Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıÇevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilere mesleğin önemli alanlarında yer alan konularda sağlam bir teknik temeli pratik uygulama ve temel mühendislik bilimlerinin entegrasyonu aracılığıyla kazandırmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunların çalışma alanları içerisinde içme suyu ve atıksu tesis tasarımı, katı atık ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı ile hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve bunların alt dallarını sıralayabiliriz. Mezunlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun endüstriye sahip bir bölgede bulunduklarından mezunlarımız çok çeşitli iş bağlantıları kurabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Çevre Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
 2. Çevre Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
 3. Sınırlı yada eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi
 5. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
 6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 7. Çevre Mühendisliği problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 8. Mesleğin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
CEV5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5121 Biyoyakıt Üretim Teknolojileri30037.5
CEV5101 Anaerobik Arıtma Prosesleri30037.5
CEV5102 Atık Yönetim Teknolojileri30037.5
CEV5103 Atıkgaz Kontrolü30037.5
CEV5104 Atıksu Biyolojisi30037.5
CEV5105 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik30037.5
CEV5106 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları30037.5
CEV5107 Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 30037.5
CEV5119 Çevresel Risk Yönetimi 30037.5
CEV5108 Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler30037.5
CEV5109 Ekosistem Modellemesi30037.5
CEV5120 Filtrasyon30037.5
CEV5110 Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri30037.5
CEV5111 Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü30037.5
CEV5112 Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 30037.5
CEV5113 Katı Atık Depolama Teknikleri 30037.5
CEV9011 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı30037.5
CEV5115 Kimyasal Mikrobiyoloji30037.5
CEV5116 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu30037.5
CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar30037.5
CEV5118 Su Kimyası 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
CEV5104Atıksu Biyolojisi44444543454
CEV5109Ekosistem Modellemesi45454444334
CEV5108Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler45454555554
CEV5113Katı Atık Depolama Teknikleri 44344344344
CEV5116Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu54343435454
CEV5105Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik54434525555
CEV5111Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü55232455445
CEV5101Anaerobik Arıtma Prosesleri54555235552
CEV5117Özel ve Tehlikeli Atıklar44444545555
CEV9011Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı45443445455
CEV5102Atık Yönetim Teknolojileri45433454335
CEV5115Kimyasal Mikrobiyoloji55444544454
CEV5103Atıkgaz Kontrolü55442455444
CEV5118Su Kimyası 55545444444
CEV5110Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri43445142311
CEV5107Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 55555354352
CEV5106Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları55544453454
CEV5112Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 33433434334
CEV5119Çevresel Risk Yönetimi 54343435454
CEV5120Filtrasyon55554454454
CEV5121Biyoyakıt Üretim Teknolojileri54233335534
CEV5001Seminer54443535555
CEV5000Yüksek Lisans Tezi55555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X