Sanat Yönetimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program Direktörüİlhan ÖZKEÇECİ
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat Yönetimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıSanat Yönetimi, sanat eserinin tanımlanması, yönetilmesi ve kamuya sunulma süreçlerini değerlendiren bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Sanat eserinin kuramsal ve uygulamalı tanımlaması, sanat kurumları işletmeciliği, sergileme yöntemleri, tanıtım, iletişim ve pazarlama yöntemlerinden sorumludur. Sanat Yönetimi Programı hem bir sanat hem de bir yönetim alanıdır. Ama sanat eserini üretmez, onun yerine ortaya çıkan eseri tanımlar, yönetir ve kamuya sunar. Sanat Yönetimi sanat eserinin sergilenme şekli, sanatçı ile kurum arasındaki diyalog ve kültürel bir etkinlik olarak kamuyla paylaşım sürecinde bir aracılık rolü üstlenmektedir. Özellikle küratörlük alanının kurumlar bünyesindeki pozisyonu, kültür yöneticilerinin, sanat merkezleri ve müzelerdeki konumları, Sanat Yönetimi Bölümlerinden mezun yönetici adaylarının varlığını daha da önemli hale getirmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliKültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller vb. yerlerde organizatör, küratör, danışman, yönetici veya rehber olarak çalışabilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel kültür ve sanat kavramlarını kullanabilme
 2. Kültür ve sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
 3. Mesleki sunum tekniklerini tasarlayabilme
 4. Mesleki sunum tekniklerini uygulayabilme
 5. Mesleki sunum tekniklerini geliştirebilme
 6. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 7. Takım çalışmasına katılabilme
 8. Takım çalışmasını yönetebilme
 9. Sorunlara çok yönlü yaklaşma
 10. Sosyal sorunları algılayabilme
 11. Proje üretebilme
 12. Proje yürütebilme
 13. Araştırma yapabilme
 14. Arşivleme ve koleksiyon oluşturabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1051 İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
BSP1301 Desen 1 24048
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
SYP1051 Araştırma ve Yazma Yöntemleri 22033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1062 aa Desen 2 24048
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
SYP1092 Bilgi Yönetimi20022
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1052 İngilizce II30033
SEC0001 Mesleki Seçmeli 130034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2101 Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği - 140045
SYP2111 İşletmeye Giriş20023
SEC0002 Seçmeli 120022
SEC0003 Mesleki Seçmeli 230034
SYP2121 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 130034
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
SYP2141 Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1 32046
SYP2151 Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2162 Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği - 240045
SYP2172 Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği 20023
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
SYP2562 Kültür Politikaları20023
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP2202 Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2 32046
SEC0004 Seçmeli 220023
SEC0005 Mesleki Seçmeli 330034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3211 Atölye 1340510
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
SYP3231 Kurumsal İletişim20025
SEC0006 Seçmeli 320024
SEC0007 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 530034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
SYP3252 Atölye 224048
SYP3262 Sanat Yönetiminde Araştırma56089
SYP3272 Halkla İlişkiler 30033
SYP3282 Küratöryal Araştırmalar 30034
SEC0009 Seçmeli 420022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4291 Sanat Yönetiminde Uygulama 8801220
SYP4311 Müzeler ve Müzecilik 30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0010 Mesleki Seçmeli 630034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4000 Bitirme Çalışması 080412
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0011 Mesleki Seçmeli 730034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 830034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 930034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1030034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP1432 Reklam Ajanslarında Sanat Yönetimi 30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SYP2561 Sanat ve Eleştiri20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2982 Mesleki İngilizce - 120023
SYP2572 Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3991 aa Mesleki İngilizce 220024
SYP3571 1980’den Günümüze Türkiye’de Sanat20024
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3662 Müzayede Yönetimi 20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SYP3542 Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma 20022
Mesleki Seçmeli 2-3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2510 Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi30034
SYP2550 Sahne Sanatlarında Sanat Yönetimi 30034
SYP2671 Sanat Yönetimi 130034
SYP2771 Sanat Yönetimi 230034
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
FVP1402 Görme Biçimleri 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
SYP2482 Sanatta Pazarlama 30034
Mesleki Seçmeli 4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4452 Türk Sanatında Motif ve Tasarım30034
SYP4474 Türk Tezhip Sanatı30034
SYP3341 Sinemada Sanat Yönetimi 30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30035
Mesleki Seçmeli 6-7-8-9-10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4410 Endüstriyel Tasarım Tarihi30034
SYP4211 Işık ve Ses Bilgisi30034
SYP4411 Dekor ve Kostüm Tasarımı 1 30034
SYP4471 Dekor ve Kostüm Tasarımı 230034
SYP4541 Organizasyon Yönetimi 130034
SYP4641 Organizasyon Yönetimi 230034
SYP4312 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP4382 Kültürel Antropoloji - 2 30034
FVP3722 Sinema Göstergebilimi30035
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
SYP4472 Kamusal Pratikler 30034
SYP4492 Müze Mevzuatı 30034
SYP4521 Müze İletişimi30034
SYP4512 Müze ve Galerilerde Eğitim30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
BSP1101Temel Tasarım 1 54444543555553
SYP1021Uygarlık Tarihi 33333422551143
BSP1301Desen 1 33333422332232
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 55333533551153
SYP1051Araştırma ve Yazma Yöntemleri 44455533544454
MDB1051İngilizce I22221522422242
TDB1031Türkçe 122222511331132
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 15111211331111
BSP1102Temel Tasarım 2 55444543555551
SYP1092Bilgi Yönetimi51555531113355
TDB1032Türkçe 211211531221121
BSP1062Desen 2 31333322222222
MDB1052İngilizce II32332533433353
SEC0001Mesleki Seçmeli 122222222222222
SYP2121Kültür Yönetimi ve Etkenleri 155333211553252
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı 55111533353351
SYP2141Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1 55555355535551
SYP2151Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci25222233553352
SYP2101Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği - 155111311351151
SYP2111İşletmeye Giriş11111335551131
SEC0003Mesleki Seçmeli 233333333333333
SEC0002Seçmeli 133211311551131
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat55133111353331
SYP2562Kültür Politikaları35111311553151
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 255333211553252
SYP2202Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2 55555355535551
SYP2162Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği - 255111311351151
SYP2172Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği 15333533551133
SEC0005Mesleki Seçmeli 333333333333333
SEC0004Seçmeli 233111111551155
SYP3211Atölye 153555335511331
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 55111111353331
SYP3231Kurumsal İletişim23333511331131
SEC0007Mesleki Seçmeli 433333333333333
SEC0008Mesleki Seçmeli 533333333333333
SEC0006Seçmeli 333111111551111
SYP3252Atölye 253555335511331
SYP3262Sanat Yönetiminde Araştırma55555533555553
SYP3272Halkla İlişkiler 13333533331131
SYP3282Küratöryal Araştırmalar 55533533535553
BSP3282Disiplinlerarası Sanat45333555554453
SEC0009Seçmeli 433211322331131
SYP4291Sanat Yönetiminde Uygulama 55555533555553
SYP4311Müzeler ve Müzecilik 15454311343355
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I12111411441141
SEC0010Mesleki Seçmeli 633333333333333
SYP4000Bitirme Çalışması 55555533335555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 12111411441141
SEC0011Mesleki Seçmeli 733333333333333
SEC0012Mesleki Seçmeli 833333333333333
SEC0013Mesleki Seçmeli 933333333333333
SEC0014Mesleki Seçmeli 1033333333333333
SYP1392Sanat Pedagojisi53535333355531
SYP1422Sanatçı Hakları 13333111551113
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma32211533331131
SYP2561Sanat ve Eleştiri33211311551131
SYP2982Mesleki İngilizce - 133211511531121
SYP2572Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 33111111551122
SYP3991 Mesleki İngilizce 233211522221121
SYP35711980’den Günümüze Türkiye’de Sanat33111111551111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce43111522221131
SYP3542Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma 33211322331131
SYP2441Sanat ve Matematik55333553555351
SYP2482Sanatta Pazarlama 44534555434445
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı45333333224444
FVP1402Görme Biçimleri 45333333224444
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri45333333224444
BSP3352Batı Mitolojisi 45333333224444
BSP3301Doğu Mitolojisi 45333333224444
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 45333333224444
FVP3701Fotoğraf ve Sanat45333333224444
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 55333553555351
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 33111111551111
SYP4472Kamusal Pratikler 55333555455553
SYP4492Müze Mevzuatı 43131411541145
SYP4521Müze İletişimi35111544551151
SYP4512Müze ve Galerilerde Eğitim43111414551143
SYP4312Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 45333333224444
BSP4332Felsefe ve Sanat45333333224444
BSP4382Kültürel Antropoloji - 2 45333333224444
FVP3722Sinema Göstergebilimi45333333224444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXX