Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYapı programının amacı, yapının tasarım ve uygulama sürecini yöneten bir eleman olan mimarı, yapı üretimi konusunda, yapı-çevre-kullanıcı ilişkisi içinde, teknik ve bilimsel veriler ışığında araştırma yapmaya ve bu doğrultuda geliştirmeye yönlendirmektir. Bu amaçla yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi, uzman meslek adamı isteminin karşılanması ve nitelikli yapı üretiminin sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma konuları şunlardır : Sürdürülebilir yapı teknolojisi, Sağlıklı yapılarda sürdürülebilirlik, Geleneksel yapım teknikleri, Yapı ürünleri ve sağlık ilişkisi, Yapıda ürün seçimi ve kayıpları önleme, Yapı biyolojisi, Yalıtım sorunları ve çözümleri, Yapı içi hava kirliliği,Yapıda risk değerlendirmesi, Yapıda risk yönetimi, Yapım sistemlerinin teknolojik özellikleri, Kullanım amaçlarına göre yapım sistemleri, Geleneksel yapıların strüktürel koruması, Yapı sistemlerinin deprem performansının incelenmesi, Yapıların deprem performansının iyileştirilmesi, Çağdaş yapı teknolojilerinin incelenmesi, Yapı sistemlerinin hasar analizi, Geniş açıklıklı yapı sistemleri
Mezunların Mesleki ProfiliYapı bilgisi hakkında daha fazla donanımlı Y.Mimar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir bilimsel araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, değerlendirebilme, sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
  2. Analitik Düşünme Becerisi: Uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme
  3. Araştırma ve Değerlendirme: Bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni araştırmaya yol gösterici yönde kullanma becerisi
  4. Sunum ve İfade Becerisi: Ulusal ve uluslararası platformlarda, kendi alanlarında, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme becerisi
  5. Yapının Uygulanması ve Kullanımına İlişkin Karar Verme Becerisi; Yapının sistemi, ürünleri, güvenliği, riskleri, ayrıntıları vb. konusunda uzmanlaşma
  6. Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, yapma, fiziksel ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki her tür etkileşimi anlama becerisi
  7. Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama
  8. Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme
  9. Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanma ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgiyi edinme ve bu doğrultuda davranma
  10. Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC01 Seçmeli I30037.5
ELEC02 Seçmeli 230037.5
ELEC03 Seçmeli 330037.5
ELEC04 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC05 Seçmeli 530037.5
ELEC06 Seçmeli 630037.5
ELEC07 Seçmeli 730037.5
MIM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5718 Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM5704 Bilgisayar Destekli Bina Kurgusu30037.5
MIM5705 Çelik Yapılar30037.5
MIM5709 Ürün Seçim Yöntemleri I30037.5
MIM5701 Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 30037.5
MIM5710 Yangın Güvenlikli Tasarım 30037.5
MIM5707 Depremler ve Yer Yapısı30037.5
MIM5713 Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 30037.5
MIM5717 Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 30037.5
MIM5716 Yığma Yapı Davranışı30037.5
MIM5711 Yapı Biyolojisi30037.5
MIM5712 Yapı İçi Hava Niteliği30037.5
MIM5703 Asma Germe Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM5715 Yapılarda Cephe Kuruluşu 30037.5
MIM5702 Ahşap Yapılar30037.5
MIM5708 Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri30037.5
MIM5714 Yapılarda Bakım Onarım30037.5
MIM5706 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5705Çelik Yapılar1313225421
MIM5709Ürün Seçim Yöntemleri I3354441244
MIM5701Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 5553151314
MIM5710Yangın Güvenlikli Tasarım 2224453444
MIM5707Depremler ve Yer Yapısı324114433-
MIM5713Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 4553454314
MIM5717Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1413255221
MIM5716Yığma Yapı Davranışı2431452323
MIM5711Yapı Biyolojisi2255551545
MIM5712Yapı İçi Hava Niteliği2254551544
MIM5703Asma Germe Taşıyıcı Sistemler1321135411
MIM5715Yapılarda Cephe Kuruluşu 3445443334
MIM5702Ahşap Yapılar5355322314
MIM5708Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri4454555514
MIM5714Yapılarda Bakım Onarım5554554514
MIM5706Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3444415213
MIM5718Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler1233225332
MIM5704Bilgisayar Destekli Bina Kurgusu2211134231
MIM5001Seminer555522133-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi5555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX