Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıÜlkemizdeki fiziksel ve toplumsal kültürel mirasın sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde korunması ve bunun kavramsal ve uygulamalı boyutlarda ‘ehil’ meslek adamları tarafından yürütülmesi amacıyla ‘Kentsel Koruma ve Planlama’ yüksek lisans programı eğitimini kurgulanmıştır. ‘Kentsel Koruma ve Planlama’ yüksek lisans programı altında; • koruma kavramı ve kentsel koruma alanlarının, kentsel büyüme ve değişim süreçleri içinde karşı karşıya kaldıkları sorunların farklı boyutları (mekansal, ekonomik, toplumsal ve hukuksal) ile irdelenmesi, • dünyada kentsel koruma alanlarının (eski kent çekirdeklerinin) yeri, değişen rollerinin irdelenmesi, • bu sorunlara yönelik modellerin üretilmesi, gibi kavramsal boyutta tartışmaların yanı sıra mekansal sorun ve önerilerin uygulama perspektifi içinde nasıl ortaya koyulacağına ilişkin uygulamalı çalışmaların da yapılması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Koruma ve planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Koruma ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Koruma alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; koruma ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve koruma alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak koruma ve planlama alanında uygulayabilme
  7. Koruma bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKKP1 Seçmeli 0130037.5
SBPKKP2 Seçmeli 0230037.5
SBPYLO1 Seçmeli 0330037.5
SBPYLO2 Seçmeli 04 30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKKP3 Seçmeli 0530037.5
SBPKKP4 Seçmeli 0630037.5
SBPYLO3 Seçmeli 0730037.5
SBP5001 Seminer32037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5306 Koruma Felsefesi ve Kuramı 30037.5
SBP5308 Toplum, Kimlik ve Mekan 30037.5
SBP5307 Koruma Politikaları ve Uygulamaları 30037.5
SBP5207 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 30037.5
SBP5303 Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma30037.5
SBP5406 Kent Arkeolojisi30037.5
SBP5013 Konutun Evrimi30037.5
SBP5011 Araştırma Yöntemleri30037.5
SBP5408 Kentsel Morfoloji30037.5
SBP5205 Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 30037.5
SBP5202 Fiziksel Planlamada Güncel Konular 30037.5
SBP5304 Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5014 Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler30037.5
SBP5409 Şehirsel Tasarım 30037.5
SBP5305 Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları30037.5
SBP5204 Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları32047.5
SBP5209 Turizm Politikaları ve Dönüşüm30037.5
SBP5208 Turizm Planlaması ve Yönetimi30037.5
SBP5203 Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım30037.5
SBP5012 Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi30037.5
SBP5301 Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri30037.5
SBP5302 Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBPKKP1Seçmeli 014444444444
SBPKKP2Seçmeli 024444444444
SBPYLO1Seçmeli 033333333333
SBPYLO2Seçmeli 04 3333333333
SBPKKP3Seçmeli 054444444444
SBPKKP4Seçmeli 064444444444
SBPYLO3Seçmeli 073333333333
SBP5001Seminer4443222253
SBP5306Koruma Felsefesi ve Kuramı 3533355355
SBP5308Toplum, Kimlik ve Mekan 5535455255
SBP5307Koruma Politikaları ve Uygulamaları 4543554355
SBP5207Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 3434555355
SBP5303Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma5435555355
SBP5406Kent Arkeolojisi4335543455
SBP5013Konutun Evrimi5434555255
SBP5011Araştırma Yöntemleri5333333455
SBP5408Kentsel Morfoloji5524554445
SBP5205Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 1444555155
SBP5202Fiziksel Planlamada Güncel Konular 4455555455
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar2452255235
SBP5014Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler5455555255
SBP5409Şehirsel Tasarım 4534554135
SBP5305Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları3433335255
SBP5204Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları2451233455
SBP5209Turizm Politikaları ve Dönüşüm3344455555
SBP5208Turizm Planlaması ve Yönetimi3344455555
SBP5203Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım4355345555
SBP5012Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi5433453335
SBP5301Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri5215212545
SBP5302Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri 3455444445
SBP5000Yüksek Lisans Tezi4444444445

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX