Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı 2. Öğretim

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı
Program DirektörüKamelya Kavaklı
Programın TürüÖn Lisans Programı - İkinci Öğrenim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıÖnlisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız sektörün teknik eleman gereksinimini karşılamak ve Bilgisayar Programcılığı konusunda nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir. Programımızda, öğrencilerimize programlama alt yapısı ve problem çözme yeteneği kazandırmak amacıyla, temel programlama bilgileri üzerinde önemle durulmakta, bunun yanında değişen teknolojiye paralel olarak veri tabanı uygulamaları, görsel programlama dilleri, Internet programcılığı, yerel ve genel ağlar konularında gerekli bilgiler verilmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliDevlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, yazılım firmaları ve bilgi işlem bölümü bulunan tüm firmalarda sistem analisti, yazılımcı, IT sorumlusu olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Analitik düşünme yeteneği kazanır.
 2. Donanım, bilgisayar ağları ve işletim sistemlerini tanır ve sistem yönetme yeteneği kazanır.
 3. İstatistiksel konular ve nümerik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Akış şemaları tasarımı ve temel programlama becerisi kazanır.
 5. İleri düzey programlama becerisi kazanır.
 6. Görsel ve Nesne tabanlı programlamayı öğrenir.
 7. İnternet programlama , Web sitesi tasarımı ve yönetimi becerisi kazanır.
 8. Masaüstü yayıncılık, kelime işlemci, hesaplama tablosu ve sunum programlarını etkin bir şekilde kullanır.
 9. Mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sistemlerin yapısını, çalışma prensibini öğrenir ve programlanmasını yapabilir.
 10. Veritabanı tasarımı ve yönetimini öğrenir. Yapısal sorgulama dilini etkin bir biçimde kullanır.
 11. İngilizce dilini etkin biçimde kullanırlar.
 12. Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
 13. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
TDB1031 Türkçe I20002
MAT1033 Matematik 120022
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BIL1031 Bilgisayarlı İstatistik30034
BIL1011 Ofis Yazılımları30034
BIL1021 Programlama Temelleri22036
BIL1071 Bilgisayar Donanımı22035
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe II20002
MAT1054 Matematik 220022
MDB1072 Yabancı Dil II20022
BIL1052 Grafik ve Animasyon22032
BIL1072 Veri Tabanı I20022
BIL1082 Yazılım Mimarisi30032
BIL1092 Sayısal Çözümleme30032
ELEC 002 Mesleki Seçmeli I22034
ELEC 003 Mesleki Seçmeli II20024
ELEC 004 Sosyal Seçmeli II20023
BIL1001 Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL2011 Kalite Güvencesi ve Standartları20022
BIL2121 Veri Tabanı II20023
BIL2131 Görsel Programlama I22034
BIL2051 Nesne Tabanlı Programlama22035
BIL2041 Mesleki Matematik30034
BIL2061 Internet Programcılığı I22034
ELEC 005 Mesleki Seçmeli III22034
ELEC 006 Mesleki Seçmeli IV20024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL2012 Mesleki Yabancı Dil20022
BIL2122 Görsel Programlama II22034
BIL2162 Araştırma Teknikleri ve Seminer20023
BIL2132 Sistem Analizi ve Tasarımı30033
BIL2142 Sistem Mimarileri22034
BIL2152 Internet Programcılığı II22033
ELEC 007 Mesleki Seçmeli V22034
ELEC 008 Mesleki Seçmeli VI20024
BIL2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN1211 Genel İşletme 20023
HAR1162 İlk yardım20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1603 Fotografi20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
MHS1701 Girişimcilik20023
SER1602 Çevre Koruma20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL2141 Web Projesi Yönetimi22034
BIL2151 Visual Studio Uygulamaları22034
BIL2161 Bilgisayar Yardımı İle Tasarım ve Modelleme22034
BIL2171 Java Programlama22034
BIL2181 Bilgisayar Oyunları Tasarımı ve Uygulama22034
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL2212 Mikroişlemciler ve Assembly20024
BIL2172 Açık Kaynak İşletim Sistemi20024
BIL2182 Yönlendirilmiş Çalışma20024
BIL2192 Yöneylem Araştırması20024
BIL2202 Veri Madenciliği20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
BSM1762Güzel Sanatlar-----------53
SER1602Çevre Koruma-----------33
BAN1211Genel İşletme ---4-------33
HAR1162İlk yardım-----------34
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi-----------53
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-----------44
SER1603Fotografi-----------54
ISS1061İLETİŞİM-----------45
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi-----------54
IKL9010Meslek Etiği-----------55
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri---5-54------
SER1604İşletme Yönetimi--------455--
MHS1701Girişimcilik---------4445
BIL1031Bilgisayarlı İstatistik5-5--------22
BIL1011Ofis Yazılımları--1----5---53
BIL1021Programlama Temelleri5--54------42
BIL1071Bilgisayar Donanımı-5------1--33
TDB1031Türkçe I-----------33
MAT1033Matematik 14-5----3-----
MDB1071Yabancı Dil I-2---4--3----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-----------33
BIL1092Sayısal Çözümleme5-5--------22
BIL1052Grafik ve Animasyon43-4--5--2-53
BIL1072Veri Tabanı I2--244---5-32
BIL1082Yazılım Mimarisi54-453-----22
TDB1032Türkçe II-----------33
MAT1054Matematik 24-5----3-----
BIL1001Mesleki Staj I-5------3--34
MDB1072Yabancı Dil II-4--2--4-----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -----------33
BIL2051Nesne Tabanlı Programlama1--33------44
BIL2041Mesleki Matematik5-5--------22
BIL2011Kalite Güvencesi ve Standartları1-52-------34
BIL2121Veri Tabanı II2--244---5-32
BIL2131Görsel Programlama I---455-----22
BIL2061Internet Programcılığı I5--4545--4-4-
BIL2132Sistem Analizi ve Tasarımı2-22-------54
BIL2142Sistem Mimarileri25----------2
BIL2012Mesleki Yabancı Dil----------524
BIL2122Görsel Programlama II---4553--3-22
BIL2162Araştırma Teknikleri ve Seminer1--5555555-54
BIL2152Internet Programcılığı II5--4545--4-4-
BIL2001Mesleki Staj II---5445-34-33
BIL2141Web Projesi Yönetimi5--4545--4-4-
BIL2151Visual Studio Uygulamaları5--4545--4-4-
BIL2161Bilgisayar Yardımı İle Tasarım ve Modelleme5--4-2-----54
BIL2171Java Programlama5--4545--4-4-
BIL2181Bilgisayar Oyunları Tasarımı ve Uygulama5--4-5---4-54
BIL2192Yöneylem Araştırması5-5--------22
BIL2202Veri Madenciliği42--522--4-22
BIL2212Mikroişlemciler ve Assembly5--4545-54-4-
BIL2172Açık Kaynak İşletim Sistemi5--45453-4---
BIL2182Yönlendirilmiş Çalışma1--5555555-54

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXXXX