Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Program DirektörüMustafa Düldül
Programın TürüLisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Lisans Programı (2. Öğretim) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak hayata atılırlar. Ve bu bilgilerini bankacılık, sigortacılık, eğitim, bilişim teknolojileri vb. gibi alanlarda kullanabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel matematik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak
 2. Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 3. Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve matematiksel modelleme kurarak çözüm üretebilmek
 4. Disiplinlerarası yaklaşımla matematiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek
 5. Çeşitli kaynaklara başvurma ve kullanma becerisini geliştirmek
 6. Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışma yapabilme yeteneği kazanmak
 7. Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
 8. Araştırma yaparak yeni kavramlar öğrenme, hayat boyu öğrenme ve kendini yenileme anlayışını kazanabilmek
 9. Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az birini etkin bir şekilde kullanabilmek
 10. Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
 11. Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak
 12. Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylar ile soyut kavramları ilişkilendirmek ve çözümlere bu yaklaşımlarla ulaşmak
 13. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1141 Matematik Analiz I42057
MAT1151 Lineer Cebir 140045
MAT1161 Soyut Matematik30033
MAT1171 Bilgisayar Programlamaya Giriş32045
FIZ1001 Fizik 130245
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1142 Matematik Analiz II42057
MAT1152 Lineer Cebir 240045
MAT1162 Sayılar Teorisine Giriş30035
FIZ1002 Fizik 230245
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1032 İleri İngilizce II30033
SEC0001 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2041 Matematik Analiz III42057
MAT2071 Diferansiyel Denklemler 140045
MAT2091 Cebir I40046
MAT2111 Lineer Programlama30035
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0002 Sosyal Seçmeli 230033
28 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2042 Matematik Analiz IV42057
MAT2072 Diferansiyel Denklemler 230034
MAT2092 Cebir II 40046
MAT2051 Analitik Geometri 130035
MAT2182 Olasılık ve İstatistik40046
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3062 Reel Analize Giriş40046
MAT3161 Soyut Cebir30036
MAT3151 Diferansiyel Geometri 130036
MAT3181 Sayısal Analiz I40046
SEC0003 Mesleki Seçmeli 130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4061 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 140046
MAT3072 aa Kısmi Diferansiyel Denklemler40046
MAT3152 Diferansiyel Geometri 230036
SEC0004 Mesleki Seçmeli 230036
SEC0005 Sosyal Seçmeli 330033
27 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4041 Fonksiyonel Analize Giriş 40046
SEC0006 Mesleki Seçmeli 330036
SEC0007 Mesleki Seçmeli 430036
SEC0008 Mesleki Seçmeli 530036
SEC0009 Mesleki Seçmeli 630036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3171 Topolojiye Giriş40046
MAT4000 Bitirme Çalışması08049
SEC0010 Mesleki Seçmeli 730036
SEC0011 Mesleki Seçmeli 830036
SEC0012 Sosyal Seçmeli 430033
30 Toplam:
235 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3210 aa Bulanık Mantığa Giriş30036
MAT3320 Hilbert Uzaylarına Giriş30036
MAT3220 Kodlama Teorisine Giriş30036
MAT3330 Değişmeli Cebir 30036
MAT3230 Matematiksel İstatistik 30036
MAT3240 Yöneylem Araştırması30036
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3250 Ayrık Matematik30036
MAT3350 Boole Cebirine Giriş30036
MAT3260 aa Şifrelemeye Giriş30036
MAT3340 Bulanık Gruplar30036
MAT3270 Sayısal Analiz II30036
MAT3280 İntegral Denklemlere Giriş30036
MAT3290 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar30036
MAT3310 Oyunlar Teorisi30036
Mesleki Seçmeli 3, 4, 5 ve 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4340 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 230036
MAT4350 Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler30036
MAT4360 Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT4370 Yüzeyler Teorisi30036
MAT4380 Tensör Cebiri30036
MAT4390 Kontrol Teoriye Giriş30036
MAT4410 Halkalar ve Modüller30036
MAT4220 Bilgisayar Programlama 130036
MAT4230 Lineer Fark Denklemleri30036
MAT4240 Matematik Tarihi30036
MAT4250 Sigorta Matematiği30036
MAT4260 Finans ve Yönetim Matematiği30036
MAT4420 Klasik Matris Gruplarına Giriş 30036
Mesleki Seçmeli 7 ve 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4510 Lineer Operatörlere Giriş30036
MAT4430 Riesz Uzaylarına Giriş30036
MAT4440 Pozitif Operatörlere Giriş30036
MAT4450 Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 30036
MAT4460 Düzlemsel Kinematik30036
MAT4470 Öklid Dışı Geometri30036
MAT4270 Graf Teoriye Giriş30036
MAT4480 Galois Teorisi30036
MAT4490 aa Cebirsel Geometriye Giriş 30036
MAT4280 Veri Yapıları30036
MAT4290 Bilgisayar Programlama 230036
MAT4310 Optimizasyon Teknikleri30036
MAT4320 Sistem Analizi 30036
MAT4330 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30036
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
RES1012 Bilgisayar 230033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
Sosyal Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MAT1141Matematik Analiz I4544454424355
MAT1151Lineer Cebir 14544454424352
MAT1161Soyut Matematik4544454424355
FIZ1001Fizik 14544454424355
MDB1031İleri İngilizce I4544454424355
TDB1031Türkçe 14544454424355
MAT1171Bilgisayar Programlamaya Giriş4554435455555
MAT1142Matematik Analiz II4544454424355
MAT1152Lineer Cebir 24544454424352
FIZ1002Fizik 24544454424355
MDB1032İleri İngilizce II4544454424355
TDB1032Türkçe 24544454424355
MAT1162Sayılar Teorisine Giriş4544454454355
MAT2041Matematik Analiz III4544454424355
MAT2071Diferansiyel Denklemler 14544454425353
MAT2091Cebir I4544454424355
MAT2111Lineer Programlama4545455533343
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I4555455554355
MAT2042Matematik Analiz IV4544454424355
MAT2072Diferansiyel Denklemler 24544455425453
MAT2092Cebir II 4544454424355
MAT2051Analitik Geometri 14544454424352
MAT2182Olasılık ve İstatistik4543454545445
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 4555455554355
MAT3181Sayısal Analiz I4555555445454
MAT3151Diferansiyel Geometri 14544454424355
MAT3062Reel Analize Giriş4544454454355
MAT3161Soyut Cebir4544454454355
MAT4061Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 14544454544351
MAT3152Diferansiyel Geometri 24544454424355
MAT3072Kısmi Diferansiyel Denklemler5554454425353
MAT4041Fonksiyonel Analize Giriş 4544454424355
MAT3171Topolojiye Giriş4544454454355
MAT4000Bitirme Çalışması4544454454355
MAT3210Bulanık Mantığa Giriş4544454454355
MAT3320Hilbert Uzaylarına Giriş4544454454355
MAT3220Kodlama Teorisine Giriş4544454454355
MAT3330Değişmeli Cebir 4544454454355
MAT3230Matematiksel İstatistik 4544454454355
MAT3240Yöneylem Araştırması4544454454355
MAT3250Ayrık Matematik4544454454355
MAT3350Boole Cebirine Giriş4544454454355
MAT3260Şifrelemeye Giriş4544454454355
MAT3340Bulanık Gruplar4544454454355
MAT3270Sayısal Analiz II4544454454355
MAT3280İntegral Denklemlere Giriş4544454454355
MAT3290Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar4544454454355
MAT3310Oyunlar Teorisi4544454454355
MAT4340Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 24544454454355
MAT4350Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler4544454454355
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 4544454454355
MAT4370Yüzeyler Teorisi4544454454355
MAT4380Tensör Cebiri4544454454355
MAT4390Kontrol Teoriye Giriş4544454454355
MAT4410Halkalar ve Modüller4544454454355
MAT4220Bilgisayar Programlama 14554435455555
MAT4230Lineer Fark Denklemleri4544454454355
MAT4240Matematik Tarihi4544454454355
MAT4250Sigorta Matematiği4544454454355
MAT4260Finans ve Yönetim Matematiği4544454454355
MAT4420Klasik Matris Gruplarına Giriş 4544454454355
MAT4510Lineer Operatörlere Giriş4544454454355
MAT4430Riesz Uzaylarına Giriş4544454454355
MAT4440Pozitif Operatörlere Giriş4544454454355
MAT4450Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 4544454454355
MAT4460Düzlemsel Kinematik4544454454355
MAT4470Öklid Dışı Geometri4544454454355
MAT4270Graf Teoriye Giriş4544454454355
MAT4480Galois Teorisi4544454454355
MAT4490Cebirsel Geometriye Giriş 4544454454355
MAT4280Veri Yapıları4544454454355
MAT4290Bilgisayar Programlama 24544454424352
MAT4310Optimizasyon Teknikleri4544454454355
MAT4320Sistem Analizi 4544454454355
MAT4330Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri4544454454355
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1122513514325
RES1012Bilgisayar 23234433233323
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1122423414515
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1122514515525
ITB2030Bilim Felsefesi1233435533444
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1134425325544
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1122524415425
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1122313415524
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 2222513515415
ITB3020Felsefeye Giriş1122414315545
ITB3320İktisadi Suçlar 2111412414525
ITB3550İnsan Hakları 1122513515535
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111513515525
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111314415525
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111413514525
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111414515525
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111413413425
ITB3560Siyaset Felsefesi1111313414425
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 1111413314345
ITB3150Tarih ve Sinema1122414514425
ITB3390Uygarlık Tarihi1111514415515
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 2213412313424
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 2213412313424
ITB3010Sosyoloji4544454424355
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 2213412313424
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 2213412313424

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXXX