Fizik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Program DirektörüSerap Güneş
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFizik Lisans programının amacı Fizik alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten fizikçiler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliFizikçi olarak mezun olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans yaparak özel okul ve dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
 2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
 3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 4. Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.
 5. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
 6. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
 7. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
 8. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.
 9. Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 10. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.
 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.
 12. Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.
 13. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
 14. Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 15. . Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 16. Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
 17. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
KIM1170 Genel Kimya30245
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
FIZ1991 Fizik 132049
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1072 Matematik 232046
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
FIZ1992 Fizik 232049
FIZ1032 Fizik Lab 100425
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ2091 Fizik 332046
FIZ2051 Fizik Lab 200425
FIZ2061 Fizikte Matematik Yöntemler 1 22034
FIZ2071 Fizikte Diferansiyel Denklemler22034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0003 Sosyal Seçmeli 2-130033
SEC0004 Sosyal Seçmeli 2-230033
SEC0005 Sosyal Seçmeli 2-330033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ2082 Modern Fizik32046
FIZ2092 Fizik Lab.300425
FIZ2102 Klasik Mekanik32046
FIZ2112 Termodinamiğe Giriş22036
FIZ2122 Mesleki İngilizce I20023
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3131 Kuantum Fiziği 132048
FIZ3141 Fizikte Sayısal Çözümleme 22034
FIZ3151 ELEKTRONİK 1 22036
FIZ3161 Mesleki İngilizce II20023
SEC0006 Seçmeli 1-120023
SEC0007 Seçmeli 1-220023
SEC0008 Sosyal Seçmeli 3-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3162 Kuantum Fiziği 232048
FIZ3172 Klasik Elektromanyetik Teori32046
FIZ3182 FOTONİK22034
SEC0009 Seçmeli 1-320023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-120023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1-220023
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-320023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4191 İstatistik Fiziğe Giriş22036
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-122036
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-222036
SEC0015 Mesleki Seçmeli 3-120023
SEC0016 Mesleki Seçmeli 3-220023
SEC0017 Seçmeli 2-120023
SEC0018 Seçmeli 2-220023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4000 Bitirme Çalışması0100512
SEC0019 Mesleki Seçmeli 4-120023
SEC0020 Mesleki Seçmeli 5-122036
SEC0021 Mesleki Seçmeli 6-100423
SEC0022 Seçmeli 2-320023
SEC0023 Seçmeli 2-420023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3322 Polimer Fiziğine Giriş 20023
FIZ3332 Ses Fiziği20023
FIZ3342 Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 120023
FIZ3352 Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 20023
FIZ3362 Fiziğin Tarihsel Gelişimi 20023
FIZ3392 Fizikte Matematik Yöntemler 2 20023
FIZ3372 Mesleki Terminoloji 120023
FIZ3382 Atom ve Molekül Fiziği 20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4401 Katıhal Fiziği 122036
FIZ4411 Çekirdek Fiziği 122036
FIZ4421 TEMEL TANECİKLER 22036
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4431 Polimerlerin Mekanik Özellikleri20023
FIZ4441 Biyofizik20023
FIZ4451 Mesleki Terminoloji 220023
FIZ4461 Elektrik Devrelerine Giriş20023
FIZ4491 Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi20023
FIZ4471 Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 220023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4481 SAĞLIK FİZİĞİ20023
FIZ4512 Sıvıhal Fiziğine Giriş20023
FIZ4522 Hidrojen Enerjisi 20023
FIZ4532 Atmosfer Fiziği20023
FIZ4502 X-Işınları20023
FIZ4552 Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi20023
FIZ4542 İnce Film Fiziğine Giriş20023
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4562 Elektronik II22036
FIZ4572 Çekirdek Fiziği 222036
FIZ4582 Katıhal Fiziği 222036
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4592 Elektronik Lab.100423
FIZ4602 Elektronik Lab.2 00423
FIZ4612 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ LAB.00423
FIZ4622 Çekirdek Fiziği Laboratuvarı00423
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
Seçmeli Dersler 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3260 Optik20023
FIZ3270 Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş20023
FIZ3990 Solar Enerji20023
FIZ3290 Astrofizik20023
FIZ3390 Maddenin Yapısına Giriş20023
FIZ3380 Güneş Pilleri20023
Seçmeli Dersler 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4210 Holografi20023
FIZ4230 Nanoteknoloji I20023
FIZ4220 Nanoteknoloji 220023
FIZ4240 Spektroskopi20023
FIZ4250 Çok Parçıklı Sistemlere Giriş20023

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617
FIZ1991Fizik 145--4444---------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22222222222222222
KIM1170Genel Kimya22322443333424323
TDB1031Türkçe 122322442243222222
MDB1031İleri İngilizce I44434443344444444
MAT1071Matematik 144444444444444444
FIZ2091Fizik 345--444----------
FIZ2051Fizik Lab 24-452245111111111
FIZ2061Fizikte Matematik Yöntemler 1 35213241211111111
FIZ2071Fizikte Diferansiyel Denklemler-55---5-5-5------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma44344444444454444
SEC0003Sosyal Seçmeli 2-121113121111233333
SEC0004Sosyal Seçmeli 2-221113121111233333
SEC0005Sosyal Seçmeli 2-321113121111233333
FIZ2082Modern Fizik44333132222223332
FIZ2092Fizik Lab.344444444444444444
FIZ2102Klasik Mekanik-33---3---3--2---
FIZ2112Termodinamiğe Giriş11454322254545555
FIZ2122Mesleki İngilizce I45112441112112111
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri---4343-------3--
FIZ1992Fizik 245--4444---------
FIZ1032Fizik Lab 111414542111111151
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 22222111111222211
TDB1032Türkçe 222311111111111111
MDB1032İleri İngilizce II44434444444444443
SEC0002Sosyal Seçmeli 1-221113121111233333
MAT1072Matematik 244444444444444444
FIZ3131Kuantum Fiziği 134342333433333111
FIZ3141Fizikte Sayısal Çözümleme 1--2--3-4-----5--
FIZ3151ELEKTRONİK 1 44224433333333334
FIZ3161Mesleki İngilizce II45112441112112111
FIZ3172Klasik Elektromanyetik Teori-55-5-5-5-5------
FIZ3182FOTONİK55555555555555555
FIZ3162Kuantum Fiziği 211131335233325434
FIZ4191İstatistik Fiziğe Giriş11121332353355555
FIZ4000Bitirme Çalışması55555555555555555
FIZ3322Polimer Fiziğine Giriş 34445554455544444
FIZ3332Ses Fiziği34445554455544444
FIZ3342Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 134445554455544444
FIZ3352Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 34445554455544444
FIZ3362Fiziğin Tarihsel Gelişimi 34445554455544444
FIZ3392Fizikte Matematik Yöntemler 2 34445554455544444
FIZ3372Mesleki Terminoloji 134445554455544444
FIZ3382Atom ve Molekül Fiziği 55555555555555555
FIZ4401Katıhal Fiziği 155555555555555555
FIZ4411Çekirdek Fiziği 155555555555555555
FIZ4421TEMEL TANECİKLER 55555555555555555
FIZ4431Polimerlerin Mekanik Özellikleri34445554455544444
FIZ4441Biyofizik34445554455544444
FIZ4451Mesleki Terminoloji 234444554455544444
FIZ4461Elektrik Devrelerine Giriş34445554455544444
FIZ4491Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi34445554455544444
FIZ4471Fiziğin Günlük Hayattaki Bazı Uygulamaları 244444444444444444
FIZ4512Sıvıhal Fiziğine Giriş34445554455544444
FIZ4522Hidrojen Enerjisi 34445554455544444
FIZ4532Atmosfer Fiziği4334554534541----
FIZ4502X-Işınları34445554455544444
FIZ4552Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi34445554455544444
FIZ4542İnce Film Fiziğine Giriş34445554455544444
FIZ4481SAĞLIK FİZİĞİ33333333333333333
FIZ4572Çekirdek Fiziği 234445554455544444
FIZ4582Katıhal Fiziği 234445554455544444
FIZ4562Elektronik II34445554455555---
FIZ4592Elektronik Lab.155555555555555555
FIZ4602Elektronik Lab.2 55555555555555555
FIZ4612ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ LAB.55555555555555555
FIZ4622Çekirdek Fiziği Laboratuvarı55555555555555555
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler33333333333333333
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş33333333333333333
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 33333333333333333
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 33333333333333333
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları33333333333333333
ITB2030Bilim Felsefesi33333333333333333
ITB3010Sosyoloji33333333333333333
ITB3020Felsefeye Giriş33333333333333333
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın32333333333333333
ITB3550İnsan Hakları 33333333333333333
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 33333333333333333
ITB3390Uygarlık Tarihi33333333333333333
FIZ3260Optik44444444444444444
FIZ3270Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş44444444444444444
FIZ3990Solar Enerji44444444444444444
FIZ3290Astrofizik44444444444444444
FIZ3390Maddenin Yapısına Giriş44444444444444444
FIZ3380Güneş Pilleri44444444444444444
FIZ4210Holografi44444444444444444
FIZ4230Nanoteknoloji I44444444444444444
FIZ4220Nanoteknoloji 244444444444444444
FIZ4240Spektroskopi44444444444444444
FIZ4250Çok Parçıklı Sistemlere Giriş44444444444444444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXXXXXX
PÇ-15XXXXXXX
PÇ-16XXXXXXXX
PÇ-17XXXXXXX