Kimya ABD Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya ABD Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıKimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesine sahip kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kimya lisans düzeyi yeterliliklerini temel alarak, aynı ya da farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, analiz eder ve yorumlar.
 2. Kimya ve ilgili alanlardaki çalışmalarda araştırma yöntemlerini, kazandığı ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak uygulayabilir.
 3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Kimya ve ilgili alanlarda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 5. Kimya ve ilgili alanlarda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 6. Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 7. Kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 8. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 9. Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
 10. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilir.
 11. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 12. Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AKSD Seçmeli I30037.5
AKSD Seçmeli II30037.5
AKSD Seçmeli III30037.5
AKSD Seçmeli IV30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AKSD Seçmeli V30037.5
AKSD Seçmeli VI30037.5
AKSD Seçmeli VII30037.5
KMLSEM Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5960 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5960 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM5209 KOORDİNASYON KİMYASI30037.5
KIM5201 POLAROGRAFİ30037.5
KIM5204 Biyoinorganik Kimya30037.5
KIM5207 İleri Anorganik Kimya 30037.5
KIM5203 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASI 30037.5
KIM5206 Ftalosiyaninler ve Uygulamaları 30037.5
KIM5405 FONKSİYONEL POLİMERLER30037.5
KIM5108 İleri Analitik Kimya 30037.5
KIM5210 Makrosiklik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5107 Elektroanalitik Kimya30037.5
KIM5211 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ30037.5
KIM5109 Modern Analiz Teknikleri30037.5
KIM5213 Organometalik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5101 Kromatografi30037.5
KIM5106 Ekstraksiyon ve İyon Değiştiricilerle Ayırma30037.5
KIM5208 Kimyasal Toksikoloji30037.5
KIM5103 Çevre Kimyası30037.5
KIM5212 Oksim Kimyası ve Metal Kompleksleri30037.5
KIM5105 Dezenfektanlar ve Uygulamaları30037.5
KIM5205 Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi30037.5
KIM5102 Atomik Spektroskopi30037.5
KIM5110 Türlendirme30037.5
KIM5202 Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini30037.5
KIM5503 Organik Reaksiyon Mekanizması30037.5
KIM5501 Heterohalkalı Organik Bileşikler Kimyası30037.5
KIM5214 Özel Laboratuar Teknikleri20237.5
KIM5507 Spektroskopik Yöntemler30037.5
KIM5508 Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Tayini30037.5
KIM5502 Karbohidratlar30037.5
KIM5505 Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası30037.5
KIM5506 Sıvı Kristaller30037.5
KIM5509 Stereokimya30037.5
KIM5510 Yeşil Kimya ve Uygulamaları30037.5
KIM5409 İleri Fizikokimya 230037.5
KIM5402 ENDÜSTRİYEL POLİMERİK YAPIŞTIRICILAR 30037.5
KIM5419 Yüzeylerin Fiziksel Kimyası30037.5
KIM5418 Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik Reçineler30037.5
KIM5410 İleri Polimer Kimyası30037.5
KIM5413 Makromoleküllerin Fizikokimyası30037.5
KIM5414 Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği30037.5
KIM5417 Polimerlerin Karakterizasyonu30037.5
KIM5406 Fotopolimerizasyon30037.5
KIM5415 Polimer Kimyasında Fiziksel Yöntemler 30037.5
KIM5408 İleri Fizikokimya 130037.5
KIM5407 İleri Elektrokimya30037.5
KIM5306 Hormonlar30037.5
KIM5401 Endustriyel Fizikokimya30037.5
KIM5403 Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 130037.5
KIM5404 Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 230037.5
KIM5311 Protein-Enzim Kimyası30037.5
KIM5411 İstatistiksel Termodinamik30037.5
KIM5416 Polimerlerin Fotodegradasyonu 30037.5
KIM5312 Serbest Radikal Biyokimyası30037.5
KIM5302 Biyoenerjetiks ve Hesapları30037.5
KIM5412 Kimyasal Yapı ve Fizikokimyasal Özellikler30037.5
KIM5310 Protein Saflaştırma Yöntemleri30037.5
KIM5307 Kanser Biyokimyası30037.5
KIM5301 Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları30037.5
KIM5303 Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KIM5308 Karbohidrat Metabolizması30037.5
KIM5309 Lipid Metabolizması30037.5
KIM5304 DNA Klonlama Teknikleri30037.5
KIM5700 Bodipy Kimyası30007.5
KIM5710 Fosfazen Kimyası 30037.5
KIM5790 Manyetik Döngüsel Kırınım (MCD) Spektroskopisinin Temel İlkeleri ve Elektronik Spektrumlar30037.5
KIM5104 Çok Değişkenli Kalibrasyon30037.5
KIM5504 Sentetik Organik Kimya ve Uygulamalari30037.5
KIM5780 İlaç Tasarımı ve Biyolojik Aktif Bileşikler30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
AKSDSeçmeli I555555555555
AKSDSeçmeli II555555555555
AKSDSeçmeli III555555555555
AKSDSeçmeli IV555555555555
KIM5209KOORDİNASYON KİMYASI455444554455
KIM5201 POLAROGRAFİ454445445545
KIM5204Biyoinorganik Kimya454545444444
KIM5207İleri Anorganik Kimya 544544544554
KIM5203ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASI 455554554444
KIM5206Ftalosiyaninler ve Uygulamaları 455445554544
KIM5210Makrosiklik Bileşikler Kimyası544455455545
KIM5211NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ554445455544
KIM5213Organometalik Bileşikler Kimyası554544455544
KIM5208Kimyasal Toksikoloji544545554455
KIM5212Oksim Kimyası ve Metal Kompleksleri544554454555
KIM5205Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi554454445544
KIM5202Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini554544445545
KIM5409İleri Fizikokimya 2554445544445
KIM5402ENDÜSTRİYEL POLİMERİK YAPIŞTIRICILAR 555544444433
KIM5419Yüzeylerin Fiziksel Kimyası555544444443
KIM5418Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik Reçineler545544444443
KIM5410İleri Polimer Kimyası555544444433
KIM5413Makromoleküllerin Fizikokimyası555544444433
KIM5414Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği555544444433
KIM5417Polimerlerin Karakterizasyonu555544444433
KIM5406Fotopolimerizasyon555544444433
KIM5415Polimer Kimyasında Fiziksel Yöntemler 555544444444
KIM5408İleri Fizikokimya 1555544444443
KIM5407İleri Elektrokimya555544444433
KIM5401Endustriyel Fizikokimya555544444433
KIM5403Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 1555544444433
KIM5404Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 2555544444433
KIM5411İstatistiksel Termodinamik555544444444
KIM5416Polimerlerin Fotodegradasyonu 555544444444
KIM5405FONKSİYONEL POLİMERLER455555444444
KIM5108İleri Analitik Kimya 555544444333
KIM5107Elektroanalitik Kimya355544444333
KIM5109Modern Analiz Teknikleri555544444444
KIM5101 Kromatografi555544444444
KIM5106Ekstraksiyon ve İyon Değiştiricilerle Ayırma555544444444
KIM5103Çevre Kimyası555544444333
KIM5105Dezenfektanlar ve Uygulamaları555544444334
KIM5102Atomik Spektroskopi555544444444
KIM5110Türlendirme555544444433
KIM5503Organik Reaksiyon Mekanizması555544444433
KIM5501Heterohalkalı Organik Bileşikler Kimyası555544444444
KIM5214Özel Laboratuar Teknikleri55554--44444
KIM5507Spektroskopik Yöntemler55554-444444
KIM5508Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Tayini555555444444
KIM5502Karbohidratlar555544444333
KIM5505Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası555544444444
KIM5506Sıvı Kristaller555544444333
KIM5509Stereokimya555444553333
KIM5510Yeşil Kimya ve Uygulamaları555544444444
KIM5306Hormonlar555544444443
KIM5311Protein-Enzim Kimyası555544444444
KIM5302Biyoenerjetiks ve Hesapları555544444444
KIM5310Protein Saflaştırma Yöntemleri555544444444
KIM5307Kanser Biyokimyası555544444444
KIM5301Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları555544444444
KIM5303Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği555544444444
KIM5308Karbohidrat Metabolizması555544443333
KIM5309Lipid Metabolizması555544444444
KIM5304DNA Klonlama Teknikleri555544444444
KIM5104Çok Değişkenli Kalibrasyon555544444444
KIM5504Sentetik Organik Kimya ve Uygulamalari555544444444
KIM5312Serbest Radikal Biyokimyası555555555555
KIM5412Kimyasal Yapı ve Fizikokimyasal Özellikler555555555555
KMLSEMSeminer555555555555
KIM5960Yüksek Lisans Tezi554444554444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX