Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program DirektörüYakup Çelik
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBölümün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır. Türk Dili ve Türk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir. Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 240 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, Türk Dili ve Türk Edebiyatı alanlarında uzman olmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Türk Dili ve Edebiyatının temel bilgilerinin kazanır.
  2. Modern edebî metinleri anlayabilir ve yorumlayabilir.
  3. Osmanlı dönemi edebî metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
  4. Tarihî Türk dili metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
  5. Günümüz Türk dillerine ait metinleri okuyup yorumlayabilir.
  6. Günümüz Türkçesini öğrenir, kurallarını uygulayabilir.
  7. Yeni bir alfabeyi öğrenir ve kullanabilir.
  8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanma.
  9. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma
  10. Türk Dili ve Edebiyatı tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
MDB1051 İngilizce I30033
TDE1211 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi20024
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)20023
TDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro30035
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş30035
TDE1271 Eski Türk Edebiyatına Giriş20024
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1052 İngilizce II30033
TDE1212 Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi20024
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)20023
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye30035
TDE1252 Osmanlı Türkçesi Grameri30034
TDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş 30034
TDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür 20024
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2211 Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi30034
TDE2221 Orhon Türkçesi20024
TDE2231 Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl20023
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl30034
TDE2251 Osmanlı Türkçesi I20024
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir30034
TDE2271 Edebiyat Kuramları 20024
TDE2281 Geleneksel Türk Tiyatrosu20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2212 Metin Şerhi 20023
TDE2222 Uygur Türkçesi30034
TDE2232 Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl20023
TDE2242 Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl30034
TDE2252 Osmanlı Türkçesi II20023
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye30034
SEC0003 Mesleki Seçmeli 2-120023
SEC0004 Mesleki Seçmeli 3-120023
SEC0005 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
TDE3211 Karahanlı Türkçesi20024
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı30034
‎TDE3231‎ Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji20024
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl30035
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş30035
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-120023
SEC0007 Mesleki Seçmeli 5-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi30034
TDE3222 Türk Halk Şiiri20024
‎TDE3232‎ Genel Dilbilim Sentaks-Semantik20024
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl30035
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı30035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 6-120023
SEC0009 Mesleki Seçmeli 7-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4241 Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl20024
TDE4261 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü30035
TDE4271 Çağatayca30034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 8-130035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 9-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 10-120024
SEC0013 Mesleki Seçmeli 11-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4000 Bitirme Çalışması08048
TDE4212 Yeni Türk Yazı Dilleri 20024
TDE4242 Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl20024
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı30035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 12-130035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 13-120024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım20023
TDE1305 Türkçenin Güncel Sorunları 20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2302 Batı Edebiyatı 20023
TDE2304 Farsça20023
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası20023
TDE2308 Arapça20023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3311 Biçimbilgisi20023
TDE3331 Türk Mizah Kültürü20023
TDE3351 Türkçede Polisiye Edebiyat20023
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler20023
TDE3341 Edebî Sanatlar20023
TDE3371 Anlatı Çözümlemeleri20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3302 Türk Dili Gramerciliği20023
TDE3312 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri20023
TDE3332 Türk Eğlence Kültürü20023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3304 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı20023
TDE3362 Fuzuli20023
TDE3364 Türk Edebiyatında Deneme20023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4371 Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları30035
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema30035
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4303 Dil Semineri Sözlükçülük30034
TDE4391 Türk Tiyatro Tarihi30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4307 Oğuz Grubu Türk Dilleri 20024
TDE4321 Modern Türk Şiiri20024
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri20024
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji 20024
TDE4313 Özbek Edebiyatı 20024
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş20024
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş 30035
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme30035
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri 30035
TDE4318 Eleştirel Okuma30035
TDE4342 İstanbul Folkloru30035
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4308 Kırgız Dili20024
TDE4312 Yeni Uygurca 20024
TDE4314 Türkmence20024
TDE4316 Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı20024
TDE4352 Divan Edebiyatı Tartışmaları20024
TDE4372 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TDE1211Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi4333423314
TDE1221Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)4333423314
TDE1241Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro4333423314
TDE1251Osmanlı Türkçesine Giriş4333423314
TDE1271Eski Türk Edebiyatına Giriş4333423314
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4333423314
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-14333423314
MDB1051İngilizce I4333243314
TDE1212Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi4333423314
TDE1222Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)4333423314
TDE1252Osmanlı Türkçesi Grameri4333423314
TDE1272Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür 4333423314
TDE1262Türk Halk Edebiyatına Giriş 4333423314
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye4333423314
MDB1052İngilizce II4333243314
TDE3211Karahanlı Türkçesi4333423314
TDE3241Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl4333423314
‎TDE3231‎Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji4333423314
TDE3261II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş4333423314
TDE3221Türk Halk Edebiyatı4333423314
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I4333423314
‎TDE3242‎Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl4333423314
TDE3262II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı4333423314
‎TDE3232‎Genel Dilbilim Sentaks-Semantik4333423314
‎TDE3212‎Harezm-Kıpçak Türkçesi4333423314
TDE3222Türk Halk Şiiri4333423314
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 4333423314
TDE4271Çağatayca4333423314
TDE4241Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl4333423314
TDE4261Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü4333423314
TDE4242Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl4333423314
TDE4262Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı4333423314
TDE4212Yeni Türk Yazı Dilleri 4333423314
TDE4000Bitirme Çalışması4333423314
TDE2211Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi4333423314
TDE2221Orhon Türkçesi4333423314
TDE2231Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl4333423314
TDE2241Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl4333423314
TDE2261Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir4333423314
TDE2251Osmanlı Türkçesi I4333423314
TDE2271Edebiyat Kuramları 4333423314
TDE2281Geleneksel Türk Tiyatrosu4333423314
TDE2212Metin Şerhi 4333423314
TDE2222Uygur Türkçesi4333423314
TDE2262Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye4333423314
TDE2252Osmanlı Türkçesi II4333423314
TDE2242Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl4333423314
TDE2232Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl4333423314
TDE1301Yazılı ve Sözlü Anlatım4333423314
TDE1305Türkçenin Güncel Sorunları 4333423314
TDE2304Farsça4333423314
TDE2302Batı Edebiyatı 4333423314
TDE2308Arapça4333423314
TDE2306Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası4333423314
TDE3311Biçimbilgisi4333423314
TDE3331Türk Mizah Kültürü4333423314
TDE3321Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler4333423314
TDE3341Edebî Sanatlar4333423314
TDE3302Türk Dili Gramerciliği4333423314
TDE3332 Türk Eğlence Kültürü4333423314
TDE3304Azerbaycan Dili ve Edebiyatı4333423314
TDE3362 Fuzuli4333423314
TDE3364Türk Edebiyatında Deneme4333423314
TDE4371Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları4333423314
TDE4381Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema4333423314
TDE4303Dil Semineri Sözlükçülük4333423314
TDE4391Türk Tiyatro Tarihi4333423314
TDE4307Oğuz Grubu Türk Dilleri 4333423314
TDE4351Büyük Şark Klâsikleri4333423314
TDE4309Sözlükçülük ve Etimoloji 4333423314
TDE4313Özbek Edebiyatı 4333423314
TDE4341İstanbul Folkloru'na Giriş4333423314
TDE4304Türk Dünyası Edebiyatına Giriş 4333423314
TDE4306Dil Semineri Dilde Sadeleşme4333423314
TDE4310Kuzey Grubu Türk Dilleri 4333423314
TDE4342İstanbul Folkloru4333423314
TDE4308Kırgız Dili4333423314
TDE4312Yeni Uygurca 4333423314
TDE4314Türkmence4333423314
TDE4316Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı4333423314
TDE4352Divan Edebiyatı Tartışmaları4333423314
TDE4372Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar4333423314
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın4333423314
ITB3330Çevre ve Ekoloji 4333423314
ITB3550İnsan Hakları 4333423314
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler4333423314
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı4333423314
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler4333423314
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 4333423314

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX