Kimya ABD Organik Kimya Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya ABD Organik Kimya Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıLisansüstü Kimya Anabilim Dalı, Organik Kimya programında, Lisans eğitim süresince edinilen temel bilgilerin üzerine daha özel konular derinlemesine incelenmekte, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda Organik Kimya programında 4 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Organik Kimya programında; Heterohalkalı bileşik sentezleri, Biyolojik aktif olabilecek moleküllerin organik sentezleri ve düzenlenmesi, Heck reaksiyonları, Singlet oksijen reaksiyonları, Sıvı Kristaller Bileşiklerin Dizaynı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi: Metallomesogenler, Floroalkillenmiş Mesogenik Materyaller, Bükülmüş Molekül Geometrili Sıvı Kristal Malzemeler, Kiral Mesogenler, Sıvı Kristal Polimerler, Ferro/Antiferroelektrik Sıvı Kristaller, Yeşil Kimya, Organokatalizörler, Asimetrik sentezler, Dendrimer sentezi ve biyolojik uygulamaları, Katalitik indirgenme reaksiyonları, Mikrodalga ve katı hal peptit sentezi, Suda çözünür makromolekül sentezi ve metal iyon kompleksleşmeleri konularında araştırmalar yapılmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesine sahip kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kimya lisans düzeyi yeterliliklerini temel alarak, aynı ya da farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, analiz eder ve yorumlar.
 2. Kimya ve ilgili alanlardaki çalışmalarda araştırma yöntemlerini, kazandığı ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak uygulayabilir.
 3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Kimya ve ilgili alanlarda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 5. Kimya ve ilgili alanlarda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 6. Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 7. Kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 8. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 9. Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
 10. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilir.
 11. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 12. Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli I30037.5
SEC0002 Seçmeli II30037.5
SEC0003 Seçmeli III30037.5
SEC0004 Seçmeli IV30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli V30037.5
SEC0006 Seçmeli VI30037.5
SEC0007 Seçmeli VII30037.5
KMLSEM Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5990 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5990 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5503 Organik Reaksiyon Mekanizması30037.5
KIM5214 Özel Laboratuar Teknikleri20237.5
KIM5507 Spektroskopik Yöntemler30037.5
KIM5508 Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Tayini30037.5
KIM5506 Sıvı Kristaller30037.5
KIM5509 Stereokimya30037.5
KIM5501 Heterohalkalı Organik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5502 Karbohidratlar30037.5
KIM5505 Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası30037.5
KIM5510 Yeşil Kimya ve Uygulamaları30037.5
KIM5409 İleri Fizikokimya 230037.5
KIM5402 ENDÜSTRİYEL POLİMERİK YAPIŞTIRICILAR 30037.5
KIM5419 Yüzeylerin Fiziksel Kimyası30037.5
KIM5418 Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik Reçineler30037.5
KIM5410 İleri Polimer Kimyası30037.5
KIM5413 Makromoleküllerin Fizikokimyası30037.5
KIM5414 Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği30037.5
KIM5417 Polimerlerin Karakterizasyonu30037.5
KIM5406 Fotopolimerizasyon30037.5
KIM5415 Polimer Kimyasında Fiziksel Yöntemler 30037.5
KIM5408 İleri Fizikokimya 130037.5
KIM5407 İleri Elektrokimya30037.5
KIM5401 Endustriyel Fizikokimya30037.5
KIM5403 Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 130037.5
KIM5404 Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 230037.5
KIM5411 İstatistiksel Termodinamik30037.5
KIM5416 Polimerlerin Fotodegradasyonu 30037.5
KIM5405 FONKSİYONEL POLİMERLER30037.5
KIM5108 İleri Analitik Kimya 30037.5
KIM5107 Elektroanalitik Kimya30037.5
KIM5109 Modern Analiz Teknikleri30037.5
KIM5101 Kromatografi30037.5
KIM5106 Ekstraksiyon ve İyon Değiştiricilerle Ayırma30037.5
KIM5312 Serbest Radikal Biyokimyası30037.5
KIM5103 Çevre Kimyası30037.5
KIM5105 Dezenfektanlar ve Uygulamaları30037.5
KIM5102 Atomik Spektroskopi30037.5
KIM5412 Kimyasal Yapı ve Fizikokimyasal Özellikler30037.5
KIM5110 Türlendirme30037.5
KIM5206 Ftalosiyaninler ve Uygulamaları 30037.5
KIM5760 Organik Elektronik Malzemeler 30037.5
KIM5770 Florokarbon Kimyası30037.5
KIM5201 POLAROGRAFİ30037.5
KIM5211 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ30037.5
KIM5208 Kimyasal Toksikoloji30037.5
KIM5204 Biyoinorganik Kimya30037.5
