Dans Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüAyrin Ersöz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dans Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı- YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda danscı ve koreograf yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, dansçı, koreograf ve dans eğitmenleri yetiştirmek. - Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek. - Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Mezunların Mesleki ProfiliDans Anasanat Dalı mezunları, dansçı, koreograf ve dans eğitmeni olarak şehir tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi bünyesinde kurulan Modern Dans Topluluğu,özel dans okullarında ve orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak dans dersi eğitmeni olarak istihdam edilirler. Bunun dışında akademik kariyer yapmakta olan mezunlarımız üniversitelerde kurulan Tiyatro ve Oyunculuk bölümlerinde dans, hareket ve doğaçlama derslerini vermek üzere istihdam edilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye ve dans alaninda, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlama becerisine sahip olurlar.
  2. Dans alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alana özgü kuramsal, tarihsel, estetik ve teknik bilgiye sahip olurlar.
  3. Dans alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Dans ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşabilir, sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Dans ile ilgili İngilizce kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler./
  7. Dans alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. Dansın temel kavramlarını, koreografi yöntemlerini ve 21.yy ‘ın çağdaş dans yönelimlerini yetkin bir şekilde özümseyebilir ve yaratıcı ürünler olarak ortaya koyabilirler
  9. Çağdaş dans alanında yetkin teknik bilgiye sahip olurlar.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
TDB1031 Türkçe 120002
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
MDB1051 İngilizce I30033
DNS1421 Anatomi ve Kineziyoloji20023
DNS1411 Doğaçlama 120023
DNS1321 Temel Bale Kavramları22034
DNS1211 Beden ve Hareket Farkındalığı22034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1052 İngilizce II30033
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
TDB1032 Türkçe 220002
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
DNS1322 aa Bale 122036
DNS1222 aa Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş32045
DNS1422 Doğaçlama-220023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Mesleki Seçmeli 120024
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
DNS2631 aa Bale 222035
DNS2621 aa Çağdaş Dans Teknikleri 1 24047
DNS2451 Dansta Müzik ve Ritim 20024
DNS2641 Dans Kompozisyonu22034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 220024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Mesleki Seçmeli 320024
DNS2622 aa Çağdaş Dans Teknikleri 224047
DNS2542 Mesleki İngilizce 120023
DNS2632 aa Bale 322035
DNS2642 Dans Prodüksyonu30034
DNS2662 Müzik Teorileri20023
SEC0004 Mesleki Seçmeli 420024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3631 aa Bale 4 32047
SEC0005 Mesleki Seçmeli 520024
DNS3251 aa Çağdaş Dans Teknikleri 3 42057
DNS3551 Mesleki İngilizce 2 20024
DNS3641 Performans30038
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006 Mesleki Seçmeli 620024
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
DNS3362 aa Bale 5 22035
DNS3622 aa Çağdaş Dans Teknikleri – 4 44067
DNS3642 Koreografi Yöntemleri 22034
DNS3652 Repertuar20024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
DNS4371 aa Bale 622034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 720024
DNS4271 aa Çağdaş Dans Teknikleri 5 44067
DNS4531 Dünya Dans Formları 22037
DNS4651 Videodans 20026
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0008 Sosyal Seçmeli 130033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
DNS4382 aa Bale 722034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 820024
DNS4000 Bitirme Çalışması 0120610
DNS4282 aa Çağdaş Dans Teknikleri 6 44067
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4 Desleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2651 Dans Tarihi 1 20024
MTP3181 Enstrüman ve Beden 120024
DNS2652 Dans Tarihi 2 20024
MTP4181 aa Enstrüman ve Beden 220024
DNS2681 Dans Eleştirisi 1 20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
DNS2682 Dans Eleştirisi 2 20024
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
Mesleki Seçmeli 5-6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3711 Beden Kuramları20024
DNS3701 Dans Araştırması-120024
DNS3722 Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi 20024
DNS3702 Dans Araştırması-220024
DNS3732 Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık 20024
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
Mesleki Seçmeli 7-8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS4741 Dramaturji20024
DNS4711 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1 20024
DNS4752 Günümüzde Avangard: Dijital performans20024
DNS4712 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2 20024
DTP4652 Müzik Fiziği20024
DNS4721 16. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
DNS1421Anatomi ve Kineziyoloji24314344-
DNS1411Doğaçlama 1243412253
DNS1321Temel Bale Kavramları243351253
DNS1211Beden ve Hareket Farkındalığı133252342
BSP1101Temel Tasarım 1 315311211
TDB1031Türkçe 1111531111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 1535532211
MDB1051İngilizce I112115111
DNS1322Bale 1225133452
DNS1222Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş253455555
DNS1422Doğaçlama-2334554454
BSP1102Temel Tasarım 2 315311211
TDB1032Türkçe 2111531111
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 2535532211
MDB1052İngilizce II111115111
DNS2631Bale 2243351253
DNS2621Çağdaş Dans Teknikleri 1 344253455
DNS2451Dansta Müzik ve Ritim 321311341
DNS2641Dans Kompozisyonu132331554
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma112115121
DNS2622Çağdaş Dans Teknikleri 2242334445
DNS2542Mesleki İngilizce 1213114123
DNS2632Bale 3243351253
DNS2642Dans Prodüksyonu334524455
DNS2662Müzik Teorileri114211421
DNS3251Çağdaş Dans Teknikleri 3 234254555
DNS3551Mesleki İngilizce 2 323333333
DNS3641Performans325322131
DNS3631Bale 4 223122214
DNS3362Bale 5 243351253
DNS3622Çağdaş Dans Teknikleri – 4 244254555
DNS3642Koreografi Yöntemleri 513343453
DNS3652Repertuar324454553
BSP3282Disiplinlerarası Sanat124112111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce445433421
DNS4271Çağdaş Dans Teknikleri 5 352534355
DNS4531Dünya Dans Formları 334454211
DNS4651Videodans 231323221
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I311331412
DNS4371Bale 6243351253
DNS4000Bitirme Çalışması 345555555
DNS4282Çağdaş Dans Teknikleri 6 354454355
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 311331412
DNS4382Bale 7243351253
DNS2651Dans Tarihi 1 434543455
DNS2652Dans Tarihi 2 535443433
DNS2681Dans Eleştirisi 1 343254445
DNS2682Dans Eleştirisi 2 543424534
MTP3181Enstrüman ve Beden 1333333333
MTP4181Enstrüman ve Beden 2333333333
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik222322222
DTP4762Türkiye Müzikleri222322222
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler111353111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 111353111
ITB3010Sosyoloji111353111
ITB3020Felsefeye Giriş111353111
ITB3150Tarih ve Sinema111353111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111353111
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111353111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 111353111
ITB3550İnsan Hakları 111353111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 111353111
DNS3701Dans Araştırması-1222322222
DNS3702Dans Araştırması-2545443421
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 1533333333
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 2533333333
DNS3711Beden Kuramları544354455
DNS3722Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi 554443345
DNS3732Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık 445553544
DNS4711Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1 353443354
DNS4712Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2 244334455
DNS472116. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans454331233
DTP4652Müzik Fiziği533333333
DNS4741Dramaturji454445555
DNS4752Günümüzde Avangard: Dijital performans344333434

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX