Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüUğur Gülbaharlı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik entelektüelleri yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek.
Mezunların Mesleki Profili- Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  2. Müzik alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alanına özgü kuramsal, tarihsel, estetik bilgiye sahip olurlar.
  3. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Kendi alanları ile ilgili İngiliz dilindeki kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler
  7. Müzik alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. İnterdisipliner sanat anlayışı çerçevesinde özgün yapıtlar ortaya koyabilirler.
  9. Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Programı ve içinde bulunan birimler çerçevesinde, alanında evrensel platformda yer alabilecek donanıma sahip bireyler haline gelirler.
  10. Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Programı bünyesinde, çalışılan alana göre; kompozisyon, müzikoloji, müzik kuramı ve müzik teknolojileri alanında yetkin teknik bilgiye sahip olurlar.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1801 Solfej 122036
MDB1051 İngilizce I30033
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
SEC0001 Mesleki Seçmeli 122035
MTP1151 Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 20025
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1802 aa Solfej 222034
MDB1052 İngilizce II30033
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
SEC0002 Mesleki Seçmeli 222035
MTP1152 Müzik Tarihi Barok 20024
MTP1162 Yardımcı Piyano 112023
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0003 Seçmeli 120022
MTP2161 aa Yardımcı Piyano 212023
DTP2811 aa Armoni 120023
DTP2821 Uzmanlık Alan Semineri - 120023
MTP2171 Koro 120022
SEC0004 Mesleki Seçmeli 420024
SEC0005 Mesleki Seçmeli 322035
TDB1031 Türkçe 120002
MTP2151 Müzik Tarihi Klasik20023
DTP2801 aa Solfej 322033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006 Seçmeli 220022
MTP2162 aa Yardımcı Piyano 312023
DTP2812 aa Armoni 220023
DTP2822 aa Uzmanlık Alan Semineri - 220023
MTP2172 aa Koro 220022
SEC0007 Mesleki Seçmeli 620024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 522035
TDB1032 Türkçe 220002
DTP2802 aa Solfej 422033
MTP2152 Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 20023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 320022
MTP3161 aa Yardımcı Piyano 412023
DTP3821 aa Uzmanlık Alan Semineri - 320024
DTP3831 aa Form Bilgisi 120022
DTP3841 aa Bilgisayar Ortamında Müzik Yazılımı20024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 722035
MTP3151 Müzik Tarihi 1900/1950 Arası20023
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
DTP3801 aa Solfej 522033
DTP3811 aa Armoni 320022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0011 Seçmeli 420022
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
MTP3162 aa Yardımcı Piyano Bitirme 12023
DTP3822 aa Uzmanlık Alan Semineri - 420024
DTP3832 aa Form Bilgisi 220022
MTP3152 Müzik Tarihi 1950 Sonrası20023
SEC0012 Mesleki Seçmeli 822035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
DTP3802 aa Solfej 622033
DTP3812 aa Armoni 420022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4801 aa Solfej 722034
DTP4831 aa Form Bilgisi 320023
DTP4811 aa Armoni 520023
DTP4821 aa Uzmanlık Alan Projesi22035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1020024
MTP4151 Müzik Tarihi Ulusal20024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 922037
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4000 aa Bitirme Çalışması0120611
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1120024
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1220024
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1330034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 1430034
SEC0019 Sosyal Seçmeli 120023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1511 Kompozisyona Giriş22035
DTP1521 Ses Fiziği ve Akustiğe Giriş22035
DTP1541 Müzik Kuramına Giriş22035
DTP1531 Müzikolojiye Giriş22035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP1552 aa Temel Kompozisyon Teknikleri22035
DTP1562 aa Ses Kayıt Teknikleri22035
DTP1582 aa Ses ve Ses Sistemleri22035
DTP1572 aa Bibliyografya Bilgisi22035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2931 aa Tarihsel Müzikoloji22035
DTP2511 aa Temel Biçimler İçin Kompozisyon22035
DTP2541 aa Erken Dönem Müzik Sistemleri22035
DTP2521 aa Midi Sentezleyiciler ve Sentezleme Teknikleri22035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2542 Alan Araştırmasında Yöntem22035
DTP2522 aa Oda Müziği İçin Kompozisyon22035
DTP2512 aa İndirgeme ve Miksleme Teknikleri22035
DTP2582 aa Dizi Kuramı ve Diziler22035
Mesleki Seçmeli 7
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3561 aa Müzik Yazısı Yöntemleri22035
DTP3511 aa Çalgı ve Ses İçin Kompozisyon22035
DTP3521 aa Mastering22035
DTP3541 aa Makam ve Usul Sınıflamaları22035
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3572 aa Transkripsiyon ve Analiz22035
DTP3592 aa Yaylı Çalgılar İçin Kompozisyon22035
DTP3562 aa Performans Ortamları için Ses Tasarımı22035
DTP3542 aa Karşılaştırmalı Makam Bilgisi22035
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4531 aa Dünya Müzik Kültürleri22037
DTP4511 aa Geniş Çalgı Toplulukları İçin Kompozisyon22037
DTP4521 aa Etkileşimli Elektronik Müzik Tasarımı22037
DTP4541 aa Transpozisyon, Usul ve Makam Kuramı22037
Mesleki Seçmeli 4-6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
DTP2701 Armoniye Giriş 20024
DTP2722 aa Armoni Teknikleri20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
DTP2861 aa Kontrpuana Giriş20024
DTP2872 aa İleri Kontrpuan20024
DTP2672 Elektroakustik Kompozisyon20024
DTP2671 Ses Programlama20024
Mesleki Seçmeli 13-14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT4712 Film Eleştirisi30034
DTP4662 Makam Yazısı Teknikleri30034
DTP4841 Türk Müziği Usulleri 1 30034
DTP4852 Türk Müziği Usulleri 2 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
DTP2571 Alan Araştırma Teknikleri20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP2862 aa Mesleki İngilizce 120022
MTP2232 Müzisyenler İçin Terminoloji 120022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP3861 aa Mesleki İngilizce 220022
MTP3231 Müzisyenler İçin Terminoloji 220022
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
DTP3522 Organolojiye Giriş20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
Mesleki Seçmeli 10-11-12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DTP4642 Miksaj Analizi20024
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
DTP4681 Uygulamalı Müzik Etnografyası20024
DTP4782 Müzikal Kültürler: Bölgeler Ve Akımlar20024
DTP4791 Müzikolojide Güncel Tartışmalar20024
DTP4741 Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 20024
DTP4691 Uygulamalı Makam Analizi 120024
DTP4692 Uygulamalı Makam Analizi 220024
DTP4652 Müzik Fiziği20024

Diğer Notlar

"Zorunlu Seçmeli Dersler 1" Güz Yarıyılı'nda, "Zorunlu Seçmeli Dersler 2" Bahar Yarıyılı'nda alınması gereken dal dersleridir.

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
DTP1801Solfej 11322112233
MDB1051İngilizce I1111151111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 15355322111
MTP1151Müzik Tarihi Antik Yunan ve Rönesans 3532232352
BSP1101Temel Tasarım 1 5555533532
DTP1511Kompozisyona Giriş4434444445
DTP1521Ses Fiziği ve Akustiğe Giriş3444444445
DTP1541Müzik Kuramına Giriş2432352155
DTP1531Müzikolojiye Giriş3334554545
DTP1802Solfej 21322112233
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 25355322111
MTP1152Müzik Tarihi Barok 3532232352
MTP1162Yardımcı Piyano 12333333342
BSP1102Temel Tasarım 2 5555534544
MDB1052İngilizce II1111151111
DTP1552Temel Kompozisyon Teknikleri4434444445
DTP1562Ses Kayıt Teknikleri3444444445
DTP1582Ses ve Ses Sistemleri2432352155
DTP1572Bibliyografya Bilgisi3554554455
MTP2161Yardımcı Piyano 22333333342
DTP2811Armoni 13424455555
DTP2821Uzmanlık Alan Semineri - 14434344445
MTP2171Koro 14343434455
TDB1031Türkçe 12212211122
MTP2151Müzik Tarihi Klasik4543343453
DTP2801Solfej 32423113344
DTP2511Temel Biçimler İçin Kompozisyon4434444445
DTP2541Erken Dönem Müzik Sistemleri3443453255
DTP2521Midi Sentezleyiciler ve Sentezleme Teknikleri3444444445
DTP2931Tarihsel Müzikoloji5454454555
MTP2162Yardımcı Piyano 33444434455
DTP2812Armoni 23434455555
DTP2822Uzmanlık Alan Semineri - 24444344445
MTP2172Koro 24343434455
TDB1032Türkçe 22212211122
DTP2802Solfej 42433223344
MTP2152Müzik Tarihi 19. Yüzyıl 4543343553
DTP2522Oda Müziği İçin Kompozisyon4434444445
DTP2512İndirgeme ve Miksleme Teknikleri3444444445
DTP2582Dizi Kuramı ve Diziler3443453255
DTP2542Alan Araştırmasında Yöntem4555455555
MTP3161Yardımcı Piyano 43444434455
DTP3821Uzmanlık Alan Semineri - 34444344445
