Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYapı Fiziği Doktora Programı, ışık, renk, ses ve ısı konularında bilimsel olayları kapsamlı, ayrıntılı ve sistematik bir biçimde araştırma, inceleme, irdeleme, yorumlama, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ve bilgi üretme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda önder araştırmacı ve akademisyenlerin yetişmesini hedefleyen bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciye kazandırılması hedeflenen nitelik, yapı fiziği alanında bağımsız araştırma yaparak bilgi üretme, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşma, birikimlerini tasarım, uygulama ve akademik faaliyetlerde kullanabilme becerisidir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı dışı ve yapı içinde fiziksel çevre konfor koşulları ile ilgili sorunların saptanması ve gerekli teknolojilerin kullanımı konusunda ilkelerin belirlenmesi. Fiziksel çevre konfor koşullarının mimari tasarım bağlamında ele alınması ve tasarıma fiziksel çevre etmenlerinin etkisi konusunda değerlendirme becerisi
 2. Fiziksel çevre öğeleri ile ilgili verilerin toplama, inceleme ve sınıflandırma becerisi.
 3. Fizik ortam koşulları ile ilgili temel ölçütleri yerleşim, yapı ve hacim ölçeğinde değerlendirme, yorumlama ve yenilikçi yaklaşımla uygulama ilkeleri ortaya koyma becerisi.
 4. Yerleşimlerde ve yapıların mimarisinde enerji etkin tasarım becerisi, kentsel ve mimari tasarım ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme ve yeni yaklaşımlar önerme becerisi
 5. Fiziksel Çevre ve Optimal Yaklaşım: Fiziksel çevre ile ilgili eleştiri becerisi, bilgiyi birleştirme, uygulama ve optimum fiziksel çevreye ilişkin çözümlerin oluşturulmasında farklı etmenleri sınıflandırma becerisi.
 6. Yapı performansı ve fiziksel çevrenin yerinde ölçümleme ve simulasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili gerekli donanımların kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesi
 7. Fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara ulaşma ve kullanabilme becerisi.
 8. Kentsel tasarıma ve mimari projelere yönelik çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde var olan yapı ve yerleşimlerin fiziksel çevre etmenleri açısından incelenmesi, değerlendirilmesi ve örneklerden yararlanılması konusunda gerekli donanımların kazandırılması
 9. Yapı gereçlerinin fiziksel çevre öğeleri açısından değerlendirilmesi, ölçülmesi ve uygulanması ile ilgili temel becerilerin kazandırılması.
 10. Dış cidarın kesit özelliklerinin belirlenmesinde fiziksel çevre açısından gerekli ölçütlerin belirlenmesi ve gerek kuramsal çalışmalar gerekse de uygulamalarda yararlanılabilecek temel ilkelerin geliştirilmesi amaçlı gerekli donanımların kazanımı
 11. Program içeriği fiziksel çevre açısından kapsamlı olan bir mimari projenin avan proje aşamasından uygulama ve detay projelerine kadar sistematik olarak geliştirilme ve fiziksel çevre etmenleri açısından değerlendirme becerisi kazandırma.
 12. Araştırmaya yönelik temel çalışmaları yürütebilme ve ilgili kongrelerde sunma ya da bilimsel dergilerde yayınlayabilme becerisinin kazandırılması.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC01 Seçmeli 130037.5
ELEC02 Seçmeli 230037.5
ELEC03 Seçmeli 330037.5
ELEC04 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC05 Seçmeli 530037.5
ELEC06 Seçmeli 630037.5
ELEC07 Seçmeli 730037.5
ELEC08 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6806 Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6001 Seminer02017.5
MIM6807 Günışığı Hesabı30037.5
MIM6813 Kent Aydınlatma30037.5
MIM6814 Müze ve Eski Yapı Aydınlatması30037.5
MIM6802 Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi30037.5
MIM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri30037.5
MIM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı30037.5
MIM6805 Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri30037.5
MIM6811 İleri Renk Kuramı30037.5
MIM6809 Işıklık Tasarımı30037.5
MIM6803 Enerji Etkin Tasarım30037.5
MIM6812 Kent akustiği30037.5
MIM6816 Stüdyolarda Akustik Tasarım 30037.5
MIM6815 Sanayide Gürültü Denetimi30037.5
MIM6801 Aydınlatmada Enerji Korunumu30037.5
MIM6810 İleri Akustik Kuramı30037.5
MIM6804 Etken Isıtma Sistemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MIM6807Günışığı Hesabı3243253435--
MIM6813Kent Aydınlatma3343-43531--
MIM6814Müze ve Eski Yapı Aydınlatması3453345533--
MIM6802Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi35---3-43---
MIM6817Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri33---55--4--
MIM6808Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı354--4354---
MIM6805Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri3335-45-55--
MIM6811İleri Renk Kuramı35---4223---
MIM6809Işıklık Tasarımı3355-5455---
MIM6803Enerji Etkin Tasarım3355445345--
MIM6801Aydınlatmada Enerji Korunumu323543524---
MIM6804Etken Isıtma Sistemleri3245345322--
MIM6806Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi3-55343424--
MIM6810İleri Akustik Kuramı35---3-44---
MIM6812Kent akustiği3233355411--
MIM6816Stüdyolarda Akustik Tasarım 3-53-54454--
MIM6815Sanayide Gürültü Denetimi3-33-55443--
MIM6001Seminer5523332533-5
MIM6000Doktora Tezi5535333--335

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXXXX