Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıAdayların, şehir ve bölge planlama disiplinin interdisipliner yapısı ile örtüşecek şekilde, başta mekan olmak üzere, çevre, toplum, ekonomi, hukuk ve politika gibi konu başlıkları altında, kentsel tasarım ölçeğinden ülke ve bölge planlama ölçeğine uzanan geniş bir yelpazede araştırma yapmalarına olanak sunan bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliDoktora programından mezun öğrenciler akademisyen olmalarının yanı sıra kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı olarak çalışma olanakları bulabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Şehir planlama alanında doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Şehir planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
  5. Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda uygulayabilme
  7. Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
072PHD1 Seçmeli 130037.5
072PHD2 Seçmeli 230037.5
072PHD3 Seçmeli 330037.5
072PHD4 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
072PHD5 Seçmeli 530037.5
072PHD6 Seçmeli 630037.5
072PHD7 Seçmeli 730037.5
072PHD8 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6111 Soylulaşma ve Kent30037.5
SBP6115 Yöntembilim30037.5
SBP6116 Sanayi Coğrafyası ve Planlaması30037.5
SBP6110 Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme30037.5
SBP6113 Toplumsal Hareketler30037.5
SBP6102 Ekolojik Planlama30037.5
SBP6117 Sosyal Sermaye ve Planlama30037.5
SBP6101 Anadolu Türk Şehri30037.5
SBP5110 Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama30037.5
SBP6107 Küreselleşme ve Küresel Kentler30037.5
SBP6109 Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar30037.5
SBP6108 Metropoliten Alanlarda Kent Formu, Yapısı ve Kentsel Ulaşım30037.5
SBP6104 Eşik Analizi Yöntemleri30037.5
SBP6112 Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 30037.5
SBP6105 İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 30037.5
SBP6114 Yaratıcı Kentler30037.5
SBP6106 Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBP6111Soylulaşma ve Kent4543543445
SBP6115Yöntembilim5544433445
SBP6116Sanayi Coğrafyası ve Planlaması5535455255
SBP6110Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme5535555255
SBP6113Toplumsal Hareketler5535355255
SBP6102Ekolojik Planlama2444553245
SBP6117Sosyal Sermaye ve Planlama4544333245
SBP6101Anadolu Türk Şehri5524555245
SBP5110Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama5322555255
SBP6107Küreselleşme ve Küresel Kentler5434555355
SBP6114Yaratıcı Kentler1544555145
SBP6106Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım5334555355
SBP6104Eşik Analizi Yöntemleri5453443445
SBP6112Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 4455555455
SBP6105İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 5544555335
SBP6109Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar5545555155
SBP6108Metropoliten Alanlarda Kent Formu, Yapısı ve Kentsel Ulaşım5---------
SBP6000Doktora Tezi3544555355

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXX