Fotoğraf ve Video Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüMuammer BOZKURT
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fotoğraf ve Video Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFVASD, proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin fotograf ve video alanına ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. FVASD'a gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak eğitim programının başarısını ortaya koyar.
Mezunların Mesleki ProfiliTürkiye'de yeni gelişmekte olan medya endüstrisi ve Türkiye'deki üniversite eğitimi açısından popüler konu olan görüntü üretimi konusunda araştırmacı ve akademisyen olan mezunların yanında, medya sektörünün yoğun ihtiyacına da karşılık veren mezunları çeşitli reklam, moda, tanıtım, televizyon ve sinema alanında veya serbest çalışmaktadır veya kendi şirketlerini kurmuştur. FVASD'nın verdiği eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar ulaslararası alanlara yöneliktir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel fotoğraf ve video bilgisinin kullanımı
 2. Proje tasarlama, analiz etme ve yorumlama
 3. Film ve fotoraf üretebilme
 4. Takım çalışması yapabilme
 5. Problem belirleyebilme ve çözebilme
 6. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
 7. Etkin iletİşim kurabilme becerisi
 8. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
 9. Yaşam boyu öğretimin bilincinde olma
 10. Çağdaş konuların bilincinde olma
 11. Çağdaş sanat alanında yeni araçları ve yöntemlerini kullanabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1051 İngilizce I30033
FVP1101 Fotoğraf Bilgisi - 120024
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
FVP1121 Desen 112043
FVP1111 Karanlık Oda Teknikleri - I12024
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1052 İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
FVP1132 Video Bilgisi20022
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
FVP1102 Fotoğraf Bilgisi - 220024
FVP1122 Sayısal Görüntü Teknikleri20024
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1 30034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 220023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2101 Stüdyo 122034
FVP2111 Sayısal Fotoğraf - 112024
FVP2121 Belgesel Fotoğraf20024
FVP2131 Video Uygulama - 122034
FVP2141 Mesleki Temel Eğitim12024
SEC0003 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 520022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2102 Stüdyo 222035
FVP2112 Sayısal Fotoğraf - 230034
FVP2132 Seminer - 120022
FVP2122 Video Uygulama - 222034
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
FVP2142 Fotografik Tasarıma Giriş22035
SEC0006 Mesleki Seçmeli 630034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 720023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3101 19.Yüzyılda Fotoğraf20022
FVP3111 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 1 24046
FVP3121 İleri Çekim Teknikleri22034
FVP3141 Görüntü İşleme12023
SEC0008 Mesleki Seçmeli 830035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 930034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1020023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3102 Fotoğraf ve Videonun Gelişim Süreci20023
FVP3112 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 2 24046
FVP3122 Seminer - 220022
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1230035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1330034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1430034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1520022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4101 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 3240416
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FVP4111 Basım-Çoğaltım20024
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1630034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1730034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4000 Bitirme Çalışması0120612
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0018 Mesleki Seçmeli 1830035
SEC0019 Mesleki Seçmeli 1930034
SEC0020 Mesleki Seçmeli 2030034
SEC0021 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP1402 Görme Biçimleri 30034
FVP1412 Desen 230034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2572 Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 20023
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2401 Görsel Kültür30034
FVP2421 Karanlık Oda Teknikleri - II30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2471 Fotografik Optik ve Görsel Algı30034
FVP2431 Fotoğrafta Yorum 30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2541 Sanat Terminolojisi 20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2442 Portre Fotoğrafı30034
FVP2462 Siyah-Beyaz Fotoğraf30034
FVP2452 Yapım ve Yönetmenlik30034
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2152 Senaryo 20023
BSP2362 Güncel Sanat Terminolojisi 20023
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3621 Aydınlatma Estetiği 30035
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30035
FVP3711 Deneysel Fotograf30035
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3131 Televizyonda Program Türleri30034
FVP3421 Doğa Fotoğrafı 30034
FVP3421 Endüstri Fotoğrafı30034
FVP3411 Belgesel Yapım30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3361 Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 20023
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3722 Sinema Göstergebilimi30035
FVP3732 Konu ve Işık30035
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3402 İletişim Kuramları Ve Etik 30034
FVP3442 Still Life Fotoğraf 30034
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3142 Kurgu Teknikleri ve Estetiği 30034
FVP3452 Video Montaj 30034
FVP3462 Haber Röportaj30034
Mesleki Seçmeli 15 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3932 Fotografik Çözümleme20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Mesleki Seçmeli 16 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4551 Sunu Hazırlama 30034
FVP4401 Sunuş Yöntemleri 30034
FVP4411 Foto-Grafik Tasarım30034
Mesleki Seçmeli 17 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4421 Video Klip Yapımı 30034
FVP4431 Sayısal Karanlık Oda 30034
Mesleki Seçmeli 18 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4542 Temel Kamera30035
FVP4702 İletişim ve Tanıtım 30035
FVP4722 Tanıtım Fotoğrafı 30035
FVP4712 Kavramsal Fotoğraf 30035
Mesleki Seçmeli 19 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4472 Fotoğrafta Eski Teknikler 30034
FVP4442 Moda Fotoğrafı30034
Mesleki Seçmeli 20 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4452 Yapı Fotoğrafı 30034
FVP4462 Video Sanatı30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SYP1021Uygarlık Tarihi 11122231343
BSP1101Temel Tasarım 1 35355544555
FVP1111Karanlık Oda Teknikleri - I55535333533
FVP1101Fotoğraf Bilgisi - 153153313533
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 11112333351
TDB1031Türkçe 111113331441
MDB1051İngilizce I11113231431
FVP1121Desen 153353353553
BSP1102Temel Tasarım 2 35355544555
FVP1102Fotoğraf Bilgisi - 253153313533
FVP1122Sayısal Görüntü Teknikleri35355355335
FVP1132Video Bilgisi55353513535
TDB1032Türkçe 211113331441
MDB1052İngilizce II11113231431
FVP310119.Yüzyılda Fotoğraf33315553333
FVP3121İleri Çekim Teknikleri55555353555
FVP3111Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 1 55515555555
FVP3141Görüntü İşleme35355355335
SEC0008Mesleki Seçmeli 854534341255
SEC0009Mesleki Seçmeli 954534341255
FVP4101Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 355535555555
FVP4111Basım-Çoğaltım33315555535
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I11111122351
SEC0016Mesleki Seçmeli 1654534341255
SEC0017Mesleki Seçmeli 1754534341255
FVP3112Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 2 55535555555
FVP3102Fotoğraf ve Videonun Gelişim Süreci33155553535
FVP3122Seminer - 235351555553
BSP3282Disiplinlerarası Sanat35355553455
SEC0012Mesleki Seçmeli 1254534341255
SEC0013Mesleki Seçmeli 1354534341255
SEC0014Mesleki Seçmeli 1454534341255
FVP4000Bitirme Çalışması55555555555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111122351
SEC0020Mesleki Seçmeli 2054534341255
FVP2121Belgesel Fotoğraf55533555553
FVP2101Stüdyo 153555322232
FVP2141Mesleki Temel Eğitim55555553555
FVP2131Video Uygulama - 155553313555
FVP2111Sayısal Fotoğraf - 151315535555
SEC0003Mesleki Seçmeli 354534341255
SEC0004Mesleki Seçmeli 454534341255
FVP2142Fotografik Tasarıma Giriş55535555555
FVP2102Stüdyo 255555535553
FVP2112Sayısal Fotoğraf - 255513335355
FVP2122Video Uygulama - 255353553555
FVP2132Seminer - 135351555553
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat11222232351
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11122334454
ITB3010Sosyoloji11122334454
ITB3020Felsefeye Giriş11123344554
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11123344555
ITB3150Tarih ve Sinema33553444555
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim22233344554
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11122334455
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11122334455
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11122334455
ITB3550İnsan Hakları 11122334455
FVP1412Desen 255555553555
FVP1402Görme Biçimleri 55533535353
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 11113231351
SYP2572Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 11113231351
FVP2421Karanlık Oda Teknikleri - II55535333533
FVP2401Görsel Kültür15315555555
FVP2431Fotoğrafta Yorum 13315355555
FVP2411Sinema ve Tv Tarihi11553355553
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11113231431
BSP2541Sanat Terminolojisi 12142435335
FVP2442Portre Fotoğrafı35555555553
FVP2462Siyah-Beyaz Fotoğraf55515333533
FVP2452Yapım ve Yönetmenlik55553353335
BSP2262Mesleki İngilizce 1 11113231431
BSP2362Güncel Sanat Terminolojisi 23124424354
FVP2152 Senaryo ---54555-54
FVP3711Deneysel Fotograf55535333555
FVP3701Fotoğraf ve Sanat25135552553
FVP3621Aydınlatma Estetiği 4-5-54-4--5
FVP3421Doğa Fotoğrafı 55533313533
FVP3421Endüstri Fotoğrafı55555555333
FVP3411Belgesel Yapım55555553555
FVP3131Televizyonda Program Türleri45554444-55
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı 11122232351
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 11122232351
BSP3261Mesleki İngilizce 2 11113231431
BSP3361Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 12122334243
FVP3722Sinema Göstergebilimi35355535355
FVP3732Konu ve Işık55535533355
FVP3402İletişim Kuramları Ve Etik 13155555155
FVP3442Still Life Fotoğraf 55533353533
FVP3452Video Montaj 53555113555
FVP3462Haber Röportaj53535555353
FVP3142 Kurgu Teknikleri ve Estetiği 554-45---55
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11113231431
FVP3932Fotografik Çözümleme53522115324
FVP4401Sunuş Yöntemleri 55155555535
FVP4411Foto-Grafik Tasarım55515555555
FVP4551 Sunu Hazırlama 45--4454-55
FVP4421Video Klip Yapımı 53555153335
FVP4431Sayısal Karanlık Oda 33315111351
FVP4702İletişim ve Tanıtım 33313555553
FVP4722Tanıtım Fotoğrafı 55555553555
FVP4712Kavramsal Fotoğraf 55315335555
FVP4542Temel Kamera5-5--5-4--5
FVP4472Fotoğrafta Eski Teknikler 33535355335
FVP4442Moda Fotoğrafı55553555535
FVP4452Yapı Fotoğrafı 55535535353
FVP4462Video Sanatı55535555155

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XXX