Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBölge Planlama YL Programı, bölge bilimi ve bölge planlama alanlarının kesişme noktasında, çeşitli disiplinlerle ilişki içerisinde yürütülecek bir program olarak tanımlanmıştır. Dünyanın pek çok ülkesindeki öğretim kurumlarında bölge planlaması genellikle bu anlayışla yürütülmektedir. Bu programlar coğrafyadan sosyolojiye, ekolojiden siyaset bilimine uzanan bir yelpaze içinde farklı disiplinlerin bileşimleri halinde oluşturulmuştur.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Ülke ve bölge planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Bölgesel gelişme ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Ülke ve bölge planlama alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; bölge planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve bölgeyi algılayabilme, politika ve strateji geliştirebilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak bölge planlama alanında uygulayabilme
  7. Bölge bilimi ve planlama alanındaki temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPBP1 Seçmeli 0130037.5
SBPBP2 Seçmeli 0230037.5
SBPBP3 Seçmeli 0330037.5
SBPYLO1 Seçmeli 0430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPBP4 Seçmeli 0530037.5
SBPBP5 Seçmeli 0630037.5
SBPYLO2 Seçmeli 0730037.5
SBP5001 Seminer32037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5107 Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5108 Turizm ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5109 Kapsamlı Afet Yönetimi30037.5
SBP5516 Çevre Politikaları 30037.5
SBP6102 Ekolojik Planlama30037.5
SBP5304 Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5517 Kaynak Analizi I30037.5
SBP5105 İletişim, Yönetim ve Planlama30037.5
SBP5104 Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar30037.5
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 20037.5
SBP6116 Sanayi Coğrafyası ve Planlaması30037.5
SBP6117 Sosyal Sermaye ve Planlama30037.5
SBP5110 Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama30037.5
SBP5011 Araştırma Yöntemleri30037.5
SBP5106 Kırsal Kalkınma30037.5
SBP5208 Turizm Planlaması ve Yönetimi30037.5
SBP5101 Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları30037.5
SBP5103 Çevre Politikaları ve Yönetimi 30037.5
SBP5102 Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBPBP1Seçmeli 014444444444
SBPBP2Seçmeli 024444444444
SBPBP3Seçmeli 034444444444
SBPYLO1Seçmeli 043333333333
SBPBP4Seçmeli 054444444444
SBPBP5Seçmeli 064444444444
SBPYLO2Seçmeli 073333333333
SBP5001Seminer4443222243
SBP6117Sosyal Sermaye ve Planlama4455544355
SBP5011Araştırma Yöntemleri5454333555
SBP5518Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 4354555545
SBP6116Sanayi Coğrafyası ve Planlaması5535455255
SBP5110Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama5545443455
SBP5106Kırsal Kalkınma4332354335
SBP5208Turizm Planlaması ve Yönetimi4555444355
SBP5104Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar3423454335
SBP5107Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme3523544125
SBP5109Kapsamlı Afet Yönetimi4344444455
SBP5516Çevre Politikaları 2343353355
SBP6102Ekolojik Planlama3443354455
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar2452255235
SBP5517Kaynak Analizi I4434555455
SBP5105İletişim, Yönetim ve Planlama3333333335
SBP5103Çevre Politikaları ve Yönetimi 5533454135
SBP5108Turizm ve Bölgesel Gelişme4425555355
SBP5101Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları5545555455
SBP5102Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi5445554355
SBP5000Yüksek Lisans Tezi4444444445

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX