Bileşik Sanatlar Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüMehmet NUHOĞLU
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bileşik Sanatlar Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGeçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek.
Mezunların Mesleki ProfiliTüm sanatsal çalışmalarını üretebilecekleri özel atölyelerini kurabilirler. Kültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller vb. yerlerde kişisel ve karma sergilere katılabilecekleri gibi buralarda çalışma olanakları da elde edebilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat kavramalarını kullanabilme
  2. Yaşamın değişim ve dönüşümünü değerlendirebilme
  3. Konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olma
  4. Proje geliştirebilme, sunabilme ve uygulayabilme
  5. Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
  6. Farklı bilgi ve becerileri, farklı bir yapı oluşturabilmek için kullanabilmek
  7. Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
  8. Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek
  9. Günlük yaşamla sanatı birleştirme becerisi
  10. Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
BSP1301 Desen 1 24048
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
BSP1231 Temel Modlaj Atölyesi 122035
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
BSP1062 aa Desen 2 24048
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
BSP1232 aa Temel Modlaj Atölyesi 214034
SYP4312 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 120022
SEC0002 Mesleki Seçmeli 130034
BSP2431 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 124047
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
BSP2451 Baskı Resim – 1 24045
BSP2231 aa Sanat Atölyesi 132047
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Mesleki Seçmeli 230034
SEC0004 Seçmeli 220023
BSP2432 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 224047
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
BSP2452 Baskı Resim – 224044
TDB1032 Türkçe 220002
BSP2032 aa Sanat Atölyesi 232047
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0007 Seçmeli 320023
BSP3011 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 24047
BSP3231 aa Sanat Atölyesi 324047
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Mesleki Seçmeli 530034
SEC0009 Seçmeli 420022
BSP3012 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 24046
BSP3292 Dijital Ortamda Sanat 24046
BSP3222 aa Sanat Atölyesi 424046
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010 Sosyal Seçmeli 130033
BSP4241 aa Açık Alan Uygulamaları24049
BSP4231 aa Sanat Atölyesi 524049
BSP4211 aa Güncel Sanat Atölyesi 24049
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0011 Mesleki Seçmeli 630034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 730034
BSP4000 aa Bitirme Çalışması 080412
BSP4252 aa Sergileme Yöntemleri280610
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 3-4-5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2422 Serigrafi Baskı Teknikleri30034
BSP3311 aa Çağdaş Sanat Estetiği 30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
BSP2541 Sanat Terminolojisi 20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
BSP2362 Güncel Sanat Terminolojisi 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
BSP3361 Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
BSP3642 Günümüz Türk Sanatı 20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
Mesleki Seçmeli 1-2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları30034
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları 30034
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama30034
BSP2401 Images of the Body30034
BSP2412 Kolaj-Asamblaj30034
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2561 Sinema ve Anlatım30034
Mesleki Seçmeli 6-7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP4382 Kültürel Antropoloji - 2 30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
FVP3722 Sinema Göstergebilimi30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BSP1101Temel Tasarım 1 5555255455
BSP1301Desen 1 5255455545
SYP1021Uygarlık Tarihi 1532142131
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 2532142131
MDB1031İleri İngilizce I1131133111
BSP1231Temel Modlaj Atölyesi 14352131525
BSP1102Temel Tasarım 2 5555255455
BSP1062Desen 2 5255455545
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 5532142241
MDB1032İleri İngilizce II1131133111
BSP1232Temel Modlaj Atölyesi 24352131525
SYP4312Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 5355324535
BSP3311Çağdaş Sanat Estetiği 5555351553
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri5555351552
BSP3352Batı Mitolojisi 5353353352
BSP3301Doğu Mitolojisi 5353353352
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 5555553332
FVP3701Fotoğraf ve Sanat5443444455
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı 5533111241
BSP2231Sanat Atölyesi 15455453545
BSP2431Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 15355355545
BSP2451Baskı Resim – 1 5155553525
TDB1031Türkçe 11421333131
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat5533433254
BSP2032Sanat Atölyesi 25243131215
BSP2432Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 25355355525
BSP2452Baskı Resim – 25155553525
TDB1032Türkçe 21421434131
BSP3231Sanat Atölyesi 33554555545
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 5533445353
BSP3011Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 5555555555
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1411134131
BSP3222Sanat Atölyesi 43554555545
BSP3282Disiplinlerarası Sanat5534155235
BSP3292Dijital Ortamda Sanat 5555255114
BSP3012Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 5555555555
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1411134131
BSP4231Sanat Atölyesi 53554555545
BSP4241Açık Alan Uygulamaları5555355335
BSP4211Güncel Sanat Atölyesi 5555555555
BSP4000Bitirme Çalışması 5355554453
BSP4252Sergileme Yöntemleri5555555553
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1231133111
BSP2541Sanat Terminolojisi 2533515232
BSP2262Mesleki İngilizce 1 5225515234
BSP2362Güncel Sanat Terminolojisi 2533515232
BSP3261Mesleki İngilizce 2 5225515234
BSP3361Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 5555555552
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1231133132
BSP3642Günümüz Türk Sanatı 5555555532
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler3542324242
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler3532444242
ITB3150Tarih ve Sinema4332344433
ITB3550İnsan Hakları 3432353352
ITB3010Sosyoloji4532344252
ITB3020Felsefeye Giriş4442254242
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları3332253242
ITB2030Bilim Felsefesi3332354333
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı3432333342
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 5555355112
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama5534554553
BSP2401 Images of the Body5335551553
BSP2412Kolaj-Asamblaj5335351555
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı3535253353
BSP4382Kültürel Antropoloji - 2 5555553332
BSP4332Felsefe ve Sanat5542544252
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 5543333455
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 5433444555
FVP3722Sinema Göstergebilimi4554433354

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXX