Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMustafa Sivri
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Mühendisliği; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kuran ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapan mühendisleri yetiştiren bir bilim dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.
 2. Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.
 3. Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.
 4. Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.
 5. Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren algoritmaları oluşturur ve uygular.
 6. Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar İngilizceyi kullanma becerisi kazanır.
 7. Endüstride ve bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
 8. Eğitim faaliyetlerinde bulunur.
 9. Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.
 10. Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.
 11. Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.
 12. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
 13. Uluslararası alanda yapılan mesleği ile ilgili çalışmaları takip eder.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1501 Analiz 1 50056
MTM1511 Programlama Dilleri I 22035
MTM1521 Matematik Mühendisligine Giriş 20024
MTM1531 Lineer Cebir 40045
MTM1541 Ayrık Matematik20022
MDB1031 İleri İngilizce I30033
FIZ1001 Fizik 130245
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1502 Analiz 2 50056
MTM1512 Programlama Dilleri II 22035
MTM1522 Soyut Matematik 30034
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM1542 Matematik Lojik20023
MDB1032 İleri İngilizce II30033
FIZ1002 Fizik 230245
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MTM2501 İleri Analiz 1 50056
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
MTM2521 Nümerik Analiz 1 30035
MTM2531 Diferansiyel Denklemler50056
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0001 Sosyal Seçmeli30033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2502 İleri Analiz 2 50056
MTM2512 Olasılık ve İstatistik 32045
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I30034
MTM2532 Analitik Geometri40045
TDB1032 Türkçe 220002
MTM2002 Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı00002
SEC0001 Seçmeli 130036
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3501 Lineer Programlama Teorisi30034
MTM3511 Mekanik I40046
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
SEC0003 Seçmeli 230036
SEC0004 Seçmeli 330036
SEC0005 Seçmeli 430036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3002 aa Sorun Çözüm Teknikleri Stajı00002
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3522 Cebir30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0006 Seçmeli 530036
SEC0007 Seçmeli 630036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4511 Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 12028
SEC0008 Seçmeli 730036
SEC0009 Seçmeli 830036
SEC0010 Seçmeli 930036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
MTM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Seçmeli 1030036
SEC0012 Seçmeli 1130036
SEC0013 Seçmeli 1230036
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2552 İntegral Denklemler 30036
MTM2562 Fark Denklemleri30036
MTM2572 Tansörel Analiz 30036
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3521 Analitik Mekanik30036
MTM3531 Özel Fonksiyonlar 30036
MTM3541 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 30036
MTM3551 İntegral Dönüşümler30036
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı 30036
MTM3591 Bulanık Mantık 30036
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3601 Nümerik Analiz 230036
MTM3611 Matematik Tarihi 30036
MTM3621 Diferansiyel Geometri 30036
MTM3631 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler30036
MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 30036
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3542 Varyasyonlar Hesabı30036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3562 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş 30036
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3582 Matris Analizi 30036
MTM3592 Simülasyon Teknikleri30036
MTM3602 Mekanik II 30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
MTM3622 ASP.NET İle İnternet Programlama30036
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4541 Dinamik30036
MTM4551 Proje Planlama ve Yönetimi30036
MTM4561 Matematik Mühendisliği için Biomekanik30036
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4571 Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4591 Elastisite Teorisi30036
MTM4601 Kompleks Analiz 230036
MTM4611 C# İle Programlama30036
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4621 Eşitsizlikler30036
MTM4631 Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4651 Yapay Görü 30036
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4522 Fonksiyonel Analize Giriş30036
MTM4532 Şifrelemeye Giriş 30036
MTM4542 Görsel Programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4562 Mesleki Terminoloji 30036
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4572 Matematik Felsefesi 30036
MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM4592 Bilişim Etiği30036
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4612 Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 30036
MTM4672 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci 30036
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4622 Yapay Zeka30036
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler30036
MTM4642 Veri haberleşmesi ve Network30036
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 30036
MTM4662 MS SQL Veritabanı30036
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MTM1501Analiz 1 5533135333155
MTM1511Programlama Dilleri I 5353535134555
MTM1521Matematik Mühendisligine Giriş 5553313355355
MTM1531Lineer Cebir 4444112543155
MTM1541Ayrık Matematik5355123344355
MDB1031İleri İngilizce I1311133544445
FIZ1001Fizik 14524133133333
MTM1502Analiz 2 5553313533155
MTM1512Programlama Dilleri II 5555533355555
MTM1522Soyut Matematik 5444433444345
MTM1532Finans Matematiğine Giriş5454533354455
MTM1542Matematik Lojik3435424233335
MDB1032İleri İngilizce II1311133544445
FIZ1002Fizik 24524133133333
MTM2501İleri Analiz 1 3533113533315
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları5355533555555
MTM2521Nümerik Analiz 1 2232314444335
MTM2531Diferansiyel Denklemler5355111155555
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1311154544445
TDB1031Türkçe 12324154555551
MTM2002Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı5525535155554
MTM2502İleri Analiz 2 3533113333355
MTM2512Olasılık ve İstatistik 5555333333445
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I5553535355555
MTM2532Analitik Geometri4444112543355
TDB1032Türkçe 22324154555551
MTM3501Lineer Programlama Teorisi5454533354455
MTM3511Mekanik I4433123233345
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1312112432151
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler3333113333355
MTM3512Kompleks Analiz 12343112353345
MTM3522Cebir5455544433555
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1311154555445
MTM3002Sorun Çözüm Teknikleri Stajı5555535155554
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1312112432151
MTM4501Yöneylem Araştırması5454555554455
MTM4511Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 5555555353555
MTM4502Optimizasyon Teknikleri5454533354455
MTM4000Bitirme Çalışması5555555454555
MTM2552İntegral Denklemler 4345122533355
MTM2562Fark Denklemleri4454533334455
MTM2572Tansörel Analiz 4333113225555
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş4455521333545
MTM3521Analitik Mekanik4333113313555
MTM3531Özel Fonksiyonlar 2433223333335
MTM3541Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 5555533355535
MTM3551İntegral Dönüşümler4554224532155
MTM3561Sigorta Matematiğine Giriş5355535435525
MTM3571İşletim Sistemleri2525213345545
MTM3581Bilgisayar Tasarımı 4555555334535
MTM3591Bulanık Mantık 5444434444355
MTM3601Nümerik Analiz 23353513333555
MTM3611Matematik Tarihi 5455554443335
MTM3621Diferansiyel Geometri 3355333555355
MTM3631Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler5333332123555
MTM3641Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 5355534445555
MTM3542Varyasyonlar Hesabı3355313133335
MTM3552Yazılım Mühendisliği5555533345535
MTM3562Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 3353513333555
MTM3572Hata Düzelten Kodlara Giriş 5444433454345
MTM3582Matris Analizi 5555313553355
MTM3592Simülasyon Teknikleri5555535544555
MTM3602Mekanik II 4433123233345
MTM3612Zaman Serileri Analizi5454533354455
MTM3622ASP.NET İle İnternet Programlama3535533345545
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama5521515251525
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn5444433444345
MTM4541Dinamik5335113311335
MTM4551Proje Planlama ve Yönetimi4555535153555
MTM4561Matematik Mühendisliği için Biomekanik5555313153555
MTM4571Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 5545445155455
MTM4581Oyunlar Teorisine Giriş 5454533354455
MTM4591Elastisite Teorisi4444323223555
MTM4601Kompleks Analiz 22343112343345
MTM4611C# İle Programlama3535533345545
MTM4621Eşitsizlikler4454533334455
MTM4631Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı3533335333555
MTM4641Veri Madenciliğine Giriş5555555243545
MTM4651Yapay Görü 5444433444345
MTM4522Fonksiyonel Analize Giriş3533334543555
MTM4532Şifrelemeye Giriş 5444433445455
MTM4542Görsel Programlama5444433444345
MTM4552Görüntü İşleme 5555531155555
MTM4562Mesleki Terminoloji 1324153355555
MTM4572Matematik Felsefesi 5455544435445
MTM4582Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 2222112222235
MTM4592Bilişim Etiği1313113255555
MTM4602Web Programlama5444433444345
MTM4612Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 5533113113335
MTM4672İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci 1222323332253
MTM4622Yapay Zeka5555555555555
MTM4632Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler5445533445555
MTM4642Veri haberleşmesi ve Network2345351235415
MTM4652Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 5444433444345
MTM4662MS SQL Veritabanı3535533345545
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 1111111222245
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1212132332245
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111121211155
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi 1312111321141
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 1312111321141
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 1312111321141
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 1312111321141
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 1312111321141
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 1312111321141
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 1312111321141
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 1312111321141
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi 1312111321141

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXXXXXXX