Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüŞeref Naci Engin
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar ve uygular.
 2. Kontrol sistemlerini tasarlar ve uygular
 3. Elektronik devre sistemlerini tasarlar ve gerçekler.
 4. Analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler, deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formülize eder ve çözer.
 5. Ulusal ve uluslararası seviyede, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurar.
 6. Uygulamada kullanılabilecek modern ve teknolojik araç, gereç ve imkanları etkin bir şekilde kullanır, kolayca adapte olur
 7. Ekonomik, sosyal, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilme gibi kısıtlar altında, sistem, proses tasarlama, kurma, devreye alma ve işletme yeteneklerine sahip olur.
 8. Çok disiplinli takım çalışmalarında görev alır.
 9. Güncel programlama dillerini kullanır.
 10. Hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olur.
 11. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 12. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 13. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 14. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 15. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 16. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 17. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 18. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 19. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 20. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 21. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 22. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 23. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 24. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 25. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 26. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 27. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 28. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 29. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 30. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 31. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 32. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 33. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 34. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 35. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 36. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 37. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 38. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 39. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 40. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
KOM1051 Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 20036
KOM1021 Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları30036
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1032 İleri İngilizce II30033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
TDB1032 Türkçe 220002
MAT1072 Matematik 232046
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
KOM1032 Olasılık Kuramı ve İstatistik30036
KOM1042 Ayrık Matematik30037
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 120022
MAT2411 Diferansiyel Denklemler 40045
KOM2711 İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı40046
KOM2721 Elektrik Devre Temelleri 30035
KOM2731 Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 30034
KOM2741 aa Bilgisayar Programlama 30034
KOM2751 Analog Elektronik30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002 Seçmeli 220023
SEC0003 Seçmeli 320023
SEC0004 Seçmeli 420023
SEC0005 Sosyal Seçmeli 130033
KOM2762 Sayısal Elektronik 30035
KOM2072 aa Devre Analizi ve Sentezi 40045
KOM2002 Genel Staj00003
KOM2782 Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006 Mesleki Seçmeli 130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 230034
SEC0008 Seçmeli 510223
SEC0009 Seçmeli 620023
KOM3711 Kontrol Sistemleri30036
KOM3721 Elektrik Makineleri30035
KOM3731 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I30035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 530034
KOM3002 Mesleki Staj00003
KOM3742 aa Kontrol Sistemleri Tasarımı30036
KOM3752 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri II30034
KOM3762 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı I 00215
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0013 Mesleki Seçmeli 630034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 730034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 830034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 930034
KOM4711 aa Kontrol Laboratuarı 00214
KOM4721 Tasarım Projesi12026
KOM4731 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı II00214
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1030034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 1130034
SEC0019 Mesleki Seçmeli 1230034
SEC0020 Mesleki Seçmeli 1330034
SEC0021 Sosyal Seçmeli 230033
KOM4000 Bitirme Çalışması080411
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı İçin İngilizce20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2-3-4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2112 aa Dinamik 20023
KOM2122 aa Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları20023
KOM2132 Nümerik Analiz20023
KOM2142 aa Elektromanyetik Alan Teorisi20023
KOM2152 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 20023
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3311 aa Sayısal Elektronik Laboratuvarı 10223
KOM3321 aa Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.10223
KOM3131 aa Analog Elektronik Laboratuarı10223
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3141 aa Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 20023
KOM3151 Mekatronik 20023
KOM3161 aa Sayısal Sistem Tasarımı20023
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3222 aa Gömülü Kontrol Sistemleri 30034
KOM3181 Biomedikal Sistemlerde Modelleme ve Kontrol 30034
KOM3242 aa Güç Elektroniği30034
KOM3201 aa Endüstriyel Elektronik 30034
KOM3232 aa Elektrik Güç Sistemleri 30034
KOM3191 aa Nesneye Dayalı Programlama30034
KOM3252 aa Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları30034
KOM3212 aa Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme30034
KOM3171 aa Sayısal İşaret İşleme30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
Mesleki Seçmeli 6-7-8-9-10-11-12-13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4811 aa Robot Sistemleri 30034
KOM4761 aa Servo Sistemler ve Sürücüler 30034
KOM4212 aa Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler30034
KOM4821 aa Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30034
KOM4222 aa Robotik Görme Temelleri30034
KOM4741 aa Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 30034
KOM4781 aa Süreç Kontrolü ve Laboratuarı 30034
KOM4751 aa Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 30034
KOM4232 aa Scada-İnsan Makine Arayüzü 30034
KOM4242 aa Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 30034
KOM4252 aa Fonksiyonel Güvenliğe Giriş 30034
KOM4262 aa Optimal Kontrole Giriş 30034
KOM4272 aa Sistem Kestirimi 30034
KOM4282 aa Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 30034
KOM4831 aa Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu30034
KOM4771 aa Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
KOM1051Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 3334543535------------------------------
KOM1021Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları1113311214------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111511112------------------------------
MAT1071Matematik 11113311214------------------------------
FIZ1001Fizik 14442213133------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I1111521222------------------------------
TDB1031Türkçe 11111511112------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111555115------------------------------
MDB3032İş Hayatı İçin İngilizce1113535515------------------------------
KOM1032Olasılık Kuramı ve İstatistik2215333234------------------------------
KOM1042Ayrık Matematik1114341354------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II1111521222------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111511112------------------------------
TDB1032Türkçe 21111511112------------------------------
MAT1072Matematik 21112211214------------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri2213353355------------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler 1113311214------------------------------
KOM2711İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı5544231145------------------------------
KOM2721Elektrik Devre Temelleri 4353123241------------------------------
KOM2731Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 5444344335------------------------------
KOM2741Bilgisayar Programlama 4435153443------------------------------
KOM2751Analog Elektronik5454253332------------------------------
KOM2112Dinamik 2214433325------------------------------
KOM2122Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları2215333234------------------------------
KOM2132Nümerik Analiz1215223225------------------------------
KOM2142Elektromanyetik Alan Teorisi2215333124------------------------------
KOM2152Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 5335353334------------------------------
KOM2762Sayısal Elektronik 4443254354------------------------------
KOM2072Devre Analizi ve Sentezi 4353132442------------------------------
KOM2002Genel Staj4445555545------------------------------
KOM2782Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi3335545555------------------------------
KOM3321Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.5545355435------------------------------
KOM3131Analog Elektronik Laboratuarı5554354343------------------------------
KOM3311Sayısal Elektronik Laboratuvarı 4343253354------------------------------
KOM3151Mekatronik 5544152144------------------------------
KOM3161Sayısal Sistem Tasarımı5544344454------------------------------
KOM3141Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 5442445435------------------------------
KOM3222Gömülü Kontrol Sistemleri 4544252253------------------------------
KOM3181Biomedikal Sistemlerde Modelleme ve Kontrol 1435545555------------------------------
KOM3242Güç Elektroniği5454132442------------------------------
KOM3201Endüstriyel Elektronik 5544233132------------------------------
KOM3232Elektrik Güç Sistemleri 2324333225------------------------------
KOM3191Nesneye Dayalı Programlama1115343455------------------------------
KOM3252Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları5255555555------------------------------
KOM3212Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme5545152144------------------------------
KOM3171Sayısal İşaret İşleme4443343343------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111211212------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111211112------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111211112------------------------------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 1111211111------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar 1111211112------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111212212------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi1111211112------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111211111------------------------------
ITB3550İnsan Hakları 1111311112------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi1111312111------------------------------
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 1111211112------------------------------
KOM3711Kontrol Sistemleri3335255554------------------------------
KOM3721Elektrik Makineleri3334132422------------------------------
KOM3731Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I5445455555------------------------------
KOM3742Kontrol Sistemleri Tasarımı3335255554------------------------------
KOM3752Endüstriyel Otomasyon Sistemleri II5445455555------------------------------
KOM3762Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı I 5435455555------------------------------
KOM3002Mesleki Staj4455555545------------------------------
KOM4721Tasarım Projesi5555554454------------------------------
KOM4731Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı II5445455555------------------------------
KOM4711Kontrol Laboratuarı 5545354545------------------------------
KOM4000Bitirme Çalışması5555554454------------------------------
KOM4811Robot Sistemleri 5555455555------------------------------
KOM4761Servo Sistemler ve Sürücüler 4434454345------------------------------
KOM4212Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler4544352254------------------------------
KOM4821Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 3455354425------------------------------
KOM4222Robotik Görme Temelleri4544454254------------------------------
KOM4741Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 5435545555------------------------------
KOM4781Süreç Kontrolü ve Laboratuarı 5545255554------------------------------
KOM4751Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 3335255554------------------------------
KOM4232Scada-İnsan Makine Arayüzü 5545545555------------------------------
KOM4242Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 5115455555------------------------------
KOM4252Fonksiyonel Güvenliğe Giriş 4125555555------------------------------
KOM4262Optimal Kontrole Giriş 4544252253------------------------------
KOM4272Sistem Kestirimi 4443343343------------------------------
KOM4282Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 3335255554------------------------------
KOM4831Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu5545545555------------------------------
KOM4771Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri4524253354------------------------------
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111311112------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi1111212213------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1112213213------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111312212------------------------------
ITB3010Sosyoloji1111311212------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş1111312212------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111211112------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111211212------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema1111211212------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111321212------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38
PÇ-39
PÇ-40