DTP3831Form Bilgisi 12333323333
DTP3841Bilgisayar Ortamında Müzik Yazılımı1241124444
MTP3151Müzik Tarihi 1900/1950 Arası5554454554
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I2212313111
DTP3801Solfej 53534224455
DTP3811Armoni 33434455555
DTP3511Çalgı ve Ses İçin Kompozisyon4434444445
DTP3521Mastering3444444445
DTP3541Makam ve Usul Sınıflamaları4543453355
DTP3561Müzik Yazısı Yöntemleri3454544555
MTP3162Yardımcı Piyano Bitirme 4444434455
DTP3822Uzmanlık Alan Semineri - 44444344445
DTP3832Form Bilgisi 23444434444
MTP3152Müzik Tarihi 1950 Sonrası4554445534
BSP3282Disiplinlerarası Sanat5335422533
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2222414111
DTP3802Solfej 63534324455
DTP3812Armoni 43434455555
DTP3592Yaylı Çalgılar İçin Kompozisyon4434444445
DTP3562Performans Ortamları için Ses Tasarımı3444444445
DTP3542Karşılaştırmalı Makam Bilgisi4543453355
DTP3572Transkripsiyon ve Analiz3454454545
DTP4801Solfej 74545335555
DTP4831Form Bilgisi 34555545555
DTP4811Armoni 53434455555
DTP4821Uzmanlık Alan Projesi4344433445
MTP4151Müzik Tarihi Ulusal5422324434
DTP4511Geniş Çalgı Toplulukları İçin Kompozisyon4434444445
DTP4521Etkileşimli Elektronik Müzik Tasarımı3444444445
DTP4541Transpozisyon, Usul ve Makam Kuramı5554554455
DTP4531Dünya Müzik Kültürleri5555554555
DTP4000Bitirme Çalışması5345535555
DTP2861Kontrpuana Giriş4434243445
DTP2872İleri Kontrpuan4434243445
DTP2672Elektroakustik Kompozisyon3342445555
DTP2671Ses Programlama3444444445
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik5444554545
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 14553512553
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 24555512555
DTP2701Armoniye Giriş 4433343355
DTP2722Armoni Teknikleri4433345555
DTP4662Makam Yazısı Teknikleri2333111344
DTP4841Türk Müziği Usulleri 1 2332312344
DTP4852Türk Müziği Usulleri 2 2332314444
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri5455435444
BSP3352Batı Mitolojisi 3343344332
BSP3301Doğu Mitolojisi 3343344332
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 3534434442
BSP4332Felsefe ve Sanat4454334443
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 3224321321
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama5134222321
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı5224213343
SYP1392Sanat Pedagojisi3242121132
SYP1422Sanatçı Hakları 4443424343
SYP2441Sanat ve Matematik3455423544
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 4455434544
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 3444334443
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı4353534544
ILT2732Ses Üretim Teknikleri4554534444
ILT4712Film Eleştirisi4443334443
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111151111
DTP2571Alan Araştırma Teknikleri4343434455
DTP2862Mesleki İngilizce 15444443443
MTP2232Müzisyenler İçin Terminoloji 13443434444
DTP3861Mesleki İngilizce 25544554443
MTP3231Müzisyenler İçin Terminoloji 23553535555
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111151111
DTP3522Organolojiye Giriş4343434455
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler4345334444
ITB3010Sosyoloji4353423443
ITB3020Felsefeye Giriş5444424444
ITB3150Tarih ve Sinema4344444444
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim4344444444
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik5455434454
ITB3330Çevre ve Ekoloji 3343424444
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı4343323434
ITB3550İnsan Hakları 4443345444
ITB3320İktisadi Suçlar 4444423344
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın4433433342
ITB3560Siyaset Felsefesi3344334444
ITB2030Bilim Felsefesi3243223343
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 4224424343
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları3343324343
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 3344324333
ITB3390Uygarlık Tarihi5355322111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu4333423342
DTP4741Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon 3442315355
DTP4691Uygulamalı Makam Analizi 11324112445
DTP4692Uygulamalı Makam Analizi 22435223555
DTP4652Müzik Fiziği3444444445
DTP4762Türkiye Müzikleri4554535244
DTP4681Uygulamalı Müzik Etnografyası5444554555
DTP4782Müzikal Kültürler: Bölgeler Ve Akımlar5555555555
DTP4791Müzikolojide Güncel Tartışmalar5555555555
DTP4642Miksaj Analizi3333443555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX