Elektrik Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Program Direktörüİbrahim Şenol
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıElektrik Mühendisliği; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı; elektrik enerjisinin dönüşümü, kullanımı ve kontrolü; dönüştürücüler, elektrik makinaları, güç transformatörleri vb. her türlü elektrikli cihaz ile enerji sistemlerinin tasarımı, kontrolü, uygulanması, geliştirilmesi, korunması, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenen bir Mühendislik alanıdır. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI A- Elektrik Mühendisliği teorik bilgi birikimini ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek, B- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek Elektrik Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliElektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların çalışma ortamı çok geniş bir alanda değişim gösterir. Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, kontrol ve otomasyon sistemleri, güç elektroniği sanayi, yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi ve endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı geniş iş olanakları mevcuttur.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Konularında Yeterli Altyapıya Sahiptir.
 2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Alanlardaki Kuramsal ve Uygulamalı Bilgileri Mühendislik Çözümleri İçin Beraber Kullanır.
 3. Elektrik Mühendisliği Problemlerini Saptar, Tanımlar, Formüle Eder ve Çözer, Bu Amaçla Uygun Analitik Yöntemler ve Modelleme Tekniklerini Seçer ve Uygular.
 4. Bir Elektrik Mühendisliği Sistemini, Sistem Bileşenini ya da Sürecini Analiz Eder ve İstenen Gereksinimleri Karşılamak Üzere Gerçekçi Kısıtlar Altında Tasarlar; Bu Doğrultuda Modern Tasarım Yöntemlerini Uygular.
 5. Elektrik Mühendisliği Uygulamaları İçin Gerekli Olan Modern Teknik ve Araçları Seçer ve Kullanır.
 6. Elektrik Mühendisliği Deneylerini Tasarlar, Deney Yapar, Veri Toplar, Sonuçları Analiz Eder ve Yorumlar.
 7. Bireysel Olarak ve Çok Disiplinli Takımlarda Etkin Olarak Çalışır.
 8. Bilgiye Erişir ve Bu Amaçla Kaynak Araştırması Yapar, Veri Tabanları ve Diğer Bilgi Kaynaklarını Kullanır.
 9. Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilincindedir; Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri İzler ve Kendini Sürekli Yeniler.
 10. Elektrik Mühendisliği Alanının Gerektirdiği Bilişim ve İletişim Teknolojileri ile En Az Bir Bilgisayar Yazılımını (Avrupa Lisans Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) Etkin Biçimde Kullanır.
 11. Türkçe Sözlü ve Yazılı Etkin İletişim Kurar; Bir Yabancı Dili En Az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde Kullanır.
 12. Teknik Resim Kullanarak İletişim Kurar.
 13. Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahiptir.
 14. Proje Yönetimi, İşyeri Uygulamaları, Çalışanların Sağlığı, Çevre ve İş Güvenliği Konularında Bilinç Sahibidir; Mühendislik Uygulamalarının Hukuksal Sonuçları Hakkında Farkındalığa Sahiptir.
 15. Mühendislik Çözümlerinin ve Uygulamalarının Evrensel ve Toplumsal Boyutlardaki Etkilerinin Bilincindedir; Girişimcilik ve Yenilikçilik Konularının Farkındadır ve Çağın Sorunları Hakkında Bilgi Sahibidir.
 16. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 17. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 18. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 19. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 20. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 21. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 22. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 23. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 24. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 25. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 26. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 27. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 28. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 29. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 30. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 31. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 32. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 33. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 34. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 35. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 36. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 37. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 38. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 39. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 40. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 41. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 42. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 43. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 44. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 45. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ELM1011 Elektrik Mühendisliğine Giriş10012
ELM1021 Devre Teorisi I20023
MAT1320 Lineer Cebir20023
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130034
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
ELM1022 Devre Teorisi II40045
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçmeli 230035
SEC0003 Seçmeli 320023
ELM2041 Bilgisayar Destekli Çizim22033
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
ELM2011 aa Devre Analizi30035
ELM2021 Elektromanyetik Alan Teorisi30035
ELM2031 aa Elektrik Devre Laboratuvarı00212
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2102 Elektromekanik Enerji Dönüşümü30035
SEC0004 Seçmeli 430034
SEC0005 Seçmeli 530033
ELM2112 aa Elektronik30245
ELM2022 Elektrik Makinaları I40045
ELM2032 Elektrik Enerjisi Üretimi 30035
ELM2002 Genel Staj00003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3101 Kontrol Sistemleri30035
SEC0006 Mesleki Seçmeli 130034
ELM3111 aa Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler20235
ELM3121 aa Yüksek Gerilim Tekniği30034
ELM3131 aa Güç Elektroniği I30034
ELM3041 Enerji Dağıtımı30034
ELM3051 aa Elektrik Makinaları II30034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Mesleki Seçmeli 230035
ELM3082 Elektrik Enerjisi Ekonomisi30034
ELM3102 aa Güç Elektroniği II30034
ELM3112 Enerji İletim Hatları20023
ELM3122 Aydınlatma ve İç Tesisat20235
ELM3132 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı I00212
ELM3072 aa Yüksek Gerilim Laboratuvarı00212
ELM3142 aa Elektrik Makinaları Laboratuvarı 00212
ELM3002 aa Mesleki Staj00003
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Mesleki Seçmeli 310222
SEC0009 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 5 30034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 630034
ELM4101 aa Enerji İletimi30034
ELM4111 aa Elektrik Makinalarının Kontrolü30034
ELM4121 aa Yenilenebilir Enerji Sistemleri30034
ELM4131 Mühendislik Tasarımı22034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0012 Mesleki Seçmeli 730034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 830034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 930034
ELM4012 aa Güç Sistemleri Analizi30034
ELM4022 aa Elektrik Enerji Sistemleri Laboratuvarı00212
ELM4000 aa Bitirme Çalışması08048
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1030034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM1212 Mühendislik Matematiği30034
ELM1222 Nümerik Analiz30034
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2311 Elektrik Mühendisliğinde Malzeme30035
ELM2321 Elektrik Mühendisliğinde Ölçme30035
ELM2331 Elektrik Makinalarının Temelleri30035
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2341 Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı20023
ELM2391 İş Hukuku20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2412 Olasılık ve İstatistik30034
ELM2422 Örnekleme ve Veri Analizi30034
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2432 Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri30033
ELM2442 Statik ve Mukavemet30033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3201 Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi30034
ELM3211 Reaktif Güç Kompanzasyonu30034
ELM3221 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
ELM3231 İşaretler ve Sistemler30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3632 Akıllı Şebekelere Giriş30035
ELM3612 Enerji Depolama Sistemleri30035
ELM3622 Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4711 aa Yüksek Akım Laboratuarı10222
ELM4721 Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı10222
ELM4731 Elektrik Makinaları Laboratuvarı II10222
ELM4741 aa Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı10222
ELM4751 Elektrik Tesisleri Laboratuvarı10222
ELM4761 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı II10222
ELM4712 Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.10222
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4851 İşletme Ekonomisi30034
ELM4861 Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı30034
ELM4771 aa Enerji İletim Hatlarının Tasarımı30034
ELM4671 aa Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı30034
ELM4791 Enerji Dağıtım Projesi30034
ELM4801 Elektrik Şalt Tesisleri 30034
ELM4811 Yol Aydınlatması30034
ELM4821 Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım30034
ELM4831 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği30034
ELM4841 Elektrik Enerjisi Kalitesi30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4911 Kumanda Tekniği30034
ELM4871 Elektrik Makinalarının Dinamiği30034
ELM4201 Servo Motorlar30034
ELM4891 Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları30034
ELM4901 aa Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4921 Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği30034
ELM4211 Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı30034
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM8010 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Planlanmasında Fizibilite30034
ELM4802 Elektrik Tesislerinde Harmonikler30034
ELM4812 Yüksek Gerilim Özel Problemleri30034
ELM4832 Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 30034
ELM4842 Yüksek Gerilim Kesicileri30034
ELM4852 Topraklama30034
ELM4862 Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4882 Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları30034
ELM4892 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri30034
ELM4902 Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları30034
ELM4912 Bilgisayar Destekli Devre Analizi30034
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4932 Elektrik Makinalarında Kullanılan Matematiksel Yöntemler30034
ELM4241 Programlanabilir Lojik Kontrolcular30034
ELM4922 Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4942 Mikro Türbinler ve Uygulamaları30034
ELM4952 Alternatif Enerji Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu30034
ELM4962 Elektrikli Taşıtlar30034
ELM4972 Hibrit Alternatif Enerji Sistemleri30034
ELM4982 Güç Sistemlerinde Yakıt Hücreleri30034
ELM4992 Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
FIZ1002Fizik 2553322222111111------------------------------
KIM1170Genel Kimya551111111111112------------------------------
MAT1072Matematik 2555333121111111------------------------------
ELM1022Devre Teorisi II555311344221311------------------------------
TDB1032Türkçe 2111112322151111------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II112222223241111------------------------------
FIZ1001Fizik 1553333333332333------------------------------
MAT1071Matematik 1553322333333333------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri454444222521111------------------------------
ELM1011Elektrik Mühendisliğine Giriş221111334441434------------------------------
ELM1021Devre Teorisi I555311344221311------------------------------
MAT1320Lineer Cebir553211121111111------------------------------
TDB1031Türkçe 1111111211151111------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I111111233551111------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I111111112111111------------------------------
ELM2041Bilgisayar Destekli Çizim122241324415112------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler553313111111111------------------------------
ELM2011Devre Analizi555433222211112------------------------------
ELM2021Elektromanyetik Alan Teorisi533111122111112------------------------------
ELM2031Elektrik Devre Laboratuvarı444345534222444------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111111111111211------------------------------
ELM2112Elektronik244444333322211------------------------------
ELM2022Elektrik Makinaları I345244131211113------------------------------
ELM2032Elektrik Enerjisi Üretimi 341111453121323------------------------------
ELM2002Genel Staj554434533313444------------------------------
ELM2102Elektromekanik Enerji Dönüşümü443432124353222------------------------------
ELM3111Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler354554444531333------------------------------
ELM3121Yüksek Gerilim Tekniği555544434431322------------------------------
ELM3131Güç Elektroniği I345432222111112------------------------------
ELM3041Enerji Dağıtımı224422222211322------------------------------
ELM3051Elektrik Makinaları II345244131211113------------------------------
ELM3101Kontrol Sistemleri345432453532333------------------------------
ELM3102Güç Elektroniği II345432222111112------------------------------
ELM3112Enerji İletim Hatları553111131315131------------------------------
ELM3122Aydınlatma ve İç Tesisat444455544523435------------------------------
ELM3132Güç Elektroniği Laboratuvarı I233224322132212------------------------------
ELM3072Yüksek Gerilim Laboratuvarı555555444331332------------------------------
ELM3142Elektrik Makinaları Laboratuvarı 333334432232112------------------------------
ELM3002Mesleki Staj554434533313445------------------------------
ELM3082Elektrik Enerjisi Ekonomisi331111151111131------------------------------
ELM4101Enerji İletimi554413123111421------------------------------
ELM4111Elektrik Makinalarının Kontrolü555554354222345------------------------------
ELM4121Yenilenebilir Enerji Sistemleri554334223312432------------------------------
ELM4131Mühendislik Tasarımı554434223313442------------------------------
ELM4012Güç Sistemleri Analizi554412112111433------------------------------
ELM4022Elektrik Enerji Sistemleri Laboratuvarı554455332111332------------------------------
ELM4000Bitirme Çalışması554434223313442------------------------------
ELM1212Mühendislik Matematiği451111111111111------------------------------
ELM1222Nümerik Analiz555141333111111------------------------------
ELM2311Elektrik Mühendisliğinde Malzeme453131113111112------------------------------
ELM2321Elektrik Mühendisliğinde Ölçme554453344421434------------------------------
ELM2331Elektrik Makinalarının Temelleri443211133131313------------------------------
ELM2341Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı111121222111354------------------------------
ELM2391İş Hukuku211111211111555------------------------------
ELM2412Olasılık ve İstatistik331111151111111------------------------------
ELM2422Örnekleme ve Veri Analizi311111151111111------------------------------
ELM2432Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri33-112143112-33------------------------------
ELM2442Statik ve Mukavemet432222344112222------------------------------
ELM3201Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi554334223312432------------------------------
ELM3211Reaktif Güç Kompanzasyonu224531111111111------------------------------
ELM3221Bileşik Isı ve Güç Sistemleri334431122221333------------------------------
ELM3231İşaretler ve Sistemler554131111331111------------------------------
ELM3612Enerji Depolama Sistemleri444452433333333------------------------------
ELM3622Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş131551153431111------------------------------
ELM3632Akıllı Şebekelere Giriş223131355331325------------------------------
ELM4711Yüksek Akım Laboratuarı224435234311253------------------------------
ELM4721Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı555533334223344------------------------------
ELM4731Elektrik Makinaları Laboratuvarı II11115543-111433------------------------------
ELM4741Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı554345333414432------------------------------
ELM4751Elektrik Tesisleri Laboratuvarı554424423111355------------------------------
ELM4761Güç Elektroniği Laboratuvarı II233224323132212------------------------------
ELM4712Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.444545244542423------------------------------
ELM4771Enerji İletim Hatlarının Tasarımı553511111115151------------------------------
ELM4671Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı13455-413115433------------------------------
ELM4791Enerji Dağıtım Projesi355531532525222------------------------------
ELM4801Elektrik Şalt Tesisleri 231211143121333------------------------------
ELM4811Yol Aydınlatması334553132512222------------------------------
ELM4821Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım113251111311111------------------------------
ELM4831Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği334554233423222------------------------------
ELM4841Elektrik Enerjisi Kalitesi155442133311434------------------------------
ELM4851İşletme Ekonomisi331111151111151------------------------------
ELM4861Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı453543341321233------------------------------
ELM4871Elektrik Makinalarının Dinamiği555443322222222------------------------------
ELM4201Servo Motorlar333343333332213------------------------------
ELM4891Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları445434342111313------------------------------
ELM4901Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 424551521431311------------------------------
ELM4911Kumanda Tekniği554441111115113------------------------------
ELM4921Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği455534131541331------------------------------
ELM4211Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı111153441331211------------------------------
ELM4802Elektrik Tesislerinde Harmonikler455543224411211------------------------------
ELM4812Yüksek Gerilim Özel Problemleri555544434431322------------------------------
ELM4832Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 211121243122333------------------------------
ELM4842Yüksek Gerilim Kesicileri223441213221333------------------------------
ELM4852Topraklama334442133212353------------------------------
ELM4862Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları155454221531114------------------------------
ELM8010Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Planlanmasında Fizibilite335541233231343------------------------------
ELM4882Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları454445341441341------------------------------
ELM4892Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri555423354223343------------------------------
ELM4902Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları445434342111313------------------------------
ELM4912Bilgisayar Destekli Devre Analizi555555334523323------------------------------
ELM4922Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı344454434535353------------------------------
ELM4932Elektrik Makinalarında Kullanılan Matematiksel Yöntemler454311113111333------------------------------
ELM4241Programlanabilir Lojik Kontrolcular444545344441433------------------------------
ELM4942Mikro Türbinler ve Uygulamaları134431113111333------------------------------
ELM4952 Alternatif Enerji Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu134431113111333------------------------------
ELM4962Elektrikli Taşıtlar434553554433433------------------------------
ELM4972Hibrit Alternatif Enerji Sistemleri233441113111333------------------------------
ELM4982Güç Sistemlerinde Yakıt Hücreleri131441153131111------------------------------
ELM4992Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi223141355321335------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14XXX
PÇ-15X
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40
PÇ-41
PÇ-42
PÇ-43
PÇ-44
PÇ-45