İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMilli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Sınıf öğretmeni " kadrosunda ilköğretim derslerine girmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.
 4. Analitik düşünme kabiliyeti.
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi.
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 16. Kalite ve çevre bilinci.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SNF5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF5100 İlköğretimde Tarih Öğretimi30037.5
SNF5101 İslam Tarihi30037.5
SNF5102 Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı30037.5
SNF5103 Çocukta Yaratıcılık Eğitimi30037.5
SNF5104 Okul Yönetimi ve Etik30037.5
SNF5105 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi30037.5
SNF5106 Yaratıcı Drama30037.5
SNF5107 XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi30037.5
SNF5108 Türkiye Coğrafyası Öğretimi30037.5
SNF5109 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri30037.5
SNF5110 Türk Dünyası Tarihi30037.5
SNF5111 Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5112 Temel Dini Kavramlar30037.5
SNF5102 Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı30037.5
SNF5113 Tarihi Coğrafya30037.5
SNF5114 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri 30037.5
SNF5115 Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi30037.5
SNF5116 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları30037.5
SNF5117 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları30037.5
SNF5118 Siyasi Düşünce Tarihi30037.5
SNF5119 Sınıf Yönetimi ve Disiplin30037.5
SNF5120 İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
SNF5121 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri30037.5
SNF5122 Oyunlarla Matematiksel Modelleme30037.5
SNF5123 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti30037.5
SNF5124 Okuma-Yazma Eğitiminde Sorunlar30037.5
SNF5125 Mukayeseli Eğitim30037.5
SNF5126 Meta Analiz30037.5
SNF5127 Matematik Eğitimindeki Araştırmalar30037.5
SNF5128 Matematik Eğitiminde Öğretim Programları30037.5
SNF5129 Matematik Eğitiminde Problem Çözme30037.5
SNF5130 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
SNF5131 Küreselleşme ve Kalkınma30037.5
SNF5132 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı30037.5
SNF5133 İstanbul Dersi30037.5
SNF5134 İslam Müesseseleri Tarihi30037.5
SNF5135 İslam Dini Esasları30037.5
SNF5136 İslam Ahlakı30037.5
SNF5137 İlköğretimde Türkçe Öğretimi 30037.5
SNF5138 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi30037.5
SNF5139 İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları30037.5
SNF5140 İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi30037.5
SNF5141 İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5142 İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 30037.5
SNF5143 İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri30037.5
SNF5144 İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri30037.5
SNF5145 İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni yaklaşımlar30037.5
SNF5146 İlköğretimde Eğitim Teknolojileri30037.5
SNF5147 İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi30037.5
SNF5148 İlköğretimde Değer Öğretimi30037.5
SNF5149 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme, Öğretme, Yöntem ve Teknikleri30037.5
SNF5150 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5151 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5152 Harita Kullanımı30037.5
SNF5153 Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi30037.5
SNF5154 Eğitimde Aile Okul ve Toplum30037.5
SNF5155 Eğitim ve Toplum Sorunları30037.5
SNF5156 Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri30037.5
SNF5157 Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri30037.5
SNF5158 Dinler Tarihi30037.5
SNF5159 Çevre Eğitimi30037.5
SNF5160 Çağdaş Türk Eğitim Tarihi30037.5
SNF5161 Çağdaş Gelişim Kuramları 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
SNF5106Yaratıcı Drama3245125334452423
SNF5107XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi2351533325342533
SNF5108Türkiye Coğrafyası Öğretimi2533444253345123
SNF5109Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri4335335543441345
SNF5110Türk Dünyası Tarihi2331144332343554
SNF5111Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar5443233532353344
SNF5112Temel Dini Kavramlar4452334344545132
SNF5102Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı3345433443334443
SNF5113Tarihi Coğrafya2445454435455334
SNF5115Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi4224524345552344
SNF5116Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları2234534133344544
SNF5117Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları4543215323453334
SNF5118Siyasi Düşünce Tarihi3454343555221332
SNF5119Sınıf Yönetimi ve Disiplin4552224423434453
SNF5121Öğrenme ve Öğretme Süreçleri3445222334522222
SNF5122Oyunlarla Matematiksel Modelleme4352345445345445
SNF5123Osmanlı Kültür ve Medeniyeti3345454255422443
SNF5124Okuma-Yazma Eğitiminde Sorunlar4344421235344312
SNF5125Mukayeseli Eğitim4534452124454423
SNF5126Meta Analiz4343245333434552
SNF5127Matematik Eğitimindeki Araştırmalar4424253224545243
SNF5128Matematik Eğitiminde Öğretim Programları2544244443234453
SNF5129Matematik Eğitiminde Problem Çözme2354345432443445
SNF5130Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları5335445534553452
SNF5131Küreselleşme ve Kalkınma3244544254423532
SNF5132Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı3445214435434224
SNF5133İstanbul Dersi3445424253445413
SNF5134İslam Müesseseleri Tarihi3543344524525334
SNF5135İslam Dini Esasları3433554335452352
SNF5136İslam Ahlakı4354533343431533
SNF5137İlköğretimde Türkçe Öğretimi 2524444432134423
SNF5138İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi4343444542245434
SNF5139İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları3444122445445222
SNF5140İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi2442452324444442
SNF5141İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar2544345133353453
SNF5142İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 4442453342334432
SNF5143İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri2453435452334455
SNF5144İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri3524335453454543
SNF5145İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni yaklaşımlar3354533244235545
SNF5146İlköğretimde Eğitim Teknolojileri2355545523354433
SNF5147İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi2434122533125132
SNF5148İlköğretimde Değer Öğretimi2333435541223434
SNF5149İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme, Öğretme, Yöntem ve Teknikleri3355432533245552
SNF5150İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar3533445324545324
SNF5151Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar3525453433444423
SNF5152Harita Kullanımı1243423451322431
SNF5153Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi4234345345544455
SNF5154Eğitimde Aile Okul ve Toplum4353452325435342
SNF5155Eğitim ve Toplum Sorunları5335343434443552
SNF5156Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri5345444245334445
SNF5157Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri2434413444533345
SNF5158Dinler Tarihi4422543324454342
SNF5159Çevre Eğitimi4324453335343345
SNF5160Çağdaş Türk Eğitim Tarihi5245343353423443
SNF5161Çağdaş Gelişim Kuramları 2445544535343523
SNF5100İlköğretimde Tarih Öğretimi3433544523445435
SNF5101İslam Tarihi4434424552433343
SNF5102Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı2324554452445355
SNF5103Çocukta Yaratıcılık Eğitimi2432513424242524
SNF5104Okul Yönetimi ve Etik2425134234242224
SNF5105Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi3442132234252421
SNF5114İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3434324343433243
SNF5120İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme2333124335334424
SNF5001Seminer4554342433424322
SNF5000Yüksek Lisans Tezi5344345534421433

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16