeli II---3-------
ELEC 003Mesleki Seçmeli I--44-------
MDB1072Yabancı Dil II-4-----3--4
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -34----2---
MKN2011Bilgisayar Destekli Tasarım I53451245413
MKN2021CNC Torna Teknolojisi54142145335
MKN2031Makine Elemanları43415342132
MKN2041İmalat İşlemleri II54311425324
MKN2051Termodinamik42413525231
MKN2061Bilgisayar Destekli Üretim II53412431254
ELEC 005Mesleki Seçmeli III-44----3-3-
MKN2022Bilgisayar Destekli Tasarım II53454133553
MKN2032CNC Freze Teknolojisi53231535431
MKN2042Sistem Analizi ve Tasarımı-4-3-----5-
MKN2052Hidrolik – Pnömatik Sistemler3-3--4-----
MKN2062Mukavemet-52-3--4--5
MKN2012Malzeme Teknolojisi32-323-----
MKN2001Mesleki Staj II-33-2------
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi-43-3------
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi-3-3-2-----
BSM1762Güzel Sanatlar--4-22-----
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-44-2----4-
SER1602Çevre Koruma-33-3-33---
HAR1162İlk yardım-3-3-2--3-4
ISS1061İLETİŞİM-------445-
IKL9010Meslek Etiği--------445
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri-----35-5-4
SER1603Fotografi------545-4
SER1604İşletme Yönetimi------44-54
BAN1211Genel İşletme ---44--4-5-
MHS1701Girişimcilik----3---554
MKN1042Mühendislik Bilimi243--3-3---
MKN1052Elektromekanik33415443324
MKN1062İş Kalıpları34353245254
MKN2071Makine Meslek Resmi-45-3-4-5-5
MKN2081Enerji Yönetimi43-5-3---4-
MKN2091Isıl İşlemler3-2-2--5-4-
MKN2072Kaynak Teknolojisi-43-3--3-3-
MKN2082Kesici Takım Teknolojisi--32-2--4-5
MKN2092İleri İmalat Yöntemleri34453134352

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5XXX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8XXX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X