Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıGünümüzde gelişen teknolojik olanaklarla birlikte kullanıcıların istek ve gereksinimlerindeki değişim mimari ürünlerde farklı yapı tiplerinin ortaya çıkmasına ve mekansal çeşitlenmeye neden olmuştur. Yaşanan bu değişim ve gelişimle birlikte mimarlık konularında da farklı uzmanlık alanları doğmuştur. Bu bağlamda Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı’nın temel ilgi alanı, özellikle karmaşık fonksiyonlu yapı tiplerinin planlama, programlama, tasarlama, uygulama ve işletme konularını irdelemek ve bu aşamaların kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın yapı üretim alanına açtığı bir yeni kanal da yapılı çevrenin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden ele alınmasıdır. Program genel anlamda öğrencinin yapı tiplerinde ve sürdürülebilirlik alanında yoğunlaşması ve uzmanlaşmasını sağlar. Her dönem öğrenci görüşleri alınarak tespit edilenyapı tipleri konusunda eğitim yapılır. Öğrenci belirlenen yapı tipi ile ilgili dersler alır, dersler kapsamında uzmanlarla ilişki kurar, tasarım ve araştırmalar yapar. Tez de aynı konuyla ilgilidir. Süreç eğitmenin bilgi aktarmasından çok öğrencinin derse doğrudan katılımının sağlanması ile birlikte araştırma, düşünme ve tartışma becerilerini geliştirme odaklıdır. Tezlerde yeni yöntem önermek ya da var olan bir yöntemin uygulaması beklenir.
Mezunların Mesleki ProfiliDoktor Mimar
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olma
 2. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 3. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
 4. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 5. Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünerek, değişime öncülük edebilme becerisi
 6. Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 7. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
 8. Mimarlık bilgi alanı içindeki farklı disiplinlerle ilişki kurabilme
 9. Bir akademik araştırmayı/diyalogu diyalektik olarak yürütme becerisi
 10. Mesleki uygulama etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal çözümler bulabilme becerisi
 11. İlgili olduğu araştırma alanı hakkında, konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli 530037.5
ELEC 006 Seçmeli 630037.5
ELEC 007 Seçmeli 730037.5
ELEC 008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6203 Büro Binaları 230037.5
MIM6209 Ticaret ve Alışveriş Binaları 230037.5
MIM6207 Mimarlık Okumaları 30037.5
MIM6204 Esneklik ve Gelişme - Ek Binalar 30037.5
MIM6211 Yaşlı ve Engelli Binaları 230037.5
MIM6208 Sürdürülebilir Mimari 2 30037.5
MIM6210 Turizm Binaları 230037.5
MIM6201 Bina Araştırma Projesi 230037.5
MIM6205 Kıyı Turizmi ve Mimarlığı 30037.5
MIM6202 Bina Çözümleme 30037.5
MIM6206 Mekansal Kademelenme30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MIM6203Büro Binaları 245---3-4445
MIM6209Ticaret ve Alışveriş Binaları 23-55--55553
MIM6207Mimarlık Okumaları -5--44-4545
MIM6204Esneklik ve Gelişme - Ek Binalar 35-5-45-455
MIM6211Yaşlı ve Engelli Binaları 24-3-44----3
MIM6208Sürdürülebilir Mimari 2 45-3----3--
MIM6210Turizm Binaları 221113-35325
MIM6201Bina Araştırma Projesi 25-5---44-4-
MIM6205Kıyı Turizmi ve Mimarlığı 12341-25224
MIM6202Bina Çözümleme 41431-34235
MIM6206Mekansal Kademelenme44-----3434
MIM6000Doktora Tezi55555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX
PÇ-11XXXXX