Müzik Toplulukları Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüEvren Bilge Kutlay
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik Toplulukları Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı- YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik entelektüelleri yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek. - Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek. - Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Mezunların Mesleki Profili Öğrencinin çalgısında yeterli artistik ve teknik performansa sahip olmasını sağlamak. - Öğretim yaşantısı boyunca sahip olduğu becerileri canlı performans deneyimlerinde sergileyebilmesini sağlamak. - Enstrümanında virtüözite esaslarını pedagojik ilkeler doğrultusunda verebilecek yetiye sahip öğretim elemanlarıyla çalışabilmelerini sağlamak. - Öğrenim yaşantıları boyunca kendi dalları dışında farklı sanat dallarıyla ilişkide olmalarını sağlamak ve onları bu konuda bilgilendirmek. - Araştırmacı yönlerini geliştirecek ödevler, projeler içinde yer almalarını sağlamak.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  2. Müziğe ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alana özgü kuramsal, tarihsel, estetik bilgiye sahip olurlar.
  3. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Kendi alanları ile ilgili İngiliz dilindeki kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.
  7. Müzik alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. Müzikte tasarım ve uygulama yöntemlerini, 21. Yüzyıl müzik akımlarını yetkin bir şekilde özümseyebilir ve yeni yorumlar ortaya çıkarabilirler.
  9. Müzik yorumlamasında gerekli olan yeterli teorik bilgiye sahip olurlar.
  10. İnterdisipliner sanat anlayışı çerçevesinde üretilmiş eserleri yorumlayabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Mesleki Seçimlik 1-122035
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
DTP1801 Solfej 122036
MTP1151 Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 20025
MDB1051 İngilizce I30033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1802 aa Solfej 222034
MTP1152 Müzik Tarihi Barok 20024
MTP1162 Yardımcı Piyano 112023
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
SEC0002 Mesleki Seçimlik 2-122035
MDB1052 İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2801 aa Solfej 322033
MTP2161 aa Yardımcı Piyano 212023
DTP2811 aa Armoni 120023
MTP2171 Koro 120022
MTP2181 aa Makam Bilgisi 120023
SEC0003 Mesleki Seçimlik 3-122035
SEC0004 Seçmeli 1-120022
MTP2151 Müzik Tarihi Klasik20023
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0005 Mesleki Seçimlik 4-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2802 aa Solfej 422033
MTP2162 aa Yardımcı Piyano 312023
DTP2812 aa Armoni 220023
MTP2182 aa Makam Bilgisi 220023
MTP2172 aa Koro 220022
SEC0006 Seçmeli 2-120022
MTP2152 Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 20023
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0007 Mesleki Seçimlik 5-122035
SEC0008 Mesleki Seçimlik 6-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Mesleki Seçimlik 8-120024
MTP3161 aa Yardımcı Piyano 412023
SEC0010 Mesleki Seçimlik 9-120024
SEC0011 Mesleki Seçimlik 7-122035
MTP3151 Müzik Tarihi 1900/1950 Arası20023
DTP3811 aa Armoni 320022
SEC0012 Seçmeli 3-120022
DTP3801 aa Solfej 522033
DTP3831 aa Form Bilgisi 120022
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0013 Mesleki Seçimlik 11-120024
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
MTP3152 Müzik Tarihi 1950 Sonrası20023
SEC0014 Mesleki Seçimlik 10-122035
DTP3812 aa Armoni 420022
SEC0015 Seçmeli 4-120022
DTP3802 aa Solfej 622033
MTP3162 aa Yardımcı Piyano Bitirme 12023
DTP3832 aa Form Bilgisi 220022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0016 Mesleki Seçimlik 12-122037
SEC0017 Mesleki Seçimlik 13-120025
SEC0018 Mesleki Seçimlik 14-120024
MTP4151 Müzik Tarihi Ulusal20024
DTP4801 aa Solfej 722034
DTP4831 aa Form Bilgisi 320023
DTP4811 aa Armoni 520023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4000 Bitirme Çalışması0120611
SEC0019 Mesleki Seçimlik 14-220024
SEC0020 Mesleki Seçimlik 14-320024
SEC0021 Mesleki Seçimlik 15-130034
SEC0022 Mesleki Seçimlik 15-230034
SEC0023 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP1011 Klasik Gitar 122035
MTP1021 Keman 122035
MTP1031 Piyano 122035
MTP1041 Flüt 122035
MTP1051 Lied Yorumculuğu 122035
MTP1061 Tanbur 122035
MTP1071 Klasik Kemençe 122035
MTP1081 Fasıl Şarkıcılığı 122035
MTP1091 Caz Gitar 122035
MTP1101 Bas Gitar 122035
MTP1111 Davul 122035
MTP1121 Bağlama 122035
MTP1131 Viyolonsel 122035
MTP1141 Kanun 122035
Mesleki Seçimlik 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP1012 aa Klasik Gitar 222035
MTP1022 aa Keman 222035
MTP1032 aa Piyano 222035
MTP1042 aa Flüt 222035
MTP1052 aa Lied Yorumculuğu 222035
MTP1062 aa Tanbur 222035
MTP1072 aa Klasik Kemençe 222035
MTP1082 aa Fasıl Şarkıcılığı 222035
MTP1092 aa Caz Gitar 222035
MTP1102 aa Bas Gitar 222035
MTP1112 aa Davul 222035
MTP1122 aa Bağlama 222035
MTP1132 aa Viyolonsel 222035
MTP1142 aa Kanun 222035
Mesleki Seçimlik 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2011 aa Klasik Gitar 322035
MTP2021 aa Keman 322035
MTP2031 aa Piyano 322035
MTP2041 aa Flüt 322035
MTP2051 aa Lied Yorumculuğu 322035
MTP2061 aa Tanbur 322035
MTP2071 aa Klasik Kemençe 322035
MTP2081 aa Fasıl Şarkıcılığı 322035
MTP2091 aa Caz Gitar 322035
MTP2101 aa Bas Gitar 322035
MTP2111 aa Davul 322035
MTP2121 aa Bağlama 322035
MTP2131 aa Viyolonsel 322035
MTP2141 aa Kanun 322035
Mesleki Seçimlik 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2191 Oda Müziği 120024
MTP2231 Caz Topluluğu 120024
MTP2211 Türk Makam Müziği Topluluğu 120024
MTP2221 Türk Halk Müziği Topluluğu 120024
Mesleki Seçimlik 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2012 aa Klasik Gitar 422035
MTP2022 aa Keman 422035
MTP2032 aa Piyano 422035
MTP2042 aa Flüt 422035
MTP2052 aa Lied Yorumculuğu 422035
MTP2062 aa Tanbur 422035
MTP2072 aa Klasik Kemençe 422035
MTP2082 aa Fasıl Şarkıcılığı 422035
MTP2092 aa Caz Gitar 422035
MTP2112 aa Davul 422035
MTP2122 aa Bağlama 422035
MTP2132 aa Viyolonsel 422035
MTP2102 aa Bas Gitar 422035
MTP2142 aa Kanun 422035
Mesleki Seçimlik 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP2192 aa Oda Müziği 220024
MTP2202 aa Caz Topluluğu 220024
MTP2212 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 220024
MTP2222 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 220024
Mesleki Seçimlik 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3141 aa Kanun 522035
MTP3011 aa Klasik Gitar 522035
MTP3021 aa Keman 522035
MTP3031 aa Piyano 522035
MTP3041 aa Flüt 522035
MTP3051 aa Lied Yorumculuğu 522035
MTP3061 aa Tanbur 522035
MTP3071 aa Klasik Kemençe 522035
MTP3081 aa Fasıl Şarkıcılığı 522035
MTP3091 aa Caz Gitar 522035
MTP3101 aa Bas Gitar 522035
MTP3111 aa Davul 522035
MTP3121 aa Bağlama 522035
MTP3131 aa Viyolonsel 522035
Mesleki Seçimlik 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3191 aa Oda Müziği 320024
MTP3201 aa Caz Topluluğu 320024
MTP3211 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 320024
MTP3221 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 320024
Mesleki Seçimlik 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3142 aa Kanun 622035
MTP3012 aa Klasik Gitar 622035
MTP3022 aa Keman 622035
MTP3032 aa Piyano 622035
MTP3042 aa Flüt 622035
MTP3052 aa Lied Yorumculuğu 622035
MTP3062 aa Tanbur 622035
MTP3072 aa Klasik Kemençe 622035
MTP3082 aa Fasıl Şarkıcılığı 622035
MTP3092 aa Caz Gitar 622035
MTP3102 aa Bas Gitar 622035
MTP3112 aa Davul 622035
MTP3122 aa Bağlama 622035
MTP3132 aa Viyolonsel 622035
Mesleki Seçimlik 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP3192 aa Oda Müziği 420024
MTP3202 aa Caz Topluluğu 420024
MTP3212 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 420024
MTP3222 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 420024
Mesleki Seçimlik 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4141 aa Kanun 722037
MTP4011 aa Klasik Gitar 722037
MTP4021 aa Keman 722037
MTP4031 aa Piyano 722037
MTP4041 aa Flüt 722037
MTP4051 aa Lied Yorumculuğu 722037
MTP4061 aa Tanbur 722037
MTP4071 aa Klasik Kemençe 722037
MTP4081 aa Fasıl Şarkıcılığı 722037
MTP4091 aa Caz Gitar 722037
MTP4101 aa Bas Gitar 722037
MTP4111 aa Davul 722037
MTP4121 aa Bağlama 722037
MTP4131 aa Viyolonsel 722037
Mesleki Seçimlik 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4191 aa Oda Müziği 520025
MTP4201 aa Caz Topluluğu 520025
MTP4211 aa Türk Makam Müziği Topluluğu 520025
MTP4221 aa Türk Halk Müziği Topluluğu 520025
Mesleki Seçimlik 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
MTP4171 aa Temel Caz Bilgisi 220024
MTP4181 aa Enstrüman ve Beden 220024
MTP4241 Deşifraj 220024
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
DTP4741 Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 20024
DTP4691 Uygulamalı Makam Analizi 120024
DTP4692 Uygulamalı Makam Analizi 220024
DTP4652 Müzik Fiziği20024
DTP2672 Elektroakustik Kompozisyon20024
DTP2671 Ses Programlama20024
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
DTP2571 Alan Araştırma Teknikleri20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2862 aa Mesleki İngilizce 120022
MTP2232 Müzisyenler İçin Terminoloji 120022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3861 aa Mesleki İngilizce 220022
MTP3231 Müzisyenler İçin Terminoloji 220022
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
DTP3522 Organolojiye Giriş20022
Mesleki Seçimlik 15 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4852 Türk Müziği Usulleri 2 30034
DTP4662 Makam Yazısı Teknikleri30034
DTP4841 Türk Müziği Usulleri 1 30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT4712 Film Eleştirisi30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
Mesleki Seçimlik 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2861 aa Kontrpuana Giriş20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
MTP3171 Temel Caz Bilgisi 120024
MTP3181 Enstrüman ve Beden 120024
MTP3241 Deşifraj 120024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
DTP1801Solfej 11322112233
MTP1151Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 3532232352
MDB1051İngilizce I1111141111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 15355322112
BSP1101Temel Tasarım 1 4335433235
MTP1011Klasik Gitar 13453434343
MTP1021Keman 13453434343
MTP1031Piyano 13453434343
MTP1041Flüt 13342234453
MTP1051Lied Yorumculuğu 13453434343
MTP1061Tanbur 12323312343
MTP1071Klasik Kemençe 12323312343
MTP1081Fasıl Şarkıcılığı 15443453453
MTP1091Caz Gitar 13453434343
MTP1101Bas Gitar 12321132133
MTP1111Davul 15555533453
MTP1121Bağlama 12432352153
MTP1131Viyolonsel 13453434343
MTP1141Kanun 13333333343
DTP1802Solfej 21322112233
MTP1152Müzik Tarihi Barok 3532232352
MTP1162Yardımcı Piyano 13443344443
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 25355322112
BSP1102Temel Tasarım 2 4445434435
MDB1052İngilizce II1111151111
MTP1012Klasik Gitar 23453434553
MTP1022Keman 23453434553
MTP1032Piyano 23453334453
MTP1042Flüt 23342234453
MTP1052Lied Yorumculuğu 23453434553
MTP1062Tanbur 22323312343
MTP1072Klasik Kemençe 22323312343
MTP1082Fasıl Şarkıcılığı 24554434353
MTP1092Caz Gitar 23453434553
MTP1102Bas Gitar 22321132133
MTP1112Davul 25555533553
MTP1122Bağlama 22333353153
MTP1132Viyolonsel 23453434553
MTP1142Kanun 24433333343
DTP2801Solfej 32423113344
MTP2161Yardımcı Piyano 23443444443
DTP2811Armoni 13424455555
MTP2171Koro 14343434455
MTP2151Müzik Tarihi Klasik4543343453
MTP2181Makam Bilgisi 11324112445
TDB1031Türkçe 13323411111
MTP2011Klasik Gitar 33453434554
MTP2021Keman 33453434554
MTP2031Piyano 33453434444
MTP2041Flüt 33342234454
MTP2051Lied Yorumculuğu 33453434554
MTP2061Tanbur 33434423444
MTP2071Klasik Kemençe 33434423444
MTP2081Fasıl Şarkıcılığı 34343434454
MTP2091Caz Gitar 33333334344
MTP2101Bas Gitar 32321232134
MTP2111Davul 35555533554
MTP2121Bağlama 33434353154
MTP2131Viyolonsel 33453434554
MTP2141Kanun 33543444454
MTP2191Oda Müziği 13342443235
MTP2231Caz Topluluğu 13342443235
MTP2211Türk Makam Müziği Topluluğu 14343434455
MTP2221Türk Halk Müziği Topluluğu 12432352155
DTP2802Solfej 42433223344
MTP2162Yardımcı Piyano 33444444453
DTP2812Armoni 23434455555
MTP2172Koro 24343434455
MTP2152Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 4543343553
MTP2182Makam Bilgisi 22435223555
TDB1032Türkçe 23434511111
MTP2012Klasik Gitar 43453435554
MTP2022Keman 43453435554
MTP2032Piyano 43432334344
MTP2042Flüt 43342234454
MTP2052Lied Yorumculuğu 43453435554
MTP2062Tanbur 43434423444
MTP2072Klasik Kemençe 43434423444
MTP2082Fasıl Şarkıcılığı 44343434454
MTP2092Caz Gitar 44444434444
MTP2112Davul 45555533554
MTP2122Bağlama 44434454254
MTP2132Viyolonsel 43453435554
MTP2142Kanun 44443544454
MTP2102Bas Gitar 42321232134
MTP2192Oda Müziği 23342443235
MTP2202Caz Topluluğu 23342443235
MTP2212Türk Makam Müziği Topluluğu 24343434455
MTP2222Türk Halk Müziği Topluluğu 22333353155
DTP3801Solfej 53534224455
DTP3831Form Bilgisi 12333323333
MTP3151Müzik Tarihi 1900/1950 Arası5554454554
DTP3811Armoni 33434455555
MTP3161Yardımcı Piyano 43444444453
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111211111
MTP3011Klasik Gitar 53454435555
MTP3021Keman 53454435555
MTP3031Piyano 53434434345
MTP3041Flüt 53342234455
MTP3051Lied Yorumculuğu 53454435555
MTP3061Tanbur 54545534555
MTP3071Klasik Kemençe 54545534555
MTP3081Fasıl Şarkıcılığı 54343434455
MTP3091Caz Gitar 54444435454
MTP3101Bas Gitar 52321333135
MTP3111Davul 55555535455
MTP3121Bağlama 54434454255
MTP3131Viyolonsel 53454435555
MTP3141Kanun 55544555545
MTP3191Oda Müziği 33342443235
MTP3201Caz Topluluğu 33342443235
MTP3211Türk Makam Müziği Topluluğu 34343434455
MTP3221Türk Halk Müziği Topluluğu 33434353155
DTP3802Solfej 63534324455
MTP3162Yardımcı Piyano Bitirme 4444534453
DTP3832Form Bilgisi 23444434444
MTP3152Müzik Tarihi 1950 Sonrası4554445534
DTP3812Armoni 43434455555
BSP3282Disiplinlerarası Sanat5335454353
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111211111
MTP3012Klasik Gitar 63454535555
MTP3022Keman 63454535555
MTP3032Piyano 63433434345
MTP3042Flüt 63342234455
MTP3052Lied Yorumculuğu 63454535555
MTP3062Tanbur 64545534555
MTP3072Klasik Kemençe 64545534555
MTP3082Fasıl Şarkıcılığı 64343434455
MTP3092Caz Gitar 65544434554
MTP3102Bas Gitar 63321443145
MTP3112Davul 65555535555
MTP3122Bağlama 64434454255
MTP3132Viyolonsel 63454535555
MTP3142Kanun 65543544545
MTP3192Oda Müziği 43342443235
MTP3202Caz Topluluğu 43342443235
MTP3212Türk Makam Müziği Topluluğu 44343434455
MTP3222Türk Halk Müziği Topluluğu 44434454255
DTP4801Solfej 74545335555
DTP4831Form Bilgisi 34555545555
DTP4811Armoni 53434455555
MTP4151Müzik Tarihi Ulusal5554454454
MTP4011Klasik Gitar 73455535555
MTP4021Keman 73455535555
MTP4031Piyano 73433444455
MTP4041Flüt 73342234455
MTP4051Lied Yorumculuğu 73455535555
MTP4061Tanbur 75555545555
MTP4071Klasik Kemençe 75555545555
MTP4081Fasıl Şarkıcılığı 74343434455
MTP4091Caz Gitar 75555545555
MTP4101Bas Gitar 73421554155
MTP4111Davul 75555533555
MTP4121Bağlama 74434453255
MTP4131Viyolonsel 73455535555
MTP4141Kanun 74543544455
MTP4191Oda Müziği 53342443235
MTP4201Caz Topluluğu 53342443235
MTP4211Türk Makam Müziği Topluluğu 54343434455
MTP4221Türk Halk Müziği Topluluğu 54434454255
MTP4000Bitirme Çalışması4444535555
MTP4171Temel Caz Bilgisi 25555555555
MTP4181Enstrüman ve Beden 21311344355
MTP4241Deşifraj 24444515555
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 14553534455
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 24553534455
DTP4741Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 2354213455
DTP4691Uygulamalı Makam Analizi 13533513353
DTP4692Uygulamalı Makam Analizi 24533213455
DTP4652Müzik Fiziği3322234451
DTP2672Elektroakustik Kompozisyon4443423535
DTP2671Ses Programlama3342221424
DTP4762Türkiye Müzikleri5555532224
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111151111
DTP2571Alan Araştırma Teknikleri3553543224
DTP2862Mesleki İngilizce 12222252222
MTP2232Müzisyenler İçin Terminoloji 14343434455
DTP3861Mesleki İngilizce 23333353333
MTP3231Müzisyenler İçin Terminoloji 24343434455
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111151111
DTP3522Organolojiye Giriş2434245422
DTP4662Makam Yazısı Teknikleri3543212145
DTP4841Türk Müziği Usulleri 1 1344311154
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı3353144411
ILT2732Ses Üretim Teknikleri2245345523
ILT4712Film Eleştirisi4114111115
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri5355433315
BSP3352Batı Mitolojisi 5214531112
BSP3301Doğu Mitolojisi 5235531112
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 5345532112
BSP4332Felsefe ve Sanat5455534312
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 5114221114
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama5434323313
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı5345532212
SYP1392Sanat Pedagojisi3141121111
SYP1422Sanatçı Hakları 5145531111
SYP2441Sanat ve Matematik5355533313
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 5355533413
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 5155543212
DTP4852Türk Müziği Usulleri 2 3324412255
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler4122531112
ITB3010Sosyoloji4344531111
ITB3020Felsefeye Giriş4343531111
ITB3150Tarih ve Sinema3444321113
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111523412
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik5455423111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111211111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı5543511111
ITB3550İnsan Hakları 1113431111
ITB2030Bilim Felsefesi3231131111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1113531111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111311111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 3333432111
ITB3390Uygarlık Tarihi4232331111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu2114532313
MTP3171Temel Caz Bilgisi 15555555555
MTP3181Enstrüman ve Beden 11311344355
MTP3241Deşifraj 13434413444
DTP2861Kontrpuana Giriş2452544355
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik5555542335

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX