Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program DirektörüSerhat B. Kert
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri mezun olduklarında, bir yandan öğrenenlere bilgisayar okuryazarlığı becerisi kazandırırken, diğer yandan bilgisayarın bir öğrenme aracı olarak diğer derslerde kullanılmasını planlama, buna yönelik materyal geliştirme ve branş öğretmenlerini derslerinde bilgisayar kullanmaya teşvik etme sorumluklarına sahiptirler. Bununla yetinilmeyip, öğrenciler alanları ile ilgili yeni gelişmeleri takip eden, bilgisayar teknolojisinin en son kullanım biçimlerini çalışma alanlarına uygulayan bilgisayar öğretmenleri olarak yetiştirilmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, E-öğrenme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Öğrencilerimizi, bilgisayar öğretmenliği alanında karşılarına çıkacak problemlerde uygulama becerisi kazandırarak başarılı bir kariyere hazırlamak
  2. Öğrencilerimizi hem temel hem de en son gelişmeler doğrultusunda bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar teknolojileri ve öğretim teknolojileri alanlarında gerekli bilgilerle donatmak ve onlara bu bilgileri okul ortamlarında uygulama becerisi kazandırmak
  3. Öğrencilerimize, özellikle bilgisayar ortamında çözülmesi gereken bir problemi anlama, çözüm geliştirme, çözümü adım adım ifade etme ve programlama dillerinden en uygunu ile en etkili ve verimli biçimde yazabilme ve sonuca ulaşabilme becerisini kazandırmak
  4. Öğrencilerimize, başarılı birer bilgisayar öğretmeni olarak yetişmeleri için kuramsal bilgileri vermenin yanı sıra onların ilköğretim kurumlarında gözlem yapmalarını ve ders vererek mesleğe hazırlanmalarını sağlamak
  5. Öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme (hedef öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun olarak) ile ilgili bilgileri kazandırmak
  6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışını kazandırmak
  7. Başarılı bir kariyer gelişimi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabilmek
  8. Mesleki alanda kendisini İngilizce olarak ifade edebilmek
  9. Kazanılan bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamak
  10. Bireysel veya grup olarak yeni bilgi oluşturmak için araştırma yapmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1131 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I320411
EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş30034
MAT1341 Matematik 122035
MDB1051 İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0001 Seçmeli 130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1132 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II320410
BTO1052 Bilgisayar Donanımı22034
EGT1102 Eğitim Psikolojisi30034
MAT1342 Matematik 222035
MDB1052 İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2903 Fizik 130035
BTO2131 Bilimsel Araştırmaya Giriş20023
BTO2111 Programlama Dilleri I32046
BTO2151 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı22034
EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri30035
SEC0002 Seçmeli 230034
SEC0003 Seçmeli 330033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2904 Fizik 230035
BTO2212 aa Programlama Dilleri II32046
BTO2152 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 22034
BTO2142 Öğretim Tasarımı22033
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme30035
SEC0004 Seçmeli 420023
SEC0005 Seçmeli 530034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3211 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları22035
BTO3041 İnternet Tabanlı Programlama32046
BTO3151 Uzaktan Eğitim22036
EGT3011 Sınıf Yönetimi20023
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I22034
SEC0006 Seçmeli 620023
SEC0007 Seçmeli 720023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3212 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
BTO3052 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi22035
BTO3182 Bilgisayar Ağları ve İletişim22034
BTO3062 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 22034
BTO3172 Özel Öğretim Yöntemleri II22034
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
SEC0008 Seçmeli 820023
SEC0009 Seçmeli 930034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO4161 Proje Geliştirme ve Yönetimi I 22038
BTO4071 Web Tasarımı22035
EGT4021 Rehberlik30034
SEC0010 Seçmeli 1020023
EGT4011 Okul Deneyimi 114036
SEC0011 Seçmeli 1130034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO4212 Öğretmenlik Uygulaması 26058
BTO4162 aa Proje Geliştirme ve Yönetimi II 220313
SEC0012 Seçmeli 1230036
SEC0013 Seçmeli 1330033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF4081 Hayat Boyu Eğitim20023
EGT2021 Türk Eğitim Tarihi20023
FBO2122 Uluslararası Eğitim Projeleri20023
SNF4082 Türk Demokrasi Tarihi20023
SNF4122 Eğitimde Program Geliştirme20023
SNF3082 Osmanlı Eğitim Tarihi20023
BTO2831 Okul Gözlemi20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2832 Çevre Eğitimi20023
SNF3092 Toplumsal tarihte kadın ve çocuk20023
FBO2062 Sağlık ve İlkyardım20023
SNF4052 Türk Bilim Tarihi20023
BTO2922 Mesleki İngilizce I 20023
IST2252 Veri Analizi20023
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3831 Mesaj Tasarımı ve İletişim20023
SNF4101 Stresle başa çıkma20023
FBO2072 Doğal Hayatı Koruma20023
FBO2152 Eğitimde Drama20023
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım20023
SNF1082 Genel Coğrafya20023
SNF4062 Eğitimsel Biyografiler20023
SNF4102 Eğitim Hukuku20023
SNF4142 Öğretmen meslek ahlakı20023
BTO3921 Mesleki İngilizce II 20023
EGT2172 Eğitim Sosyolojisi20023
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3822 Eğitim Felsefesi20023
SNF3112 Vatandaşlık ve küresel değerler20023
SNF4111 Sosyal Beceri Eğitimi20023
FBO2112 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
SNF4072 Değerler eğitimi20023
TDE2302 Batı Edebiyatı 20023
SNF3072 Modernleşme ve Eğitim20023
IST3050 aa Anket Düzenleme20023
END4961 Bilgi Sistemlerinde Hukuki ve Ahlaki Değerler20023
IMO2071 Bulanık Mantık 20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2111 Eğitimde Yaratıcı Drama30034
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme30034
TRO2252 Etkili İletişim30034
SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye30034
SBU4101 aa Avrupa Birliği ve Türkiye30034
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3812 İllüstrasyon30034
ILT2731 Senaryo Yazımı30034
BTO2112 Bilgisayar Destekli Öğretim30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları30034
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3222 Grafik Tasarımı ve İletişim30034
BTO3212 Bilişimde Güvenlik ve Etik 30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
SNF4041 Etkili İletişim30034
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4811 E Medya Pazarlama30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
BTO4131 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
BLM1541 İstatistik ve Olasılık Hesapları 30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri I 30034
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO4222 Eğitim Yazılımı Tasarlama Geliştirme ve Uygulama 30036
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı30036
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM3592 Simülasyon Teknikleri30036
OKL4191 Çocukla İletişim30036
OKL4072 Gelişim Kuramları30036
OKL4152 Çocukları Tanıma Teknikleri30036
SBU1702 Uluslararası İlişkilere Giriş30036
MTM3611 Matematik Tarihi 30036
OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi30036
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3021 Öğretimde Bireysel Farklılıklar20023
EGT4051 Özel Eğitim20023
Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BTO2212Programlama Dilleri II2451311122
BTO2142Öğretim Tasarımı1114515141
BTO2152Eğitimde Grafik ve Canlandırma 1241511111
EGT2012Ölçme ve Değerlendirme3113331141
BTO2904Fizik 21121122111
EGT1011Eğitim Bilimine Giriş3113253112
BTO1131Eğitimde Bilişim Teknolojileri I5523123152
MDB1051İngilizce I1111124522
TDB1031Türkçe 11121114122
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111122122
MAT1341Matematik 11141122111
BTO1052Bilgisayar Donanımı3444123412
BTO1132Eğitimde Bilişim Teknolojileri II5523123153
EGT1102Eğitim Psikolojisi4212332132
TDB1032Türkçe 21121114122
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111122122
MAT1342Matematik 21141122111
MDB1052İngilizce II1111124522
BTO2111Programlama Dilleri I2251312133
BTO2151Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı3313524151
EGT2011Öğretim İlke ve Yöntemleri4114321141
BTO2131Bilimsel Araştırmaya Giriş2211245225
BTO2903Fizik 11121122111
BTO3211İşletim Sistemleri ve Uygulamaları2211121242
BTO3041İnternet Tabanlı Programlama3231312132
BTO3151Uzaktan Eğitim4342535114
EGT3011Sınıf Yönetimi4112241141
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I3113431141
BTO3052Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi3241511122
BTO3182Bilgisayar Ağları ve İletişim2211121242
BTO3062Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 4441113143
BTO3172Özel Öğretim Yöntemleri II5411412153
EGT3012Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3113342141
BTO3212Topluma Hizmet Uygulamaları1111151143
BTO4161Proje Geliştirme ve Yönetimi I 2211324135
BTO4071Web Tasarımı3531321132
EGT4021Rehberlik5115352151
EGT4011Okul Deneyimi 13315252152
BTO4162Proje Geliştirme ve Yönetimi II 2112135115
BTO4212Öğretmenlik Uygulaması 5515253151
BTO2831Okul Gözlemi5515254153
SNF4081Hayat Boyu Eğitim3114355255
FBO2122Uluslararası Eğitim Projeleri2233554545
SNF4082Türk Demokrasi Tarihi3112233322
SNF4122Eğitimde Program Geliştirme2123312233
SNF3082Osmanlı Eğitim Tarihi1112312344
EGT2021Türk Eğitim Tarihi2112332333
BTO2922 Mesleki İngilizce I 2211225534
BTO2832Çevre Eğitimi1111143133
SNF3092Toplumsal tarihte kadın ve çocuk2225353143
FBO2062Sağlık ve İlkyardım2123344454
SNF4052Türk Bilim Tarihi4223411122
IST2252Veri Analizi2131124123
BTO3921 Mesleki İngilizce II 2211214534
BTO3831Mesaj Tasarımı ve İletişim4113413111
SNF4101Stresle başa çıkma2224554545
FBO2072Doğal Hayatı Koruma2134545454
FBO2152Eğitimde Drama1215242145
TDE1301Yazılı ve Sözlü Anlatım3453543454
SNF1082Genel Coğrafya1222211111
SNF4062Eğitimsel Biyografiler3222221133
SNF4102Eğitim Hukuku3211231222
SNF4142Öğretmen meslek ahlakı3231222123
EGT2172Eğitim Sosyolojisi3453443443
BTO3822Eğitim Felsefesi2215353124
SNF3112Vatandaşlık ve küresel değerler1235545535
SNF4111Sosyal Beceri Eğitimi2222345454
FBO2112İnsan İlişkileri ve İletişim1125253135
SNF4072Değerler eğitimi2233223443
TDE2302Batı Edebiyatı 2323232333
SNF3072Modernleşme ve Eğitim2343334243
IST3050Anket Düzenleme2111234133
END4961Bilgi Sistemlerinde Hukuki ve Ahlaki Değerler2111253133
IMO2071Bulanık Mantık 1241123132
EGT2111Eğitimde Yaratıcı Drama4121231151
EGT2131Düşünme ve Problem Çözme4111334143
TRO2252Etkili İletişim4131232153
SBU4611Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye1111133123
SBU4101Avrupa Birliği ve Türkiye1111323123
BTO2112Bilgisayar Destekli Öğretim5525555255
ILT3812İllüstrasyon4345524334
ILT2731Senaryo Yazımı2334223324
ISL1622Davranış Bilimi3111433144
SBU4572Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları2111343134
BTO3212Bilişimde Güvenlik ve Etik 3311151122
BTO3222Grafik Tasarımı ve İletişim1311422143
ISL1711Hukukun Genel Kavramları 2111343133
MTM4501Yöneylem Araştırması2111234244
ISL1611İşletme Bilimine Giriş1111343133
SNF4041Etkili İletişim3111343153
BTO4131 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 3551112133
ILT4811E Medya Pazarlama3212222333
ISL4570Sistem Analizi3333323233
ILT2732Ses Üretim Teknikleri2111223133
BLM1541İstatistik ve Olasılık Hesapları 2131224124
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri I 2131234133
BTO4222Eğitim Yazılımı Tasarlama Geliştirme ve Uygulama 3221522155
MTM3581Bilgisayar Tasarımı4431223233
MTM4632Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler3351312232
MTM4552Görüntü İşleme 2231323123
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları2251213242
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn2131223133
MTM3592Simülasyon Teknikleri2231213134
OKL4191Çocukla İletişim3111353155
OKL4072Gelişim Kuramları2111443154
OKL4152Çocukları Tanıma Teknikleri2111453253
SBU1702Uluslararası İlişkilere Giriş2111233223
MTM3611Matematik Tarihi 2121222123
OKL4181Temel Sağlık Bilgisi2112242153
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama2251222143
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111232112
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111142122
ITB3010Sosyoloji1111242122
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi 1211231123
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 1211231123
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 1211231123
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 1211231123
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi 1211231123
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 1211231123
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 1211231123
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 1211231123
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111242112
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111232112
EGT3021Öğretimde Bireysel Farklılıklar3113331141
EGT4051Özel Eğitim3111254144
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111232112
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111232112

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXX
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X