KIM5205 Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi30037.5
KIM5210 Makrosiklik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5203 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASI 30037.5
KIM5212 Oksim Kimyası ve Metal Kompleksleri30037.5
KIM5209 KOORDİNASYON KİMYASI30037.5
KIM5306 Hormonlar30037.5
KIM5311 Protein-Enzim Kimyası30037.5
KIM5302 Biyoenerjetiks ve Hesapları30037.5
KIM5310 Protein Saflaştırma Yöntemleri30037.5
KIM5307 Kanser Biyokimyası30037.5
KIM5301 Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları30037.5
KIM5303 Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KIM5308 Karbohidrat Metabolizması30037.5
KIM5309 Lipid Metabolizması30037.5
KIM5304 DNA Klonlama Teknikleri30037.5
KIM5305 Enzim Stabilizasyonu30037.5
KIM5213 Organometalik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5202 Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini30037.5
KIM5104 Çok Değişkenli Kalibrasyon30037.5
KIM5780 İlaç Tasarımı ve Biyolojik Aktif Bileşikler30037.5
KIM5207 İleri Anorganik Kimya 30037.5
KIM5504 Sentetik Organik Kimya ve Uygulamalari30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
SEC0001Seçmeli I555555555555
SEC0002Seçmeli II555555555555
SEC0003Seçmeli III555555555555
SEC0004Seçmeli IV555555555555
SEC0005Seçmeli V555555555555
SEC0006Seçmeli VI555555555555
SEC0007Seçmeli VII555555555555
KIM5503Organik Reaksiyon Mekanizması555544444333
KIM5214Özel Laboratuar Teknikleri555544444333
KIM5507Spektroskopik Yöntemler555544444333
KIM5508Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Tayini555544444323
KIM5506Sıvı Kristaller555544444433
KIM5509Stereokimya555544444333
KIM5501Heterohalkalı Organik Bileşikler Kimyası555544444333
KIM5502Karbohidratlar555544444333
KIM5505Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası555544444333
KIM5510Yeşil Kimya ve Uygulamaları555544444333
KIM5409İleri Fizikokimya 2554444444555
KIM5402ENDÜSTRİYEL POLİMERİK YAPIŞTIRICILAR 555544444333
KIM5419Yüzeylerin Fiziksel Kimyası555544444333
KIM5418Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik Reçineler555544443333
KIM5410İleri Polimer Kimyası555544444333
KIM5413Makromoleküllerin Fizikokimyası555544444333
KIM5414Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği555544443333
KIM5417Polimerlerin Karakterizasyonu555544444333
KIM5406Fotopolimerizasyon555544444333
KIM5415Polimer Kimyasında Fiziksel Yöntemler 555544444333
KIM5408İleri Fizikokimya 1555544443333
KIM5407İleri Elektrokimya555544444333
KIM5401Endustriyel Fizikokimya555544444333
KIM5403Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 1555544444333
KIM5404Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 2555544444333
KIM5411İstatistiksel Termodinamik555544444333
KIM5416Polimerlerin Fotodegradasyonu 555544444333
KIM5405FONKSİYONEL POLİMERLER555544444333
KIM5108İleri Analitik Kimya 555544444333
KIM5107Elektroanalitik Kimya555544444333
KIM5109Modern Analiz Teknikleri555544444333
KIM5101 Kromatografi555544444333
KIM5106Ekstraksiyon ve İyon Değiştiricilerle Ayırma555544443333
KIM5103Çevre Kimyası555544444333
KIM5105Dezenfektanlar ve Uygulamaları555544444333
KIM5102Atomik Spektroskopi555544444333
KIM5110Türlendirme555544444333
KIM5206Ftalosiyaninler ve Uygulamaları 555544444433
KIM5201 POLAROGRAFİ555544444333
KIM5211NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ555544444333
KIM5208Kimyasal Toksikoloji555544444333
KIM5204Biyoinorganik Kimya555544444333
KIM5205Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi555544444333
KIM5210Makrosiklik Bileşikler Kimyası555544444333
KIM5203ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASI 555544444333
KIM5212Oksim Kimyası ve Metal Kompleksleri555544444333
KIM5209KOORDİNASYON KİMYASI555544444333
KIM5306Hormonlar555544444333
KIM5311Protein-Enzim Kimyası555544444333
KIM5302Biyoenerjetiks ve Hesapları555544444333
KIM5310Protein Saflaştırma Yöntemleri555544444333
KIM5307Kanser Biyokimyası555544444333
KIM5301Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları555544444333
KIM5303Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği555544444333
KIM5308Karbohidrat Metabolizması555544444333
KIM5309Lipid Metabolizması555544444333
KIM5304DNA Klonlama Teknikleri555544444333
KIM5305Enzim Stabilizasyonu555544444333
KIM5213Organometalik Bileşikler Kimyası555544444333
KIM5202Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini555544444333
KIM5104Çok Değişkenli Kalibrasyon555544444333
KIM5207İleri Anorganik Kimya 555544444333
KIM5312Serbest Radikal Biyokimyası555555555555
KIM5412Kimyasal Yapı ve Fizikokimyasal Özellikler555555555555
KIM5504Sentetik Organik Kimya ve Uygulamalari555555555555
KMLSEMSeminer555555555555
KIM5990Yüksek Lisans Tezi554444554444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX